Heinz K. BECKER : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Österreichische Volkspartei (Αυστρία)

βουλευτές 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Αναφορών
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
 • 19-01-2017 / 10-12-2017 : Επιτροπή Αναφορών
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη
 • 11-12-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 12-11-2018 / 14-11-2018 : Ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία

Αναπληρωτής 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 12-09-2017 / 08-11-2018 : Ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων)  
- A8-0434/2018 -  
-
LIBE 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)  
- EMPL_AD(2018)620734 -  
-
EMPL 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το καθεστώς των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις 
Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 139, Παράρτημα III του Κανονισμού

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) DE  
 

. – Diese formale Gesetzesänderung ermöglicht Staatsbürgern des Vereinigten Königreichs die Einreise für Kurzaufenthalte in den Schengenraum, solange das Vereinigte Königreich umgekehrt von einer Visumpflicht für EU-Bürger absieht. Mit dem Beharren auf der Formulierung, dass Gibraltar eine Kolonie des Vereinigten Königreichs ist, wurde dieses an sich unproblematische, technische Dossier unnötigerweise zu einer ideologischen Angelegenheit hochstilisiert. Ich bedaure und verurteile, dass der Rat keinerlei Kompromissbereitschaft gegenüber dem Parlament gezeigt hat und damit aufs Spiel gesetzt hat, dass EU-Bürger weiterhin ohne Visa ins Vereinigte Königreich einreisen können. Da uns leider die Zeit davonläuft, habe ich unter Protest dem Kompromiss zugestimmt, um visafreies Reisen aufrecht zu erhalten.

Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) DE  
 

Ich habe mich bei der Endabstimmung enthalten, da ich zwar viele Punkte unterstützen kann, allerdings die speziell linksideologische Sprache der Entschließung und die Absicht, dieses ernste Thema schamlos auszunützen, ablehne. Diese einseitige und unausgewogene Darstellung, welche ein Ausdruck von Festspielen der linksgrünen LGBTQI Missionare, Realitätsverweigerer und Migrationsromantiker ist, betrachte ich als inakzeptabel. Ich unterstütze Feststellungen über Missstände etwa im Bereich (staatlicher) Korruptionsbekämpfung oder Bestrebungen zur Wahrung der Rechte von älteren und schutzbedürftigen Menschen. Die Einhaltung von Grundrechten ist außerdem zentral für ein friedvolles und funktionierendes Zusammenleben. Forderungen im Bereich des Familienrechts müssen jedoch in den Händen der Mitgliedstaaten bleiben. Ich habe daher alle Anträge betreffend der sexuellen und reproduktiven Gesundheit abgelehnt. Das Recht auf Abtreibung unterstütze ich explizit nicht.

Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες (B8-0547/2018) DE  
 

Ich habe mich enthalten, da ich generell die Idee der Entschließung unterstütze, ich aber die linksliberale Sprache des Textes ablehne und die Politik die dieses Thema schamlos ausnutzt, nicht mittragen kann.
Ich selbst setze mich für Menschen mit Behinderungen ein, damit sie ihre Rechte auf der Grundlage von Inklusion und uneingeschränkter Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in vollem Umfang wahrnehmen können – dies gilt sowohl für Männer als auch für Frauen mit Behinderungen. Ich unterstütze in der Entschließung die Forderungen nach Maßnahmen für Barrierefreiheit, Chancengleichheit bei Bildung und Beschäftigung sowie die Integration von Menschen mit Behinderungen auf allen Ebenen. Forderungen, die in den Bereich der Familienrechte greifen, müssen weiterhin in den Händen der Mitgliedstaaten bleiben. Daher habe ich alle Anträge betreffend die sexuellen und reproduktiven Rechte abgelehnt.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την πρόσβαση των ατόμων που πάσχουν από νευρολογικές διαταραχές και χρόνιους πόνους στην απασχόληση  
- P8_DCL(2016)0112 - Άκυρη  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Εύα ΚΑΪΛΗ , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 24-10-2016
Λήξη προθεσμίας : 24-01-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 179 - 25-01-2017
Γραπτή δήλωση σχετικά με την ψυχική υγεία των αιτούντων άσυλο  
- P8_DCL(2016)0082 - Άκυρη  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marian HARKIN , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nessa CHILDERS , Jean LAMBERT , Sirpa PIETIKÄINEN , Λευτέρης ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ , Eleonora EVI , Nicola CAPUTO , Heinz K. BECKER , Romana TOMC , Andrey NOVAKOV , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 103 - 13-12-2016
Γραπτή δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους και του εξτρεμισμού στο διαδίκτυο  
- P8_DCL(2016)0077 - Άκυρη  
Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 143 - 13-12-2016

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων