Carlos ZORRINHO
 • Carlos
  ZORRINHO
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Μέλος
 • Πορτογαλία Partido Socialista
 • Ημερομηνία γέννησης: 28 Μαΐου 1959, Obidos

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

295

Η κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(7)

Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (συζήτηση)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(3)

Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (συζήτηση) (2)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(3)

Kατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(18)

Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική (συζήτηση)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(19)

Ανασκόπηση της μαλτέζικης Προεδρίας (συζήτηση)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(2)

Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(11)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

2

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά

ITRE
28-09-2016 ITRE_AD(2016)583955

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου

ENVI
08-09-2016 ENVI_AD(2016)584261

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

4

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εταιρική σχέση στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA), την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη

ENVI
10-03-2017 ENVI_AD(2017)597388

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020

ITRE
28-02-2017 ITRE_AD(2017)594095

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016

ENVI
22-01-2016 ENVI_AD(2016)571628

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

76

  Motion for a resolution on the situation of human rights and democracy in Nicaragua, the case of Francesca Ramirez

13-02-2017 B8-0168/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Guatemala, notably the situation of human rights defenders

13-02-2017 B8-0164/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους ομαδικούς τάφους στο Ιράκ

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

29-11-2016 RC-B8-1310/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

2

Γραπτή δήλωση σχετικά με την κοινή αντιμετώπιση του ιού Ζίκα

06-06-2016 P8_DCL(2016)0060 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Csaba MOLNÁR , Miriam DALLI , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Carlos ZORRINHO , Birgit COLLIN-LANGEN , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Jytte GUTELAND , Christel SCHALDEMOSE , Angélique DELAHAYE

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 06-06-2016
Λήξη προθεσμίας : 06-09-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 47 - 07-09-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον διαβήτη

01-02-2016 P8_DCL(2016)0008 Περατώθηκε με πλειοψηφία

Λεπτομέρειες

Nicola CAPUTO , Therese COMODINI CACHIA , Christel SCHALDEMOSE , Sirpa PIETIKÄINEN , Dame Glenis WILLMOTT , Marc TARABELLA , Simona BONAFÈ , Daciana Octavia SÂRBU , Bogdan Brunon WENTA , Nicola DANTI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marisa MATIAS , Marlene MIZZI , Elena GENTILE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Enrico GASBARRA , Tibor SZANYI , Renato SORU , Luigi MORGANO , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Damiano ZOFFOLI , Ricardo SERRÃO SANTOS , Renata BRIANO , Carlos ZORRINHO , Isabella DE MONTE , Silvia COSTA , Brando BENIFEI

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 01-02-2016
Λήξη προθεσμίας : 01-05-2016
Ημερομηνία έγκρισης : 02-05-2016
Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 02 των Πρακτικών της 09-05-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 405 - 02-05-2016

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

40

  Side effects resulting from the abolition of roaming charges

05-07-2017 P-004553/2017 Επιτροπή

  Alleged involvement of European companies in human rights violations in Colombia

29-05-2017 E-003560/2017 Επιτροπή

  Debate on making vaccinations obligatory to avoid epidemics in the EU

04-05-2017 E-003125/2017 Επιτροπή

  Risk of the EU being seen as a digital colony of the USA

12-04-2017 E-002707/2017 Επιτροπή

  Harmonisation of procedures for taking umbilical cord samples for clinical purposes

12-04-2017 E-002705/2017 Επιτροπή

  Almaraz nuclear power plant

03-01-2017 E-000025/2017 Επιτροπή

  PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area

08-11-2016 E-008427/2016 Επιτροπή

  Almaraz nuclear power plant

28-09-2016 E-007211/2016 Επιτροπή

  European solidarity and the fires in southern Europe

09-09-2016 E-006815/2016 Επιτροπή

  Commission requests for information from type-approval authorities

07-09-2016 E-006746/2016 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

110

 

Συμφωνία ΕΕ-Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων (A8-0257/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández)

14-09-2017

Votei a favor do relatório sobre o acordo UE-Chile de comércio de produtos biológicos porque este acordo fará a UE e o Chile reconhecer a equivalência de suas respetivas regras e sistemas de controlo no que diz respeito à produção biológica. Também providenciará um sistema de cooperação, intercâmbio de informações e resolução de litígios no comércio biológico. O acordo com o Chile decorre de um processo transparente em matéria de política comercial que proporciona aos consumidores uma maior opção no comércio de produtos biológicos, com melhores informações e com a garantia do que os produtos comprados são efetivamente de origem biológica, para além de este acordo defender também os altos padrões da UE e os promover no exterior.

 

Πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0277/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández)

14-09-2017

Votei a favor do relatório sobre a modernização do pilar comercial do Acordo de Associação UE-Chile porque o Acordo de Associação existente desde 2002, tendo funcionado razoavelmente bem ficou desatualizado. Está na hora de completá-lo através de novos compromissos, mais ambiciosos e robustos, sobre os direitos dos trabalhadores e o meio ambiente (nomeadamente o Acordo de Paris sobre o clima), substituindo um mecanismo desatualizado que persiste entre o Chile e a maioria dos Estados membros da UE. Esta resolução estabelece a posição do Parlamento no que diz respeito à modernização do pilar comercial do acordo. Tendo atualmente o Chile um governo socialista que tem vindo a implementar políticas progressistas, acredito ser possível irmos ainda mais longe e escrever juntos regras que poderão ser modelos para outros, como a dimensão de género no comércio e a responsabilidade social das empresas.

 

Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (B8-0495/2017)

14-09-2017

Votei a favor da proposta de resolução sobre o futuro do programa Erasmus+ porque acredito ser um dos programas mais bem-sucedidos da UE. É uma ferramenta essencial para apoiar atividades nas áreas de educação, formação, juventude e desporto e para aproximar a Europa aos seus cidadãos. Esta resolução reflete a forma como o programa se pode tornar mais acessível e inclusivo e melhorar o desenvolvimento dos cidadãos europeus. Eu reconheço a importância do programa Erasmus + e acredito também que se deve prestar uma atenção especial aos mais desfavorecidos e socialmente excluídos, bem como a pessoas com necessidades especiais e de menos oportunidades. Recordo também que a falta de coordenação e portabilidade dos direitos entre os sistemas sociais da UE representa uma barreira em relação à mobilidade das pessoas com deficiência.

 

Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov)

14-09-2017

Votei favoravelmente ao relatório Dlabajová-Nekov sobre a nova agenda de competências para a Europa porque esta agenda pretende fazer melhor uso das competências disponíveis e capacitar as pessoas para ajudá-los a adaptar e antecipar mudanças e encontrar empregos de qualidade e melhorar a sua qualidade de vida. A agenda incentiva o compromisso partilhado entre os fornecedores de educação e os empregadores numa visão comum sobre a importância crucial das políticas de aprendizagem ao longo da vida. Ela exige que todos tenham o direito de ter um verdadeiro acesso às novas competências, em todas as fases da vida, para que elas adquiram competências fundamentais para o século XXI. A educação e a formação não são apenas fatores fundamentais para melhorar a empregabilidade, mas também para promover o desenvolvimento pessoal, a inclusão social e a coesão, a cidadania ativa e, por conseguinte, o acesso em condições de igualdade a uma educação de qualidade e um investimento adequado em competências são cruciais para enfrentar a elevada taxa de desemprego e a exclusão, especialmente entre os grupos mais vulneráveis e desfavorecidos.

 

Πολυμερής συμφωνία για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου (ΕΑΕC) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle)

13-09-2017

Votei favoravelmente o relatório Zile sobre o estabelecimento de um Espaço de Aviação Comum Europeu (EACE) porque este acordo cria um quadro aberto acessível para países vizinhos da UE na Europa do Sudeste, que consiste nos Estados-Membros da UE, na Noruega e na Islândia, que desejam integrar a comunidade de aviação europeia. Isto abre a possibilidade aos Estados dos Balcãs Ocidentais de poderem entrar de forma individual e progressiva no mercado europeu da aviação com base nos acordos de transição que fazem parte deste acordo. A EACE baseia-se em princípios de mercado livre, liberdade de estabelecimento, condições iguais de concorrência e regras comuns, inclusive nas áreas da segurança, da gestão do tráfego aéreo e do meio ambiente e os países parceiros da EACE cooperam para alinhar a legislação da aviação com o acervo comunitário da União. Através do estabelecimento de um mercado único da aviação, o Acordo EACE deverá proporcionar vantagens económicas substanciais aos passageiros dos transportes aéreos e ao setor da aviação, abrangendo 36 países e mais de 500 milhões de pessoas. O acordo, em virtude da aplicação uniforme das regras, oferece também as mesmas normas elevadas em termos de segurança e de proteção em toda a Europa.

 

Σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ: συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)

13-09-2017

Votei a favor do relatório Girling sobre o regime de comércio de licenças de emissões no âmbito de aplicação às atividades da aviação porque a proteção do ambiente é um dos mais importantes desafios que a União enfrenta e as atividades de aviação são uma fonte significativa de emissões de gases de efeito estufa e, na ausência de medidas adicionais, as emissões deste setor estão estimadas quadruplicar até 2050 em comparação com os níveis de 2010. Isso corre o risco de prejudicar os esforços da UE e globais para cumprir os compromissos climáticos de Paris e enfrentar efetivamente as alterações climáticas. O setor deve exigir novas medidas para garantir que desempenhe o seu papel na luta contra as mudanças climáticas. O relatório votado assegura que a derrogação para os voos extra-EEE seja limitada no tempo e que a integridade ambiental do sistema ICAO seja devidamente avaliada antes de qualquer derrogação adicional do EU ETS ser concedida.

 

Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοκομία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Este relatório sobre a inclusão das emissões e remoções de gases com efeito de estufa resultantes das atividades relacionadas com o uso do solo, a alteração do uso do solo e as florestas relativo ao clima e à energia para 2030 (LULUCF) determina a forma como as emissões de CO2 provenientes do setor agrícola florestal devem ser incorporadas na política climática europeia, de forma a contribuir para a meta UE de redução de emissões mediante o acordo de Paris. O relatório estabelece um compromisso vinculativo para cada Estado-Membro para garantir que as emissões contabilizadas do uso do solo sejam totalmente compensadas por uma remoção equivalente de CO2 da atmosfera através de uma ação no setor e define regras para a contabilização de emissões e remoções para diferentes categorias de solo. Eu votei contra este relatório porque Portugal tem manifestado oposição ao estabelecimento de uma meta especifica para LULUCF uma vez que configura uma meta setorial a nível da UE e uma diferenciação de tratamento deste setor face aos demais. Portugal, entre outros Estados-Membros, defende que a regra de contabilização deve ser a mesma usada para florestas, algo que não ficou manifestado no relatório e razão pela qual eu votei contra.

 

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105: Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα τρόφιμα που προορίζονται ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους (B8-0497/2017)

13-09-2017

Votei contra esta objeção ao regulamento da Comissão no que diz respeito aos requisitos específicos em matéria de composição e informação aplicáveis aos substitutos integrais da dieta para controlo do peso porque o Grupo S&D acredita que as preocupações essenciais de saúde, com base nos melhores dados disponíveis da EFSA, devem vir antes das preocupações da indústria sobre textura e sabor. O regulamento da Comissão propõe um longo período de transição de 5 anos para a indústria reformular os seus produtos e mudar os seus processos de produção. Além disso, o Grupo S&D concorda com a proibição proposta pela Comissão sobre a utilização de alegações de saúde sobre esses produtos, uma vez que esses produtos não devem ser destinados ao público em geral, mas apensa ao uso médico, de preferência sob a supervisão de um profissional de saúde.

 

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-68416-4 (B8-0498/2017)

13-09-2017

Votei a favor desta objeção ao projeto de decisão de execução da Comissão que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de soja geneticamente modificada DAS-68416-4 porque, juntamente com o Grupo S&D, acredito que os OGM resistentes aos herbicidas não devem ser autorizados, pois podem encorajar o aumento do uso de herbicidas, e as implicações ambientais e de saúde não foram levadas em consideração pela Comissão nesta decisão.

 

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: Σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 της Επιτροπής σχετικά με τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα που υπόκεινται σε ειδικούς όρους που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα (B8-0502/2017)

13-09-2017

Votei favoravelmente esta objeção ao projeto de regulamento de execução da Comissão que altera o Regulamento de Execução (UE) 2016/6 da Comissão que impõe condições especiais à importação de géneros alimentícios e alimentos para animais originários ou expedidos do Japão após o acidente na central nuclear de Fukushima porque a proposta da Comissão de levantar o requisito de amostras e análises antes da exportação para a União para o arroz e os produtos deles derivados e a falta de verificação da conformidade com os limites máximos para as categorias de alimentos e alimentos, resultaria numa falta de garantia de que esses géneros alimentícios e alimentos para animais cumprem os limites máximos de contaminação radioativa. Por esta falta de garantia de segurança é que o Grupo S&D e eu votamos a favor da objeção a esta alteração ao regulamento. Os alimentos provenientes de Fukushima e as áreas circundantes devem ser rigorosamente controlados de possível contaminação radioativa antes de serem importados para a UE.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G246
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08029
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G246
  1047 Brussels