Carlos ZORRINHO
 • Carlos
  ZORRINHO
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Μέλος
 • Πορτογαλία Partido Socialista
 • Ημερομηνία γέννησης: 28 Μαΐου 1959, Obidos

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

313

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση)

07-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-07(4)

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(16)

Επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας (συζήτηση)

05-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-05(23)

Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Βουλγαρικής Προεδρίας (συζήτηση)

17-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-17(7)

Στήριξη της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία (συζήτηση)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(11)

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ με ίδιες επιχειρησιακές ικανότητες (συζήτηση)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(21)

Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 2017 (συζήτηση)

29-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-29(17)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

2

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

2

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά

ITRE
28-09-2016 ITRE_AD(2016)583955

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου

ENVI
08-09-2016 ENVI_AD(2016)584261

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

4

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εταιρική σχέση στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA), την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη

ENVI
10-03-2017 ENVI_AD(2017)597388

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020

ITRE
28-02-2017 ITRE_AD(2017)594095

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016

ENVI
22-01-2016 ENVI_AD(2016)571628

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

78

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα

10-11-2017 B8-0596/2017

  Motion for a resolution on the situation of human rights and democracy in Nicaragua, the case of Francesca Ramirez

13-02-2017 B8-0168/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Guatemala, notably the situation of human rights defenders

13-02-2017 B8-0164/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους ομαδικούς τάφους στο Ιράκ

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

2

Γραπτή δήλωση σχετικά με την κοινή αντιμετώπιση του ιού Ζίκα

06-06-2016 P8_DCL(2016)0060 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Csaba MOLNÁR , Miriam DALLI , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Carlos ZORRINHO , Birgit COLLIN-LANGEN , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Jytte GUTELAND , Christel SCHALDEMOSE , Angélique DELAHAYE

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 06-06-2016
Λήξη προθεσμίας : 06-09-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 47 - 07-09-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον διαβήτη

01-02-2016 P8_DCL(2016)0008 Περατώθηκε με πλειοψηφία

Λεπτομέρειες

Nicola CAPUTO , Therese COMODINI CACHIA , Christel SCHALDEMOSE , Sirpa PIETIKÄINEN , Dame Glenis WILLMOTT , Marc TARABELLA , Simona BONAFÈ , Daciana Octavia SÂRBU , Bogdan Brunon WENTA , Nicola DANTI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marisa MATIAS , Marlene MIZZI , Elena GENTILE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Enrico GASBARRA , Tibor SZANYI , Renato SORU , Luigi MORGANO , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Damiano ZOFFOLI , Ricardo SERRÃO SANTOS , Renata BRIANO , Carlos ZORRINHO , Isabella DE MONTE , Silvia COSTA , Brando BENIFEI

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 01-02-2016
Λήξη προθεσμίας : 01-05-2016
Ημερομηνία έγκρισης : 02-05-2016
Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 02 των Πρακτικών της 09-05-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 405 - 02-05-2016

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

41

  EU-Mercosur trade negotiations and raw cane sugar

05-12-2017 P-007505/2017 Επιτροπή

  Side effects resulting from the abolition of roaming charges

05-07-2017 P-004553/2017 Επιτροπή

  Alleged involvement of European companies in human rights violations in Colombia

29-05-2017 E-003560/2017 Επιτροπή

  Debate on making vaccinations obligatory to avoid epidemics in the EU

04-05-2017 E-003125/2017 Επιτροπή

  Risk of the EU being seen as a digital colony of the USA

12-04-2017 E-002707/2017 Επιτροπή

  Harmonisation of procedures for taking umbilical cord samples for clinical purposes

12-04-2017 E-002705/2017 Επιτροπή

  Almaraz nuclear power plant

03-01-2017 E-000025/2017 Επιτροπή

  PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area

08-11-2016 E-008427/2016 Επιτροπή

  Almaraz nuclear power plant

28-09-2016 E-007211/2016 Επιτροπή

  European solidarity and the fires in southern Europe

09-09-2016 E-006815/2016 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

172

 

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)

08-02-2018

O regulamento estabelece pela primeira vez um sistema para o monitoramento, relato e verificação de emissões de CO2 para veículos pesados utilitários, o que é importante para melhorar a transparência e permitir que os consumidores façam escolhas informadas, mas também para abrir caminho para a próxima proposta da COM sobre padrões de CO2 para veículos pesados utilitários porque atualmente não há padrões de CO2 para este tipo de veículo. O texto votado na Comissão ENVI do Parlamento Europeu é um texto ambicioso, em conformidade com o Acordo de Paris que contribuirá para aumentar a transparência e a concorrência leal no sector dos transportes. Por estas razões votei a favor do mandato para começar imediatamente negociações com o Conselho.

 

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)

08-02-2018

Só a devolução da voz ao povo em condições de plena liberdade pode garantir o reencontro da Venezuela consigo própria, assegurando condições dignas de vida aos seus cidadãos e um futuro à altura da sua história e da ambição das novas gerações. Para enfrentar os problemas levantados pela crise venezuelana é importante mobilizar a comunidade internacional e em particular os países vizinhos para pressionarem o governo venezuelano a restabelecer a normalidade democrática e a criar condições para a realização de um processo eleitoral livre, transparente e credível, mas sem a quebra das ténues linhas de diálogo que ainda se mantêm. Estamos perante uma crise humanitária profunda e na falência de um regime e de um sistema político, com gravíssimas consequências sociais. Este Parlamento aprovou no passado recente várias resoluções sobre a Venezuela com recomendações de diálogo e respeito pelos direitos humanos e pela democracia. Infelizmente essas recomendações não foram seguidas. Por estas razões votei a favor da resolução sobre a situação na Venezuela, esperando que o acordo entre o Governo e a oposição seja assinado com a maior brevidade.

 

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018

Votei a favor do relatório que estabelece a composição do Parlamento Europeu na sequência da saída do Reino Unido porque define um modelo adequado, que permite corrigir alguns desequilíbrios de representação, garantir que nenhum Estado Membro perde mandatos e deixar folga para eventuais futuros alargamentos.

 

Αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (A8-0006/2018 - Esteban González Pons)

07-02-2018

O relatório aprova as alterações ao Acordo-Quadro entre o PE e a Comissão Europeia, cuja revisão permite que os membros da Comissão participem nas eleições para o Parlamento Europeu sem terem de se retirar do cargo eleitoral ou demitirem-se. O acordo revisto permite que determinados membros da Comissão Europeia sejam designados como candidatos principais para o cargo de presidente da Comissão (Spitzenkandidat ).
O relatório recorda o sucesso do princípio de Spitzenkandidat em 2014, que também encoraja os partidos políticos europeus a nomear candidatos e a melhorar essa prática. O relatório também acrescenta uma referência clara à necessidade de salvaguardas fortes de integridade, transparência, confidencialidade e colegialidade para os comissários dispostos a fazer campanha, sob a obrigação de o Presidente da Comissão informar o PE sobre as medidas tomadas como salvaguardas.
O relatório solicita à Comissão que alinhe o Código de Conduta para os comissários, em particular sobre a questão do período de reflexão aplicável aos comissários fora do cargo, ampliando-o para três anos, tal como solicitado repetidamente pelo Parlamento. O Acordo-Quadro revisto representa um passo importante no reforço da dimensão política da Comissão Europeia. Por estas razões, votei a favor do relatório.

 

Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας EE-Βραζιλίας (A8-0004/2018 - Angelo Ciocca)

06-02-2018

Este acordo, que entrou em vigor em 7 de agosto de 2007 e que está a ser renovado pela segunda vez por um período de cinco anos, abrange, entre outros, a investigação no domínio das energias renováveis e dos biocombustíveis avançados de segunda geração.
Desde que o acordo foi renovado pela última vez, em 2012, o Brasil registou progressos significativos na sua política em matéria de ciência, tecnologia e inovação (CTI), o que contribuiu para o reforço institucional do sistema CTI. Tal incluiu um aumento do número e das qualificações dos recursos humanos e das infraestruturas em I&D.
As relações entre o Brasil e a UE nos domínios da ciência, tecnologia e inovação têm vindo a aumentar. Entre os países terceiros, o Brasil foi, até à data, o 6.º país mais ativo no 7.º programa-quadro de investigação e desenvolvimento tecnológico (2007-2013) e o 5.º no Horizonte 2020. Por estas razões, votei a favor da renovação do acordo de cooperação científica e tecnológica entre a UE e o Brasil.

 

Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (A8-0003/2017 - Julie Girling)

06-02-2018

A redução da emissão de gases com efeito de estufa em pelo menos 40% até 2030 é uma meta incluída no pacote de energia limpa. É fundamental para garantir a sustentabilidade do planeta, a qualidade do ar, mas também para dar um novo incentivo à modernização da economia europeia.
As medidas previstas na revisão da diretiva têm um nível adequado de ambição e devem ser sujeitas a uma robusta monitorização de resultados que permita fazer os ajustamentos necessários para que os objetivos sejam atingidos com a melhor relação possível de custo / eficácia.
O relatório dá passos positivos em termos da flexibilidade na gestão das licenças para melhorar a transparência e a racionalidade do mercado. Procura diminuir as distorções de concorrência provocadas por diferentes políticas nacionais de compensação de custos indiretos, introduz fatores de simplificação e cria dois fundos importantes para apoiar a transição das indústrias, fomentando a inovação e a modernização, protegendo o emprego e a competitividade. Por estas razões, votei a favor do relatório.

 

Επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας (A8-0005/2018 - Jerzy Buzek)

06-02-2018

No mundo global em que hoje vivemos, face à sua dependência de abastecimento externo nos combustíveis fósseis e aos compromissos de descarbonização, a União Europeia tem de ser um líder na transição energética e para ela têm que ser canalizados recursos, talentos e determinação política.
A transição energética e a inovação limpa constituem um novo patamar de resposta na organização da sociedade, que convoca todos os saberes primordiais como a matemática, a física, a química e a biologia e as ciências sociais, mas integra também os desenvolvimentos em termos de produção, transmissão, armazenamento e uso de energia e informação. Promove também a sinergia necessária entre a digitalização e a descarbonização, gerando a oportunidade de fazer emergir uma sociedade mais saudável, mais justa e mais desenvolvida.
Votei a favor do relatório pela sua oportunidade e pela riqueza do seu conteúdo. A União Europeia partiu à frente, mas tem estado a perder vantagem na transição energética. Na mobilidade limpa já foi mesmo ultrapassada por outras potências industriais. Este relatório deverá agir como um mobilizador para um novo impulso de ambição ao serviço dos cidadãos europeus desta e das futuras gerações.

 

Συνθήκη του Μαρακές: διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (A8-0400/2017 - Max Andersson)

18-01-2018

O Tratado de Marraquexe tem como objetivo melhorar a disponibilidade e o intercâmbio transfronteiriço de certas obras publicadas num formato acessível, a fim de facilitar o acesso por parte das pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades de acesso a textos impressos. Por esta razão votei a favor desta celebração.

 

Υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη (A8-0406/2017 - Romana Tomc)

18-01-2018

A Iniciativa para o Emprego dos Jovens nos Estados-Membros oferece apoio financeiro a medidas que combatem o desemprego juvenil através da promoção da integração de jovens no mercado de trabalho. É também um instrumento poderoso na luta contra a exclusão social de outros grupos de jovens mais excluídos, como Roma, migrantes, refugiados e pessoas com deficiência. Eu, juntamente com o Grupo S&D, exijo a continuação desta iniciativa e a prestação de financiamento adequado no âmbito do quadro financeiro plurianual (QFP) pós 2020. Lutamos pela sustentabilidade de ofertas que não só correspondem ao nível e ao perfil de qualificação do candidato, mas asseguram o seu desenvolvimento de competências, proteção social, condições de trabalho dignas e remuneração adequada. Por estas razões votei a favor da execução da iniciativa para o emprego dos jovens nos Estados-Membros.

 

Εφαρμογή της οδηγίας των επαγγελματικών προσόντων και η ανάγκη μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών (A8-0401/2017 - Nicola Danti)

18-01-2018

As profissões regulamentadas representam até 22% da força de trabalho na UE e abrangem muitos sectores cruciais, tais como serviços de saúde e sociais, serviços às empresas, construção, serviços de rede, transportes, turismo, imóveis, serviços públicos e educação. A regulamentação das profissões é muitas vezes absolutamente necessária para salvaguardar os objetivos de interesse público, como a segurança pública, a saúde pública, a proteção dos consumidores ou a proteção do ambiente, e a desregulamentação não deve ser um objetivo para o futuro da regulamentação das profissões a nível da UE. No entanto, para que a regulamentação seja justa para os profissionais e para permitir a mobilidade na UE, a regulamentação deve ser proporcional, não discriminatória e os Estados-Membros devem ser transparentes quanto ao regulamento que estabeleceram. Devido ao papel crucial destas profissões na economia da UE, é necessário assegurar que os profissionais da UE continuem competitivos e capazes de enfrentar as transformações que afetam as profissões liberais como consequência da inovação, digitalização e globalização. Por estas razões votei a favor desta aplicação da Diretiva 2005/36/CE no que diz respeito à regulamentação e à necessidade de reforma dos serviços profissionais.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G246
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08029
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G246
  1047 Brussels