Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ
 • Μαρία
  ΣΠΥΡΑΚΗ
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος
 • Ελλάδα Νέα Δημοκρατία
 • Ημερομηνία γέννησης: 11 Σεπτέμβριος 1965, Larisa

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

98

Ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (συζήτηση)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(16)

Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Αυστριακής Προεδρίας (συζήτηση)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(6)

Ο ορισμός των ΜΜΕ (συζήτηση)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(24)

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (συζήτηση)

02-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-02(15)

Διπλωματία στον τομέα του κλίματος (συζήτηση)

02-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-02(19)

Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό του Βελγίου, Charles Michel, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(20)

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

4

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

4

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών και συναφών διοικητικών διευκολύνσεων

ITRE
30-11-2017 ITRE_AD(2017)601274

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το νομικό και λειτουργικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών που θεσπίζεται με τον κανονισμό ...[κανονισμός για την ευρωπαϊκή κάρτα υπηρεσιών]…

ITRE
30-11-2017 ITRE_AD(2017)601268

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

REGI
18-09-2015 REGI_AD(2015)560844

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2016

REGI
18-06-2015 REGI_AD(2015)554854

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

5

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

REGI
11-10-2017 REGI_AD(2017)606230

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα - εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012

ITRE
29-03-2017 ITRE_AD(2017)595594

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

REGI
08-09-2016 REGI_AD(2016)585738

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την έκθεση όσον αφορά τις προόδους που επετεύχθησαν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

REGI
21-04-2016 REGI_AD(2016)578466

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016

REGI
17-02-2016 REGI_AD(2016)573188

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

2

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων και θρησκευτικών δικαιωμάτων στην Τουρκία

12-09-2016 P8_DCL(2016)0101 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Εύα ΚΑΪΛΗ , Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ , Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ , Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ , Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ , Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ , Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 35 - 13-12-2016

Γραπτές ερωτήσεις

123

Κρατικές ενισχύσεις επιχειρήσεων στην Τουρκία

12-07-2018 P-003850/2018 Επιτροπή

ΦΠΑ στη ναυτιλία

22-06-2018 E-003421/2018 Επιτροπή

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιευτικής Πολιτικής

22-06-2018 E-003419/2018 Επιτροπή

Πρόγραμμα WiFi4EU

22-06-2018 E-003418/2018 Επιτροπή

Ταξινόμηση ΕΔΟΕΑΠ στη Γενική Κυβέρνηση

11-06-2018 E-003143/2018 Επιτροπή

Εγκατάσταση μονάδας ακτινοβολίας καρκινικών όγκων στην Ελλάδα

16-05-2018 E-002617/2018 Επιτροπή

Πρόγραμμα Προώθησης της Ευρωπαϊκής Φέτας ΠΟΠ

15-05-2018 E-002597/2018 Επιτροπή

Κρατικές ενισχύσεις επιχειρήσεων στην Τουρκία

10-05-2018 E-002544/2018 Επιτροπή

Εισαγωγές ελαιολάδου στην ΕΕ από την Τυνησία

10-05-2018 E-002543/2018 Επιτροπή

Πλημμύρες στη Θεσσαλονίκη

10-05-2018 P-002542/2018 Επιτροπή

Προφορικές ερωτήσεις

3

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

170

Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)

04-07-2018

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος.
Eίναι σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια τόσο για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προωθούνται με τη χρήση πόρων συνοχής όσο και για τον πιθανό τους αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της συνοχής. Oι περισσότερες από τις ανισότητες που παρατηρούνται στις χώρες της ΕΕ συνίστανται περισσότερο σε διαφορές εντός των ίδιων των χωρών παρά σε διαφορές μεταξύ των χωρών. Συνεπώς, ένας αποτελεσματικός διαρθρωτικός μετασχηματισμός απαιτεί μια δέσμευση των κυβερνήσεων σε διάφορα επίπεδα να συνεργαστούν προκειμένου να διευκολύνουν τη συντονισμένη και ολοκληρωμένη δράση, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι διάφορες εδαφικές αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη τις δικές τους μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρώνεται στα μέτρα που θα στηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner)

04-07-2018

Τον Νοέμβριο του 2015, το Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ με στόχο να προωθηθεί η συμμετοχή των πολιτών, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση των εκλογών, να καταστεί αποδοτικότερη η λειτουργία του ίδιου του Κοινοβουλίου και να βελτιωθεί η διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών.
Το σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Πράξης του 1976 περιλαμβάνει μια σειρά θετικών στοιχείων τα οποία θα βελτιώσουν σημαντικά τον χαρακτήρα και τον τρόπο διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών στο μέλλον.
Μεταξύ άλλων, οι πολίτες θα έχουν επιτέλους μεγαλύτερη επίγνωση της σύνδεσης μεταξύ εθνικών κομμάτων και υποψηφίων που συμμετέχουν στις εκλογές και της συγγένειάς τους με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, θα υπάρχει δυνατότητα καθιέρωσης ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου, η χορήγηση δικαιώματος ψήφου σε πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε τρίτες χώρες θα επηρεάσει βαθύτατα τη συμμετοχή στις εκλογές, τα μέτρα για την αντιμετώπιση της διπλής ψήφου θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην εκλογική διαδικασία κ.α.

Συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0220/2018 - Daniel Caspary)

04-07-2018

Η παρούσα συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Νέας Ζηλανδίας αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης μετά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποχρέωση αντισταθμιστικής προσαρμογής υφίσταται αν η υιοθέτηση του εξωτερικού δασμολογικού καθεστώτος της ΕΕ συνεπάγεται αύξηση των δασμών μεγαλύτερη του επιπέδου για το οποίο έχει δεσμευτεί η προσχωρούσα χώρα στο πλαίσιο του ΠΟΕ.
Αυτό ισχύει για τις συναλλαγές μεταξύ Κροατίας και Νέας Ζηλανδίας, ιδίως όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων ειδών κρεάτων, όπου οι δασμοί της ΕΕ είναι υψηλότεροι από τους δασμούς που είχε θεσπίσει η Κροατία πριν από την προσχώρησή της. Οι διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία κατέληξαν σε ένα σχέδιο συμφωνίας με κάποιες αυξήσεις. Επιπλέον, επειδή η Νέα Ζηλανδία δεν χρησιμοποιεί αυτή την περίοδο πλήρως τις δασμολογικές ποσοστώσεις της, ο άμεσος αντίκτυπος των αυξήσεων αναμένεται να είναι εξαιρετικά περιορισμένος.

Τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner)

04-07-2018

Το 2015, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην υπόθεση T-496/11, Ηνωμένο Βασίλειο κατά ΕΚΤ, απεφάνθη ότι από τη διατύπωση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το οποίο χορηγήθηκαν στην ΕΚΤ κανονιστικές εξουσίες σε συνάρτηση με τα «συστήματα συμψηφισμού και πληρωμών», δεν πρέπει να συνάγεται ότι έχουν χορηγηθεί στην ΕΚΤ κανονιστικές εξουσίες επί των κεντρικών αντισυμβαλλομένων.
Η αλλαγή που πρότεινε στις 22 Ιουνίου 2017 η ΕΚΤ αποσκοπεί να τροποποιήσει το καταστατικό προκειμένου τα «συστήματα συμψηφισμού όσον αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα», δηλαδή οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, να υπαχθούν στις κανονιστικές εξουσίες που της έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 22 του καταστατικού.
Αυτό θα επέτρεπε στο ευρωσύστημα να ασκεί τις εξουσίες που θα του χορηγηθούν ως κεντρική τράπεζα που εκδίδει το ευρώ με βάση την πρόταση της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού για τις υποδομές αγοράς (EMIR) όσον αφορά την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων.

Φορολόγηση οχημάτων: Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (A8-0200/2018 - Deirdre Clune)

04-07-2018

Στην έκθεση στηρίζεται η πρόταση της Επιτροπής, ως αποτελούσα βελτίωση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ.
Ναι μεν η επιβολή διοδίων με βάση τη διανυθείσα απόσταση μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην παροχή κινήτρων για πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές με δίκαιο και ισότιμο τρόπο, ωστόσο, κατά τη θέσπιση ενός τέτοιου μέτρου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες συνθήκες σε εθνικό επίπεδο και να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στο εκάστοτε κράτος μέλος όσον αφορά την έγκριση και την εφαρμογή του.
Τούτο ισχύει και για τη μείωση της φορολόγησης των οχημάτων. Εφόσον καθιερωθούν διόδια βάσει διανυθείσας απόστασης είναι σημαντικό να μειωθεί παράλληλα ο συντελεστής για τη φορολόγηση των βαρέων οχημάτων, λαμβανομένου δεόντως υπόψη ότι ο κλάδος των μεταφορών και, ιδίως, οι ΜΜΕ, θα επιβαρυνθούν ενδεχομένως με πρόσθετες δαπάνες.

Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)

04-07-2018

Στις κύριες επιδιώξεις της Επιτροπής Juncker συγκαταλέγεται η οικοδόμηση μιας δικαιότερης Ευρώπης μέσω της εδραίωσης της κοινωνικής της διάστασης.
Ο ευρωπαϊκός τομέας οδικών μεταφορών παρέχει απασχόληση σε περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ οι ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που του αναλογούν αντιστοιχούν στο ένα πέμπτο περίπου του συνόλου των εκπομπών του τομέα μεταφορών. Το πρώτο πακέτο κινητικότητας επιδιώκει βεβαίως να εκσυγχρονίσει τον ευρωπαϊκό τομέα μεταφορών/κινητικότητας και να τον καταστήσει κοινωνικά δικαιότερο και ανταγωνιστικότερο κατά την περίοδο της μετάβασης προς καθαρότερες μεταφορές.
Η πρόταση της Επιτροπής περιέχει αρκετά στοιχεία ώστε να μπορέσει να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις που θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας κοινωνικά δικαιότερης εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας των οδηγών, θα προαγάγουν την οδική ασφάλεια και θα αποτρέψουν οποιοδήποτε κοινωνικό ντάμπινγκ. Οι πολυάριθμες προτάσεις για τη μείωση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημίας που προξενούν οι οδικές μεταφορές είναι επίσης σημαντικές τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο πακέτο κινητικότητας.

Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)

04-07-2018

Η ΕΕ έχει αναπτύξει μια σειρά κανόνων αγοράς και κοινωνικών κανόνων που αποσκοπούν στη διασφάλιση ενός δίκαιου, εύρυθμου, ασφαλούς και κοινωνικά βιώσιμου τομέα οδικών μεταφορών.
Ωστόσο, οι αξιολογήσεις δείχνουν ότι κενά στους ισχύοντες κανόνες, καθώς και η ανεπαρκής επιβολή τους, είχαν ως αποτέλεσμα να μην επιτευχθούν πλήρως οι δεδηλωμένοι στόχοι.
Στην παρούσα έκθεση στηρίζεται η δέσμη νομοθετικών μέτρων «H Ευρώπη σε κίνηση» της Επιτροπής και την παρούσα πρόταση, καθώς στοχεύει στην προώθηση ισότιμων και δίκαιων όρων ανταγωνισμού στον τομέα, και ταυτόχρονα στη μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου, στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των εγγράφων μεταφοράς και στην ενίσχυση της επιβολής..
Επίσης, βελτιώνεται η πρόταση της Επιτροπής στους ακόλουθους καίριους τομείς, με βάση την κατευθυντήρια αρχή «λιγότερη ρύθμιση και καλύτερη ψηφιοποίηση»:
1. Συνθήκες εργασίας των οδηγών και ευελιξία
- Περισσότερη ευελιξία ως προς την εφαρμογή του χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης
- Επιστροφή στον τόπο διαμονής
- Απαιτήσεις ειδικών χώρων στάθμευσης:
- Απαιτήσεις πραγματικού χρόνου οδήγησης
2.«Ευφυής» επιβολή:
- Ευφυής ταχογράφος

Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)

04-07-2018

Ο κλάδος των οδικών μεταφορών είναι πολύ σημαντικός και έχει ζωτική σημασία για την λειτουργία της κοινωνίας μας. Ο κλάδος απασχολεί περισσότερα από 11 εκατομμύρια άτομα και μεταφέρει περίπου το ήμισυ του συνολικού όγκου εμπορευμάτων στην ΕΕ.
Η επανεξέταση της νομοθεσίας για την κινητικότητα με σκοπό τη βελτίωση των ισχυόντων κανόνων είναι απόλυτα αναγκαία. Για την επίτευξη οιουδήποτε από τους στόχους της πρότασης απόλυτα ζωτική σημασία έχει η ενίσχυση της εφαρμογής των πολιτικών. Επί του παρόντος, η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι μάλλον ελλιπής, με αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι διατάξεις που αφορούν τη διοικητική συνεργασία και την εφαρμογή της νομοθεσίας. Προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να διενεργούν ελέγχους, χρειάζεται να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα εθνικά μητρώα. Είναι αναγκαίο, επίσης, να παρασχεθούν κίνητρα για τη χρήση του ευφυούς ταχογράφου και να ενισχυθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και κατάρτισης μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Παράταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ (A8-0212/2018 - Rolandas Paksas)

03-07-2018

Η στρατηγική συνεργασία για την έρευνα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχει τεθεί σε ισχύ από το 1998.
Η σχέση της ΕΕ με τις ΗΠΑ στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας (ΕΤΚ) είναι ισχυρότερη απ’ ό,τι με οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός Ευρώπης. Οι ΗΠΑ είναι μακράν η πλέον ενεργή χώρα στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» όσον αφορά τα ποσά των επενδύσεων σε αμοιβαία έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), τις ροές επιστημόνων, τον όγκο των συνεργατικών δραστηριοτήτων και το πλήθος των κοινών δημοσιεύσεων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν παγκόσμιες κοινές λύσεις, ως εκ τούτου, είναι σημαντική η στενή συνεργασία ΕΕ και ΗΠΑ για τον εντοπισμό τους.

Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron)

03-07-2018

H τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει διάφορες μορφές τεχνολογιών οι οποίες επιτρέπουν την κατασκευή φυσικών αντικειμένων μέσω ενός ψηφιακού αρχείου και με τη βοήθεια ενός εκτυπωτή 3D σε διάφορα υλικά.
Οι προσδοκίες είναι υψηλές στον ιατρικό τομέα, στον τομέα της αεροδιαστημικής στα μουσεία, για την αποκατάσταση ιστορικών αντικειμένων και για την έρευνα, ιδίως στην αρχαιολογία.
Οι νομικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση δεν έχει επιφέρει ανατροπές στο δικαίωμα του δημιουργού. Ένα αρχείο 3D θα θεωρείται έργο και θα προστατεύεται ως τέτοιο. Ωστόσο, είναι λογικό να αναμένεται ότι θα προκύψουν προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας όταν η τρισδιάστατη εκτύπωση διαδοθεί στη βιομηχανία.
Οι διαφοροποιήσεις φαίνονται επίσης σημαντικές στον προβληματισμό σχετικά με τα θέματα που αφορούν την αστική ευθύνη. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας πολλές πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και αστικής ευθύνης.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08E210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10037
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08E210
  1047 Brussels