• Isabella   DE MONTE  

Isabella DE MONTE : Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου - 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Συνθήκη του Μαρακές: διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (A8-0400/2017 - Max Andersson) IT  
 

Ho votato in favore di questo trattato in quanto diretto a facilitare l'accesso delle persone con disabilità visive e altre disabilità alla lettura di opere in formato accessibile, tutelando nel contempo i titolari dei diritti. Questo trattato ha inoltre una chiara dimensione umanitaria e sociale volta a creare una serie di limitazioni obbligatorie e di eccezioni a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive e con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka) IT  
 

Questa proposta consentirà di porre fine ai molti casi di confusione e incertezza giuridica e ai ritardi e alle complicazioni inutili e garantirà che i minori siano trattati con il massimo rispetto e non come una proprietà dei loro genitori, delle organizzazioni interessate o degli Stati. Per questi motivi ho deciso di votare a favore di questa rifusione, in quanto la ritengo chiaramente nell'interesse dell'Unione europea e delle sue famiglie internazionali.

Υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη (A8-0406/2017 - Romana Tomc) IT  
 

La crisi economica che ha colpito l'Unione europea nel 2008 ha fortemente colpito il mercato del lavoro e, in particolar modo, i giovani. Il tasso di disoccupazione giovanile è ancora oggi molto alto. Per questo motivo sostengo la presente relazione, che valuta l'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, nella sua funzione di principale strumento di finanziamento dell'UE per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla garanzia per i giovani.

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (A8-0392/2017 - José Blanco López) IT  
 

In accordo con la mia veste di eurodeputata, ho preso un impegno nei confronti dei cittadini europei, della loro qualità di vita e dello sviluppo economico e sociale dell'Unione europea. Per questo motivo sono favorevole alla promozione dell'uso delle energie da fonti rinnovabili, le quali permettono l'impiego di un'energia più pulita e sicura per la salute dei nostri cittadini, più accessibile a tutti e che generi occupazione.

Ενεργειακή απόδοση (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) IT  
 

In quanto rappresentante dei cittadini europei, ho sostenuto tale proposta in quanto le misure che essa racchiude vanno a beneficio non soltanto dell'ambiente ma anche della salute, dei consumatori e delle imprese.
Inoltre, l'Unione europea deve assumere un ruolo di guida nella lotta globale contro i cambiamenti climatici e l'efficienza energetica è il nostro principale strumento per giungere alla decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico.

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes) IT  
 

L'Unione europea deve affrontare la grande sfida del riscaldamento globale ed istituire un solido sistema di governance per realizzare il suo impegno nell'ambito dell'accordo di Parigi.
È per questo motivo che ho votato a favore della governance dell'Unione dell'energia, nella convinzione che questa stimoli l'efficienza energetica e la diffusione delle energie da fonti rinnovabili.

Υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino) IT  
 

Le strategie macroregionali stanno acquisendo sempre più importanza, in quanto forniscono un quadro integrato capace di valorizzare le potenzialità comuni e affrontare congiuntamente le sfide di queste macro aree. Per questo motivo sono a favore dell'attuazione di queste strategie, le quali sono ormai diventate delle piattaforme fondamentali per la cooperazione transnazionale tra Stati membri e anche con paesi terzi.

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) IT  
 

Le risorse della pesca e gli ecosistemi marini sono sempre più soggetti al pericolo di depauperamento e attualmente, le misure prese per evitare che ciò accada, costituiscono un sistema complesso e spesso non chiaro e di difficile attuazione. Per questo motivo ho appoggiato questa proposta, la quale mira a semplificare le norme vigenti.

Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria) IT  
 

Ho votato in modo favorevole sulla Governance internazionale degli oceani, in quanto, l'utilizzo sostenibile e la tutela degli ecosistemi marini e costieri e della loro diversità biologica, è essenziale per il conseguimento dell'agenda 2030, per un nuovo quadro di sviluppo globale. Gli oceani, le risorse costiere e marine rivestono un ruolo essenziale per il benessere umano e per lo sviluppo socio-economico a livello mondiale e sono particolarmente importanti per gli abitanti delle comunità costiere, oltre ad offrire mezzi di sussistenza e benefici per il turismo.

Γυναίκες, ισότητα των φύλων και κλιματική δικαιοσύνη (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) IT  
 

Riconoscere la parità di genere è una condizione essenziale per lo sviluppo sostenibile e la gestione efficace delle sfide climatiche. Per questo motivo ho votato a favore di questa relazione, che invita la Commissione a mettere in atto programmi, che favoriscano l'adattamento delle comunità e delle regioni in via di sviluppo, ai cambiamenti climatici, mediante il trasferimento di tecnologie moderne e di know-how, includendo la partecipazione delle donne.

Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) IT  
 

I minori devono sempre essere tutelati perché rappresentano il futuro di qualsiasi società. Gli abusi e gli sfruttamenti sessuali, spesso effettuati da reti criminali transnazionali, devono essere puniti con sanzioni penali severe. Ho votato a favore di tale direttiva in quanto sostengo che ci voglia una collaborazione di tutti gli Stati membri per contrastare questo reato transfrontaliero. Bisogna agevolare la prevenzione di tali abusi nonché prestare assistenza e protezione alle vittime.

Ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) IT  
 

Il rispetto dei diritti umani è un principio imprescindibile in una società libera. Esprimo preoccupazione per le crescenti violazioni e discriminazioni delle minoranze etniche e religiose. Ritengo che l'UE debba promuovere le politiche favorevoli attraverso un approccio congiunto e coerente. Tra queste, rientrano azioni diplomatiche in favore della democratizzazione e il sostegno alla libertà di espressione riconoscendo il merito delle moderne tecnologie di informazione e comunicazione nella difesa dei diritti umani.

Τροποποιήσεις σε διάφορους κανονισμούς στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης (A8-0380/2017 - Albert Deß) IT  
 

Ho votato a favore di tale documento, in quanto credo che, agevolare il settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, sia molto importante. Per essere forte e competitiva l'UE deve investire maggiori risorse in questo ambito. In quanto membro della Commissione TRAN, seguo con particolare interesse la sostenibilità nel turismo. La nuova strategia che comprende l'accessibilità alle mete meno conosciute, come villaggi e percorsi naturalistici, prevede che esse debbano essere correttamente protette. Il miglioramento dell'agricoltura e la tutela delle specie autoctone, è fondamentale per la qualità dei prodotti locali. Se l'Europa vuole mantenere il primato nel turismo, deve promuovere buone pratiche in questo settore.

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) IT  
 

Le attività di trasporto aereo sono un'enorme fonte di emissioni di gas a effetto serra e in assenza di misure di riduzione, dovrebbero quadruplicare entro il 2050, il loro livello rispetto all'anno 2010. In tal senso il Sistema ETS è uno strumento essenziale per una riduzione economicamente efficiente di tali emissioni. Auspico che l'Organizzazione mondiale dell'aviazione civile internazionale, stabilisca i dettagli per un accordo basato sul mercato e per affrontare a livello globale, l'aumento delle emissioni. Questo garantirà certezza e chiarezza di diritto e permetterà il rispetto degli obblighi di conformità, previsti dal sistema ETS dell'UE, relativo al trasporto aereo.

Συμφωνία ΕΚ-ΗΠΑ σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές (A8-0376/2017 - Theresa Griffin) IT  
 

Con la mobilità e la connettività odierne, creare un mercato unico del trasporto aereo, è importante. La liberalizzazione dell'aviazione, nell'ambito transatlantico, renderà più competitivi i servizi e beneficerà i consumatori. Sono dunque a favore della continuazione dei negoziati per incentivare gli investimenti e consolidare la cooperazione, soprattutto in settori, quali la sicurezza e l'ambiente.

Προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο (A8-0384/2017 - Marietje Schaake) IT  
 

Ritengo che gli sviluppi tecnologici e la digitalizzazione dell'economia siano molto importanti per creare nuove opportunità commerciali e fornire prodotti di qualità per i clienti in tutto il mondo. I vantaggi per le imprese sono notevoli, tra questi il trasferimento transfrontaliero di beni e servizi. Auspico che questa strategia venga promossa responsabilmente, sia conforme al principio della coerenza delle politiche di sviluppo e promuova il coinvolgimento delle piccole medie imprese nel commercio digitale.

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων όσον αφορά τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας (A8-0370/2017 - Siegfried Mureşan) IT  
 

Ho votato a favore di tale documento in quanto credo che lo strumento di flessibilità permetta il finanziamento di spese difficilmente affrontabili e riguardanti problematiche quali migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza. Ritengo infatti che, a fronte dei flussi migratori pervenuti in molti paesi europei, ad esempio in Italia, paese da cui provengo, l'Unione europea debba rispondere a queste tematiche con decisione.

Αλλαγές σχετικά με τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (A8-0358/2017 - Iskra Mihaylova) IT  
 

L'Unione europea deve conferire adeguata importanza alla coesione e agli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. In questo contesto, lo sviluppo delle risorse territoriali è molto importante. Inoltre, bisogna promuovere la cooperazione territoriale e trasmettere le buone pratiche. Sostengo la proposta legislativa anche per una migliore considerazione dei dati statistici.

Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Αιγύπτου: συμμετοχή της Αιγύπτου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (A8-0353/2017 - Sofia Sakorafa) IT  
 

Ho votato a sfavore in quanto credo che finché non si sarà fatta chiarezza sulla morte di Giulio Regeni e le autorità egiziane non collaboreranno adeguatamente, non si potrà affrontare correttamente altri tipi di cooperazione tra Unione europea ed Egitto, quali la partecipazione dell'ultimo al partenariato per la ricerca e innovazione. Sto lavorando con impegno per fare luce sulla scomparsa del giovane ricercatore italiano e questa motivazione, che ritengo prioritaria, mi ha spinto a votare contro l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Egitto.

Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Αλγερίας: συμμετοχή της Αλγερίας στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (A8-0354/2017 - Sofia Sakorafa) IT  
 

Ho votato a favore di tale documento perché ritengo molto importante il nuovo partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea. Tale cooperazione è fondamentale soprattutto per lo sviluppo scientifico del bacino del Mediterraneo. Inoltre, contribuisce a migliorare le opportunità economiche in Algeria e dunque affrontare con serietà molte cause alla base della migrazione.