Δημήτριος ΔΡΟΥΤΣΑΣ

Πολιτικές ομάδες

  • 22.06.2011 / 30.06.2014 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 22.06.2011 / 30.06.2014 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Ελλάδα)

Αντιπρόεδρος

  • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Μέλος

  • 14.09.2011 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
  • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Αναπληρωτής

  • 08.09.2011 / 18.01.2012 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  • 08.09.2011 / 18.01.2012 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
  • 08.09.2011 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

22

Άνοδος του ακροδεξιού εξτρεμισμού στην Ευρώπη (συζήτηση)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(14)

Αναστολή λειτουργίας του ελληνικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού (συζήτηση)

03-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-03(11)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

LIBE
22-11-2013 A7-0403/2013

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

4

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την κοινή επιχείρηση ECSEL

ITRE
31-01-2014 A7-0074/2014

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων

AFCO
23-10-2013 A7-0350/2013

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη συμβατότητα της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης μεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και, αφετέρου, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, του Βασιλείου του Μαρόκου, της Νέας Ζηλανδίας, της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LIBE
04-06-2012 LIBE_AD(2012)480574

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012

LIBE
19-02-2014 LIBE_AD(2014)523069

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ όσον αφορά τη διερευνητική έκθεση σχετικά με τον ρόλο και τις δραστηριότητες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής

AFCO
11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

2

Προτάσεις για πράξεις της Ένωσης

1

Πρόταση για πράξη της Ένωσης σχετικά σχετικά με εθελοντικούς κανόνες επισήμανσης όσον αφορά πληροφορίες που συνδέονται με την καταλληλότητα των τροφίμων για χορτοφάγους ή ακραιφνείς χορτοφάγους

27-11-2013 B7-0401/2013

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

15

VP/HR - Διάθεση των χημικών όπλων της Συρίας

17-01-2014 E-000443/2014 Επιτροπή

Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα

23-09-2013 E-010779/2013 Επιτροπή

Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα

23-09-2013 E-010778/2013 Συμβούλιο

Ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο κλείσιμο του ελληνικού Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοτηλεόρασης

12-06-2013 E-006826/2013 Επιτροπή

Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών και η νέα ικανότητα κατανομής

29-05-2013 E-005971/2013 Επιτροπή

Προετοιμασία της ΕΕ για πιθανή εισροή αιτούντων άσυλο από τη Συρία

12-11-2012 O-000193/2012 Επιτροπή

Προετοιμασία της ΕΕ για πιθανή εισροή αιτούντων άσυλο από τη Συρία

12-11-2012 O-000192/2012 Συμβούλιο

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων