• Michela   GIUFFRIDA  

Michela GIUFFRIDA : Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου - 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) IT  
 

La risoluzione delle controversie commerciali è ancora molto lenta nell'UE. La Banca Mondiale stima che in un certo numero di Stati membri, potrebbero essere necessari fino a 3-4 anni per far rispettare un contratto commerciale.
L'obiettivo principale di questa relazione, che sostengo, è di introdurre una procedura civile europea accelerata al fine di fornire alle società europee la possibilità di raggiungere una risoluzione delle controversie commerciali entro un lasso di tempo ragionevole.
Condividiamo l'obiettivo di sostenere una soluzione più opportuna delle controversie commerciali, purché siano introdotte misure di salvaguardia adeguate per le parti più deboli.
Allo stesso tempo, vedo come esito positivo che lavoratori e consumatori non saranno interessati da questa nuova procedura e che riguardano solo contratti puramente commerciali, insieme a maggiori garanzie per le PMI, che potrebbero trovarsi in una posizione più debole in questi procedimenti.

Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) IT  
 

L'agricoltura sta diventando un'attività sempre più complessa a livello mondiale. Ad esempio, il settore dovrà affrontare l'impatto dei cambiamenti climatici e le sfide ambientali e della biodiversità ad esso associate, come il suolo e la qualità delle acque. Gli agricoltori dell'UE devono anche affrontare gli elevati standard di produzione e il numero crescente di requisiti, richieste della società e procedure amministrative.
L'agricoltura è uno dei settori chiave in cui le applicazioni tecnologiche basate sullo spazio apportano un valore aggiunto, che è anche il motivo per cui sostengo pienamente questa relazione. L'agricoltura di precisione, la tecnologia utilizzata per prendere decisioni agricole più precise, misurate e adeguate, i sistemi di navigazione satellitare e i sistemi di osservazione della Terra fanno attualmente parte di numerose aziende agricole dell'UE e presto faranno parte dell'intero settore agricolo dell'UE.
Oggi circa il 10% del PIL dell'UE (oltre € 1.100 miliardi) è attivato dai segnali di navigazione satellitare. L'industria spaziale europea impiega oltre 230 000 professionisti e il suo fatturato è stato stimato tra i 46 e i 54 miliardi di euro nel 2014. Dobbiamo continuare a sostenerla e a incrementare la nostra capacità gestionale dei processi che fanno uso di queste tecnologie.

Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) IT  
 

Per stimolare l'innovazione, affrontare la frammentazione del mercato a condizioni eque ed equilibrate e ottenere la fiducia dei consumatori, l'Unione europea, gli Stati membri e il settore privato devono realizzare investimenti sostanziali in infrastrutture e competenze digitali.
Il nuovo programma "Europa digitale" può essere uno strumento efficace per sostenere questa trasformazione digitale, soprattutto se integrato con altri programmi dell'Unione europea. Penso ad esempio al programma Orizzonte Europa, che sostiene la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, o ai fondi FESR, sostenendo tra l'altro l'introduzione di soluzioni digitali, compresa la cybersicurezza.
Ho votato quindi a favore della relazione, ma vorrei sottolineare che andranno sostenuti attentamente alcuni obiettivi che rappresentano valori europei da sostenere nell'ambito del programma, in particolare la necessità del suo contributo all'uguaglianza sociale, comprese le persone con disabilità, data la loro sproporzionata sottorappresentanza nel settore delle TIC, il principio della parità di genere e i diritti delle donne.

Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για τη συνεργασία στην κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (A8-0432/2018 - Theresa Griffin) IT  
 

Penso sia corretto sostenere questa modifica, alla luce della collaborazione sinora mantenuta e dell'interesse dimostrato verso un suo rafforzamento.
La modifica estende i settori di cooperazione tra le parti nei quali può applicarsi l'accettazione reciproca delle approvazioni e dei risultati relativi alla conformità, in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e consentire adeguati risparmi sui costi, mantenendo nel contempo un elevato livello di sicurezza nel trasporto aereo. Parliamo dell'addestramento del personale e il rilascio di relative licenze; dell'esercizio degli aeromobili; degli aeroporti; dei servizi di traffico aereo e gestione del traffico aereo.
Il rafforzamento del partenariato UE-USA, basato su valori condivisi e obiettivi comuni, è fondamentale per lo sviluppo del nostro settore dell'aviazione. L'aviazione civile contribuisce con più di 500 miliardi di euro all'anno al PIL dell'UE, occupa oltre 9 milioni di persone ed è uno dei settori economici maggiormente dipendenti dalla regolamentazione.

Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών (A8-0428/2018 - Paul Tang) IT  
 

Il rapido sviluppo di nuovi modelli di business digitali basati sulla partecipazione degli utenti e sulle risorse immateriali ha creato un disparato campo d'azione nei confronti delle imprese tradizionali. Queste imprese digitali utilizzano la mancanza di presenza fisica negli Stati membri per spostare i profitti e tendono a pagare solo una minima parte delle imposte societarie pagate dai loro concorrenti. Questo è ingiusto e va contro i principi europei di concorrenza leale.
Se siamo d'accordo su questa analisi, ritengo che dobbiamo sostenere questa relazione con il nostro voto favorevole poiché è fondamentale introdurre nuove norme in materia di tassazione dei modelli di business digitali che operano nel mercato unico dell'Unione, al fine di garantire un equo contributo fiscale alle economie di tutte le società ed evitare misure unilaterali da parte degli Stati membri.
Naturalmente questa tassa dovrà essere limitata alle società superiori a 750 milioni di EUR del totale delle entrate mondiali al fine di limitare un impatto negativo sullo sviluppo di piccole imprese, start-up e ridimensionamenti nel settore digitale.

Φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati) IT  
 

Ora che, nell'era digitale, i dati sono diventati una nuova risorsa economica, in aggiunta al lavoro e alle risorse tradizionali del passato, e dato che troppo spesso le società multinazionali che dipendono fortemente dalle attività digitali concludono accordi che permettono loro di eludere o evadere il fisco, occorre sviluppare un nuovo approccio per mettere a punto un sistema di tassazione digitale equo e sostenibile che garantisca che le imprese digitali paghino le tasse nel luogo in cui svolgono le loro attività economiche reali.
Tuttavia, ad oggi, il lavoro dell'OCSE sulla tassazione dell'economia digitale non ha dato luogo a progressi sufficienti, il che dimostra la necessità di portare avanti l'esame di questa materia a livello dell'Unione. Anche per questo ho votato a favore della relazione, perché si prosegua su questa strada quanto più celermente possibile, poiché la società che ci circonda sta cambiando.
Penso che la collaborazione tra e con gli Stati membri sia indispensabile. Gli Stati membri dovrebbero adattare le convenzioni in materia di doppia imposizione attualmente in vigore nei loro ordinamenti al fine di includervi disposizioni relative a una presenza digitale significativa che creino, per le giurisdizioni non UE, diritti e obblighi analoghi a quelli previsti dalla presente direttiva.

Τεχνολογία Blockchain: μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική (A8-0407/2018 - Emma McClarkin) IT  
 

E' indubbio che la blockchain rappresenti un nuovo paradigma di archiviazione e gestione dei dati che è in grado di decentralizzare forme di interazione umana, i mercati, il settore bancario e il commercio internazionale.
Lo vediamo anche in agricoltura, materia di cui mi occupo direttamente, e nella quale l'aumento della blockchain presenta sia opportunità che sfide in termini di protezione dei dati, trasparenza e criminalità finanziaria, dal momento che i dati sono immutabili una volta immessi e condivisi con tutte le parti partecipanti, il che ne garantisce anche la sicurezza e l'integrità. Anche a livello nazionale sarà necessario garantire il carattere non falsificabile e immutabile della tecnologia e garantire che il diritto fondamentale alla protezione dei dati non sia messo a rischio.
Se adeguatamente progettata, la tecnologia blockchain dovrebbe essere in linea con il GDPR. E spesso i dati personali in una blockchain non sono normalmente anonimi, il che lo porta nell'ambito di applicazione del GDPR. Dovremo insomma integrarla con meccanismi che garantiscano che i dati possano essere completamente anonimi, facendo sì che essi memorizzino solo dati che non riguardano una persona fisica identificata o identificabile.

Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi) IT  
 

Trasparenza, accessibilità dei documenti di lavoro ufficiali, capacità e tempi di risposta ai cittadini, meritocrazia nell'attribuzione di ruoli apicali e miglioramento dei processi decisionali. Sono questi i cardini della relazione, che personalmente sostengo, ma che ha trovato ampio consenso, proprio perché tiene in considerazione non tanto il lavoro svolto nel 2017 dall’Ombudsman e le sue indicazioni nel rapporto annuale, ma piuttosto la capacità delle istituzioni europee di rispecchiare gli alti standard di democrazia che ha l'ambizione di rappresentare, che i cittadini europei chiedono e che l'UE pretende a suo volta che gli Stati membri rispettino.
Grazie anche al lavoro svolto in Commissione, è una relazione scevra di euroscetticismo e di critiche infondate al sistema dell'Unione europea. Che non presta il fianco a facili polemiche antieuropee e nazionaliste. Anzi, chiede più trasparenza alle istituzioni affinché siano chiare le responsabilità: europee quando è il caso, ad esempio con la richiesta di chiarezza nel rapporto con le lobbies e una posizione legislativa netta per rendere obbligatorio il registro per la trasparenza; oppure responsabilità degli Stati membri, se è a quel livello che le decisioni vengono effettivamente prese, perché cessi una volta per tutte la pessima abitudine di scaricare l'inadeguatezza delle politiche nazionali sull'UE.

Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017 (A8-0404/2018 - Cecilia Wikström) IT  
 

Ho votato a favore di questa relazione che richiama l'attenzione sulla natura interattiva del processo di petizione con i cittadini che, attraverso le loro petizioni, forniscono un'utile fonte di informazioni per individuare violazioni o incongruenze nel diritto dell'UE. I cittadini di ritorno si aspettano correttamente che le istituzioni dell'UE apportino un valore aggiunto risolvendo le loro preoccupazioni.
Il Parlamento europeo è stato a lungo in prima linea nello sviluppo del processo di petizioni a livello internazionale e ha ancora il sistema più aperto e trasparente in Europa, che consente in particolare la piena partecipazione dei firmatari delle petizioni nelle sue attività.
Cerchiamo così di proseguire in questo solco, migliorando l'attività della nostra Commissione a partire da ciò che è stato fatto per il portale web delle petizioni: quelle modifiche hanno portato alla presentazione di più petizioni e di poter supportare petizioni presentate da altri. Penso che questo sia un indubbio successo di comunicazione e trasparenza che possiamo rivendicare.
La relazione invita quindi la Commissione europea a migliorare la qualità delle sue risposte alla commissione, anche durante le riunioni di commissione, in relazione alle petizioni, migliorandone la gestione tempestiva e la collaborazione con gli Stati membri per rispondere efficacemente ai petenti.

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ίδιοι πόροι) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) IT  
 

È indubbio che l'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020 stia raggiungendo la velocità di crociera e comporti solamente un minimo adeguamento sul fronte delle spese rispetto ai bilanci rettificativi molto più rilevanti adottati nel 2016 e nel 2017.
E tuttavia dovremmo essere così capaci da evitare di ridurre gli stanziamenti di impegno e di pagamento delle linee di bilancio per due capitoli essenziali per l'Unione: la "Competitività per la crescita e l'occupazione" e la "Crescita sostenibile: risorse naturali".
Approvando la decisione della Commissione competente e del Parlamento, dobbiamo essere consapevoli delle sfide che ci attendono da un punto di vista sociale, se non saremo in grado di dare una prospettiva concreta e visibile a queste scelte.

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) IT  
 

Non posso non menzionare in questa circostanza la recente e grave vicenda dell'imbarcazione della nostra Marina Militare, la Diciotti, ancorata al porto di Catania per 6 giorni senza possibilità di far scendere i migranti. In quanto catanese e siciliana ho vissuto in prima persona i giorni di incertezza, rabbia e delusione di quelle 150 persone.
In quell'occasione, anche sollecitata da un'interrogazione firmata da me e da altri colleghi della delegazione S&D italiana, la Commissione ha detto, senza se e senza ma, che ai cittadini di paesi terzi che presentano una domanda di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri deve necessariamente essere garantito l'accesso alla procedura di asilo.
Ebbene uno strumento come quello in discussione può essere prezioso anche in situazioni come questa che ho appena descritto: condizioni di sanità precarie, scontro tra Stati membri che declinano la propria responsabilità non alla solidarietà, bensì più naturale assistenza.
Quanto l'UE ha fatto finora non basta ed è sotto gli occhi di tutti. Chiedo, anche con il mio voto favorevole a questa relazione, che si faccia di più e più rapidamente.

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019 (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) IT  
 

Sull'importanza del Fondo di solidarietà sono ampiamente intervenuta anche nel dialogo con la Commissaria Cretu a proposito della situazione emergenziale in Sicilia dopo le alluvioni delle settimane scorse.
Necessario per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio, la possibilità di mobilizzare il Fondo per un importo fino ad un massimo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi e di iscrivere i corrispondenti stanziamenti nel bilancio generale dell'Unione.

Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) IT  
 

Il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) è uno strumento finanziario fondamentale per promuovere la crescita, l'occupazione e la competitività attraverso investimenti infrastrutturali mirati a livello europeo.
Il programma Erasmus è stato il più efficace a livello d'immagine e d'impatto per far capire ai nostri giovani i benefici dell'Europa.
Orizzonte 2020 è il più grande programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea con quasi 80 miliardi di euro di finanziamenti disponibili in 7 anni (dal 2014 al 2020), oltre agli investimenti privati che questo denaro attirerà. Promette più scoperte e primati mondiali portando grandi idee dal laboratorio al mercato.
Infine, la politica di coesione: 2,74 EUR supplementari di PIL per ogni euro versato dal contribuente e investito: questo è solo il dato concreto più immediato per comprendere l'utilità e l'efficacia della politica di coesione.
Un qualunque bilancio che non prevede il rifinanziamento e il sostegno adeguato a questi programmi e a queste politiche non potrà mai avere l'appoggio del Parlamento europeo.

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) IT  
 

Per la prima volta in assoluto, il Giappone ha istituito un quadro interministeriale per gestire l'attuazione degli impegni di sviluppo sostenibile, compresa la ratifica delle convenzioni fondamentali dell'OIL. Inoltre, concordano di dare la priorità alla creazione della commissione per lo sviluppo sostenibile e commerciale prevista nell'accordo, con il compito di interagire con la società civile.
Penso che queste siano alcune delle ragioni chiave per sostenere l'accordo, che ho votato per ratificare. L'APE presenta l'accordo più progressivo che l'UE ha firmato ed è strategicamente importante, visti i tempi turbolenti del commercio globale e ha un continuo spazio di miglioramento attraverso le clausole di revisione.
Probabilmente si sarebbe potuto ottenere di più in termini di sviluppo sostenibile e che non rappresenta un progresso rispetto agli standard raggiunti nell'accordo CETA. Ciò è dovuto al fatto che l'APE non contiene clausole commerciali e di sviluppo sostenibile vincolanti attuabili attraverso sanzioni. C'era poi un aspetto fondamentale da tutelare ed era relativo all'accordo sui prodotti agricoli: l'APE prevede la protezione di 205 indicazioni geografiche europee, aspetto indispensabile per tutelare le piccole e medie imprese e per l'approvazione di questo accordo.

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) IT  
 

L'APE è di grande importanza strategica e rappresenta un segnale tempestivo a sostegno di scambi aperti, equi, basati su valori e regole, promuovendo al contempo standard elevati.
L'APE fornirà nuove opportunità di mercato, in particolare per i settori, che di solito non sono i principali beneficiari di accordi commerciali (come l'agricoltura). Ci sono una serie di novità in questo APE, come l'impegno per l'accordo di Parigi sul cambiamento climatico e capitoli dedicati sul governo societario e le PMI. L'accordo inoltre rispetta pienamente il diritto di regolamentare e proteggere i servizi pubblici.
Questo accordo ha il potenziale per contribuire a generare crescita sostenibile e posti di lavoro dignitosi, promuovendo nel contempo i valori dell'Unione e sostenendo standard elevati, in settori come la sicurezza alimentare, la tutela dell'ambiente e i diritti dei lavoratori, e va pertanto sostenuto.

Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) IT  
 

Ho votato a favore di questo accordo che istituisce un quadro giuridicamente vincolante, rinsalda le relazioni bilaterali UE-Giappone e accresce la cooperazione in più di 40 settori, tra cui la politica estera e le questioni di sicurezza.
Era importante approvare insieme l'accordo di partenariato strategico e quello economico, dati i legami tra l'APS e l'APE, che rappresenta il più ampio accordo bilaterale di libero scambio al mondo. La conclusione dei due accordi approfondisce ulteriormente il partenariato e permette di generare benefici concreti per i cittadini dell'UE e del Giappone.
Approviamo quest'accordo infine nella consapevolezza che la strategia globale dell'UE 2016 ha giustamente identificato un legame diretto fra la prosperità in Europa e la sicurezza in Asia, invitando altresì l'Unione ad apportare maggiori contributi concreti e a collaborare con partner proprio come il Giappone per promuovere la pace nella penisola coreana e raggiungere obiettivi della massima importanza come la risoluzione pacifica delle controversie marittime e territoriali nel Mar cinese orientale e meridionale.

Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) IT  
 

C'è un aspetto che mi ha portato anche a sostenere questa risoluzione ed è la dimensione parlamentare rafforzata prevista dall'accordo, volta a rinsaldare il partenariato attraverso il dialogo e la cooperazione per quanto concerne le questioni politiche, la politica estera e di sicurezza e la cooperazione in altri settori. La Dieta e il Parlamento europeo potranno continuare ad approfondire il controllo parlamentare e il dialogo per garantire l'attuazione della cooperazione concordata in via contrattuale e incoraggiare la partecipazione della società civile.
La lungimiranza dell'accordo prevede che la realizzazione concreta della cooperazione generale e settoriale dovrebbe essere basata sugli obiettivi e traguardi di sostenibilità da attuare entro il 2030 adottati congiuntamente dalle Nazioni Unite e approvati dalle parti contraenti.
Avere il Giappone come partner riconosciuto sarà un rafforzamento anche per le relazioni multilaterali ad esempio in materia di cooperazione allo sviluppo e non proliferazione nucleare, politiche ed obiettivi che l'Unione persegue da tempo.

Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ιορδανίας (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) IT  
 

In totale coerenza con il quadro di politica estera dell'Unione in materia di aviazione, ho votato a favore di questo ulteriore passo verso l'adesione della Croazia alla piena collaborazione con la Giordania in questo campo. Questo paese rappresenta un partner sempre più importante per la nostra Europa.
Sono d'accordo che si debba parlare di un accordo ambizioso, perché tendiamo a un obiettivo altrettanto ambizioso come quello dell'istituzione di uno spazio aereo euromediterraneo sicuro e aperto. Ritengo che di questa realizzazione progressiva e lungimirante potranno beneficiare non solo le compagnie aeree europee e dei paesi del Mediterraneo, che saranno in grado di fornire servizi aerei senza alcuna restrizione sui prezzi, sulle rotte e sui contingenti di voli, ma anche i consumatori, su questioni come, ad esempio, l'indennizzo per il negato imbarco, le misure in materia di accessibilità e i rimborsi ai passeggeri.

Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του (A8-0401/2018 - Dan Nica) IT  
 

Dobbiamo ricordarci l'importanza degli ecosistemi di innovazione regionale. Essi nella loro dimensione territoriale non solo aumentano la capacità di ricerca e innovazione, ma riducono anche il time-to-market e aprono l'accesso al mercato a varie catene di valore. Inoltre, essi contribuiscono a condizioni stabili, migliorando la business intelligence , approfondimenti scientifici e contribuendo a realizzare opportunità di mercato per nuove tecnologie, brevetti, soluzioni e start-up.
Pertanto che l'ecosistema europeo dell'innovazione sia uno strumento fondamentale per un'ulteriore cooperazione interregionale in materia di ricerca e innovazione, ed è una delle molte ragioni per approvare questa relazione che sostengo anche con il mio voto a favore.
Attraverso la cooperazione tra ecosistemi dell'innovazione, Horizon Europe consente alle città e alle regioni di rafforzare le loro strategie di specializzazione intelligente, contribuendo direttamente all'economia basata sulla conoscenza, offrendo un'Europa più intelligente e più verde con elevati standard sociali, portando alla crescita e all'occupazione.

Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (A8-0410/2018 - Christian Ehler) IT  
 

Colgo l'occasione di esprimere il mio voto favorevole a questa relazione per sottolineare come l'aumento dei finanziamenti sia essenziale soprattutto per le innovazioni in ambito agroalimentare e la sostenibilità dello sfruttamento delle risorse naturali.
Il programma Horizon Europe è un elemento chiave per rafforzare la competitività dell'UE a livello globale in questo senso e sostenere la crescita economica dell'UE. Horizon Europe, diretto a sostenere scoperte scientifiche e prodotti e servizi innovativi, aiuterà l'Europa ad affrontare sfide come i cambiamenti climatici, e, al tempo stesso, creerà opportunità di business.
Di cruciale importanza sarà garantire le sinergie e gli obiettivi specifici, ad esempio della politica agricola comune, mantenendo separati i fondi stanziati tra i diversi programmi politici.