Salvatore CICU : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Ιταλία)

Αντιπρόεδρος 

  • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο

βουλευτές 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Αναπληρωτής 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας 
Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης  
- INTA_AD(2017)595736 -  
-
INTA 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων  
- INTA_AD(2018)625387 -  
-
INTA 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων  
- INTA_AD(2016)589330 -  
-
INTA 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2014  
- INTA_AD(2015)567827 -  
-
INTA 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Ενισχυμένη συνεργασία: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (A8-0290/2017 - Barbara Matera) IT  
 

Ho votato a favore del provvedimento concernente il progetto del Consiglio, volto all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO"). Ritengo che essa comporterà una modifica sostanziale alle modalità di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e combinerà gli sforzi esplicati, a livello europeo e nazionale, inquadrandoli in un approccio unificato, omogeneo ed efficiente, per combattere le frodi ai danni dell'UE. Condivido che l'EPPO diventi un organismo dell'Unione a struttura decentrata, finalizzato a integrare le autorità nazionali di contrasto, che sia guidato da un procuratore capo europeo e che ogni Stato membro partecipante, sia rappresentato da un procuratore. L'EPPO avrà dunque il compito di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. In relazione a tali reati, l'azione penale sarà esercitata dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. Apprezzo inoltre il fatto che l'EPPO possa instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi o gli organismi esistenti dell'Unione (Eurojust, OLAF ed Europol), in particolare relativamente allo scambio di informazioni.

Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες κράτησης στις φυλακές (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron) IT  
 

Ho votato a favore della proposta di risoluzione del Parlamento europeo riguardante i sistemi carcerari e le condizioni di detenzione. Credo fermamente che gli Stati membri debbano rispettare le regole in materia di detenzione, derivanti dagli strumenti del diritto internazionale e dalle norme del Consiglio d'Europa. Sono allarmato per i nuovi livelli record di sovraffollamento in alcuni Stati membri, che hanno conseguenze drammatiche per la sicurezza sia del personale penitenziario che dei detenuti. Esorto gli Stati membri a prevedere per i detenuti un programma bilanciato di attività e a prendere in considerazione il reclutamento di volontari a sostegno del personale professionale, al fine di creare collegamenti favorevoli al reinserimento degli individui nella società. Apprezzerei inoltre che gli Stati membri attuassero misure di ristrutturazione delle pene, in particolare per quelle più brevi, attraverso il ricorso alla semilibertà, all'esecuzione della pena durante le ferie per evitare di perdere il posto di lavoro, ai lavori socialmente utili o attraverso un maggiore utilizzo degli arresti domiciliari e del braccialetto elettronico. Inoltre, spero che venga eliminata qualsiasi forma di discriminazione nel trattamento dei prigionieri basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere e vengano garantiti i diritti dei detenuti alla sessualità.

Συμφωνία για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy) IT  
 

Ho votato a favore della conclusione dell'accordo che istituisce la Fondazione Internazionale EU-LAC, a seguito della votazione della Commissione tenutasi il giorno 30.8.2017. Questo "partenariato strategico biregionale", fondandosi sull'esistenza di relazioni storiche, sociali ed economiche forti e su una comunanza di valori, annovera tra i suoi obiettivi anche un dialogo politico dinamico e la creazione di uno spazio di scambio politico ed economico tra America Latina, Caraibi ed UE.
Esso è stato consolidato con l'istituzione della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC), creata inizialmente come piattaforma politica regionale formata da trentatré paesi del continente americano e convertitasi poi nella controparte dell'UE nel partenariato strategico. Ritengo che tale relazione possa sfociare in nuove forme e ambiti di collaborazione tra l'UE e l'America latina e i Caraibi, al fine di arricchire e potenziare il processo intergovernativo e rispondere alle sfide che le società di entrambe le regioni devono affrontare.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος  
Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος επί θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι αποδεκτές προτάσεις ψηφίσματος παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία αποφασίζει ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Προτάσεις για πράξεις της Ένωσης  
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνουν πράξη της Ένωσης (νέα πράξη ή τροποποίηση υφιστάμενης πράξης). Άρθρο 47 του Κανονισμού

Πρόταση για πράξη της Ένωσης σχετικά σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου στις ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς  
- B8-0302/2017  

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη Drosophila suzukii  
- P8_DCL(2016)0134 - Άκυρη  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-12-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-03-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 16 - 13-03-2017
Γραπτή δήλωση σχετικά με τη στήριξη του ευρωπαϊκού τομέα δημητριακών  
- P8_DCL(2016)0132 - Άκυρη  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-12-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-03-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 21 - 13-03-2017
Γραπτή δήλωση σχετικά με την Cydalima perspectalis  
- P8_DCL(2016)0131 - Άκυρη  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-12-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-03-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 16 - 13-03-2017

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων