Petr JEŽEK : Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 183 του Κανονισμού

Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

I voted against this report, which sets out the visa exemptions rules for UK citizens travelling to the EU in the event of a disorderly departure of the UK from the European Union. The report was unanimously adopted by Parliament in the Civil Liberties Committee under its lead negotiator and rapporteur, Claude Moraes. As the ALDE shadow rapporteur on this subject, I therefore expected the interinstitutional negotiations to take place in a smooth and swift manner. Nevertheless, Parliament was regrettably faced with an obscure and inappropriate attitude from the Council, which inserted an entirely inappropriate reference to Gibraltar as a ‘colony’ in a footnote to Article 3 of the amending regulation. I was equally disappointed and baffled to see the Commission changing its position by ultimately supporting the Council’s position regarding the footnote referencing and singling out Gibraltar. Furthermore, I deeply regret the decision by some colleagues to remove the excellent rapporteur, Claude Moraes, based solely on his nationality. Therefore, despite holding a strong view that neither UK nor EU citizens should need to have visas for short-term travel to each other’s territory, I could not support the final text of the regulation, specifically the footnote regarding Gibraltar. Such language is unacceptable in EU regulation.

Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) EN  
 

. ‒ I voted in favour of this regulation, which will help strengthen the security of identity cards and of residence documents issued to EU nationals. The regulation will establish common security standards for ID cards and residence documents, which will help tackle document fraud and identity theft, which are rampant, in part due to the multitude of formats of ID cards and residence permits currently in circulation in the EU. This regulation will overall facilitate the free movement of EU citizens, reduce administrative hassle and strengthen the internal security of the European Union, ultimately contributing to the European Union’s fight against terrorism and cross-border crime. While the new cards will have a standardised format with two biometric identifiers (the facial image and two fingerprints), I nevertheless voted against the provision to render the taking of fingerprints mandatory as I believe this should be optional and remain the Member States’ competence to decide on the latter.

Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) EN  
 

I voted in favour of this report, which concerns the establishment of a framework to facilitate sustainable investment as it provides the basis towards climate friendly investments and sustainable projects across the EU. Nevertheless, I voted against the introduction of proposals to define when and how an economic activity is considered as unsustainable i.e. the ‘brown taxonomy’. Indeed, such an extension would heavily increase the bureaucratic burden on all industries as it takes the opposite approach of the Commission’s proposal, which sought to define when and how an economic activity is sustainable, not the other way round. In my view, the report’s suggestion to include unsustainable activities will not encourage transition strategies since those activities identified as ‘brown’ will not be able to benefit from sustainable finance to fund their transition and therefore will not be incentivised to get greener. I also voted against the suggestion to implement a ‘comply or explain mechanism’ as the latter would create a substantial and unnecessary burden for investors, as they will need to justify whether they consider the adverse impacts of the investment decisions on sustainability factors.

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) EN  
 

I voted in favour of this report, which concerns the Parliament’s estimates of revenue and expenditure for the financial year 2020. I welcome this report as it will ensure more transparency and accountability of the Parliament’s budget by bringing several improvements as regards the disclosure of revenue and expenditures. I notably support the suggestion to call on Members to be fully accountable for their spending under the General Expenditures Allowance (GEA) as citizens deserve more transparency. I therefore welcome the adoption of the amendment calling for Members’ GEA accounts to be checked by an external accountant and for the expenditures to be made available to the public on the personal pages of the Members on the European Parliament’s website.

Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (B8-0230/2019) EN  
 

. ‒ I voted in favour of this resolution concerning the situation of rule of law and the fight against corruption in the EU, and specifically regarding Malta and Slovakia. Indeed, this resolution rightly points to the serious shortcomings in the rule of law in Malta and Slovakia as well as to the rising threats for journalists throughout the EU. I strongly support this resolution, which follows up on the efforts undertaken by the Committee on Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance (TAX3) by condemning and calling for the launch of an independent inquiry into the assassinations of Ms Caruana Galizia in Malta and of Mr Kuciak and Ms Kušnírová in Slovakia. As the motion recalls, a strong democracy based on the rule of law cannot function without strong and independent media. I also welcome the references made to the shortcomings regarding the fight against corruption, financial crimes, money laundering, tax evasion and organised crime in Malta and Slovakia and which contribute to undermining citizens’ trust in public institutions.

Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) EN  
 

. ‒ I voted in favour of this cross-party resolution as it appropriately tackles the recent developments of the Dieselgate scandal. I regret the attempts of the PPE and ECR Groups to obstruct and water down this resolution, which tackles such a timely and crucial issue. As this resolution recalls, a number of Member States have failed to take up the necessary measures against car manufacturers violating car emissions legislation or to impose the appropriate sanctions on those manufacturers. This widespread issue should thus be better tackled at the EU level if we want to safeguard the functioning of the single market and better protect our environment as well as the health of our citizens.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) EN  
 

I voted against this report, which concerns the European Regional Development Fund and Cohesion Fund. The main reason I oppose this report is based on the fact that it asks Member States to make a duly justified request for further flexibility within the current framework of the Stability and Growth Pact for the public or equivalent structural expenditure by way of co-financing of investments activated as part of ERDF and CF. I therefore voted against this text as it stipulates that the national co-financing of the investments funded by the ERDF shall be excluded from the assessment of Member States’ fiscal positions.

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) EN  
 

I voted in favour of this report, which concerns the reduction of the impact of certain plastic products on the environment. This report marks a milestone in the global fight against pollutants such as marine litter. This report also gradually shifts the burden on producers of harmful products containing single-use plastics such as cigarette butts, plastic bottles or fishing gear. I therefore welcome the work of the rapporteur on this proposal, as it feeds into the objective of the Commission’s Circular Economy Action Plan, which seeks to lay the foundation for industries to innovate and become more competitive while reducing environmental damage which are currently costing consumers an estimated €6.5 billion.

Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) EN  
 

I voted against this report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, the European Maritime and Fisheries Fund, the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument, as well as financial rules for those. While I support the compromise text reached at Council level, there are a number of amendments which were added after the negotiations I do not agree with. Notably, I oppose the references seeking to limit the conditionality and eligibility criteria of operations as well as the addition to limit the possibility of transferring part of the funds to InvestEU and to the Connect Europe Facility.

Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) EN  
 

I voted against this report, which concerns the EU directive harmonising the dates on which Member States apply Daylight Saving Time. The proposal aims to abolish seasonal time changes across the European Union. This goes a long way from the intention of the original directive and encroaches on Member Statesʼ sovereignty. The impact of such changes has been largely under-studied. Indeed, the Commission proposal is not accompanied by a full impact assessment. The consequences of this proposal might include a situation in which, for example, Ireland and Northern Ireland would adopt different time zones if the UK were to redraft its own laws following Brexit. Furthermore, numerous studies on the subject have thus far failed to provide any conclusive findings on the positive effects that the abolition of the biannual clock change might bring. I therefore do not consider this proposal to be based on sufficient scientific evidence to support the potential economic or health benefits of abolishing Daylight Saving Time.

Επικοινωνία