Krišjānis KARIŅŠ : 8. Wahlperiode 

Fraktionen 

 • 01-07-2014 / 22-01-2019 : Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) - Mitglied

Nationale Parteien  

 • 01-07-2014 / 22-01-2019 : Partija "VIENOTĪBA" (Lettland)

Mitglied 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie
 • 14-07-2014 / 22-01-2019 : Delegation für die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Untersuchungsausschuss zu Emissionsmessungen in der Automobilindustrie
 • 19-01-2017 / 22-01-2019 : Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie
 • 14-03-2018 / 22-01-2019 : Sonderausschuss zu Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung

Stellvertreter 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für Wirtschaft und Währung
 • 14-07-2014 / 22-01-2019 : Delegation im Parlamentarischen Partnerschaftsausschuss EU-Armenien, im Ausschuss für parlamentarische Kooperation EU-Aserbaidschan und im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Georgien
 • 14-07-2014 / 22-01-2019 : Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Euronest
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Sonderausschuss zu Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Sonderausschuss zu Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 22-01-2019 : Ausschuss für Wirtschaft und Währung

Hauptsächliche parlamentarische Tätigkeiten 

Beiträge zu Aussprachen im Plenum 
Redebeiträge in einer Plenartagung und schriftliche Erklärungen zu Aussprachen im Plenum. Artikel 204 und Artikel 171 Absatz 11 GO

Berichte – als Berichterstatter(in) 
Im federführenden Ausschuss wird ein Berichterstatter benannt, der einen Bericht über Vorschläge für einen Gesetzgebungsakt, Haushaltsvorschläge und andere Angelegenheiten ausarbeitet. Dabei können einschlägige Sachverständige und Interessenträger konsultiert werden. Außerdem sind die Berichterstatter dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schattenberichterstattern zu verhandeln. Im Ausschuss angenommene Berichte werden dann im Plenum geprüft und zur Abstimmung gestellt. Artikel 55 GO

Entschließungsanträge 
Entschließungsanträge werden zu politischen Themen und auf Antrag eines Ausschusses, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht. Über die Anträge wird im Plenum abgestimmt. Artikel 132, 136, 139 und 144 GO

Mündliche Anfragen 
Anfragen zur mündlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 136 GO

Große Anfragen 
Große Anfragen zur schriftlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 139 und Anlage III GO

Sonstige parlamentarische Tätigkeiten 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung 
Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft in den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) LV  
 

Es atbalstīju Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par zemes un meža sektoru iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas ietvarā laikposmam līdz 2030. gadam. Šis ziņojums Parlamentā izraisīja asas debates. Tomēr gribu uzsvērt, ka meži ir Eiropas un ārkārtīgi liela Latvijas bagātība. Izmantojot koksni, mēs varam saražot visdažādākos produktus. Bet no koksnes atkritumiem, piemēram, zāģskaidām, saražojam siltumu un elektrību. Visvairāk biomasas Eiropas Savienība tiek saražota tieši no koksnes. Mēs ļoti daudz ikdienā runājam par atjaunojamiem energoresursiem, un meži mums dod iespēju palielināt to īpatsvaru mūsu enerģijas patēriņā. Tātad mums vajag tādu stratēģiju, kas ļautu attīstīt mežu industriju ilgtspējīgi, nevis to iznīcināt. ENVI komitejas pieņemtais teksts manā skatījumā nebija atbalstāms, jo balstīt nākotnes mežistrādes intensitāti uz vēsturiskajiem intensitātes datiem neļautu vairāk investēt un turpināt ilgtspējīgu mežu sektora attīstību. Tomēr gala tekstu atbalstīju, jo balsojuma laikā tika pieņemts ETP grupas iesniegtais grozījums, kas neiznīcina meža industrijas potenciālu nākotnes attīstībai.

Einwand gemäß Artikel 106 GO: Entwurf des Durchführungsbeschlusses der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch veränderte Sojabohnen der Sorte DAS-68416-4 enthalten, aus ihnen bestehen oder aus ihnen gewonnen wurden (B8-0498/2017) LV  
 

Eiropas Parlamenta plenārsesijā Strasbūrā es balsoju par rezolūciju, kas pieprasa atsaukt Eiropas Komisijas īstenošanas aktu, kas atļauj laist tirgū ģenētiski modificētu pārtiku. Šī nav pirmā reize, kad Parlamenta plenārsēdē nākas balsot par šādām rezolūcijām, tāpēc vēlos atkārtoti uzsvērt, ka šādu pārtikas produktu nonākšana ES tirgū nav pieļaujama. Uzskatu, ka ģenētiski modificēta pārtika vai produkti, kas satur ģenētiski modificētas izejvielas, var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēka veselību un atstāt arī ietekmi uz vidi. Līdz ar to pirms šāda pārtika oficiāli tiek atļauta Eiropas Savienības tirgū, Eiropas Komisijai ir jāveic kvalitatīvi un neapšaubāmi pētījumi, lai pārliecinātos par šādas pārtikas ietekmi.

Förderung der Internetanbindung in Kommunen (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) LV  
 

Eiropas Parlamenta plenārsēdē es balsoju par vienošanos ar Padomi, kas paredz interneta savienojamības veicināšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs. WiFi4EU ir daļa no Eiropas Komisijas iniciatīvām, lai Eiropas Savienībā izveidotu patiesi vienotu digitālo tirgu. Šobrīd situācija dalībvalstīs krasi atšķiras – ir valstis, kurās bezvadu interneta pieslēgums ir brīvi pieejams lielākajā daļā publisko iestāžu un sabiedrisko vietu, kamēr citās valstīs šāds pakalpojums tikai vēl tiek attīstīts. WiFi4EU būs instruments, ar kura palīdzību dalībvalstis varēs nodrošināt arvien vairāk Eiropas Savienības iedzīvotāju bezmaksas piekļuvi ātram un kvalitatīvam bezvadu interneta pieslēgumam. Ziņojums paredz, ka atbalstāmie projekti tiks izraudzīti ģeogrāfiski līdzsvarotā veidā, tādejādi nodrošinot, ka visām dalībvalstīm ir vienlīdzīgas iespējas šo atbalstu saņemt. Īpaša uzmanība ziņojumā pievērsta tieši lauku teritorijām, lai veicinātu interneta pieejamību reģionos. Tas ir nozīmīgs solis digitālo pakalpojumu ieviešanai dalībvalstīs.

Schriftliche Anfragen 
Die Mitglieder können eine bestimmte Anzahl Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an den Präsidenten des Europäischen Rates, den Rat, die Kommission oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union richten. Artikel 138 und Anlage III GO

Schriftliche Erklärungen (bis zum 16. Januar 2017) 
**Dieses Instrument bestand bis zum 16. Januar 2017.** Eine schriftliche Erklärung war eine Initiative zu einer Angelegenheit, die in die Zuständigkeit der EU fällt. Sie konnte binnen drei Monaten von den Mitgliedern unterzeichnet werden.

Schriftliche Erklärung zu den Unterschieden bei der Zusammensetzung und der Qualität von Produkten auf den Märkten im Osten und im Westen der EU  
- P8_DCL(2016)0053 - Hinfällig  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Fristbeginn : 09-05-2016
Fristablauf : 09-08-2016
Anzahl der Unterzeichner : 141 - 28-07-2016
Schriftliche Erklärung zur Luftverkehrssicherheit und zu gefährlichen Flügen von Militärflugzeugen  
- P8_DCL(2015)0052 - Hinfällig  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Fristbeginn : 05-10-2015
Fristablauf : 05-01-2016
Anzahl der Unterzeichner : 106 - 06-01-2016
Schriftliche Erklärung zu einer wirksameren und besser koordinierten Umsetzung der makroregionalen Strategien der EU  
- P8_DCL(2015)0016 - Hinfällig  
Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ  
Fristbeginn : 27-04-2015
Fristablauf : 27-07-2015
Anzahl der Unterzeichner : 79 - 28-07-2015

Erklärungen 

Erklärung der finanziellen Interessen