Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Μέλος
 • Σουηδία Miljöpartiet de gröna
 • Ημερομηνία γέννησης: 26 Οκτωβρίου 1973, Solna

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

46

Η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια (συζήτηση)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια (συζήτηση) (2)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου της ΕΕ (συζήτηση)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

Κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (συζήτηση)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23) (συζήτηση)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

3

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

14

ΕΚΘΕΣΗ για την εφαρμογή των διατάξεων των συνθηκών σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια

AFCO
28-03-2018 A8-0127/2018

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη χρήση της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

11

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες (whistle-blowers) που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 2016-2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

2

Γραπτές ερωτήσεις

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Επιτροπή

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Συμβούλιο

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Επιτροπή

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Επιτροπή

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Επιτροπή

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Επιτροπή

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Επιτροπή

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Συμβούλιο

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Επιτροπή

VP/HR - Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις στη Δυτική Σαχάρα

03-02-2017 E-000816/2017 Επιτροπή

Προφορικές ερωτήσεις

2

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

5

 

Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα (B8-0225/2018)

03-05-2018

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att "förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare". Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

 

Σχέδιο σύστασης μετά τη διερεύνηση περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοκομία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels