Angélique DELAHAYE : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Γαλλία)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Γαλλία)

βουλευτές 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Ειδική επιτροπή για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων

Αναπληρώτρια 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας 
Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού  
- AGRI_AD(2018)626781 -  
-
AGRI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας  
- ENVI_AD(2018)618229 -  
-
ENVI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή  
- ENVI_AD(2018)615396 -  
-
ENVI 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα  
- AGRI_AD(2014)537498 -  
-
AGRI 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce texte important visant à réduire notre impact sur l’environnement et, plus particulièrement, la pollution par les plastique dans les océans et c’est une très bonne chose. Nous ne pouvons ignorer la pollution constante que nous générons. Les plastiques à usage unique ne doivent plus faire partie de notre quotidien ! Le texte vise notamment à réduire la consommation de certains produits tels que les récipients pour aliments et gobelets pour boissons, à en interdire d’autres comme les coton-tige, couverts, pailles ou bâtonnets mélangeurs ainsi que et les plastiques oxodégradables. Le rapport permet aussi de fixer des objectifs ambitieux pour les collectes et le pourcentage de plastiques recyclés dans les produits. Bannir le plastique est un enjeu mondial auquel nous devons contribuer par une réponse européenne unie et l’accord trouvé entre le Parlement, le Conseil et la Commission, que nous avons voté, le permettra. Néanmoins, si nous voulons réellement réussir cette transition nous devons absolument nous donner les moyens de nos ambitions et accompagner les professionnels via notamment le soutien à la recherche et à l’innovation dans cette logique d’économie circulaire.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) FR  
 

J’ai voté contre cette objection visant à refuser la mise sur le marché de produits du soja génétiquement modifié. Cette objection s’appuie sur une accusation faite à la Commission : cette dernière est accusée d’outrepasser ses compétences dans le cadre des actes d’exécution qui lui sont attribués. Pourtant, la Commission a respecté la procédure existante en matière d’autorisation d’OGM. Elle a demandé au préalable une analyse de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) sur l’innocuité de la plante pour la santé humaine et animale, et pour l’environnement avant d'émettre une proposition d'autorisation. Cette objection n’a donc selon moi pas lieu d’être et traduit simplement une volonté d’interdire systématiquement tout OGM, alors que cela relève de la compétence des États membres.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) FR  
 

J’ai voté contre cette objection visant à refuser la mise sur le marché de produits du maïs génétiquement modifié. Cette objection s’appuie sur une accusation faite à la Commission : cette dernière est accusée d’outrepasser ses compétences dans le cadre des actes d’exécution qui lui sont attribués. Pourtant, la Commission a respecté la procédure existante en matière d’autorisation d’OGM. Elle a demandé au préalable une analyse de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) sur l’innocuité de la plante pour la santé humaine et animale, et pour l’environnement avant d'émettre une proposition d'autorisation. Cette objection n’a donc selon moi pas lieu d’être et traduit simplement une volonté d’interdire systématiquement tout OGM, alors que cela relève de la compétence des États membres.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη διεθνή χαρτογράφηση των πλωτών σκουπιδονησίδων  
- P8_DCL(2016)0093 - Άκυρη  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 86 - 13-12-2016
Γραπτή δήλωση σχετικά με την κοινή αντιμετώπιση του ιού Ζίκα  
- P8_DCL(2016)0060 - Άκυρη  
Csaba MOLNÁR , Miriam DALLI , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Carlos ZORRINHO , Birgit COLLIN-LANGEN , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Jytte GUTELAND , Christel SCHALDEMOSE , Angélique DELAHAYE  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 06-06-2016
Λήξη προθεσμίας : 06-09-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 47 - 07-09-2016
Γραπτή δήλωση σχετικά με τη δωρεά απώλητων αναλώσιμων τροφίμων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις  
- P8_DCL(2015)0061 - Περατώθηκε με πλειοψηφία  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 14-10-2015
Λήξη προθεσμίας : 14-01-2016
Ημερομηνία έγκρισης : 14-01-2016
Κατάλογος υπογραφόντων : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Αριθμός υπογραφόντων : 388 - 15-01-2016

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων