Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ
 • Μαρία
  ΣΠΥΡΑΚΗ
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος
 • Ελλάδα Νέα Δημοκρατία
 • Ημερομηνία γέννησης: 11 Σεπτέμβριος 1965, Larisa

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

91

Υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)

12-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-12(20)

Υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (συζήτηση)

15-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-15(15)

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (συζήτηση)

15-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-15(16)

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (συζήτηση) (2)

15-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-15(16)

Παράταση λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (συζήτηση)

12-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-12(4)

Προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο (συνοπτική παρουσίαση)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(21)

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

3

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

4

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών και συναφών διοικητικών διευκολύνσεων

ITRE
30-11-2017 ITRE_AD(2017)601274

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το νομικό και λειτουργικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών που θεσπίζεται με τον κανονισμό ...[κανονισμός για την ευρωπαϊκή κάρτα υπηρεσιών]…

ITRE
30-11-2017 ITRE_AD(2017)601268

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

REGI
18-09-2015 REGI_AD(2015)560844

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2016

REGI
18-06-2015 REGI_AD(2015)554854

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

5

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

REGI
11-10-2017 REGI_AD(2017)606230

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα - εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012

ITRE
29-03-2017 ITRE_AD(2017)595594

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

REGI
08-09-2016 REGI_AD(2016)585738

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την έκθεση όσον αφορά τις προόδους που επετεύχθησαν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

REGI
21-04-2016 REGI_AD(2016)578466

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016

REGI
17-02-2016 REGI_AD(2016)573188

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

2

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων και θρησκευτικών δικαιωμάτων στην Τουρκία

12-09-2016 P8_DCL(2016)0101 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Εύα ΚΑΪΛΗ , Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ , Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ , Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ , Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ , Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ , Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 35 - 13-12-2016

Γραπτές ερωτήσεις

112

Προβλήματα υδροδότησης στη Θεσσαλονίκη

02-04-2018 P-001957/2018 Επιτροπή

Πορεία απελευθέρωσης και ασφάλεια αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη

20-03-2018 P-001709/2018 Επιτροπή

Λειτουργία Συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη

09-03-2018 E-001496/2018 Επιτροπή

Αναβάθμιση στη διώρυγα της Κορίνθου

09-03-2018 E-001495/2018 Επιτροπή

Βιολογικά προϊόντα στην ΕΕ

27-02-2018 E-001220/2018 Επιτροπή

Μείωση στην κατανάλωση πλαστικών ειδών

27-02-2018 E-001219/2018 Επιτροπή

Νέος περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός στη Δυτική Θεσσαλονίκη

27-02-2018 E-001218/2018 Επιτροπή

Ποσοστά αναπηρίας αυτισμού στην Ελλάδα

12-02-2018 E-000865/2018 Επιτροπή

Μόνιμος μηχανισμός κατανομής αιτούντων άσυλο

22-01-2018 E-000320/2018 Επιτροπή

Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής μέσω αντλησιοταμίευσης στα ελληνικά νησιά

22-01-2018 E-000319/2018 Επιτροπή

Προφορικές ερωτήσεις

2

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

134

Εφαρμογή του πρωτοκόλλου όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (A8-0034/2018 - Jean Arthuis)

13-03-2018

Το ΤΕΑΧ προορίζεται για τη στήριξη της έρευνας στους τομείς του άνθρακα και του χάλυβα, με στόχο να ενισχυθεί η καινοτομία στους τομείς αυτούς και να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητά τους.
Χάρη στους πολλαπλούς στόχους του ΤΕΑΧ εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των εν λόγω τομέων μέσω της καινοτομίας, διατηρούνται θέσεις εργασίας σε γεωγραφικές περιοχές που συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενώ ενισχύεται και η μείωση των εκπομπών CO2 και άλλων ρύπων από τις βιομηχανίες αυτές.
Δεδομένων των ικανοποιητικών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στον εν λόγω τομέα από τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΤΕΑΧ, κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμο να συνεχιστεί η στήριξη του εν λόγω ταμείου.

Συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα (A8-0029/2018 - Daniel Caspary)

13-03-2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε συστάσεις για τη διαπραγματευτική εντολή για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας, που αποσκοπεί σε μια σύγχρονη, βαθιά, φιλόδοξη, ισορροπημένη, δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ως μέσο για την εμβάθυνση και την περαιτέρω ενίσχυση της υφιστάμενης, ήδη ώριμης, διμερούς εμπορικής και επενδυτικής σχέσης μεταξύ των δύο εταίρων.
Ο γενικός στόχος της συμφωνίας είναι να αναπτυχθεί και να ενταθεί η συνεργασία και η αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα με τη Νέα Ζηλανδία. Συγκεκριμένα, η συμφωνία δημιουργεί μια νομική βάση για ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα αποβλέπει στη διασφάλιση της αλυσίδας εφοδιασμού και στη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, καθώς και στη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας και η πρόληψη, η διερεύνηση και η καταπολέμηση των παραβιάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας.

Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)

13-03-2018

Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς, μειώνοντας έτσι, για παράδειγμα, τον αριθμό ατυχημάτων, εξορθολογίζοντας τα συστήματα μεταφορών και περιορίζοντας τις εκπομπές επιβλαβών ουσιών.
Θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους όλοι οι βιομηχανικοί κλάδοι –οι τηλεπικοινωνίες, η αυτοκινητοβιομηχανία, ο ενεργειακός κλάδος και οι μεταφορές– ώστε τα αποτελέσματα της ψηφιακής προόδου να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν σωστά.
Βέβαια, είναι απαραίτητη η συμμετοχή των κρατών μελών και ο καθορισμός της χρηματοδότησης, όπως επίσης η χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας και της ασφάλειας των δεδομένων. Είναι ζωτικής σημασίας το να διευρυνθούν οι υφιστάμενες ευρωπαϊκές κανονιστικές ρυθμίσεις ώστε να καλύψουν και το πεδίο της αυτοματοποίησης.

Υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων (A8-0315/2017 - Lucy Anderson)

13-03-2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, υπέβαλε πρόταση κανονισμού σχετικά με τις διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων. Με τον προτεινόμενο κανονισμό, η Επιτροπή επιδιώκει να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον τομέα, διαφάνεια στα τιμολόγια και τις καταληκτικές χρεώσεις και προσιτές τιμές.
Προτείνεται να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των βασικών διατάξεων του κανονισμού σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να έχουν βελτιωμένη διάθεση πληροφοριών όσον αφορά την αγορά.
Ομοίως, είναι αναγκαίο να υπάρχουν τα κατάλληλα δεδομένα για διασυνοριακά τιμολόγια και καταληκτικά τέλη, ώστε να μπορεί να αξιολογείται εάν οι τιμές θα μπορούσαν να είναι παράλογα υψηλές.
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών θα ενισχυθεί από τις βελτιωμένες απαιτήσεις για πιο διαφανείς και συγκρίσιμες πληροφορίες όσον αφορά τις διαθέσιμες τιμές και τις επιλογές σχετικά με την παράδοση.

Aρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων και άδειες οδήγησης (A8-0321/2017 - Peter Lundgren)

13-03-2018

Η αποδοτικότητα και η ασφάλεια των δραστηριοτήτων οδικών μεταφορών βασίζονται σε μεγάλο βαθμό τόσο στην ποιότητα των χρησιμοποιούμενων οχημάτων όσο και στα προσόντα των οδηγών που απασχολούνται από τις εταιρείες μεταφορών
Θα πρέπει να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την επιλογή και τη διεξαγωγή της κατάρτισης ή την προσαρμογή των απαιτήσεων ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των οδηγών, να υπάρχει εξαίρεση που επιτρέπει την κατάρτιση των οδηγών κατά την απασχόληση, εντός της εταιρείας, από πιστοποιημένους συναδέλφους τους, να επιτρέπεται στις μικρές γεωργικές, δενδροκηπευτικές, δασοκομικές, κτηνοτροφικές ή αλιευτικές επιχειρήσεις να μεταφέρουν τα δικά τους εμπορεύματα υπό ορισμένες προϋποθέσεις και η χρήση οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων, όπως ηλεκτρικά ημιφορτηγά.
Τέλος, εισάγεται την ιδέα ενός κοινού μητρώου σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα βοηθά τις αρχές να επιβάλλουν τις διατάξεις των εν λόγω οδηγιών και να καταπολεμούν την παράνομη εμπορία πλαστών πιστοποιητικών.

Θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)

13-03-2018

Είναι απαραίτητη η αυτονομία της ΕΕ στον τομέα της άμυνας και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των συστημάτων ασφαλείας.
Βασική παράμετρος για την επίτευξη αυτού είναι η επιβράβευση της καινοτομίας και η προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις.
Δεδομένου ότι οι ΜΜΕ κατέχουν ήδη θέση θεμελιώδους σημασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας στην Ευρώπη, θα πρέπει όλα τα κράτη μέλη που έχουν επιχειρήσεις ικανές να συμμετέχουν στην τεχνολογική αριστεία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας να έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα με τη δημιουργία νέων συνεργασιών, χωρίς να προστεθεί υπερβολική επιβάρυνση στα βιομηχανικά προγράμματα.
Ειδικά στην Ελλάδα υπάρχουν επιχειρήσεις όπως τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων και άλλες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και έχουν διαμορφώσει προϊόντα τα οποία εξάγονται.
Με την παρούσα έκθεση όχι μόνο αυτές , αλλά και άλλες ΜΜΕ στον τομέα της άμυνας, θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογίες και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk)

13-03-2018

Οι εμπορικές και αναπτυξιακές πολιτικές θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου να διασφαλίζεται, και όχι να υπονομεύεται, η επισιτιστική κυριαρχία – η στήριξη της τοπικής παραγωγής – επιπλέον της επισιτιστικής ασφάλειας.
Οι διάφοροι τομείς που συμπεριλαμβάνει η εμπορική πολιτική πρέπει να συμμετέχουν στις προσπάθειες για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών όπως η ύδρευση και η αποχέτευση, η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη (ιδίως οι υπηρεσίες για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα) θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή των πλέον μειονεκτούντων ατόμων της κοινωνίας: γυναίκες, ομάδες μειονοτήτων, μετανάστες, άτομα με αναπηρία, παιδιά, ομάδες αυτοχθόνων, άτομα ΛΟΑΔΜ και ηλικιωμένοι. Η ασφαλής πρόσβαση σε πληροφορίες για την άμβλωση και τον οικογενειακό προγραμματισμό, καθώς και στις σχετικές υπηρεσίες και παροχές, δίνει στα άτομα και στα ζευγάρια τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα κάνουν παιδιά και πόσα. Ο οικογενειακός προγραμματισμός έχει επίσης σημασία για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην αξιοπρεπή αμειβόμενη εργασία.

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδινε πάντα προσοχή στο να θεσπιστεί ένα σύστημα για την κατανομή των εδρών σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του συστήματος ψηφοφορίας στο Συμβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η διοργανική ισορροπία.
Προκειμένου να επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου για τα κράτη μέλη όσον αφορά τον αριθμό των αντιπροσώπων που θα εκλέξουν για το 2019-2024, και μάλιστα αρκετά πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, προτείνεται μια κατανομή η οποία θα αρχίσει να ισχύει αφού το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει τυπικώς και νομικώς από την Ένωση. Η εν λόγω νέα κατανομή βασίζεται σε τρεις αρχές:
1. Τηρείται η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας.
2. Κανένα κράτος μέλος δεν χάνει έδρες.
3. Ανακατανέμονται ελάχιστες έδρες από αυτές που χηρεύουν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.
Επιπλέον, με τη νέα κατανομή αντιμετωπίζονται όλες οι παραβιάσεις της αρχής της φθίνουσας αναλογικότητας, χωρίς αυτό να συνεπάγεται μείωση των εδρών για τα κράτη μέλη, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το μέγεθος του Κοινοβουλίου.

Mέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (A8-0377/2017 - Linnéa Engström)

16-01-2018

Η Περιφερειακή Οργάνωση Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO) είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της αλιείας όχι ιδιαίτερα μεταναστευτικών ειδών.
H SPRFMO έχει εγκρίνει πολλούς αναγκαίους περιορισμούς στην αλιεία (τόσο με τράτες όσο και με παραγάδια) με σκοπό να αποτραπεί η σύλληψη θαλάσσιων πτηνών. Τούτο είναι αξιέπαινο, δεδομένου ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με τα θαλάσσια πτηνά επικεντρώνεται στα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας θαλάσσιων πτηνών λόγω αλιείας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Σύμβαση για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής αναφέρεται ότι έχει κατορθώσει να μειώσει κατά 90 % και πλέον τη θνησιμότητα των θαλάσσιων πτηνών λόγω αλιείας με παραγάδια, χάρη σε σχετικά απλές και αποτελεσματικές τεχνικές προσαρμογές των εργαλείων και των αλιευτικών πρακτικών. Εξίσου αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της θνησιμότητας των θαλάσσιων πτηνών πρέπει να χρησιμοποιηθούν και στη SPRFMO, καθώς και σε άλλες ωκεάνιες περιοχές. Η δέσμευση της ΕΕ υπέρ των βέλτιστων πρακτικών το απαιτεί.

Υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)

16-01-2018

Πρόσφατα, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές (ΜΠΣ) έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία ως πλατφόρμα για τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών αλλά και με τρίτες χώρες. Παρέχουν ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση αμοιβαίων προκλήσεων και την εκμετάλλευση κοινών δυνατοτήτων.
Οι ΜΠΣ καθορίζονται εντός των ορίων της αρχής των «τριών όχι»: όχι σε νέα ενωσιακά κεφάλαια, όχι σε νέες τυπικές ενωσιακές δομές και όχι σε νέα ενωσιακή νομοθεσία.
Επιπλέον, οι χώρες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης (ταμεία ΕΔΕΤ και άλλα μέσα της ΕΕ, ΜΠΒ, ΕΜΓ, εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς πόρους, ιδιωτικές πηγές, κλπ.) προκειμένου να συμβάλλουν στους κοινούς στόχους που ορίζουν οι ΜΠΣ.
Θα πρέπει να διευκρινιστεί όμως:
- ευθύνη και πολιτική δέσμευση - πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχουσες χώρες επενδύουν επαρκείς πόρους στις ΜΠΣ;
- προσανατολισμός στα αποτελέσματα - υπάρχουν δυνατότητες να καταστούν τα αποτελέσματα των ΜΠΣ πιο μετρήσιμα;
- πεδίο εφαρμογής - μπορεί να επεκταθεί η έννοια των ΜΠΣ;

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08E210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10037
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08E210
  1047 Brussels