Renato SORU
 • Renato
  SORU
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Μέλος
 • Ιταλία Partito Democratico
 • Ημερομηνία γέννησης: 6 Αυγούστου 1957, Sanluri (CG)

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

151

71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(10.1)

Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)

06-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-06(7.4)

Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)

06-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-06(7.5)

Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini)

05-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-05(5.3)

Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας (A8-0204/2016 - Brando Benifei)

05-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-05(5.4)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

1

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πορεία προς μια πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά

ECON
04-12-2015 ECON_AD(2015)567734

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

41

  Motion for a resolution on Nigeria

11-04-2016 B8-0483/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Honduras: situation of Human rights defenders

11-04-2016 B8-0473/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

11-04-2016 B8-0468/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

09-03-2016 RC-B8-0342/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Καζαχστάν

09-03-2016 RC-B8-0337/2016

  Motion for a resolution on the Democratic Republic of Congo

07-03-2016 B8-0381/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Egypt, notably the case of Giulio Regeni

07-03-2016 B8-0378/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Freedom of expression in Kazakhstan

07-03-2016 B8-0375/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη

03-02-2016 RC-B8-0151/2016

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

4

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη στήριξη της πρωτοβουλίας «Οδυσσέας» για την επανεκκίνηση της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 03-10-2016
Λήξη προθεσμίας : 03-01-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 91 - 04-01-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον διαβήτη

01-02-2016 P8_DCL(2016)0008 Περατώθηκε με πλειοψηφία

Λεπτομέρειες

Nicola CAPUTO , Therese COMODINI CACHIA , Christel SCHALDEMOSE , Sirpa PIETIKÄINEN , Dame Glenis WILLMOTT , Marc TARABELLA , Simona BONAFÈ , Daciana Octavia SÂRBU , Bogdan Brunon WENTA , Nicola DANTI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marisa MATIAS , Marlene MIZZI , Elena GENTILE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Enrico GASBARRA , Tibor SZANYI , Renato SORU , Luigi MORGANO , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Damiano ZOFFOLI , Ricardo SERRÃO SANTOS , Renata BRIANO , Carlos ZORRINHO , Isabella DE MONTE , Silvia COSTA , Brando BENIFEI

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 01-02-2016
Λήξη προθεσμίας : 01-05-2016
Ημερομηνία έγκρισης : 02-05-2016
Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 02 των Πρακτικών της 09-05-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 405 - 02-05-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια

24-06-2015 P8_DCL(2015)0025 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , Tibor SZANYI , Dubravka ŠUICA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Renato SORU , Momchil NEKOV , Enrico GASBARRA , Dario TAMBURRANO , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio DE MASI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Damiano ZOFFOLI

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 24-06-2015
Λήξη προθεσμίας : 24-09-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 42 - 25-09-2015

Γραπτή δήλωση σχετικά με τα ηθικά διλήμματα που συνδέονται με ζητήματα τεχνολογικής καινοτομίας

25-03-2015 P8_DCL(2015)0013 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Nicola CAPUTO , Renato SORU , Pina PICIERNO , Andrea COZZOLINO , Laurenţiu REBEGA , Daciana Octavia SÂRBU , Momchil NEKOV , Lara COMI , Tibor SZANYI , Fabio DE MASI , Dario TAMBURRANO

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 25-03-2015
Λήξη προθεσμίας : 25-06-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 34 - 26-06-2015

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

31

  Admissibility of promotion programmes for agri-food products

08-12-2017 E-007594/2017 Επιτροπή

  VP/HR - Support for Sicilian fishermen awarded the European Citizen's Prize 2017

04-10-2017 P-006251/2017 Επιτροπή

  Protecting the Sardinian language minority

26-09-2017 E-005984/2017 Επιτροπή

  Fincantieri STX-France

28-08-2017 E-005318/2017 Επιτροπή

  Banking Communication and the compatibility of state aid

14-03-2016 E-002159/2016 Επιτροπή

  Protection of human rights: the case of Italian family assistants

23-02-2016 E-001519/2016 Επιτροπή

  Flexibility margins correlated to emergency immigration situation

15-02-2016 E-001276/2016 Επιτροπή

  EFSI

20-01-2016 E-000365/2016 Επιτροπή

  Models of aerial territorial continuity

11-01-2016 E-000110/2016 Επιτροπή

  Low-cost carriers and regional airports

11-01-2016 P-000106/2016 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

26

 

Παράταση του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος έως το 2020 (A8-0158/2017 - Roberto Gualtieri)

14-09-2017

Ho votato a favore dell'estensione del programma statistico europeo perché come politico sono cosciente dell'importanza di avere accesso a dei dati affidabili ed aggiornati provenienti da una fonte sicura. Per prendere delle decisioni corrette, specialmente in momenti importanti per il futuro dell'Europa, una delle necessità di base è quella di continuare a sviluppare questo programma, possibilmente espandendolo in futuro ad ulteriori ambiti.

 

Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (A8-0120/2017 - Sirpa Pietikäinen)

14-09-2017

Annuncio il mio voto favorevole a questa iniziativa legislativa per il ruolo strategico che l'imprenditoria sociale e innovativa riveste nel contesto economico. È quindi giusto che queste aziende possano avere accesso ai finanziamenti necessari per ampliare e consolidare le loro attività. L'attenzione che è conferita a questa categoria di imprese rappresenta un elemento rilevante perché ne valorizza il ruolo e cerca di facilitare l'accesso a risorse che spesso, anche a causa delle ridotte dimensioni delle aziende, è causa di elevati costi operativi e causa l'impossibilità di rafforzare la presenza nei settori industriali di riferimento. Quanto approvato oggi rappresenta un ulteriore passo verso il conseguimento dell'Unione dei mercati dei capitali, coerentemente con il dibattito attuale che riguarda il rafforzamento dell'integrazione economica e monetaria del nostro Continente.

 

Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (B8-0495/2017)

14-09-2017

Il mio voto favorevole alla presente risoluzione del Parlamento è motivato da diversi elementi. Non si può innanzitutto negare la portata storica che il programma Erasmus ha avuto negli ultimi trent'anni su circa nove milioni di europei. Per loro l'Erasmus ha rappresentato un'esperienza di apertura, conoscenza reciproca, condivisione e scambio culturale nel nome dei valori comuni che rende il nostro continente unito nella diversità.
Credo che se vogliamo contribuire a creare una futura comunità di cittadini veramente europea, slegata sempre di più da egoismi nazionali che in passato hanno provocato profonde ferite nel Vecchio Continente, sia doveroso potenziare e ampliare la portata di questo programma: ritengo che la risoluzione votata oggi vada in questa direzione e apprezzo particolarmente l'enfasi posta sull'innovazione e lo sviluppo delle cosiddette soft skills come la creatività, l'imprenditorialità e il pensiero critico.
Agire su queste leve permetterà ai cittadini europei, specialmente quelli più giovani, di essere resilienti in un contesto economico e sociale sempre più mutevole.

 

Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov)

14-09-2017

Ho votato a favore del documento presentato dai colleghi Dlabajová e Nekov relativo all'agenda sulle nuove competenze per l'Europa. Ritengo che il tema affrontato sia molto importante per diversi motivi. In primo luogo, credo fermamente che l'istruzione sia uno strumento che permetta la riduzione delle disuguaglianze e il perseguimento di una maggiore inclusione sociale. La politica ha il dovere di investire nel miglioramento delle competenze dei cittadini: questa è stata una delle linee guida dell'esperienza che ho avuto al governo della mia regione e sono soddisfatto che anche in Europa l'educazione rivesta un ruolo strategico. L'approccio proposto dal rapporto che abbiamo votato ha il pregio di riconoscere la dinamicità delle competenze in un mondo del lavoro in continua evoluzione e conferisce importanza alle azioni in favore dei cosiddetti NEET. Ancora troppe persone infatti, soprattutto in certe aree dell'Unione europea, né studiano né lavorano e rappresentando quindi un gruppo svantaggiato al quale è dato giusto rilievo nel rapporto votato oggi.

 

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία (A8-0280/2017 - Giovanni La Via)

13-09-2017

Ho votato a favore dell'utilizzo del fondo di solidarietà per fornire assistenza a Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria perché ritengo che l'Unione europea, se vuole rappresentare tutti i cittadini e gli Stati che la compongono debba innanzitutto continuare a supportare i propri Stati membri in difficoltà.
La mobilitazione del fondo di solidarietà in casi di eventi disastrosi come quello avvenuto in Italia è naturale, ma non scontata conseguenza dello Spirito europeo e come tale ha il mio completo supporto.

 

Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοκομία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Ho votato a favore della proposta riguardante le emissioni di gas serra, che trovo importante tanto più in chiave dell'avvicinarsi della COP 23 a Bonn, perché ritengo necessario che l'Europa continui a fare sempre di più nell'ambito della sostenibilità.
Lo strumento proposto rientra all'interno di un miglioramento e incentivo dell'utilizzo intelligente dell'agricoltura e silvicoltura in chiave verde e lo considero un valido passo in avanti per una leadership europea nella sostenibilità.

 

Εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann)

15-06-2017

Ho votato a favore della risoluzione dei colleghi Bullmann e Fernandes, perché sono convinto dell'importanza del Fondo europeo per gli investimenti strategici come strumento necessario per contribuire alla ripresa economica, che si sta manifestando attualmente, nel nostro Continente. Proprio per queste ragioni, accolgo con favore le osservazioni contenute nel documento che abbiamo votato e sono sicuro che, contribuiranno al miglioramento dell'efficacia di questo strumento, anche nell'ottica della sua probabile estensione futura.
Vorrei brevemente richiamare, ad esempio, la centralità del concetto di addizionalità: il monitoraggio attento dei progetti è cruciale, per valutare effettivamente quanto essi contribuiscano a superare eventuali fallimenti di mercato e quindi, a creare un reale valore aggiunto, per il territorio e per le comunità, in cui sono implementati. La mancata efficacia di questo elemento, farebbe perdere all'EFSI, quella forza di propulsione che ha l'indubbio vantaggio di favorire la crescita degli investimenti provenienti dal settore privato. Sono sicuro che questa risoluzione rappresenta un contributo concreto alla discussione che le istituzioni stanno proficuamente portando avanti, per l'ampliamento e per l'estensione di EFSI sino al 2020.

 

Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία (A8-0195/2017 - Nicola Danti)

15-06-2017

Ho votato a favore di questo rapporto sull'economia collaborativa, perché ne conosco le potenzialità e i rischi. Si tratta di un settore in crescita rapidissima negli ultimi dieci anni, che ha portato e porterà, dei grandi cambiamenti, nelle vite dei cittadini europei.
Il rapporto in questione mantiene un buon equilibrio tra la giusta necessità di mantenere l'Unione Europea in un ruolo di protagonista, aiutando quindi le aziende del settore a crescere e quella, di proteggere cittadini e lavoratori, nell'utilizzo di tali servizi.
Lo sviluppo delle tecnologie digitali ha permesso l'accesso a servizi impensabili pochi anni fa. Questa è un'opportunità enorme che l'Europa deve cogliere, assicurando una competizione giusta e un ambiente regolatorio, equo tra gli Stati membri.
Inoltre, come in tutti i casi di innovazione radicale, l'economia collaborativa colpirà dei settori preesistenti. In questo senso, anche con la mia attività in commissione mercato interno, sono intervenuto perché gli Stati membri inizino a preparare delle strategie di supporto e riformazione per i lavoratori coinvolti.

 

Επιγραμμικές πλατφόρμες και η ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin)

15-06-2017

Ho votato a favore del rapporto sulle piattaforme, perché ritengo che l'Europa stia facendo fatica a competere in questo settore. Di tutte le aziende digitali più grandi del mondo, solo una ridotta minoranza ha le proprie sedi in Europa, mentre la stragrande maggioranza si trova negli USA.
Ritengo che il ritardo nell'adozione e supporto alla creazione di piattaforme digitali europee sia rischiosa e che debba venire affrontata seriamente. Per questo la relazione, sottolinea la necessità di creare le condizioni, perché l'Unione europea torni protagonista.
Questo significa aumentare la trasparenza e la qualità della competizione, chiarendo le regole a cui devono sottoporsi gli intermediari e semplificando l'accesso a mercati e finanziamenti.
Rafforzare la competizione del settore vuole anche dire migliorare i servizi ai cittadini e fornire competenze a chi vuole entrare nel mercato.
In futuro la rete e i servizi digitali continueranno a crescere. Trovo che sia nostro dovere, fare tutto il possibile, perché questo succeda in Europa.

 

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)

14-06-2017

Ho votato convintamente a favore della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra, a carico degli Stati membri, nel periodo 2012-2030. Credo si tratti anzitutto di onorare gli impegni assunti a seguito della conclusione dell'Accordo di Parigi, approvato dal Parlamento europeo il 4 ottobre 2016, ratificato dal Consiglio europeo il 5 ottobre 2016, ed entrato ufficialmente in vigore il 4 novembre 2016.
L'Europa è chiamata a rispondere in maniera unitaria, alla grande sfida dei cambiamenti climatici, facilitando il processo di transizione verso l'energia pulita e coinvolgendo, anche attraverso premialità, le piccole e medie imprese, in punto di convergenza, verso piano industriali sostenibili ed in linea con gli indirizzi e gli obiettivi di cui al presente regolamento. La riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli stradali, il tema delle prestazioni energetiche nel settore edile, l'incentivo all'utilizzo di fonti rinnovabili e sempre maggiori investimenti sul clima, rappresentano gli obiettivi principali che l'Europa e gli Stati membri devono perseguire con determinazione e lungimiranza.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  15G134
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T06123
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 15G134
  1047 Brussels