Petras AUŠTREVIČIUS
 • Petras
  AUŠTREVIČIUS
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Μέλος
 • Λιθουανία Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 • Ημερομηνία γέννησης: 16 Μαΐου 1963, Vilnius

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

231

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.1)

Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ (A8-0251/2018 - Elmar Brok)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.6)

Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας (A8-0252/2018 - Bas Belder)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.7)

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(12.3)

Ρωσία, ιδίως η υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.1)

Κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (συζήτηση)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (συζήτηση) (2)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ (συζήτηση)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(16)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

3

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες

AFET
29-06-2017 A8-0246/2017

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

7

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πολιτική συνοχής και την κυκλική οικονομία

REGI
23-05-2018 A8-0184/2018

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία

AFET
04-05-2017 A8-0182/2017

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας

AFET
19-06-2015 A8-0194/2015

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

AFET
11-04-2017 AFET_AD(2017)599716

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

7

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία

AFET
16-05-2018 AFET_AD(2018)620988

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης

AFET
11-10-2016 AFET_AD(2016)585433

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου

AFET
14-07-2016 AFET_AD(2016)582256

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Ουκρανία)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)583952

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση

AFET
16-09-2015 AFET_AD(2015)565044

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία

AFET
06-07-2015 AFET_AD(2015)555011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια

AFET
24-03-2015 AFET_AD(2015)549118

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

331

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Καμπότζη, και συγκεκριμένα με την υπόθεση Kem Sokha

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα

05-09-2018 B8-0355/2018

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Μπουρούντι

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Σομαλία

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος

1

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

8

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και τη δημιουργία κέντρου αφιερωμένου στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος στο Babi Yar

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-12-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-03-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 135 - 13-03-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ανάγκη να υποστηρίζεται η προσβασιμότητα των περιφερειακών περιοχών από το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (TEN-T)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-12-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-03-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 106 - 13-03-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με το πως μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση περιφερειακών και τοπικών αρχών στους πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 58 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον διπλασιασμό της μεταφορικής ικανότητας του αγωγού Nord Stream

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 07-03-2016
Λήξη προθεσμίας : 07-06-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 182 - 08-06-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη δωρεά οργάνων

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 07-03-2016
Λήξη προθεσμίας : 07-06-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 113 - 08-06-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ασφάλεια πτήσεων και τις επικίνδυνες πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 05-10-2015
Λήξη προθεσμίας : 05-01-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 106 - 06-01-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την απαγόρευση πειραμάτων σε ζώα

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 07-09-2015
Λήξη προθεσμίας : 07-12-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 60 - 08-12-2015

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη διοχέτευση χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ σε τρομοκρατικές οργανώσεις

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-02-2015
Λήξη προθεσμίας : 09-05-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 65 - 11-05-2015

Γραπτές ερωτήσεις

69

  Ostrovets NPP stress tests' recommendations

11-07-2018 E-003836/2018 Επιτροπή

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Επιτροπή

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Συμβούλιο

Εφαρμογή του συστήματος ΣΓΠ+ στο Πακιστάν

03-07-2018 E-003669/2018 Επιτροπή

  Gazprom's acquittal instead of sanctions

17-05-2018 P-002663/2018 Επιτροπή

  VP/HR - Harassment and persecution of lawyers in Azerbaijan

27-03-2018 E-001834/2018 Επιτροπή

  VP/HR - Syrian security official in Italy despite EU sanctions

19-03-2018 E-001661/2018 Επιτροπή

  VP/HR - Implementation of sanctions against Russia

12-03-2018 E-001509/2018 Επιτροπή

Κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων σε κελιά αστυνομικών τμημάτων στην Ελλάδα

06-03-2018 E-001400/2018 Επιτροπή

Προφορικές ερωτήσεις

27

Απαγόρευση, σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διακίνησης άγριων ζώων σε τσίρκα

16-05-2017 O-000042/2017 Επιτροπή

Μείζονος σημασίας επερώτηση - Συνέχεια στο σκάνδαλο με τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία

12-04-2017 O-000029/2017 Επιτροπή

Εμπορία ανθρώπων

24-03-2017 O-000024/2017 Επιτροπή

VP/HR - Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στη Γεωργία: η υπόθεση του Rustavi 2

08-03-2017 O-000015/2017 Επιτροπή

Απαγόρευση, σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διακίνησης άγριων ζώων σε τσίρκα

14-02-2017 O-000013/2017 Επιτροπή

Η αντιμετώπιση της εξαφάνισης παιδιών-μεταναστών στην Ευρώπη

03-02-2017 O-000009/2017 Επιτροπή

Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

14-11-2016 O-000139/2016 Επιτροπή

Επερωτήσεις

3

VP/HR - Συμφωνία για τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου

04-05-2017 K-000002/2017 Επιτροπή

Συνέχεια στο σκάνδαλο με τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία

12-04-2017 G-000004/2017 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

198

 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

The World Wide Web is rapidly changing around us and legislators must take up the responsibility to regulate and protect creators and consumers of online content. Creators of content on the internet deserve adequate protections for their original ideas and art they upload and this proposal aimed to provide such protection. However, this report and the surrounding debate showed how divided both the public and the private sectors are on this issue, and the citizens deserve a proposal that is structurally sound and free of unintended consequences for consumers. I voted against this report asking Parliament to move the proposal to trilogues and instead now this proposal can and will be amended before the September session where a wider debate with all MEPs will take place. I believe strongly that any controversial proposal deserves a democratic and open discussion so that citizens and lawmakers can be sure that we as members of Parliament are enacting wholly beneficial legislation.

 

Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

The Schengen zone sees 400 million crossings each year of EU citizens and 200 million crossings of non-EU citizens. While the EU’s visa-free policy allows around 1.4 billion people in 60 countries worldwide to travel easily into the Union, there is a missing layer of information to track third party nationals who enter from one of the aforementioned 60 countries. As a result, the Commission proposed the creation of the ETIAS that will identify any risks associated with any visa-free traveller to the Schengen zone. I voted in favour of this report on the proposal because we need to maintain the EU’s reputation of being a tourist destination while taking measures to ensure the safety of all other tourists and citizens living and working in the EU. Similar systems are already in place in the USA, Australia and others and are a common sight. I believe the ETIAS necessary to strengthen border management and enhance internal security.

 

Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

The human rights situation in Venezuela has deteriorated since 2014 and has seen inflation rise to, by the end of 2018, over 13 000%. The Venezuelan Government has refused to acknowledge its country’s plight on the international stage and, in many cases, the government is directly responsible for the crimes occurring in the country. Parliament recently completed an ad hoc mission to Venezuela to assess the situation on the ground and was deeply shocked and alarmed. I voted in favour of this motion for a resolution on the migration crisis and humanitarian situation in Venezuela because the influx of refugees to border countries like Colombia constitutes a crisis and because the Venezuelan Government must be held accountable for its crimes against humanity. The people of Venezuela are calling out for help and the international community must be alerted to their situation.

 

Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (B8-0314/2018)

05-07-2018

Because of recent events surrounding the migrant crisis in the European Union, some NGOs providing humanitarian assistance to migrants have had criminal action taken against them under the Facilitation Directive. Under the current directive, Member States are required to bring criminal proceedings against any instance of irregular or illegal entry into their waters and this is concerning. I voted in favour of this resolution to amend the directive to make NGOs and those providing humanitarian assistance immune from any prosecution to ensure that help can be freely provided to all migrants. Actors engaging in humanitarian assistance are providing support to national governments by making sure assistance is provided to those in need. The resolution also urges the Commission to adopt guidelines for states that specify which forms of facilitation will and will not be prosecuted.

 

Eπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ – ΗΠΑ (B8-0305/2018)

05-07-2018

Almost two years ago, the EU and the USA officially adopted the Privacy Shield mechanisms designed to facilitate the transfer of personal data to a third country. However, the Commission recently found that the data protections outlined in the agreement were inadequate for EU citizens. Shortcomings included the protection falling short of what is required by Union law, suggesting that the data transfer between European companies and the US should be suspended until the US is in full compliance with the protection rules. I voted in favour of this resolution because I believe the US has not complied in good faith with this agreement and EU citizens deserve a higher level of protection for their personal data. Parliament is prepared to ask for permission for data transfer to be withdrawn completely if the US does not comply fully with the regulations.

 

Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)

04-07-2018

. ‒ The Structural Reform Support Programme is designed to provide support to Member States for institutional, administrative and growth-enhancing reforms. This is a vitally important programme for states that require the financial benefit of this programme in order to implement their reforms. This report adds a textually short but politically important addition to the programme’s text about countries wishing to join the euro area, which I believe is important because some countries have fallen behind in progress made towards this goal in recent years. This structural support programme must remain open and available to all Member States and must include a provision that money given from this programme is done to help prepare said country for entry into the euro area.

 

Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Αρμενίας (A8-0177/2018 - László Tőkés)

04-07-2018

. ‒ Armenia has been fighting for accession to the European Union for years and recently was given a path to accession by the Council. This proposed partnership agreement between the EU, Armenia and the European Atomic Energy Community, known as CEPA, was negotiated between 2015 and 2017 and had the full support of Armenia and the Commission. Armenia benefited economically from CEPA, due largely in part to 27% of Armenia’s exports going to the EU, making the EU their largest trading partner. Armenia, because of CEPA, has agreed to push policies for greater transparency and market access for EU products. I voted in favour of this resolution because I believe strongly that Armenia should be able to continue the process of further integrating with the EU and that the conclusion of CEPA shows that a partnership with Armenia can be a success.

 

Διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν (A8-0185/2018 - Norica Nicolai)

04-07-2018

The new comprehensive agreement between the European Union and Azerbaijan should advance the interests of the EU in the Western Balkans as well as promote its values such as rule of law and democracy. The EU is Azerbaijan’s largest export market, accounting for over 48% of its total trade, but since Azerbaijan is not a member of the TWO, tariff and non-tariff barriers hamper trade between the two entities. Azerbaijan has also made strides to reform its government and democracy in order to align itself with the EU’s values, however it still has a long way to go. This document recommends areas of cooperation including core values, commitment to conflict resolution, political dialogue, and trade. Any future agreement must ensure that fundamental freedoms are respected/

 

Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)

04-07-2018

„Mobilumo paketo“ dokumentų rinkinys yra ypač svarbus ir aktualus Lietuvos bei visos Europos Sąjungos vežėjams.
Mes turime užtikrinti, kad Europos Sąjungos bendra rinka kelių transporto sektoriuje būtų efektyvi, įmonėms būtų mažinama biurokratinė našta, o darbuotojams – užtikrintos tinkamos sąlygos bei sąžiningi atlyginimai.
Dėl to, po priimtų pakeitimų Europos Parlamento transporto komitete, aš remiu šią komandiruojamų darbuotojų direktyvą.
Norėčiau pabrėžti, man svarbu, kad yra pasiektas kompromisas, kuris atitinka mano šalies, Lietuvos vežėjų interesus, ir kad buvo padaryta išimtis netaikyti komandiruojamų nuostatų tarptautiniam transportui.
Tokiu būdu bus užtikrinta, kad nesukursime neproporcingos biurokratinės naštos mažiems vežėjams, mažoms ir vidutinėms bendrovėms, o tai leis ir toliau garantuoti laisvą prekių ir paslaugų judėjimą, taip stiprinant bendrą Europos Sąjungos vidaus rinką.

 

Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)

03-07-2018

The role of cities has been recognised in the European Union ever since the Maastricht Treaty established the European Committee of the Regions in 1994. Cities are the closest level of governance to citizens and must be included in the policy-making process. I voted in favour of this report because while I believe that the Committee of the Regions provides an adequate platform for them to be involved in decisions, European cities play a large role in implementing EU policies, for instance on climate change and on cohesion, and thus deserve a greater role in the implementation of all relevant policies. The definition of a city can vary among Member States, but 70% of EU citizens live in areas classified as urban, putting cities at the forefront not only of policy implementation, but also of policy enforcement and assessment. This report recommends greater cooperation between the Council and member cities.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G302
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G302
  1047 Brussels