Renato SORU
 • Renato
  SORU
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Μέλος
 • Ιταλία Partito Democratico
 • Ημερομηνία γέννησης: 6 Αυγούστου 1957, Sanluri (CG)

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

151

71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(10.1)

Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)

06-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-06(7.4)

Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)

06-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-06(7.5)

Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini)

05-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-05(5.3)

Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας (A8-0204/2016 - Brando Benifei)

05-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-05(5.4)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

1

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πορεία προς μια πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά

ECON
04-12-2015 ECON_AD(2015)567734

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

41

  Motion for a resolution on Nigeria

11-04-2016 B8-0483/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Honduras: situation of Human rights defenders

11-04-2016 B8-0473/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

11-04-2016 B8-0468/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

09-03-2016 RC-B8-0342/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Καζαχστάν

09-03-2016 RC-B8-0337/2016

  Motion for a resolution on the Democratic Republic of Congo

07-03-2016 B8-0381/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Egypt, notably the case of Giulio Regeni

07-03-2016 B8-0378/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Freedom of expression in Kazakhstan

07-03-2016 B8-0375/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη

03-02-2016 RC-B8-0151/2016

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

4

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη στήριξη της πρωτοβουλίας «Οδυσσέας» για την επανεκκίνηση της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 03-10-2016
Λήξη προθεσμίας : 03-01-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 91 - 04-01-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον διαβήτη

01-02-2016 P8_DCL(2016)0008 Περατώθηκε με πλειοψηφία

Λεπτομέρειες

Nicola CAPUTO , Therese COMODINI CACHIA , Christel SCHALDEMOSE , Sirpa PIETIKÄINEN , Dame Glenis WILLMOTT , Marc TARABELLA , Simona BONAFÈ , Daciana Octavia SÂRBU , Bogdan Brunon WENTA , Nicola DANTI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marisa MATIAS , Marlene MIZZI , Elena GENTILE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Enrico GASBARRA , Tibor SZANYI , Renato SORU , Luigi MORGANO , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Damiano ZOFFOLI , Ricardo SERRÃO SANTOS , Renata BRIANO , Carlos ZORRINHO , Isabella DE MONTE , Silvia COSTA , Brando BENIFEI

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 01-02-2016
Λήξη προθεσμίας : 01-05-2016
Ημερομηνία έγκρισης : 02-05-2016
Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 02 των Πρακτικών της 09-05-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 405 - 02-05-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια

24-06-2015 P8_DCL(2015)0025 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , Tibor SZANYI , Dubravka ŠUICA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Renato SORU , Momchil NEKOV , Enrico GASBARRA , Dario TAMBURRANO , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio DE MASI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Damiano ZOFFOLI

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 24-06-2015
Λήξη προθεσμίας : 24-09-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 42 - 25-09-2015

Γραπτή δήλωση σχετικά με τα ηθικά διλήμματα που συνδέονται με ζητήματα τεχνολογικής καινοτομίας

25-03-2015 P8_DCL(2015)0013 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Nicola CAPUTO , Renato SORU , Pina PICIERNO , Andrea COZZOLINO , Laurenţiu REBEGA , Daciana Octavia SÂRBU , Momchil NEKOV , Lara COMI , Tibor SZANYI , Fabio DE MASI , Dario TAMBURRANO

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 25-03-2015
Λήξη προθεσμίας : 25-06-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 34 - 26-06-2015

Γραπτές ερωτήσεις

30

  Combating Afrophobia

13-02-2018 E-000893/2018 Επιτροπή

  Restriction of freight traffic along the Brenner Pass

18-01-2018 E-000277/2018 Επιτροπή

  Admissibility of promotion programmes for agri-food products

08-12-2017 E-007594/2017 Επιτροπή

  VP/HR - Support for Sicilian fishermen awarded the European Citizen's Prize 2017

04-10-2017 P-006251/2017 Επιτροπή

  Protecting the Sardinian language minority

26-09-2017 E-005984/2017 Επιτροπή

  Fincantieri STX-France

28-08-2017 E-005318/2017 Επιτροπή

  Banking Communication and the compatibility of state aid

14-03-2016 E-002159/2016 Επιτροπή

  Protection of human rights: the case of Italian family assistants

23-02-2016 E-001519/2016 Επιτροπή

  Flexibility margins correlated to emergency immigration situation

15-02-2016 E-001276/2016 Επιτροπή

  EFSI

20-01-2016 E-000365/2016 Επιτροπή

Προφορικές ερωτήσεις

4

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

01-03-2018 O-000026/2018 Επιτροπή

Συστήματα γεωργικής καινοτομίας της ΕΕ

30-04-2015 O-000045/2015 Επιτροπή

Κριτήρια για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών

13-02-2015 O-000017/2015 Επιτροπή

Ανταγωνιστικότητα του κλάδου της χαλυβουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

20-11-2014 O-000088/2014 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

31

 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

Ho votato a favore della relazione sul prossimo quadro finanziario pluriennale perché ritengo che sia essenziale continuare in modo costruttivo su quanto creato dall'Unione europea. Per questo motivo sono convinto che le discussioni dei prossimi anni avverranno in chiave positiva e porteranno ad un risultato favorevole ai cittadini dell'Unione.
L'unico mezzo per garantire questo risultato è un quadro finanziario che sostenga gli sforzi europei di crescita, sostenibilità ed equità, che cresca, ma che porti anche ad una migliore e più efficiente distribuzione delle risorse. Un altro aspetto fondamentale, sul quale mi sono concentrato nella risoluzione riguarda la questione delle risorse proprie, per essere in grado di intervenire in maniera equa, l'Unione europea deve essere maggiormente indipendente dai cambiamenti nei bilanci statali e deve quindi poter contare su delle risorse gestite direttamente e per le quali venire maggiormente responsabilizzata.

 

Mεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)

14-03-2018

Il mio voto favorevole alla relazione d'iniziativa sulle risorse proprie è dovuto alla necessità di dotare progressivamente l'Unione europea di un sistema che garantisca un solido finanziamento delle sue politiche senza che questo dipenda in modo preponderante dai contributi dei singoli Stati membri che, attualmente, rappresentano invece i principali finanziatori.
Ritengo che una riforma in tal senso, maggiormente orientata all'integrazione europea, sia quindi auspicabile e penso che il rapporto d'iniziativa rappresenti un primo passo. La necessità di cambiare le cose è dovuta al ruolo di attore globale che credo la nostra Unione debba assumere in modo sempre più marcato. Politiche efficaci hanno bisogno di strumenti finanziari incisivi che permettano una migliore protezione dei cittadini europei rispetto alle sfide in corso e che garantiscano una più rapida convergenza fra i diversi territori dell'Unione.

 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)

14-03-2018

Ho votato a favore della relazione del collega Bayet relativa all'Analisi annuale della crescita per il 2018 che la Commissione europea ha presentato qualche mese fa. Questo documento è molto importante per gli input che fornisce al processo di coordinamento delle politiche economiche proprio del Semestre europeo.
Ho contribuito alla relazione del collega con la presentazione di diversi emendamenti in Commissione ECON perché ritengo che si debba porre una forte attenzione agli aspetti sociali del Semestre. Sono ancora troppe le disuguaglianze all'interno della nostra Unione ed è necessario agire in modo più incisivo. Bene ha quindi fatto il collega a citare alcuni di questi punti nella relazione e spero che i passi successivi del ciclo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri seguano la direzione che è stata segnata.
Il Parlamento europeo, con le sue funzioni di controllo, è chiamato a giocare un ruolo decisivo e dovrà collaborare con i diversi attori coinvolti per rendere efficaci le azioni che saranno intraprese.

 

Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

08-02-2018

La relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti, sulla quale ho espresso voto favorevole, riconosce l'importanza strategica di questo istituto finanziario nel sostegno all'economia reale degli Stati membri e nel perseguimento di una maggiore convergenza economica e sociale fra i diversi territori della nostra Unione. Innovazione, PMI, infrastrutture, ambiente, clima e coesione: questi temi sono cruciali per il futuro e quindi bene ha fatto il Parlamento a richiamarne l'importanza anche in questa risoluzione.
Penso anche che la collaborazione fra la Banca europea degli investimenti e le autorità nazionali e locali debba essere più proficua ed efficace per rendere tangibili i benefici delle attività di investimento portate avanti dalla BEI a favore delle comunità, soprattutto quelle più piccole. In quest'ottica, il tema della comunicazione è rilevante: sono contento quindi che la risoluzione ricordi che ci sia ancora tanto da fare in questa direzione affinché i potenziali beneficiari siano sensibilizzati sui progetti e sugli strumenti di finanziamento che possono apportare miglioramenti significativi del livello di benessere generale.

 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016 (A8-0383/2017 - Jonás Fernández)

06-02-2018

Ho votato a favore della risoluzione del collega Fernández relativa alla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016 alla quale ho anche contribuito in Commissione ECON con alcuni emendamenti. Queste risoluzioni permettono al Parlamento non soltanto di esercitare il proprio ruolo di controllo nei confronti della BCE, ma anche di fare ulteriori valutazioni di ampio respiro sull'andamento della politica monetaria in atto e del suo supporto alle politiche economiche.
Credo che, nel fare questo, la risoluzione del collega abbia due meriti. In primo luogo, si sottolinea la necessità che l'azione della BCE contribuisca a sostenere le politiche generali dell'Unione europea e non ponga soltanto l'accento sul raggiungimento della stabilità dei prezzi, suo obiettivo primario, ma non esclusivo. In secondo luogo, si richiama l'attenzione sul ruolo di intermediazione creditizia del sistema bancario europeo a favore dell'economia reale. Il richiamo alle PMI e al rafforzamento dell'Unione dei mercati dei capitali vanno nella giusta direzione.
Complessivamente, ritengo che quanto fatto dalla BCE in questi anni abbia contribuito in modo incisivo alla ripresa economica in atto. La sua azione, tuttavia, non è sufficiente, ma deve essere accompagnata dall'attivazione degli strumenti e dei meccanismi che, a livello nazionale, ma soprattutto europeo, favoriscano l'integrazione e il coordinamento delle politiche economiche.

 

Παράταση του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος έως το 2020 (A8-0158/2017 - Roberto Gualtieri)

14-09-2017

Ho votato a favore dell'estensione del programma statistico europeo perché come politico sono cosciente dell'importanza di avere accesso a dei dati affidabili ed aggiornati provenienti da una fonte sicura. Per prendere delle decisioni corrette, specialmente in momenti importanti per il futuro dell'Europa, una delle necessità di base è quella di continuare a sviluppare questo programma, possibilmente espandendolo in futuro ad ulteriori ambiti.

 

Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (A8-0120/2017 - Sirpa Pietikäinen)

14-09-2017

Annuncio il mio voto favorevole a questa iniziativa legislativa per il ruolo strategico che l'imprenditoria sociale e innovativa riveste nel contesto economico. È quindi giusto che queste aziende possano avere accesso ai finanziamenti necessari per ampliare e consolidare le loro attività. L'attenzione che è conferita a questa categoria di imprese rappresenta un elemento rilevante perché ne valorizza il ruolo e cerca di facilitare l'accesso a risorse che spesso, anche a causa delle ridotte dimensioni delle aziende, è causa di elevati costi operativi e causa l'impossibilità di rafforzare la presenza nei settori industriali di riferimento. Quanto approvato oggi rappresenta un ulteriore passo verso il conseguimento dell'Unione dei mercati dei capitali, coerentemente con il dibattito attuale che riguarda il rafforzamento dell'integrazione economica e monetaria del nostro Continente.

 

Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (B8-0495/2017)

14-09-2017

Il mio voto favorevole alla presente risoluzione del Parlamento è motivato da diversi elementi. Non si può innanzitutto negare la portata storica che il programma Erasmus ha avuto negli ultimi trent'anni su circa nove milioni di europei. Per loro l'Erasmus ha rappresentato un'esperienza di apertura, conoscenza reciproca, condivisione e scambio culturale nel nome dei valori comuni che rende il nostro continente unito nella diversità.
Credo che se vogliamo contribuire a creare una futura comunità di cittadini veramente europea, slegata sempre di più da egoismi nazionali che in passato hanno provocato profonde ferite nel Vecchio Continente, sia doveroso potenziare e ampliare la portata di questo programma: ritengo che la risoluzione votata oggi vada in questa direzione e apprezzo particolarmente l'enfasi posta sull'innovazione e lo sviluppo delle cosiddette soft skills come la creatività, l'imprenditorialità e il pensiero critico.
Agire su queste leve permetterà ai cittadini europei, specialmente quelli più giovani, di essere resilienti in un contesto economico e sociale sempre più mutevole.

 

Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov)

14-09-2017

Ho votato a favore del documento presentato dai colleghi Dlabajová e Nekov relativo all'agenda sulle nuove competenze per l'Europa. Ritengo che il tema affrontato sia molto importante per diversi motivi. In primo luogo, credo fermamente che l'istruzione sia uno strumento che permetta la riduzione delle disuguaglianze e il perseguimento di una maggiore inclusione sociale. La politica ha il dovere di investire nel miglioramento delle competenze dei cittadini: questa è stata una delle linee guida dell'esperienza che ho avuto al governo della mia regione e sono soddisfatto che anche in Europa l'educazione rivesta un ruolo strategico. L'approccio proposto dal rapporto che abbiamo votato ha il pregio di riconoscere la dinamicità delle competenze in un mondo del lavoro in continua evoluzione e conferisce importanza alle azioni in favore dei cosiddetti NEET. Ancora troppe persone infatti, soprattutto in certe aree dell'Unione europea, né studiano né lavorano e rappresentando quindi un gruppo svantaggiato al quale è dato giusto rilievo nel rapporto votato oggi.

 

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία (A8-0280/2017 - Giovanni La Via)

13-09-2017

Ho votato a favore dell'utilizzo del fondo di solidarietà per fornire assistenza a Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria perché ritengo che l'Unione europea, se vuole rappresentare tutti i cittadini e gli Stati che la compongono debba innanzitutto continuare a supportare i propri Stati membri in difficoltà.
La mobilitazione del fondo di solidarietà in casi di eventi disastrosi come quello avvenuto in Italia è naturale, ma non scontata conseguenza dello Spirito europeo e come tale ha il mio completo supporto.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  15G134
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T06123
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 15G134
  1047 Brussels