Monika SMOLKOVÁ : 8. Wahlperiode 

Fraktionen 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament - Mitglied

Nationale Parteien  

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : SMER-Sociálna demokracia (Slowakei)

Mitglied 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für regionale Entwicklung
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation im Parlamentarischen Partnerschaftsausschuss EU-Armenien, im Ausschuss für parlamentarische Kooperation EU-Aserbaidschan und im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Georgien
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für regionale Entwicklung

Stellvertreterin 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für Kultur und Bildung
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Euronest
  • 11-09-2014 / 01-07-2019 : Delegation für den Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschuss EU-Montenegro
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für Kultur und Bildung

Hauptsächliche parlamentarische Tätigkeiten 

Beiträge zu Aussprachen im Plenum 
Redebeiträge in einer Plenartagung und schriftliche Erklärungen zu Aussprachen im Plenum. Artikel 204 und Artikel 171 Absatz 11 GO

Stellungnahmen – als Verfasser(in)  
Die Ausschüsse können eine Stellungnahme zu einem Bericht des federführenden Ausschusses ausarbeiten, in dem sie sich mit den Angelegenheiten in ihrem Zuständigkeitsbereich befassen. Die Verfasser dieser Stellungnahmen sind außerdem dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schatten-Verfassern der Stellungnahme zu verhandeln. Artikel 56, Artikel 57 und Anlage VI GO

STELLUNGNAHME zur schnelleren Innovation im Bereich der sauberen Energie  
- REGI_AD(2017)610699 -  
-
REGI 

Stellungnahmen – als Schatten-Verfasser(in) 
Die Fraktionen können für jede Stellungnahme einen Schatten-Verfasser der Stellungnahme benennen, der den Fortgang der jeweiligen Stellungnahme verfolgen und mit dem Verfasser der Stellungnahme Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

STELLUNGNAHME über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Neufassung)  
- CULT_AD(2018)625322 -  
-
CULT 
STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 994/2010  
- REGI_AD(2016)582277 -  
-
REGI 
STELLUNGNAHME zur Verbesserung der Anbindung und der Barrierefreiheit der Verkehrsinfrastruktur in Mittel- und Osteuropa  
- REGI_AD(2016)576884 -  
-
REGI 

Entschließungsanträge 
Entschließungsanträge werden zu politischen Themen und auf Antrag eines Ausschusses, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht. Über die Anträge wird im Plenum abgestimmt. Artikel 132, 136, 139 und 144 GO

Mündliche Anfragen 
Anfragen zur mündlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 136 GO

Große Anfragen 
Große Anfragen zur schriftlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 139 und Anlage III GO

Sonstige parlamentarische Tätigkeiten 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung 
Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Marktüberwachung und Konformität von Produkten (A8-0277/2018 - Nicola Danti) SK  
 

Hlasovala som za správu, pretože posilnenie jednotného trhu s tovarom považujem za proces, ktorým vieme zabrániť uvádzanie nevyhovujúcich výrobkov na trh Únie. Mrzí ma, že v súčasnosti presadzovanie pravidiel dohľadu nad trhom hodnotíme ako nedostatočné, preto vítam nový balík návrhov o výrobkoch, ktorý predložila Komisia, a konkrétnejšie návrh, v ktorom sa stanovujú pravidlá a postupy týkajúce sa dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie. Myslím si, že dosiahnutie tohto cieľa je možné zabezpečiť posilnením dohľadu nad trhom, poskytovaním jasných, transparentných a komplexných pravidiel hospodárskym subjektom, zintenzívnením kontrol súladu a podporovaním užšej cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva vrátane spolupráce s colnými orgánmi. Očakávam, že navrhnutými opatreniami zabezpečíme vyššiu úroveň ochrany občanov, ktorí sú vystavení potenciálne nebezpečným výrobkom, ktoré často súvisia s porušením iných právnych predpisov Únie a ktoré oslabujú európske normy v oblasti práce, zdravia a životného prostredia a narúšajú hospodársku súťaž.

Transparenz und Nachhaltigkeit der EU-Risikobewertung im Bereich der Lebensmittelkette (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) SK  
 

Bezpečnosť potravín je citlivou záležitosť prvoradého záujmu pre všetkých občanov Únie. Nedávne incidenty súvisiace s bezpečnosťou potravín však preukázali potrebu zavedenia primeraných opatrení v núdzových situáciách, ktoré by zabezpečili, aby všetky potraviny, bez ohľadu na ich typ a pôvod, a všetky krmivá podliehali spoločným opatreniam v prípade vážneho nebezpečenstva pre ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo životné prostredie. Súhlasím s tým, že je potrebné počas analýzy rizika zabezpečiť transparentný, nezávislý, nepretržitý a inkluzívny proces oznamovania rizika, do ktorého by boli zapojení hodnotitelia a manažéri rizika Únie a jednotlivých štátov. Podporila som uznesenie, lebo som presvedčená, že tento proces by mal získať späť dôveru občanov v to, že sa celý proces opiera o cieľ tohto nariadenia, ktorým je zabezpečiť vysokú úroveň ľudského života a zdravia a ochranu záujmov spotrebiteľov. Od návrhu očakávam, že tento proces bude schopný prispieť k participatívnemu a otvorenému dialógu medzi všetkými zainteresovanými stranami, najmä verejnosťou, aby sa v rámci procesu analýzy rizika zabezpečila prevaha len verejného záujmu, presnosť, komplexnosť, transparentnosť, jednotnosť a zodpovednosť.

Gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) SK  
 

Energetický systém Európy v poslednom období prechádza hlbokými zmenami. Od roku 1966 sa trhy s elektrinou postupne otvorili, čo podporilo hospodársku súťaž a zníženie cien. Výroba elektrickej energie sa z centralizovaného systému zmenila na oveľa viac decentralizovanú, a to vďaka pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a ďalším technológiám. Myslím si, že spoločný cieľ zvýšiť do roku 2030 podiel energie z obnoviteľných zdrojov v elektroenergetickom odvetví prinajmenšom na 45 % a do roku 2050 úplne dekarbonizovať energetický systém nás núti, aby sme neustále prijímali také opatrenia, ktoré budú schopné prispôsobiť sa novým trhovým okolnostiam. Za rovnako dôležité v tejto oblasti považujem aj to, aby Únia okamžite investovala do prepojenosti na európskej úrovni s cieľom zabezpečiť prenos energie prostredníctvom vysokonapäťových sústav na prenos elektrickej energie. Podporila som uznesenie, lebo sa stotožňujem s tým, aby aktivizácia trhov s elektrinou bola flexibilnejšia a plne integrovala všetkých trhových aktérov vrátane výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, poskytovateľov nových energetických služieb, uskladňovania energie a flexibilného dopytu.

Schriftliche Anfragen 
Die Mitglieder können eine bestimmte Anzahl Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an den Präsidenten des Europäischen Rates, den Rat, die Kommission oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union richten. Artikel 138 und Anlage III GO

Schriftliche Erklärungen (bis zum 16. Januar 2017) 
**Dieses Instrument bestand bis zum 16. Januar 2017.** Eine schriftliche Erklärung war eine Initiative zu einer Angelegenheit, die in die Zuständigkeit der EU fällt. Sie konnte binnen drei Monaten von den Mitgliedern unterzeichnet werden.

Schriftliche Erklärung zur Notwendigkeit von verantwortlichem unternehmerischem Handeln im Hinblick auf Investitionen in Entwicklungsländern  
- P8_DCL(2016)0133 - Hinfällig  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Fristbeginn : 12-12-2016
Fristablauf : 12-03-2017
Anzahl der Unterzeichner : 103 - 13-03-2017
Schriftliche Erklärung zu Trinkwasser als Grundrecht  
- P8_DCL(2016)0071 - Hinfällig  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Fristbeginn : 12-09-2016
Fristablauf : 12-12-2016
Anzahl der Unterzeichner : 78 - 13-12-2016
Schriftliche Erklärung zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern unter Nutzung des Internets  
- P8_DCL(2016)0056 - Hinfällig  
Kostas CHRYSOGONOS , Monika SMOLKOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Professor Dubravka ŠUICA , António MARINHO E PINTO , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Takis HADJIGEORGIOU , Tadeusz ZWIEFKA , Kostadinka KUNEVA , Ramona Nicole MĂNESCU  
Fristbeginn : 06-06-2016
Fristablauf : 06-09-2016
Anzahl der Unterzeichner : 85 - 07-09-2016

Erklärungen 

Erklärung der finanziellen Interessen