Béla KOVÁCS : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Μη Εγγεγραμμένοι

Εθνικά κόμματα 

 • 01-07-2014 / 26-03-2018 : Jobbik Magyarországért Mozgalom (Ουγγαρία)
 • 27-03-2018 / 01-07-2019 : - (Ουγγαρία)

βουλευτές 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 14-07-2014 / 21-10-2015 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Αναπληρωτής 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 16-07-2014 / 28-06-2015 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Αρμενίας, στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας
 • 21-10-2015 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά
 • 24-02-2016 / 02-08-2016 : Ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) HU  
 

Hosszú évek során számos EP jelentés indoklásában szerepelt, hogy a kkv-kat minden lehetséges módon segíteni kell, hiszen a kisvállalkozások a társadalmak megtartó szövetei, a munkaerő legjobb foglalkoztatói, a gazdasági stabilitás garanciái.
Végre igen jó és határozott, egyértelmű, gyorsan bevezethető javaslat született, melynek célja, hogy a kisvállalkozások számára az adminisztrációt egyszerűsítő intézkedéseket vezessen be az Unió egész területén, ezáltal is támogatva a vállalkozói szellemet, a munkahelyteremtést.
Nagy előrelépést jelentene az uniós szintű hozzáadottérték adó alóli mentesség, egységes határértékekkel, egységes online regisztrációs portállal, valódi adminisztratív egyszerűsítések bevezetésével, egyablakos ügyintézéssel.
Maximálisan támogatom a kisvállalkozások pozíciójának javítását, így ezt a javaslatot is szívesen szavaztam meg.
Fontos az is, hogy a kkv-kra vonatkozó héa-egyszerűsítési intézkedéseket hamarabb végre lehetne és kellene hajtani, mint a végleges héa-szabályozást.

Εκτελεστική απόφαση για την υπαγωγή των νέων ψυχοτρόπων ουσιών κυκλοπροπυλοφεντανύλης και μεθοξυακετυλοφεντανύλης σε μέτρα ελέγχου (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) HU  
 

Ilyenkor mindig egy lógó orral baktató kutya képe ugrik be, amint fáradtan, fásultan szimatol körbe.
Persze, a jelentést megszavaztam, hogy ismét néhány újabb veszélyes anyagtól sikerüljön megmenteni az embereket, mindenekelőtt a fiatalokat, akiket kellő ismeretek hiányában behálóznak és bevisznek egy olyan alagútba, melyből sokszor nincs kiút. De nem érzem azt, hogy a jó megoldást sikerült megtalálni.
Lenni kell olyan intézkedéseknek, melyek a potenciális fogyasztók felvilágosítását előtérbe helyezve kellő szigorral elrettentik a terjesztőket, előállítókat és mindenkit, aki ebben a piszkos üzletben érdekelt.

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) HU  
 

Bajban ismerszik meg az igaz barát, tartja az egyik régi közmondásunk nagyon találóan. Az uniós értékek között is az egyik legfontosabb a szolidaritás, melynek pozitív és természetszerűleg általam is támogatott megnyilvánulása a mostani jelentés.
A Bizottság javasolta az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételét pénzügyi támogatás nyújtására a földrengés sújtotta Görögország, az árvizekkel sújtott Bulgária és Litvánia, valamint a viharok által megtépázott Lengyelország számára.
A 2017. esztendő nagy megpróbáltatásokat hozott, az Unióban bekövetkezett természeti csapások sajnos halálos áldozatokkal és igen nagy pusztítással jártak az adott országokban, melyek ráadásul alapvetően a gazdaságilag kevésbé fejlett régiók közé tartoznak.
Az Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele tehát feltétlenül indokolt és az ehhez szükséges költségvetési módosítást is nyilvánvalóan támogattam, amely technikailag külön szavazás tárgyát képezte.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων