Constance LE GRIP : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

 • 01-07-2014 / 30-11-2017 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Γαλλία)
 • 30-05-2015 / 30-11-2017 : Les Républicains (Γαλλία)

βουλευτές 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
 • 14-07-2014 / 30-11-2017 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
 • 24-06-2016 / 30-11-2017 : Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
 • 19-01-2017 / 02-07-2017 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
 • 03-07-2017 / 30-11-2017 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρώτρια 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 14-07-2014 / 30-11-2017 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά
 • 19-01-2017 / 30-11-2017 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
 • 19-01-2017 / 30-11-2017 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2018  
- FEMM_AD(2017)603115 -  
-
FEMM 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις επιγραμμικές πλατφόρμες και την ψηφιακή ενιαία αγορά  
- JURI_AD(2017)601100 -  
-
JURI 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)  
- JURI_AD(2017)602928 -  
-
JURI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών  
- JURI_AD(2017)602948 -  
-
JURI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (EE) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020  
- AFCO_AD(2016)589262 -  
-
AFCO 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Καταπολέμηση του αντισημιτισμού (B8-0383/2017, B8-0388/2017) FR  
 

Alors que l’on assiste à une recrudescence inacceptable des actes antisémites en Europe, le Parlement européen a tenu à rappeler, au travers de cette résolution, en faveur de laquelle j’ai voté, la ferme détermination de l’Union européenne à combattre l’antisémitisme sous toutes ses formes.
La lutte contre l’antisémitisme est éminemment multiforme: elle doit être menée tant au sein de la société civile que par l’intermédiaire d’une réponse pénale forte et coordonnée, opposée aux auteurs d’actes antisémites. Cette réponse doit être adaptée aux enjeux cruciaux de la garantie de la sécurité de nos concitoyens européens juifs.
Le Parlement européen a également insisté pour que les discours de haine qui peuvent survenir sur les réseaux sociaux ou sur certains sites Internet soient vigoureusement combattus par les intermédiaires en ligne, qu’il s’agisse de médias sociaux ou de moteurs de recherche. Les discours de haine sont intolérables et constituent parfois un premier pas avant la commission d’actes antisémites; les combattre doit être l’une de nos priorités.

Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) (B8-0382/2017) FR  
 

J’ai voté en faveur de cette résolution de la commission de la pêche, portée par mon collègue Alain Cadec, sur la poursuite d’objectifs de développement durable en matière de pêche. Alors que se tiendra en juin à New York la conférence de haut niveau sur la mise en œuvre de l’objectif de développement durable n°14 des Nations unies relatif aux océans, le Parlement européen a tenu à rappeler, au travers de cette résolution, son attachement à une politique de pêche raisonnée et respectueuse des écosystèmes au niveau européen.
La résolution propose de poursuivre cet objectif à travers une lutte contre la surpêche et surtout contre la pêche illégale, qui vient parasiter par ses effets indésirables et incontrôlables tout le travail mené afin de parvenir à un équilibre entre activité économique et respect des écosystèmes.
Elle insiste également sur la nécessité de mener des études scientifiques approfondies des océans, afin de pouvoir mieux adapter nos politiques de pêche à l’état des écosystèmes océaniques.

Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) FR  
 

J’ai voté en faveur de la Résolution du Parlement Européen formulant des recommandations sur les négociations qui vont s’engager avec le Gouvernement britannique en vue de décider des modalités de retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne. Je me félicite que le Parlement ait adopté ce texte à une très large majorité, ce qui donne de la force à sa position, collectivement, devant les défis qui nous attendent.
Les négociations qui s’annoncent promettent d’être parmi les plus complexes jamais menées dans l’histoire de l’Union. Il convient donc de les appréhender avec ordre et méthode. Elles devront être menées dans un esprit de transparence et dans le strict respect des procédures de l’Union. Le Parlement européen a eu à cœur d’affirmer que la défense des intérêts des citoyens européens devait être primordiale au cours de ce processus.
Il est par ailleurs essentiel que ces négociations traitent en priorité d’un certain nombre de questions sensibles, parmi lesquelles le statut des quelque quatre millions d’expatriés, le sujet de la frontière irlandaise ou encore la question du règlement de la « note » de sortie du Royaume-Uni.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC)  
- P8_DCL(2016)0135 - Άκυρη  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-12-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-03-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 120 - 13-03-2017
Γραπτή δήλωση σχετικά με την αποτροπή του εμπορικού σεξισμού εις βάρος των γυναικών  
- P8_DCL(2016)0067 - Άκυρη  
Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Constance LE GRIP , Mary HONEYBALL , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Laura FERRARA , Barbara MATERA , Liliana RODRIGUES , Marc TARABELLA , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 100 - 13-12-2016
Γραπτή δήλωση σχετικά με την προώθηση εκπαιδευτικών συστημάτων χωρίς αποκλεισμούς  
- P8_DCL(2015)0029 - Άκυρη  
Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 07-09-2015
Λήξη προθεσμίας : 07-12-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 263 - 08-12-2015

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων