Isabelle THOMAS : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

 • 01-07-2014 / 10-06-2018 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Αντιπρόεδρος
 • 11-06-2018 / 01-07-2019 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

 • 01-07-2014 / 04-12-2017 : Parti socialiste (Γαλλία)
 • 05-12-2017 / 01-07-2019 : Génération.s, le mouvement (Γαλλία)

βουλευτές 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Αλιείας
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 15-09-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Προϋπολογισμών
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Προϋπολογισμών
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Αλιείας

Αναπληρώτρια 

 • 08-07-2014 / 14-07-2014 : Επιτροπή Προϋπολογισμών
 • 17-09-2014 / 14-05-2017 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία, τη Νορβηγία, στη ΜΚΕ ΕΕ-Ισλανδίας και στη ΜΚΕ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
 • 15-05-2017 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας 
Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016  
- PECH_AD(2018)613422 -  
-
PECH 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την αποδέσμευση του δυναμικού της έρευνας και καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης  
- PECH_AD(2015)549450 -  
-
PECH 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου  
- PECH_AD(2018)629477 -  
-
PECH 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ  
- BUDG_AD(2018)612357 -  
-
BUDG 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές  
- BUDG_AD(2017)595662 -  
-
BUDG 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) FR  
 

La Commission Européenne a lancé en juillet 2018 une consultation publique sur la fin du changement d’heure. Les 4,5 millions de citoyens européens ayant répondu ont donné un avis clair : ils souhaitent mettre fin au système actuel. Les Français ayant répondu à la consultation ont eux aussi choisi à plus de 80% des voix la fin du changement d’heure. Le changement d’heure saisonnier est ainsi une pratique rejetée par les Français. Les économie d’énergie réalisées, qui sont censées être la raison d’être du système, sont en réalité marginales: à peine 0,5% dans certains États européens. Dans le même temps, on note un nombre plus élevé d’accidents cardiovasculaires et d’accidents de la route impliquant des piétons et des cyclistes au moment des changements d’heure. Il faut se rendre à l’évidence : le changement d’heure n’a plus la côte et il a des conséquences inattendues et malheureuses. Je partage donc le choix du Parlement Européen d’enterrer ce système et de suivre l’avis exprimé par les citoyens européens.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss) FR  
 

Je me félicite de l’adoption par le Parlement de la directive sur le droit d’auteur dans le marché numérique. Adoptée à une large majorité, celle-ci permet de pallier à la directive de 2002 qui n’anticipait pas les problèmes liés au droit d’auteur dans le marché numérique. Le texte permet de faire porter la responsabilité du respect du droit d’auteur non pas par les usagers mais par les plateformes. Il instaure l’équilibre entre la rémunération et la protection des auteurs d’une part et les droits numériques des usagers d’autre part. Il facilite les utilisations à fins de recherche et de création. En réglementant les licences d’utilisation par les plateformes, il permettra aux utilisateurs d’en bénéficier. Même si l’article 13 a fait couler beaucoup d’encre, il comprend néanmoins un certain nombre d’exceptions légitimes permettant de garantir la liberté d’expression, la liberté d’établissement pour les petites et moyennes entreprises du numérique et le droit au recours.

Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) FR  
 

Ce mardi 26 mars, j’ai voté pour le rapport sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale. Après une année de discussion et de multiples échanges de vues avec les ministres des finances et les commissaires européens, le rapport a enfin été adopté. Ce rapport approuvé par le Parlement européen prévoit d’une part la mise en place d’un observatoire de la lutte contre le blanchiment de capitaux et d’autre part la création d’un organisme fiscal mondial au sein des Nations unies. Le rapport permet également à l’Autorité bancaire européenne de disposer des ressources suffisantes pour améliorer la surveillance et la traçabilité de l’argent d’origine criminelle. Alors que l’évasion fiscale prive les Européens de 825 milliards d’euros chaque année, je soutiens fermement le renforcement de la coopération entre les États membres dans la lutte contre l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος  
Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος επί θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι αποδεκτές προτάσεις ψηφίσματος παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία αποφασίζει ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την επείγουσα ανάγκη αύξησης των τιμών παρέμβασης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα  
- P8_DCL(2016)0069 - Άκυρη  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 58 - 13-12-2016
Γραπτή δήλωση σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους  
- P8_DCL(2016)0043 - Άκυρη  
Miguel VIEGAS , João FERREIRA , Fabio DE MASI , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ , Isabelle THOMAS , Ernest MARAGALL , Tiziana BEGHIN , Marco ZANNI , Νότης ΜΑΡΙΑΣ  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 27-04-2016
Λήξη προθεσμίας : 27-07-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 75 - 28-07-2016
Γραπτή δήλωση σχετικά με την προστασία των καταναλωτών στα πλαίσια της σήμανσης των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας  
- P8_DCL(2016)0042 - Άκυρη  
José BLANCO LÓPEZ , Clara AGUILERA , Isabelle THOMAS , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Renata BRIANO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Nicola CAPUTO , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Nicola DANTI  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 27-04-2016
Λήξη προθεσμίας : 27-07-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 51 - 27-07-2016

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων