Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ
 • Μαρία
  ΣΠΥΡΑΚΗ
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος
 • Ελλάδα Νέα Δημοκρατία
 • Ημερομηνία γέννησης: 11 Σεπτέμβριος 1965, Larisa

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

80

Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ (συζήτηση)

13-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-13(16)

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (B8-0565/2017)

24-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-24(5.5)

Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (συζήτηση)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(3)

Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23) (συζήτηση)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(12)

Η κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(7)

Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα (συζήτηση)

03-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-03(19)

Έκθεση του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)

14-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-14(9.5)

Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(6.6)

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

2

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

REGI
18-09-2015 REGI_AD(2015)560844

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2016

REGI
18-06-2015 REGI_AD(2015)554854

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

5

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

REGI
11-10-2017 REGI_AD(2017)606230

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα - εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012

ITRE
29-03-2017 ITRE_AD(2017)595594

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

REGI
08-09-2016 REGI_AD(2016)585738

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την έκθεση όσον αφορά τις προόδους που επετεύχθησαν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

REGI
21-04-2016 REGI_AD(2016)578466

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016

REGI
17-02-2016 REGI_AD(2016)573188

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

2

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων και θρησκευτικών δικαιωμάτων στην Τουρκία

12-09-2016 P8_DCL(2016)0101 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Εύα ΚΑΪΛΗ , Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ , Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ , Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ , Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ , Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ , Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 35 - 13-12-2016

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

98

Ανάπτυξη Δυτικής Παράκτιας Ζώνης της Θεσσαλονίκης

10-11-2017 E-006978/2017 Επιτροπή

Επενδύσεις στην κυκλική οικονομία στην Ελλάδα

10-11-2017 E-006977/2017 Επιτροπή

Επένδυση στο Ελληνικό

10-11-2017 E-006976/2017 Επιτροπή

Φυγή επιχειρήσεων από την Ελλάδα

10-11-2017 E-006975/2017 Επιτροπή

Ηλεκτροδότηση μη διασυνδεδεμένων νησιών στην Ελλάδα

10-11-2017 E-006974/2017 Επιτροπή

Υπηρεσία Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα

10-11-2017 E-006973/2017 Επιτροπή

Αυτοτέλεια του ΕΟΠΥΥ

25-10-2017 E-006652/2017 Επιτροπή

Διάβρωση των ακτών

25-10-2017 E-006651/2017 Επιτροπή

Μηχανισμοί ενίσχυσης της Σαμοθράκης λόγω φυσικής καταστροφής

27-09-2017 E-006012/2017 Επιτροπή

Αποζημίωση πληγέντων από την πετρελαιοκηλίδα στον Σαρωνικό

20-09-2017 P-005861/2017 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

105

Περίοδος έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων (A8-0332/2017 - Gesine Meissner)

15-11-2017

Στην οδηγία 2010/40/ΕΕ περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (οδηγία ITS) απαιτείται η έγκριση προδιαγραφών, με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, για δράσεις σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας.
Τα επόμενα χρόνια, η ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών γενικά αναμένεται να σημειώσει άλμα. Ως μέρος της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να χρησιμοποιήσει ευρύτερα τις λύσεις ITS για να επιτύχει μια αποδοτικότερη διαχείριση του δικτύου μεταφορών για τους επιβάτες και τις επιχειρήσεις.
Προτείνεται να εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής, με την εισαγωγή ορισμένων τροποποιήσεων, οι οποίες βελτιώνουν τη διατύπωση σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Επιπλέον, ζητείται η τακτική επικαιροποίηση του προγράμματος εργασίας που αφορά τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν τη συμβατότητα, τη διαλειτουργικότητα και τη συνέχεια της ανάπτυξης και της λειτουργικής χρήσης των ITS για τις δράσεις στους τομείς προτεραιότητας.

Ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)

15-11-2017

Όσον αφορά στο μέλλον της ανατολικής εταιρικής σχέσης θα πρέπει να διασφαλιστεί εκ νέου η αρχή της διαφοροποίησης και το γεγονός ότι το πεδίο και το εύρος της συνεργασίας με την ΕΕ καθορίζονται από τις φιλοδοξίες της ΕΕ και των εταίρων της, καθώς και από τον ρυθμό και την ποιότητα των μεταρρυθμίσεων που θα αξιολογηθούν με βάση την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τον σεβασμό προς τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση.
Επίσης, να τονίσουν ότι η ανατολική εταιρική σχέση αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για στενή πολιτική σύνδεση και οικονομική ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε προγράμματα της ΕΕ.
Επιπλέον, να υποστηρίξουν ότι η παροχή στήριξης από την ΕΕ θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο επίπεδο της κοινής φιλοδοξίας όσον αφορά τη συνεργασία με κάθε εταίρο, βάσει των αρχών του «περισσότερα για περισσότερα» και «λιγότερα για λιγότερα».

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου. Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Ιταλίας, για να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν από την Almaviva Contact SpA.
Οι οκτώ τύποι των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν για τους εργαζόμενους που απολύθηκαν και για τα οποία ζητείται συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ συνίστανται στα εξής: εξατομικευμένος προσανατολισμός, αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση, επανεκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, κουπόνι επαναπασχόλησης, υποστήριξη για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, συνεισφορά στην επιχειρηματική εκκίνηση, επιστροφή των εξόδων για φροντιστές εξαρτώμενων προσώπων μέχρι ενός ποσού και επιστροφή των δαπανών κινητικότητας. Οι ιταλικές αρχές παρέχουν όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά την τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, την πρόσβαση στις προτεινόμενες ενέργειες και τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις.

Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

Δεδομένου ότι η οδική ασφάλεια εξαρτάται τόσο από το όχημα όσο και από τις υποδομές, αλλά και από τον ίδιο τον οδηγό, πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικά ενεργά και παθητικά μέτρα ασφαλείας και στα τρία επίπεδα.
Ο παράγοντας των υποδομών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Πρέπει, κατά την κατασκευή και τη συντήρηση των οδών, να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι πλέον ευάλωτοι χρήστες των οδών. Επιπλέον, τα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης λειτουργούν μόνο σε συνδυασμό με καλά κατασκευασμένες και συντηρούμενες υποδομές. Είναι απολύτως αναγκαία η εκ του νόμου προβλεπόμενη υποχρεωτική ενσωμάτωση συστημάτων υποβοήθησης της ασφαλούς οδήγησης. Θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική μόνο η ενσωμάτωση εκείνων των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης που συμβάλλουν πραγματικά στην οδική ασφάλεια, έχουν θετική σχέση κόστους-ωφελείας και είναι έτοιμα προς διάθεση στην αγορά χωρίς, συνεπώς, να αφήνουν μεγάλο περιθώριο σφάλματος. Η έξυπνη διαμόρφωση της νομοθεσίας σημαίνει ότι θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους κανόνες και χρονοδιαγράμματα που επιτρέπουν τη ρεαλιστική εφαρμογή και εξασφαλίζουν ασφάλεια προγραμματισμού στη βιομηχανία.

Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017

Τεκμηριωμένες παρεμβάσεις πολιτικής και πιο ολοκληρωμένες εδαφικές προσεγγίσεις που αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία των περιφερειών της ΕΕ έχουν αποκτήσει δυναμική τα τελευταία χρόνια. Οι αρχές για την πολιτική συνοχής 2014-2020 που ορίζονται στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο τονίζουν ότι οι προσεγγίσεις για την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ρόλο των πόλεων, των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη τις διασυνδέσεις μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών.
Η Eurostat δημοσιεύει πολλές και διάφορες στατιστικές, σε στατιστικούς τομείς σε περιφερειακό επίπεδο, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS). Κύριος στόχος είναι να καθιερωθεί μια νομική αναγνώριση των εδαφικών τυπολογιών, συμπεριλαμβανομένου ορισμού των πόλεων, για τους σκοπούς των ευρωπαϊκών στατιστικών. Αυτό περιλαμβάνει τη θέσπιση βασικών ορισμών και στατιστικών κριτηρίων για τις διάφορες εδαφικές τυπολογίες, ώστε να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη και διαφανής εφαρμογή και χρήση τους σε επίπεδο ΕΕ και στα κράτη μέλη.

Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017

Για γεωγραφικούς λόγους, οι δραστηριότητες των εσωτερικών πλωτών μεταφορών περιορίζονται σε ορισμένο αριθμό κρατών μελών. Ωστόσο, ο τομέας εξελίσσεται. Οι εσωτερικές πλωτές οδοί της Ευρώπης εξακολουθούν να προσφέρουν ανεκμετάλλευτες δυνατότητες, οι οποίες θα καταστούν ακόμη πιο σημαντικές, καθώς προβλέπεται αύξηση των αναγκών και του όγκου των μεταφορών για τις επόμενες δεκαετίες.
Ως εκ τούτου, προτείνονται μέτρα για τη διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός της Ένωσης και την προσέλκυση ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο στο επάγγελμα. Ορίζονται επίσης οι ικανότητες που απαιτούνται για τα διαφορετικά επίπεδα προσόντων. Προστίθενται και ορισμένες επιπλέον ικανότητες, όπως η γνώση του κώδικα κυκλοφορίας και οι βασικές γνώσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, που θα πρέπει να κατέχουν οι κυβερνήτες. Οι κυβερνήτες πρέπει επίσης να είναι σε θέση να βοηθούν τα μέλη του πληρώματος στην καθημερινή τους εργασία που απαιτεί και ικανότητες επιχειρησιακού επιπέδου και να υπάρχει σωστή επικοινωνία με άλλα πλοία και τις αρχές ξηράς.

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)

14-11-2017

Καθώς οι έμποροι δραστηριοποιούνται ολοένα και περισσότερο στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς, οι παραβάσεις που σχετίζονται με την ενωσιακή νομοθεσία θα πρέπει να υποστηρίζονται από αποτελεσματικούς μηχανισμούς προς αποφυγή μη συνεκτικών μέτρων επιβολής της νομοθεσίας σχετικά με την ίδια παράβαση, καθώς και επικαλύψεων των προσπαθειών και του κόστους.
Ένας σημαντικός αριθμός νόμων για την προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των νομοθετικών διατάξεων που περιλαμβάνει ο κανονισμός, για να βοηθηθούν τα όργανα επιβολής να αντιμετωπίσουν θέματα όπως οι διακρίσεις των καταναλωτών λόγω της κατοικίας/εθνικότητας του παραλήπτη και, γενικότερα, όλες οι διασυνοριακές παραβάσεις.
Επιπλέον, η πρόταση μπορεί να παράσχει σαφείς ορισμούς, όπως «εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση», «αρμόδια αρχή», «ενιαίο γραφείο σύνδεσης», «σάρωση», να ασχοληθεί με το ζήτημα των πολυάριθμων εξουσιοδοτήσεων προς την Επιτροπή και να μην αποτελεί ο τόπος όπου είναι εγκατεστημένος ο έμπορος το πιο σημαντικό κριτήριο για τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής που θα λάβει μέτρα επιβολής.

Ανάπτυξη των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez)

14-11-2017

Μια από τις πρώτες προκλήσεις για τον ορισμό της δημογραφικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να ληφθεί υπόψη το σύνολο των εδαφών των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν σοβαρά δημογραφικά μειονεκτήματα και ανισορροπίες, καθώς και τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητές τους.
Τέσσερα βασικά θέματα μπορούν να προσδιοριστούν σε σχέση με τη δημογραφική εξέλιξη των περιφερειών της ΕΕ: η χαμηλή πυκνότητα, η γήρανση του πληθυσμού, η μείωση της γεννητικότητας και η συνεχιζόμενη απώλεια του πληθυσμού. Απαιτείται αποτελεσματική πολιτική παρέμβαση στους ακόλουθους τομείς: απασχόληση, αστικός και αγροτικός χωροταξικός σχεδιασμός, υποδομές, παροχή υπηρεσιών και μεταφορές.
Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό των μέσων της ΕΕ για μια πιο συνολική προσέγγιση στη δημογραφική αλλαγή, να διερευνηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής και, τέλος, τα ζητήματα που θέτει η δημογραφική αλλαγή να αντιμετωπιστούν από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson)

14-11-2017

Η ψηφιοποίηση των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα μεταβάλει τη συμπεριφορά των καταναλωτών και των χρηματοπιστωτικών αγορών με ολοένα και μεγαλύτερη ταχύτητα. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία συνεκτική λύση για τις δυσνόητες πρακτικές που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές όταν προβαίνουν σε αναλήψεις από ΑΤΜ που ενέχουν μετατροπή νομισμάτων και καμία λύση που να παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων και εμπράκτως, να κατανοεί και να ελέγχει πλήρως την κατάσταση. Επιπλέον, δεν αντιμετωπίζεται με αξιόπιστο τρόπο ούτε η μετατροπή νομισμάτων που σχετίζεται με πληρωμές στην ψηφιακή αγορά. Η κάπως επίμονη πρακτική της ακύρωσης των καρτών πληρωμής όταν ο δικαιούχος μετακομίζει σε άλλο κράτος μέλος απαιτεί την ανάληψη επείγουσας δράσης για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζομένων εντός της Ένωσης. Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η δημιουργία και διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο για την εξασφάλιση επιχειρηματικού μοντέλου και τεχνολογικής ουδετερότητας σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά.

Θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)

24-10-2017

Εδώ και αρκετά χρόνια, ο ζωτικός ρόλος που διαδραματίζουν οι καταγγέλτες στην αποκάλυψη σοβαρών στρεβλώσεων εις βάρος του γενικού συμφέροντος έχει φέρει στο φως μια σειρά από σκάνδαλα. Σήμερα, η προστασία των καταγγελτών θεωρείται ένα από τα κατεξοχήν μέσα για να διαφυλαχθεί το δημόσιο συμφέρον. Τα είδη προστασίας που παρέχεται, όταν υπάρχουν, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκή και πολύ κατακερματισμένα, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται ένα συνεκτικό πλαίσιο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η προστασία θα πρέπει να καλύπτει τις αποκαλύψεις που αφορούν βλάβη του γενικού συμφέροντος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα όργανο αφιερωμένο αποκλειστικά στην παροχή συμβουλών, καθοδήγησης και στην παραλαβή καταγγελιών για δυσλειτουργίες.
Για την καλύτερη προστασία των ατόμων που αποφασίζουν να προβούν σε καταγγελία, πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση του απορρήτου, ενώ θα πρέπει να καθιερωθεί η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης.
Τέλος, ο μηχανισμός θα πρέπει να συμπληρώνεται με ψυχολογική και οικονομική στήριξη, καθώς και επανόρθωση της βλάβης.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08E210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10037
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08E210
  1047 Brussels