Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ
 • Μαρία
  ΣΠΥΡΑΚΗ
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος
 • Ελλάδα Νέα Δημοκρατία
 • Ημερομηνία γέννησης: 11 Σεπτέμβριος 1965, Larisa

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

68

Χαλιναγώγηση της παγκοσμιοποίησης έως το 2025 (συζήτηση)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(4)

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)

27-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-27(6.16)

Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 (συζήτηση)

26-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-26(17)

Έκθεση του 2016 σχετικά με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(21)

Υγειονομική ταφή των αποβλήτων (A8-0031/2017 - Simona Bonafè)

14-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-14(7.5)

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

2

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

REGI
18-09-2015 REGI_AD(2015)560844

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2016

REGI
18-06-2015 REGI_AD(2015)554854

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

4

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα - εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012

ITRE
29-03-2017 ITRE_AD(2017)595594

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

REGI
08-09-2016 REGI_AD(2016)585738

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την έκθεση όσον αφορά τις προόδους που επετεύχθησαν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

REGI
21-04-2016 REGI_AD(2016)578466

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016

REGI
17-02-2016 REGI_AD(2016)573188

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

2

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων και θρησκευτικών δικαιωμάτων στην Τουρκία

12-09-2016 P8_DCL(2016)0101 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Εύα ΚΑΪΛΗ , Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ , Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ , Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ , Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ , Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ , Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 35 - 13-12-2016

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

80

Πορεία αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

12-04-2017 E-002671/2017

Καθυστερήσεις στην αξιολόγηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων

04-04-2017 P-002508/2017

Επένδυση Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό

31-03-2017 E-002439/2017

Ελλείψεις φαρμάκων και ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΟΠΠΥ

31-03-2017 E-002438/2017

Διαδικασία Χρηματοδότησης Καινοτόμων Φαρμάκων

31-03-2017 E-002437/2017

Σύμβαση παραχώρησης πρώτης προβλήτας Λιμένος Θεσσαλονίκης

31-03-2017 E-002436/2017

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης σε τσίπουρο και τσικουδιά

31-03-2017 E-002435/2017

Διαγωνισμοί Σίτισης Μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

31-03-2017 E-002434/2017

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

31-03-2017 E-002433/2017

Πλατφόρμα Υποστήριξης Χρηματοδότησης της Κυκλικής Οικονομίας

31-03-2017 E-002428/2017

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

17

Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις στον τομέα της ενέργειας (A8-0305/2016 - Zdzisław Krasnodębski)

02-03-2017

Μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική οφείλει να εξασφαλίζει την πρόσβαση όλων των Ευρωπαίων σε ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια που παρέχεται σε ανταγωνιστική τιμή. Παρά ταύτα, το δυναμικό της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας παραμένει, σε μεγάλο βαθμό, αναξιοποίητο. Αυτό μπορεί να αλλάξει, εφόσον οι βασικές αρχές της ΕΕ, η αλληλεγγύη και η εμπιστοσύνη, εφαρμοστούν στα μελλοντικά εγχειρήματα της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας. Η Πρόταση, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις, αποτελεί μοναδική ευκαιρία ώστε η ΕΕ να θεσπίσει νομοθεσία που θα αποδείξει ότι, παρά την κρίση, στέκεται ενωμένη στο μέτωπο της ενέργειας. Σε αντίθετη περίπτωση, ένας βασικός τομέας πολιτικής, αντί να τεθεί στην καρδιά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μπορεί να οδηγήσει τα κράτη μέλη σε περαιτέρω αποξένωση.

Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων (B8-0173/2017)

02-03-2017

Tο κριτήριο της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων διέπει την πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ. O μηχανισμός αμοιβαιότητας ορίζει μια διαδικασία που ξεκινά από μια κατάσταση μη αμοιβαιότητας, με συγκεκριμένες προθεσμίες και ενέργειες, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν με σκοπό τον τερματισμό της κατάστασης αυτής. Το παρόν ψήφισμα ζητά από την Επιτροπή, το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του, να προβεί σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την προσωρινή αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίες δεν έχουν άρει την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες ορισμένων κρατών μελών, εντός χρονικής περιόδου 24 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των σχετικών κοινοποιήσεων, η οποία έληξε στις 12 Απριλίου 2016.

Οι επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα (A8-0040/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)

02-03-2017

Ο φαρμακευτικός τομέας αποτελεί έναν από τους ανταγωνιστικότερους τομείς της ΕΕ. Όμως, η διακινδύνευση της βιωσιμότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, λόγω της οικονομικής κρίσης, είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία τους να εγγυηθούν την πρόσβαση όλων των ευρωπαίων πολιτών στο κατάλληλο φάρμακο. Για τον λόγο αυτό, η έναρξη διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ και η ανάληψη αντίστοιχης κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας κρίνεται αναγκαία. Στο κέντρο μιας τέτοιας πρωτοβουλίας πρέπει να βρίσκονται η εξέταση του αντικτύπου του συστήματος διανοητικής ιδιοκτησίας ως κινήτρου της καινοτομίας, η μεγαλύτερη διαφάνεια των ερευνητικών δεδομένων αλλά και του κόστους, καθώς και η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων στην έρευνα με ταυτόχρονη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της με βάση τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών.

Eφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (A8-0030/2017 - Silvia Costa)

02-03-2017

Το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» έχει εδραιώσει πλέον τον ρόλο του και για τον λόγο αυτό, πρέπει να συνεχιστεί, με ορισμένες τροποποιήσεις, και μετά το 2020. Μεταξύ των προτεινόμενων αλλαγών βρίσκεται η μείωση του υπερβολικά υψηλού ορίου χρηματοδότησης. Πολλοί φορείς διαπιστώνουν ελλείψεις όσον αφορά την απλούστευση, τη διαφάνεια, την επικοινωνία, την προβλεψιμότητα και τα κριτήρια αξιολόγησης, ιδίως για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση. Επίσης, ορισμένες επιλογές για τη διαφοροποίηση από προηγούμενα προγράμματα, περιορίζουν τις δυνατότητες αντίδρασης του προγράμματος στα νέα διεθνή κοινωνικο-οικονομικά σενάρια. Τέλος, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ του προγράμματος και άλλων πολυετών προγραμμάτων και συναφών ταμείων, όπως τα προγράμματα Erasmus+ και «Ορίζοντας 2020» και τα διαρθρωτικά ταμεία.

Έφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)

02-03-2017

Η διαρθρωτική αλλαγή του Προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» από μια μάλλον ευρεία δομή με τέσσερις γενικές δράσεις σε ένα πιο απλοποιημένο πρόγραμμα με δύο σκέλη για την περίοδο 2014-2020 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρά ταύτα, υπάρχουν ακόμα δυνατότητες βελτίωσης του Προγράμματος με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Μια αύξηση του προϋπολογισμού φαίνεται ότι έχει ύψιστη σημασία. Επίσης, χρειάζεται αποτελεσματικότερη δικτύωση μεταξύ των εθνικών σημείων επαφής, ώστε αυτά να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές επικοινωνίας, όπως χρήσιμα εργαλεία και τεχνικές. Οι γεωγραφικές διαφορές και το κόστος διαβίωσης στις συμμετέχουσες χώρες πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη, ενώ κρίνεται απαραίτητη η εξεύρεση λύσεων για την αύξηση της ικανότητας δημιουργίας διεθνών συμπράξεων.

Η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας (A8-0012/2017 - Emma McClarkin)

02-03-2017

Η παράνομη εμπορία άγριων ειδών στην ΕΕ έχει ανησυχητικά αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, επομένως η προσπάθεια καταπολέμησής της αποτελεί πολιτική προτεραιότητα. Η ΕΕ οφείλει να χρησιμοποιήσει όχι μόνον τα δικά της νομικά πλαίσια, αλλά και αυτά που έχουν συμφωνηθεί με τρίτες χώρες σε διμερή ή πολυμερή βάση. Η συλλογή δεδομένων και η δημιουργία πλατφορμών ανταλλαγής πληροφοριών μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, το ίδιο και οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαφθοράς μέσω της δέσμευσης στη στρατηγική «Εμπόριο για όλους» και της ενσωμάτωσης διατάξεων κατά της διαφθοράς σε μελλοντικές ΣΕΣ. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων στις χώρες παραγωγής, ώστε οι τοπικές κοινότητες να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το νόμιμο και βιώσιμο εμπόριο.

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)

16-02-2017

Η πρόταση οδηγίας επιχειρεί, και σε μεγάλο βαθμό καταφέρνει, μια ολιστική προσέγγιση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας στις νέες συνθήκες. Είναι ζωτικής σημασίας η επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας επί των εξής σημείων: λήψη εκπαίδευσης για τρομοκρατικούς σκοπούς, διοργάνωση ή διευκόλυνση των ταξιδιών των λεγόμενων «ξένων μαχητών», ενσωμάτωση της σύστασης αριθ. 5 της FATF για τη χρηματοδότηση των προπαρασκευαστικών δράσεων που οδηγούν σε τρομοκρατική δραστηριότητα, προσθήκη νέων μορφών εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, προσαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη συνέργεια, την ηθική αυτουργία, την απόπειρα στα νέα δεδομένα, προσδιορισμός της διεθνούς δικαιοδοσίας για το αδίκημα της εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων.

Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (A8-0021/2017 - Pavel Telička)

16-02-2017

Στις 7 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με μια στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη κι εντόπισε την ανάγκη να αναλάβει δράση η ΕΕ με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού θεματολογίου, την περαιτέρω προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών, την μετάβαση σε μια νέα εποχή καινοτομίας και τεχνολογιών και τη συμβολή σε υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Η παρούσα έκθεση επιδιώκει τη συμπλήρωση της ανωτέρω στρατηγικής και προτείνει την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού υποδείγματος για τις αερομεταφορές, τη δημιουργία μιας Διευρωπαϊκής Λεωφόρου του Ουρανού, την ανάπτυξη ενός δείκτη συνδεσιμότητας, την ενθάρρυνση της πολυτροπικότητας και τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για έξυπνες επενδύσεις με παράλληλη επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και βελτίωση της ασφάλειας.

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark)

15-02-2017

Η προώθηση της στρατηγικής ενός ενάρετου κύκλου δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και υπεύθυνων δημόσιων οικονομικών αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ, ενώ η καλύτερη εφαρμογή αυτού του μίγματος πολιτικής αποτελεί ζητούμενο. Για να εφαρμοστούν καλύτερα οι συστάσεις ανά χώρα, απαιτούνται σαφώς διαρθρωμένες προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ουσιαστικός δημόσιος διάλογος σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που να οδηγεί σε μεγαλύτερο ενστερνισμό τους. Η σύναψη μιας διοργανικής συμφωνίας σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση κρίνεται απαραίτητη, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διάρθρωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα επιτρέπει ουσιαστικό και τακτικό κοινοβουλευτικό έλεγχο της διαδικασίας, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης και τις συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ.

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 (A8-0037/2017 - Yana Toom)

15-02-2017

Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης κοινωνικής δικαιοσύνης ως μέσου προσέλκυσης μεγαλύτερης ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας. Οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μπορούν να συμβάλουν στην πραγμάτωση των στόχων αυτών, ιδιαιτέρως λόγω της συμμετοχής σε αυτές κοινωνικών εταίρων, εθνικών κοινοβουλίων και άλλων ενδιαφερομένων φορέων από την κοινωνία των πολιτών. Ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να επιδιώκεται σε όλα τα στάδια, ενώ ο ρόλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να είναι ισότιμος με αυτόν της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Μαζί με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να συγκληθεί μια ευρωπαϊκή κοινωνική συνέλευση, ώστε να συζητηθεί ο σχεδιασμός ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου για το μέλλον.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08E210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10037
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08E210
  1047 Brussels