Carlos ZORRINHO
 • Carlos
  ZORRINHO
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Μέλος
 • Πορτογαλία Partido Socialista
 • Ημερομηνία γέννησης: 28 Μαΐου 1959, Obidos

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

325

Δέσμη μέτρων για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (συζήτηση)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(3)

Εκπομπές CO2 και κατανάλωση καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα (συζήτηση)

11-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-11(16)

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (συζήτηση)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(2)

Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το ΠΔΠ μετά το 2020 (συζήτηση)

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(20)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

2

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

2

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά

ITRE
28-09-2016 ITRE_AD(2016)583955

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου

ENVI
08-09-2016 ENVI_AD(2016)584261

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

4

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εταιρική σχέση στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA), την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη

ENVI
10-03-2017 ENVI_AD(2017)597388

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020

ITRE
28-02-2017 ITRE_AD(2017)594095

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016

ENVI
22-01-2016 ENVI_AD(2016)571628

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

78

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα

10-11-2017 B8-0596/2017

  Motion for a resolution on the situation of human rights and democracy in Nicaragua, the case of Francesca Ramirez

13-02-2017 B8-0168/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Guatemala, notably the situation of human rights defenders

13-02-2017 B8-0164/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους ομαδικούς τάφους στο Ιράκ

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

2

Γραπτή δήλωση σχετικά με την κοινή αντιμετώπιση του ιού Ζίκα

06-06-2016 P8_DCL(2016)0060 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Csaba MOLNÁR , Miriam DALLI , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Carlos ZORRINHO , Birgit COLLIN-LANGEN , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Jytte GUTELAND , Christel SCHALDEMOSE , Angélique DELAHAYE

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 06-06-2016
Λήξη προθεσμίας : 06-09-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 47 - 07-09-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον διαβήτη

01-02-2016 P8_DCL(2016)0008 Περατώθηκε με πλειοψηφία

Λεπτομέρειες

Nicola CAPUTO , Therese COMODINI CACHIA , Christel SCHALDEMOSE , Sirpa PIETIKÄINEN , Dame Glenis WILLMOTT , Marc TARABELLA , Simona BONAFÈ , Daciana Octavia SÂRBU , Bogdan Brunon WENTA , Nicola DANTI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marisa MATIAS , Marlene MIZZI , Elena GENTILE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Enrico GASBARRA , Tibor SZANYI , Renato SORU , Luigi MORGANO , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Damiano ZOFFOLI , Ricardo SERRÃO SANTOS , Renata BRIANO , Carlos ZORRINHO , Isabella DE MONTE , Silvia COSTA , Brando BENIFEI

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 01-02-2016
Λήξη προθεσμίας : 01-05-2016
Ημερομηνία έγκρισης : 02-05-2016
Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 02 των Πρακτικών της 09-05-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 405 - 02-05-2016

Γραπτές ερωτήσεις

43

  The Philippines and its status as a GSP+ beneficiary

24-05-2018 E-002785/2018 Επιτροπή

  EU funds for the use of forest residues in renewable energy production

01-03-2018 E-001316/2018 Επιτροπή

  Monitoring the implementation of the peace agreement in Colombia

01-03-2018 E-001292/2018 Επιτροπή

  Spain's repeated failure with regard to cross-border environmental impact studies

20-02-2018 E-001051/2018 Επιτροπή

  Interconnections Spain-France

06-02-2018 E-000729/2018 Επιτροπή

  EU-Mercosur trade negotiations and raw cane sugar

05-12-2017 P-007505/2017 Επιτροπή

  Side effects resulting from the abolition of roaming charges

05-07-2017 P-004553/2017 Επιτροπή

  Alleged involvement of European companies in human rights violations in Colombia

29-05-2017 E-003560/2017 Επιτροπή

  Debate on making vaccinations obligatory to avoid epidemics in the EU

04-05-2017 E-003125/2017 Επιτροπή

  Risk of the EU being seen as a digital colony of the USA

12-04-2017 E-002707/2017 Επιτροπή

Προφορικές ερωτήσεις

4

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

246

 

Διαρθρωτικοί και οικονομικοί φραγμοί στην πρόσβαση στον πολιτισμό (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)

14-06-2018

Votei favoravelmente o relatório Zdrojewski por concordar com as propostas apresentadas para por cobro às barreiras estruturais e financeiras no acesso à cultura. Recordo que o acesso à cultura é um direito fundamental de todos os cidadãos, como disposto na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Destaco que as barreiras digitais foram identificadas como um dos fatores de limitação no acesso à cultura. Realço, por conseguinte, a necessidade de apostar na digitalização dos utilizadores de conteúdos culturais bem como das entidades responsáveis pela difusão da cultura.

 

Έλεγχος της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (A8-0395/2017 - Andreas Schwab)

14-06-2018

Votei favoravelmente o relatório Schwab por concordar com as propostas apresentadas no que toca à regulamentação das profissões. Relembro que na ausência de harmonização a nível da UE, a regulamentação das profissões é da competência dos Estados-Membros e que nesta matéria os Estados-Membros têm de respeitar os princípios da não discriminação e da proporcionalidade. Considero que uma regulamentação adequada das profissões é da maior importância para preservar o modelo económico, social e cultural da UE.

 

Αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) 2017/118 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Βόρεια Θάλασσα (B8-0299/2018)

14-06-2018

Votei favoravelmente a objeção ao regulamento Delegado (UE) 2017/118 por concordar com as medidas de conservação das pescas para a proteção do ambiente marinho no mar do Norte. Recordo que no âmbito da política comum das pescas podem ser adotadas medidas de gestão das pescas para efeitos de cumprimento da legislação ambiental. Neste contexto a Comissão Europeia veio introduzir proibições de pesca com impacto no fundo marinho, com derrogações possíveis ao abrigo de um procedimento de autorização específico. No entanto considero que em primeira linha os Estados-Membros devem cumprir as suas obrigações em matéria de legislação ambiental. Sublinho que a proteção e a preservação do meio ambiente marinho não podem ser comprometidas em detrimento de interesses comerciais de curto prazo.

 

Κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018)

14-06-2018

Votei favoravelmente a resolução sobre os territórios ocupados da Geórgia dez anos após a invasão russa por partilhar dos valores de solidariedade para com o povo da Geórgia. Destaco o êxito notável na sua transição socioeconómica e reformas pró-europeias, assumindo-se hoje como um país muito mais forte do que há dez anos. Lamento que apesar desses esforços, detenções ilegais, sequestros e até assassinatos continuem a ocorrer nas regiões ocupadas pelas forças russas. Destaco o apelo para que Rússia retire as suas forças militares do território da Geórgia e cumpra as suas obrigações internacionais.

 

Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (B8-0274/2018)

14-06-2018

Votei favoravelmente a resolução para as negociações sobre um novo acordo de parceria UE-ACP por considerar que estas negociações constituem uma oportunidade para renovar as relações entre as duas regiões face aos desafios comuns que enfrentam. Saúdo a proposta da Comissão relativa à nova estrutura apresentada, mantendo a coerência dentro do grupo ACP, enquanto se centra nos desafios específicos de cada região. Considero crucial que se coloque a redução da pobreza e os direitos humanos no centro do novo acordo, enquadrando a cooperação nos objetivos do desenvolvimento sustentável no monitoramento e na responsabilização. Considero ainda que é fundamental que o acordo tenha um papel de liderança para a sociedade civil e uma dimensão parlamentar forte e autónoma no sentido de aproximar o diálogo político dos cidadãos.

 

Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016 (A8-0197/2018 - Kostas Chrysogonos)

14-06-2018

Votei favoravelmente o relatório Chrysogonos por concordar com as propostas apresentadas na sequência do balanço da aplicação do Direito da UE em 2016. Recordo que a aplicação atempada e correta da legislação da UE nos Estados Membros continua a ser um desafio e uma prioridade sérios, devido ao elevado número de processos por infração, que em 2016 atingiram os valores mais elevados dos últimos cinco anos. As áreas em houve maior número de processos de infração por transposição foram: o ambiente, a justiça, os direitos dos consumidores, a fiscalidade e o mercado interno. Recordo os apelos feitos neste relatório no que toca à correta transposição das diretivas, feita frequentemente de forma tardia. Finalmente destaco o reconhecimento do papel dos parceiros sociais e da sociedade civil na comunicação de falhas na transposição e aplicação do direito da UE.

 

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

13-06-2018

Votei favoravelmente o relatório Hubner-Silva Pereira por concordar com as propostas apresentadas para a futura composição do Parlamento Europeu, que constituem uma proposta equilibrada e salvaguardam a manutenção de 21 lugares para Portugal. Recordo que com a saída do Reino Unido da União Europeia, foi possível reduzir o número de lugares atribuídos para a próxima legislatura do Parlamento Europeu enquanto se garantiu que nenhum Estado-Membro perderá lugares na próxima legislatura.

 

Πολιτική συνοχής και κυκλική οικονομία (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)

13-06-2018

Votei favoravelmente o relatório Skrlec por concordar com as medidas de política de coesão e economia circular propostas. Recordo que a política de coesão pode estimular a reutilização dos recursos mediante oportunidades de financiamento no âmbito da investigação e da inovação. Destaco os esforços envidados pelo grupo socialista europeu para incluir a “economia circular” como um dos cinco objetivos políticos para a próxima política de coesão 2021 - 2027 apresentada pela Comissão Europeia em 29 de Maio que não constava da proposta inicial.

 

Διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (A8-0158/2018 - Charles Tannock)

13-06-2018

Votei favoravelmente o relatório Tannock por concordar com as propostas apresentadas para as negociações relativas à modernização do Acordo de Associação UE-Chile. Relembro que a UE e o Chile estão unidos por valores culturais, económicos e políticos comuns. Noto que somos também parceiros estratégicos na solução de desafios regionais e globais, como as alterações climáticas, a segurança internacional, o desenvolvimento sustentável e a governação global. Sublinho, neste contexto, que é crucial reforçar a cooperação entre o Chile e a UE e garantir que o novo acordo com o Chile seja ambicioso, abrangente e equilibrado. Destaco ainda a necessidade que o novo acordo aborde as questões da luta contra a pobreza, a redução dos níveis de desigualdade, e a melhoria dos programas educacionais.

 

Σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu)

13-06-2018

Votei favoravelmente o relatório Pascu por concordar com as propostas apresentadas para o futuro das relações UE-NATO. O reforço da cooperação UE-NATO é imperativo para a segurança dos cidadãos europeus à luz da deterioração da segurança no espaço Europeu. Considero que nenhuma organização mundial ou regional consegue enfrentar de forma isolada os novos desafios de segurança, cada vez mais híbridos e menos convencionais que marcam os tempos atuais. Destaco as propostas do relatório de dar resposta aos apelos dos EUA no que respeita a uma partilha equilibrada dos encargos transatlânticos, tendo em mente o objetivo de, em conjunto, fazer face aos desafios comuns em matéria de combate ao terrorismo, melhoria contínua da cooperação em missões e mobilidade militar para uma parceria mais eficaz entre a UE e a NATO.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G246
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08029
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G246
  1047 Brussels