Anthea McINTYRE : Αρχική σελίδα 

Μέλος 

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική 

Αναπληρώτρια 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

Τελευταίες δραστηριότητες 

Επικοινωνία