Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Parti socialiste (Γαλλία)

βουλευτές 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Εξεταστική επιτροπή για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Αναπληρώτρια 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Mercosur
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής  
- TRAN_AD(2018)626999 -  
-
TRAN 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ  
- LIBE_AD(2019)629460 -  
-
LIBE 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων  
- TRAN_AD(2018)625564 -  
-
TRAN 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή  
- TRAN_AD(2017)595458 -  
-
TRAN 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» (A8-0468/2018 - Bodil Valero) FR  
 

J’ai voté en faveur de la nouvelle architecture du programme «Citoyens, Égalité, Droits et Valeurs» qui s’articule autour de quatre objectifs: protéger la démocratie et l’état de droit, promouvoir l’égalité et les droits, promouvoir l’engagement des citoyens et lutter contre la violence, y compris fondée sur le genre (programme Daphné). Je suis particulièrement fière du nouveau volet introduit par la commission des libertés civiles sur la promotion de la démocratie et de l’état de droit. Les populistes en Europe diffusent des messages de haine, mettent en place des politiques discriminatoires et font monter l’intolérance. En réaction, le Parlement a souhaité soutenir la société civile et les associations, premières victimes des dérives autocratiques de la Hongrie ou de la Pologne.
Le travail sur ce programme n’est pas terminé et la bataille budgétaire est à venir. Le Parlement européen propose de tripler le budget pour un total de 1,834 milliard d’euros, en lieu et place des 642 millions proposés par la Commission européenne.

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) FR  
 

J’ai voté pour cet accord qui renouvelle le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) pour la période 2021-2027, outil indispensable pour financer les infrastructures dont a besoin l’Union européenne, dans le cadre des réseaux transeuropéens. Instauré pour la première fois en 2013 avec un budget de 30 milliards d’euros, le MIE vise à réaliser des synergies dans les secteurs des transports, des télécommunications et de l’énergie, en renforçant l’efficacité de l’Union et en réduisant les coûts de la mise en œuvre de projets transeuropéens. Le nouveau MIE sera doté d’un budget renforcé, s’élevant à 42 milliards d’euros, qui seront employés pour accroître la numérisation et permettre la décarbonisation de l’économie européenne.

Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) FR  
 

Avec l’affaire du Dieselgate, des millions de citoyens européens ont été trompés sur la valeur réelle des émissions de pollution de leurs voitures. À la suite de ce scandale mondial, les clients américains ont obtenu le droit de réclamer chacun jusqu’à 10 000 dollars d’indemnisation à travers une procédure d’action collective. Mais en Europe, les citoyens ne sont pas logés à la même enseigne. Dans de nombreux États membres, les consommateurs n’ont pas la possibilité de participer à de telles actions. Au final, nos consommateurs bénéficient d'un traitement moins favorable que les consommateurs américains. Ce qui est en cause est le manque d’harmonisation à l’échelle européenne. L’Union n’a pas de système commun harmonisé pour engager de telles actions conjointes. C’est la raison pour laquelle, lors de l’enquête sur le Dieselgate, je me suis battue pour que chacun puisse réclamer justice en cas de fraudes et tromperies. J'ai donc voté en faveur du rapport de la commission des affaires juridiques pour la création d'un système de recours collectifs harmonisé. Ce n'est que la première lecture du Parlement car les États membres n'ont toujours pas dégagé une position sur cette proposition pourtant essentielle.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων