Paul TANG : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partij van de Arbeid (Κάτω Χώρες)

Αντιπρόεδρος 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας

βουλευτές 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Προϋπολογισμών
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Ειδική επιτροπή σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή

Αναπληρωτής 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Εξεταστική επιτροπή για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας  
- BUDG_AD(2015)554633 -  
-
BUDG 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων  
- BUDG_AD(2015)546893 -  
-
BUDG 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την επένδυση για την ανάπτυξη και την απασχόληση: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση  
- ITRE_AD(2015)546676 -  
-
ITRE 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) NL  
 

De PvdA in het Europees Parlement heeft tegen het pan-Europese pensioenproduct gestemd. De PvdA erkent dat er verbeteringen zijn ten opzichte van het Commissievoorstel, bijvoorbeeld waar het gaat om de consumentenbescherming. Toch hebben we grote vraagtekens bij de toegevoegde waarde van dit pensioenproduct. De Commissie heeft het product geïntroduceerd om het makkelijker te maken grensoverschrijdend een pensioen op te bouwen. Maar omdat het toezicht nationaal blijft, kan dit geen echt Europees product genoemd worden.
Ook de langdurige lage rentestand maakt het niet logisch om op dit moment op een Europees pensioenproduct in te zetten. Ten slotte heeft het product geen toegevoegde waarde voor landen met een behoorlijk ontwikkeld pensioenstelsel, zoals Nederland. In landen waar het stelsel niet ontwikkeld is, lijkt het dan weer onwaarschijnlijk dat een vrijwillig product een groot verschil maakt. Daarom zullen wij tegen dit akkoord stemmen.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss) NL  
 

De PvdA in het Europees Parlement heeft tegen het voorstel omtrent auteursrechten gestemd.
Vooropgesteld: de PvdA vindt de huidige situatie niet goed. Artiesten moeten het recht hebben op een eerlijke beloning voor hun werk. De PvdA heeft daarom eerdere voorstellen gesteund om het recht van artiesten te versterken.
Toch is het huidige voorstel niet evenwichtig, met name vanwege artikel 13 en 11. Het akkoord dat nu in stemming wordt gebracht, vertrekt namelijk niet vanuit het recht van de artiest, maar vanuit de plicht van het platform. Het platform moet van tevoren alle inhoud doorlichten en wordt gedwongen dure filtertechnieken te installeren. Dat kan voor kleine en startende platforms een probleem zijn. Bovendien, zelfs met de best beschikbare technieken bestaat het risico op grote hoeveelheden onterecht geblokkeerde inhoud. Dat kan een bedreiging zijn voor het vrije internet.
De PvdA had graag gewild dat aan de onderhandelingstafel de belangen van de artiesten en het vrije internet niet ten koste van elkaar waren gegaan, maar elkaar versterkt hadden.

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) NL  
 

De Nederlandse PvdA-delegatie heeft tegen het MFK-verslag gestemd. De reden ligt in het feit dat het Parlement bij voorbaat oproept tot het intact laten van de huidige landbouw- en structuurfondsen.
De PvdA in het Europees Parlement is van mening dat publieke bestedingen altijd kritisch tegen het licht moeten worden gehouden en stelt met name vraagtekens bij het grote deel van de EU-begroting dat nu naar de landbouw gaat. Een stellingname voor een grotere begroting is pas aan de orde als we ook durven bekijken welk deel van de begroting we anders willen inrichten.
Dat gebeurt nu niet, en daarom kan de PvdA een stijging van 1,3 % op dit moment niet steunen.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης στην ΕΚΤ και ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Οι ερωτήσεις αυτές υποβάλλονται πρώτα στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων 

Δηλώσεις συμμετοχής βουλευτών σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από τρίτους 

Επικοινωνία