Carlos ZORRINHO
 • Carlos
  ZORRINHO
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Μέλος
 • Πορτογαλία Partido Socialista
 • Ημερομηνία γέννησης: 28 Μαΐου 1959, Obidos

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

303

Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δεύτερη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (συζήτηση)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(19)

Paradise Papers (συζήτηση)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(2)

Η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (συζήτηση)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(16)

Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (συζήτηση)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(3)

Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23) (συζήτηση)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(12)

Η κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(7)

Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (συζήτηση)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(3)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

2

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά

ITRE
28-09-2016 ITRE_AD(2016)583955

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου

ENVI
08-09-2016 ENVI_AD(2016)584261

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

4

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εταιρική σχέση στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA), την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη

ENVI
10-03-2017 ENVI_AD(2017)597388

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020

ITRE
28-02-2017 ITRE_AD(2017)594095

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016

ENVI
22-01-2016 ENVI_AD(2016)571628

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

78

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα

10-11-2017 B8-0596/2017

  Motion for a resolution on the situation of human rights and democracy in Nicaragua, the case of Francesca Ramirez

13-02-2017 B8-0168/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Guatemala, notably the situation of human rights defenders

13-02-2017 B8-0164/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους ομαδικούς τάφους στο Ιράκ

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

2

Γραπτή δήλωση σχετικά με την κοινή αντιμετώπιση του ιού Ζίκα

06-06-2016 P8_DCL(2016)0060 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Csaba MOLNÁR , Miriam DALLI , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Carlos ZORRINHO , Birgit COLLIN-LANGEN , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Jytte GUTELAND , Christel SCHALDEMOSE , Angélique DELAHAYE

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 06-06-2016
Λήξη προθεσμίας : 06-09-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 47 - 07-09-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον διαβήτη

01-02-2016 P8_DCL(2016)0008 Περατώθηκε με πλειοψηφία

Λεπτομέρειες

Nicola CAPUTO , Therese COMODINI CACHIA , Christel SCHALDEMOSE , Sirpa PIETIKÄINEN , Dame Glenis WILLMOTT , Marc TARABELLA , Simona BONAFÈ , Daciana Octavia SÂRBU , Bogdan Brunon WENTA , Nicola DANTI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marisa MATIAS , Marlene MIZZI , Elena GENTILE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Enrico GASBARRA , Tibor SZANYI , Renato SORU , Luigi MORGANO , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Damiano ZOFFOLI , Ricardo SERRÃO SANTOS , Renata BRIANO , Carlos ZORRINHO , Isabella DE MONTE , Silvia COSTA , Brando BENIFEI

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 01-02-2016
Λήξη προθεσμίας : 01-05-2016
Ημερομηνία έγκρισης : 02-05-2016
Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 02 των Πρακτικών της 09-05-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 405 - 02-05-2016

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

40

  Side effects resulting from the abolition of roaming charges

05-07-2017 P-004553/2017 Επιτροπή

  Alleged involvement of European companies in human rights violations in Colombia

29-05-2017 E-003560/2017 Επιτροπή

  Debate on making vaccinations obligatory to avoid epidemics in the EU

04-05-2017 E-003125/2017 Επιτροπή

  Risk of the EU being seen as a digital colony of the USA

12-04-2017 E-002707/2017 Επιτροπή

  Harmonisation of procedures for taking umbilical cord samples for clinical purposes

12-04-2017 E-002705/2017 Επιτροπή

  Almaraz nuclear power plant

03-01-2017 E-000025/2017 Επιτροπή

  PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area

08-11-2016 E-008427/2016 Επιτροπή

  Almaraz nuclear power plant

28-09-2016 E-007211/2016 Επιτροπή

  European solidarity and the fires in southern Europe

09-09-2016 E-006815/2016 Επιτροπή

  Commission requests for information from type-approval authorities

07-09-2016 E-006746/2016 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

139

 

Η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)

16-11-2017

Europa e África compartilham valores e interesses comuns e a União Europeia deve estar na vanguarda através da diplomacia económica. Votei a favor deste relatório porque acredito que as estratégias de cooperação têm de contribuir para que os valores da globalização sejam justos, adequados e capazes de responder às grandes questões dos nossos dias, designadamente às desigualdades, às alterações climáticas, às migrações forçadas e aos desafios da segurança.
Os acordos comerciais, só por si, são insuficientes para atingir estes objetivos. São necessárias parcerias de associação inspiradas por uma visão partilhada sobre o futuro, que permitam a emergência de instituições fortes, democráticas e respeitadoras dos direitos humanos.
É necessário também reforçar as competências, as qualificações e os direitos dos indivíduos com investimento em educação de qualidade, a melhoria do desenvolvimento de competências, a construção da capacidade da estrutura administrativa da África, o empoderamento das mulheres e a criação de empregos que permitam aos jovens africanos construir um futuro nos seus próprios países. Temos de consolidar uma parceria para o futuro, que comece a dar frutos desde já.

 

Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ) (B8-0590/2017)

16-11-2017

O reexame da aplicação da política ambiental da UE tem como o objetivo fornecer uma visão geral sobre como os Estados-Membros implementam a legislação ambiental da UE e apoiá-los, se necessário. A publicação inclui 28 relatórios nacionais, um resumo da Comissão dos problemas mais comuns e sugestões de melhoria.
A avaliação da Comissão mostra as lacunas de implementação e identifica as causas fundamentais comuns para uma coordenação ineficaz entre autoridades locais, regionais e nacionais, falta de capacidade administrativa e financiamento, falta de conhecimento e dados, mecanismos de garantia de conformidade insuficientes e falta de integração e coerência política.
A proposta de resolução aborda questões-chave, como a necessidade de colocar os problemas de implementação no topo da agenda política e criar um diálogo de implementação estruturado; aumentar a coerência da ação da UE, ligando o EIR ao Semestre Europeu, o 7.º Plano de Ação em matéria de Ambiente e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; incluir áreas importantes como mudanças climáticas, produtos químicos e emissões industriais em futuras versões do EIR; aumentar a comparabilidade dos dados; e trocar boas práticas e revisão peer-to-peer entre as autoridades nacionais. Por estas razões, votei a favor deste relatório.

 

Η καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλός για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης (A8-0340/2017 - Javi López)

16-11-2017

A Comissão Europeia já reconheceu que as políticas de austeridade aumentaram as desigualdades, a pobreza e a pobreza no trabalho nos Estados-Membros da União Europeia. Simultaneamente, a justiça social está em declínio.
No entanto, as desigualdades não são nem inevitáveis nem irreversíveis e devem ser corrigidas através de uma ação política a nível europeu e nacional, não só por serem injustas, mas também pelo facto de prejudicarem o crescimento e a eficiência económica.
Tendo em mente que o número de pessoas em risco de pobreza aumentou em 7 milhões na Europa como resultado da crise, precisamos de ação urgente e mais decisiva, bem como de coordenação política para reduzir as desigualdades e promover a igualdade de oportunidades, combater a pobreza e o desemprego.
Essas devem ser as prioridades do projeto europeu e, por estas razões, votei a favor do relatório sobre como combater as desigualdades para fomentar a criação de postos de trabalho e o crescimento, não obstante algumas das recomendações importantes tenham sido rejeitadas em plenário.

 

Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)

15-11-2017

Votei a favor do relatório sobre a defesa contra as importações objeto de dumping e de subvenções de países não membros da UE porque acredito que a UE tem de apoiar um sistema forte de instrumentos de defesa comercial e proteger as nossas indústrias contra a concorrência desleal.
O presente regulamento está em conformidade com as obrigações da União no âmbito do direito internacional e não prejudica as condições estabelecidas em protocolos e outros instrumentos de acordo com os quais os países aderiram ao Acordo de Marraquexe que cria a OMC. Na aplicação das respetivas regras, é essencial que a União assegure a coordenação e o intercâmbio de informações com os seus principais parceiros comerciais.
Este relatório defende disposições mais duras e mais rigorosas para definir a aplicação da nova metodologia, mais clareza da definição de distorções significativas, um papel mais forte para o Parlamento Europeu, a explicitação de que não deve haver nenhum fardo adicional para a indústria em casos de AD (antidumping) e que o ónus de provar a ausência de distorções cabe ao produtor estrangeiro. Finalmente, realço a inclusão de preocupações sociais e ambientais.

 

Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία (B8-0589/2017)

15-11-2017

Esta resolução segue-se a uma pergunta oral que o grupo S&D apresentou à Comissão no que se refere ao balanço da qualidade das diretivas sobre a natureza e o plano de ação da Comissão para a natureza, a população e a economia.
No geral, o balanço de qualidade constatou que as diretivas relativas à proteção da natureza eram adequadas à respetiva finalidade, embora a consecução dos seus objetivos esteja dependente de uma melhoria substancial da sua aplicação. Consequentemente este Plano de Ação tem como objetivo melhorar rapidamente a aplicação e é, portanto, um importante avanço, e as alterações propostas pelo grupo S&D tinham como objetivo fortalecer a biodiversidade e enfatizar a necessidade de uma implementação adequada da legislação sobre a natureza para atingir os objetivos em matéria de biodiversidade para 2020. Por estas razões, votei a favor da proposta de resolução.

 

Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

Este relatório INI sobre o reforço da segurança automóvel na UE é um primeiro passo para o pacote de propostas da Comissão sobre medidas de segurança dos veículos que deverá ser apresentado no primeiro trimestre de 2018.
O relatório centra-se nas diferentes medidas de segurança ativas e passivas necessárias para alcançar o objetivo de reduzir para metade o número de vítimas de acidentes rodoviários até 2020 e a conquista do objetivo Vision Zero de nenhuma fatalidade na Europa até 2050.
Anualmente, cerca de 25 500 pessoas morrem nas estradas da Europa e 135 000 ficam gravemente feridas. Em 51% dos casos, os acidentes de viação fatais em áreas urbanas envolvem peões e ciclistas e 38% de todas as mortes ocorrem em áreas urbanas, envolvendo muitas vezes utentes das estradas vulneráveis.
Com base nestes números, é óbvio que existe a necessidade de uma ação específica se a Europa quiser apresentar-se como líder global em segurança de veículos e, por esta razão, votei a favor do relatório sobre o modo de reforçar a segurança dos veículos na UE.

 

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)

14-11-2017

O crescimento do comércio eletrónico e as infrações generalizadas ao direito do consumidor na UE exigem ferramentas eficientes para a cooperação entre os responsáveis pela aplicação coerciva da legislação de defesa do consumidor.
As regras e ferramentas precisam de ser adequadas à era digital para garantir que os consumidores possam fazer compras online com confiança, inclusive através das fronteiras. A reforma do Regulamento CPC é fundamental para capacitar os consumidores, dando às autoridades nacionais poderes de grande alcance, incluindo o poder de impor multas e pagamentos de sanções e de ordenar ao comerciante que compense (monetariamente, inter alia ) os consumidores que sofreram danos como consequência da infração.
O Grupo S&D apoia firmemente os direitos dos consumidores e este acordo sobre uma legislação importante será uma peça essencial para garantir direitos de defesa do consumidor fortes e exigentes para todos na UE. Por estas razões, votei a favor do relatório sobre a cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação coerciva da legislação de defesa do consumidor.

 

Ανάπτυξη των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez)

14-11-2017

Votei a favor do relatório sobre a disponibilização dos instrumentos da política de coesão por parte das regiões para fazer face às alterações demográficas porque acredito que a mudança demográfica é um dos principais desafios que as regiões europeias têm de enfrentar agora e no futuro próximo.
Durante o período 2008-2030, uma região em três deverá sofrer um declínio populacional. No relatório destaca-se a importância das medidas da política de coesão, uma vez que são frequentemente as principais disposições que abordam os desafios demográficos a nível regional e local e, não raramente, complementam as estratégias nacionais e regionais.

 

Εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη (A8-0297/2017 - Laura Ferrara)

26-10-2017

A Diretiva relativa à Responsabilidade Ambiental (ELD) entrou em vigor em 2004 e os Estados-Membros tinham três anos para a sua transposição para o direito interno.
No entanto, a implementação foi concluída apenas em 2010. Além do artigo 18.º do ELD, a Comissão teve de informar, em 2014, sobre a experiência adquirida com a aplicação da diretiva com base nos relatórios nacionais apresentados à Comissão.
Devido à implementação tardia e aos atrasos nos relatórios, o relatório da CE só foi aprovado em 2016. Neste contexto, o PE preparou seu próprio relatório para avaliar os pontos fortes e fracos da implementação do ELD.
O Relatório solicita à Comissão que reveja o ELD e inclua, entre outros, elementos destinados a melhorar a harmonização do ELD, como a atualização da definição de “danos ambientais”, o estabelecimento de um regime de responsabilidade secundária, o alargamento do âmbito de aplicação da diretiva e a possibilidade de criar um fundo europeu para a reparação de danos ambientais destinados a cobrir casos, como grandes catástrofes naturais, que não estão abrangidos por garantias financeiras normais.
Por estas razões, votei a favor do relatório sobre a aplicação da Diretiva relativa à Responsabilidade Ambiental.

 

• Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (A8-0324/2017 - Marju Lauristin)

26-10-2017

Votei a favor da decisão sobre o mandato para serem iniciadas negociações interinstitucionais sobre a Proposta de Regulamento sobre Privacidade e Comunicações Eletrónicas (Regulamento “e-Privacy”). A decisão adotada na LIBE é um passo muito positivo na direção do objetivo de oferecer aos consumidores a possibilidade de usar serviços online , sem terem de sacrificar a sua privacidade.
Este Regulamento não só protegerá os direitos fundamentais dos consumidores, mas também promoverá a inovação com respeito pela privacidade e fortalecerá a confiança dos consumidores nos serviços digitais. Acredito que a Europa deve ter um sistema que contenha normas e práticas que protejam os cidadãos, sem bloquear a inovação, a criatividade coletiva e o interesse comum.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G246
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08029
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G246
  1047 Brussels