Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ
 • Μαρία
  ΣΠΥΡΑΚΗ
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος
 • Ελλάδα Νέα Δημοκρατία
 • Ημερομηνία γέννησης: 11 Σεπτέμβριος 1965, Larisa

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

87

Υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (συζήτηση)

15-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-15(15)

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (συζήτηση)

15-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-15(16)

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (συζήτηση) (2)

15-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-15(16)

Παράταση λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (συζήτηση)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(4)

Προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο (συνοπτική παρουσίαση)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(21)

Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ (συζήτηση)

13-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-13(16)

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (B8-0565/2017)

24-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-24(6.5)

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

2

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

4

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών και συναφών διοικητικών διευκολύνσεων

ITRE
30-11-2017 ITRE_AD(2017)601274

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το νομικό και λειτουργικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών που θεσπίζεται με τον κανονισμό ...[κανονισμός για την ευρωπαϊκή κάρτα υπηρεσιών]…

ITRE
30-11-2017 ITRE_AD(2017)601268

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

REGI
18-09-2015 REGI_AD(2015)560844

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2016

REGI
18-06-2015 REGI_AD(2015)554854

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

5

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

REGI
11-10-2017 REGI_AD(2017)606230

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα - εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012

ITRE
29-03-2017 ITRE_AD(2017)595594

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

REGI
08-09-2016 REGI_AD(2016)585738

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την έκθεση όσον αφορά τις προόδους που επετεύχθησαν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

REGI
21-04-2016 REGI_AD(2016)578466

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016

REGI
17-02-2016 REGI_AD(2016)573188

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

2

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων και θρησκευτικών δικαιωμάτων στην Τουρκία

12-09-2016 P8_DCL(2016)0101 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Εύα ΚΑΪΛΗ , Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ , Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ , Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ , Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ , Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ , Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 35 - 13-12-2016

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

106

Μόνιμος μηχανισμός κατανομής αιτούντων άσυλο

22-01-2018 E-000320/2018 Επιτροπή

Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής μέσω αντλησιοταμίευσης στα ελληνικά νησιά

22-01-2018 E-000319/2018 Επιτροπή

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από πλαστικά είδη μιας χρήσης

18-01-2018 E-000273/2018 Επιτροπή

Ευρυζωνική προσβασιμότητα

18-01-2018 E-000272/2018 Επιτροπή

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

18-01-2018 E-000271/2018 Επιτροπή

Πορεία απορρόφησης πόρων Ταμείου για την Ευρωπαϊκή Ενίσχυση προς τους πλέον άπορους

05-12-2017 E-007513/2017 Επιτροπή

Αποκατάσταση ηλεκτροδότησης της Σύμης λόγω φυσικής καταστροφής

14-11-2017 E-007018/2017 Επιτροπή

Ανάπτυξη Δυτικής Παράκτιας Ζώνης της Θεσσαλονίκης

10-11-2017 E-006978/2017 Επιτροπή

Επενδύσεις στην κυκλική οικονομία στην Ελλάδα

10-11-2017 E-006977/2017 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

127

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδιδε πάντα προσοχή στο να θεσπιστεί ένα σύστημα για την κατανομή των εδρών σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του συστήματος ψηφοφορίας στο Συμβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η διοργανική ισορροπία.
Προκειμένου να επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου για τα κράτη μέλη όσον αφορά τον αριθμό των αντιπροσώπων που θα εκλέξουν για το 2019-2024, και μάλιστα αρκετά πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών προτείνεται μια κατανομή, η οποία θα αρχίσει να ισχύει αφού το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει τυπικώς και νομικώς από την Ένωση.
Η εν λόγω νέα κατανομή βασίζεται σε τρεις αρχές:
1. Τηρείται η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας.
2. Κανένα κράτος μέλος δεν χάνει έδρες
3. Ανακατανέμονται ελάχιστες έδρες από αυτές που χηρεύουν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.
Επιπλέον, με τη νέα κατανομή αντιμετωπίζονται όλες οι παραβιάσεις της αρχής της φθίνουσας αναλογικότητας, χωρίς αυτό να συνεπάγεται μείωση των εδρών για τα κράτη μέλη, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το μέγεθος του Κοινοβουλίου.

Mέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (A8-0377/2017 - Linnéa Engström)

16-01-2018

Η Περιφερειακή Οργάνωση Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO) είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της αλιείας όχι ιδιαίτερα μεταναστευτικών ειδών.
H SPRFMO έχει εγκρίνει πολλούς αναγκαίους περιορισμούς στην αλιεία (τόσο με τράτες όσο και με παραγάδια) με σκοπό να αποτραπεί η σύλληψη θαλάσσιων πτηνών. Τούτο είναι αξιέπαινο, δεδομένου ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με τα θαλάσσια πτηνά επικεντρώνεται στα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας θαλάσσιων πτηνών λόγω αλιείας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Σύμβαση για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής αναφέρεται ότι έχει κατορθώσει να μειώσει κατά 90 % και πλέον τη θνησιμότητα των θαλάσσιων πτηνών λόγω αλιείας με παραγάδια, χάρη σε σχετικά απλές και αποτελεσματικές τεχνικές προσαρμογές των εργαλείων και των αλιευτικών πρακτικών. Εξίσου αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της θνησιμότητας των θαλάσσιων πτηνών πρέπει να χρησιμοποιηθούν και στη SPRFMO, καθώς και σε άλλες ωκεάνιες περιοχές. Η δέσμευση της ΕΕ υπέρ των βέλτιστων πρακτικών το απαιτεί.

Υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)

16-01-2018

Πρόσφατα, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές (ΜΠΣ) έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία ως πλατφόρμα για τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών αλλά και με τρίτες χώρες. Παρέχουν ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση αμοιβαίων προκλήσεων και την εκμετάλλευση κοινών δυνατοτήτων.
Οι ΜΠΣ καθορίζονται εντός των ορίων της αρχής των «τριών όχι»: όχι σε νέα ενωσιακά κεφάλαια, όχι σε νέες τυπικές ενωσιακές δομές και όχι σε νέα ενωσιακή νομοθεσία.
Επιπλέον, οι χώρες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης (ταμεία ΕΔΕΤ και άλλα μέσα της ΕΕ, ΜΠΒ, ΕΜΓ, εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς πόρους, ιδιωτικές πηγές, κλπ.) προκειμένου να συμβάλλουν στους κοινούς στόχους που ορίζουν οι ΜΠΣ.
Θα πρέπει να διευκρινιστεί όμως:
- ευθύνη και πολιτική δέσμευση - πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχουσες χώρες επενδύουν επαρκείς πόρους στις ΜΠΣ;
- προσανατολισμός στα αποτελέσματα - υπάρχουν δυνατότητες να καταστούν τα αποτελέσματα των ΜΠΣ πιο μετρήσιμα;
- πεδίο εφαρμογής - μπορεί να επεκταθεί η έννοια των ΜΠΣ;

Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)

16-01-2018

Οι ωκεανοί, μαζί με τους παράκτιους και θαλάσσιους πόρους, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευημερία του ανθρώπου και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως. Ωστόσο, οι εν λόγω πόροι είναι εξαιρετικά ευάλωτοι στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την υπεραλίευση, την κλιματική αλλαγή και τη ρύπανση.
Στο θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των ωκεανών ορίζονται ως ένας από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ 14). Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων απαιτείται καλύτερη διεθνής διακυβέρνηση προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.
Σε αυτό το πλαίσιο, θεμελιώδης είναι ο ρόλος της UNCLOS, ενώ αξίζει πλήρη στήριξη η ανάπτυξη ενός νομικά δεσμευτικού μέσου για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας στο πλαίσιο της UNCLOS.

Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων (A8-0374/2017 - Linnéa Engström)

12-12-2017

Συμφωνήθηκε ένα νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων. Επιδιώκονται η βελτίωση της διακυβέρνησης, η αύξηση της διαφάνειας, η καλύτερη παρακολούθηση και επιβολή των κανόνων, ιδίως σε σχέση με συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως είναι οι απευθείας άδειες, οι μεταφορτώσεις ή η μετανηολόγηση.
Ο τελικός συμβιβασμός συνίστατο στο να γίνεται αναφορά, στο αγγλικό κείμενο, σε fishing operations (αλιεία, αλιευτικές λειτουργίες) και όχι σε fishing activities (αλιευτικές δραστηριότητες), συμπεριλαμβανομένων όλων των ενεργειών που συνδέονται με την αναζήτηση ιχθύων, τη ρίψη, την πόντιση και την ανάσυρση ενεργών εργαλείων, τη ρύθμιση, τον εμποτισμό, την ανάσυρση και την εκ νέου ρύθμιση αδρανών εργαλείων και την αφαίρεση οιουδήποτε αλιεύματος από τα αλιευτικά εργαλεία, τα δίκτυα διατήρησης ή τον κλωβό μεταφοράς προς κλωβούς πάχυνσης και εκτροφής.
Σε ό,τι δε αφορά το πολύ σημαντικό ζήτημα των αδειών αλιείας οποιοδήποτε αλιευτικό σκάφος της ΕΕ αλιεύει εκτός ενωσιακών υδάτων θα χρειαστεί να λάβει άδεια από το κράτος μέλος σημαίας του.

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)

12-12-2017

Περίπου το 1,3 % των παγκόσμιων εκπομπών CO2 προέρχονται από τις διεθνείς αερομεταφορές. Με την αναμενόμενη αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας κατά τις επόμενες τρεις δεκαετίες, οι παγκόσμιες εκπομπές θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω κατά 300-700 % έως το 2050 εάν δεν ληφθούν μέτρα για να συγκρατηθεί η αύξηση.
Η ανάπτυξη ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου, ως μέρος μιας «δέσμης μέτρων» που προορίζεται να αμβλύνει τις επιπτώσεις των εκπομπών από αεροσκάφη επί της κλιματικής αλλαγής, βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό στο θεματολόγιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ).
Ο ΔΟΠΑ πρέπει να αναπτύξει τις λεπτομέρειες, τις διαδικασίες και τα εργαλεία εφαρμογής τα οποία θα επιτρέψουν στο CORSIA να τεθεί σε ισχύ το 2021, τα οποία περιλαμβάνουν την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών, τα κριτήρια αντιστάθμισης και επιλεξιμότητας, τις εκπομπές γραμμής βάσης, καθώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα συμμετέχοντα κράτη για την υλοποίηση του συστήματος σε εθνικό επίπεδο.

Κανόνες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken)

12-12-2017

Η ευκολότερη πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα μέσω του διαδικτύου είναι κεντρικό στοιχείο για την υλοποίηση της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς. Τα μη ορατά εθνικά σύνορα που εξακολουθούν να υπάρχουν στον ψηφιακό τομέα πρέπει να γίνουν πιο διαπερατά για να εξασφαλιστεί και σε διασυνοριακό επίπεδο η πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο που διατίθεται ήδη στο διαδίκτυο.
Είναι παράλογο, το ψηφιακό περιεχόμενο, στο οποίο ενυπάρχουν ως εγγενή στοιχεία η γρήγορη και εύκολη δυνατότητα μεταφοράς και η διαθεσιμότητα, να προσκρούει σε εθνικούς φραγμούς, τους οποίους τα φυσικά αγαθά έχουν προ πολλού διαπεράσει.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα κατάλληλο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, πρέπει να απαλειφθεί ο συσχετισμός διαδικτυακού περιεχομένου με συγκεκριμένη εκπομπή.

Συμφωνία ΕΚ-ΗΠΑ σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές (A8-0376/2017 - Theresa Griffin)

12-12-2017

Τον Ιούλιο του 2017, η ΕΕ και οι ΗΠΑ εόρτασαν στην Ουάσινγκτον τη 10η επέτειο της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Αυτό θεωρείται ευρέως σημαντικό επίτευγμα. Η διατλαντική αγορά αριθμεί σήμερα 55 εκατομμύρια επιβάτες, εξυπηρετεί δηλαδή 6,4 εκατομμύρια περισσότερους επιβάτες και 52 περισσότερα ζεύγη πόλεων από ό,τι πριν από 10 χρόνια.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συνδυασμένο μερίδιο των επιβατών που μεταφέρονται μέσω αερολιμένων της ΕΕ και των ΗΠΑ έχει μειωθεί από το 61% του συνολικού παγκόσμιου αριθμού επιβατών το 2000 στο 38% το 2015. Αυτό αποτυπώνει τη μεταβαλλόμενη φύση των αγορών αερομεταφορών και την ανάγκη για ολοένα και στενότερη συνεργασία στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές.
Οι ΗΠΑ και η ΕΕ είναι μέχρι και σήμερα οι πιο ανεπτυγμένες αγορές αερομεταφορών.

Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για τη σύνδεση των συστημάτων τους εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner)

12-12-2017

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως σύστημα με «ανώτατα όρια και δικαιώματα εμπορίας». Καλύπτει τους βιομηχανικούς παραγωγούς, τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και την εναέρια κυκλοφορία και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Οι τομείς που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 43% σε σύγκριση με το 2005, ενώ οι τομείς εκτός ΣΕΔΕ κατά 30%. Ο μηχανισμός της αγοράς στο ΣΕΔΕ της ΕΕ παρέχει ευελιξία και δίνει τη δυνατότητα μείωσης των εκπομπών με οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων βιομηχανιών της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, με σταθερούς μακροπρόθεσμους κανόνες.
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί διασυνοριακό ζήτημα, το οποίο αντιμετωπίζεται καλύτερα σε ενωσιακό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό θα εξασφαλιστεί μέσω της προτεινόμενης σύνδεσης του ΣΕΔΕ της ΕΕ με το ελβετικό ΣΕΔΕ.

Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση Δημοκρατικής Αλλαγής (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)

12-12-2017

Απώτερος στόχος των πολιτικών για την ιθαγένεια της ΕΕ είναι όλοι οι πολίτες της να αισθάνονται ότι είναι στο σπίτι τους σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι αν βρίσκονται και να απολαμβάνουν το καθεστώς τους ως πολιτών της ΕΕ, όχι μόνο όταν βρίσκονται στο εξωτερικό αλλά και όταν παραμένουν στη χώρα τους (σύμφωνα με μελέτη της ECAS, μόνο το 20% περίπου των Ευρωπαίων επωφελούνται από τις διασυνοριακές μετακινήσεις εντός της ΕΕ και τα σχετικά δικαιώματα). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθούν τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν πράγματι να τα ασκήσουν αποτελεσματικά στην καθημερινή τους ζωή.
Η έκθεση περιλαμβάνει έναν μακρύ κατάλογο των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά χαρακτηρίζεται από σημαντική έλλειψη ρεαλιστικής διάγνωσης και συγκεκριμένων και ισορροπημένων στόχων, που θα πρέπει να επιτευχθούν με σαφώς καθορισμένες δεσμεύσεις τα επόμενα τρία έτη.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08E210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10037
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08E210
  1047 Brussels