Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ
 • Μαρία
  ΣΠΥΡΑΚΗ
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος
 • Ελλάδα Νέα Δημοκρατία
 • Ημερομηνία γέννησης: 11 Σεπτέμβριος 1965, Larisa

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

103

H κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(3)

Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (συζήτηση)

10-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-10(22)

Ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (συζήτηση)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(16)

Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Αυστριακής Προεδρίας (συζήτηση)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(6)

Ο ορισμός των ΜΜΕ (συζήτηση)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(24)

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (συζήτηση)

02-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-02(15)

Διπλωματία στον τομέα του κλίματος (συζήτηση)

02-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-02(19)

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

4

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

4

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών και συναφών διοικητικών διευκολύνσεων

ITRE
30-11-2017 ITRE_AD(2017)601274

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το νομικό και λειτουργικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών που θεσπίζεται με τον κανονισμό ...[κανονισμός για την ευρωπαϊκή κάρτα υπηρεσιών]…

ITRE
30-11-2017 ITRE_AD(2017)601268

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

REGI
18-09-2015 REGI_AD(2015)560844

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2016

REGI
18-06-2015 REGI_AD(2015)554854

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

5

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

REGI
11-10-2017 REGI_AD(2017)606230

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα - εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012

ITRE
29-03-2017 ITRE_AD(2017)595594

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

REGI
08-09-2016 REGI_AD(2016)585738

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την έκθεση όσον αφορά τις προόδους που επετεύχθησαν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

REGI
21-04-2016 REGI_AD(2016)578466

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016

REGI
17-02-2016 REGI_AD(2016)573188

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

4

Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος

1

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων και θρησκευτικών δικαιωμάτων στην Τουρκία

12-09-2016 P8_DCL(2016)0101 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Εύα ΚΑΪΛΗ , Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ , Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ , Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ , Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ , Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ , Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 35 - 13-12-2016

Γραπτές ερωτήσεις

127

Πορεία υλοποίησης συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

06-08-2018 P-004235/2018 Επιτροπή

Καταστροφές από πυρκαγιές και πλημμύρες στην Ελλάδα

24-07-2018 E-004129/2018 Επιτροπή

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

11-07-2018 E-003814/2018 Επιτροπή

Μετάβαση περιοχών με λιγνιτική δραστηριότητα

11-07-2018 E-003813/2018 Επιτροπή

Κρατικές ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

11-07-2018 E-003812/2018 Επιτροπή

ΦΠΑ στη ναυτιλία

22-06-2018 E-003421/2018 Επιτροπή

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιευτικής Πολιτικής

22-06-2018 E-003419/2018 Επιτροπή

Πρόγραμμα WiFi4EU

22-06-2018 E-003418/2018 Επιτροπή

Ταξινόμηση ΕΔΟΕΑΠ στη Γενική Κυβέρνηση

11-06-2018 E-003143/2018 Επιτροπή

Εγκατάσταση μονάδας ακτινοβολίας καρκινικών όγκων στην Ελλάδα

16-05-2018 E-002617/2018 Επιτροπή

Προφορικές ερωτήσεις

3

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

176

Ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης (A8-0255/2018 - Adina-Ioana Vălean)

12-09-2018

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με την Ιαπωνία.
Το αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου. Η ΕΕ έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία.
Προκειμένου να διατηρηθούν οι διατάξεις που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με την Ιαπωνία, η εισηγήτρια προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής χωρίς τροποποιήσεις. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί σε επίπεδο Συμβουλίου.

Τροποποίηση του μνημονίου συνεργασίας ΗΠΑ-ΕΕ (εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας) (A8-0214/2018 - Rolandas Paksas)

12-09-2018

Έχοντας κοινό στόχο ασφαλέστερες και αποδοτικότερες αεροπορικές μεταφορές, το 2011, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπέγραψαν το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας.
Η επέκταση του πεδίου συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των ΗΠΑ σε όλες τις φάσεις εκσυγχρονισμού της ATM, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, αποτελεί φυσική εξέλιξη των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία βάσει του τρέχοντος μνημονίου συνεργασίας.
Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι το μνημόνιο συνεργασίας θα εξακολουθήσει να καλύπτει τη συνεργασία σε οποιοδήποτε ζήτημα πολιτικής αεροπορίας εκτός της ATM στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, και ότι παράλληλα διατηρεί το δεσμευτικό πλαίσιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ που έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0256/2018 - Francisco Assis)

12-09-2018

Η συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Καναδά αποτελεί συνολική συμφωνία αεροπορικών μεταφορών που περιλαμβάνει σταδιακή εφαρμογή μεταφορικών δικαιωμάτων και επενδυτικών ευκαιριών, καθώς και ευρεία συνεργασία σχετικά με διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων η αεροπορική ασφάλεια, τα κοινωνικά ζητήματα, τα συμφέροντα των καταναλωτών, το περιβάλλον, η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, οι κρατικές ενισχύσεις και ο ανταγωνισμός.
Σκοπός του πρωτοκόλλου είναι επιτρέψει στη Δημοκρατίας της Κροατίας να γίνει μέρος της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της (άρθρο 1) και να μεριμνήσει για τις αναγκαίες συνεπαγόμενες γλωσσικές προσαρμογές (άρθρο 2). Το πρωτόκολλο δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στην ουσία της συμφωνίας ΕΕ-Καναδά.

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere)

11-09-2018

Οι μικρές επιχειρήσεις επιβαρύνονται με αναλογικά υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης με το σύστημα ΦΠΑ απ’ ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, γεγονός το οποίο όχι μόνο παραβιάζει την αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά επίσης εμποδίζει την επιχειρηματικότητα. Στόχος είναι να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα σε ολόκληρη την Ένωση με τη θέσπιση ορισμένων διοικητικών μέτρων απλούστευσης για τις μικρές επιχειρήσεις.
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει να επεκταθεί η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις από ένα αποκλειστικά εθνικό καθεστώς σε ένα ευρύτερο πανευρωπαϊκό καθεστώς. Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης μέσω της οποίας θα πρέπει να εγγράφονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση της απαλλαγής του ΦΠΑ σε άλλο κράτος μέλος.
Επιπροσθέτως των προτεινόμενων μέτρων απλούστευσης, ζητείται επίσης να δημιουργηθεί μια μονοαπευθυντική θυρίδα για τις δηλώσεις ΦΠΑ. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τις ΜΜΕ όταν δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο είναι η γλώσσα. Η συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ, μέσω μιας μονοαπευθυντικής θυρίδας θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική απλούστευση για τις μικρές επιχειρήσεις

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2018: κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan)

11-09-2018

Οι φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν το 2017 στην ΕΕ προκάλεσαν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και μεγάλες καταστροφές στις πληγείσες περιφέρειες, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι χαρακτηρισμένες ως «λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες».
Ειδικά στην Ελλάδα, στις 20 Ιουλίου 2017, σεισμός μεγέθους 6,6 της κλίμακας Ρίχτερ, ακολουθούμενος από πλήθος μετασεισμών, έπληξε την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και προκάλεσε ζημίες κυρίως σε δημόσιες υποδομές και περιουσιακά στοιχεία, καθώς και σε σημαντικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το κόστος των επιλέξιμων ενεργειών πρώτης ανάγκης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του κανονισμού, έχει εκτιμηθεί από τις ελληνικές αρχές σε 93,9 εκατομμύρια EUR.
Η πληγείσα περιοχή εμπίπτει στην κατηγορία των «περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών» στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ESIF/ΕΔΕΤ) (2014-2020).
Η Επιτροπή προτείνει να ποσοστό 2,5 % της συνολικής άμεσης ζημίας για όλες τις ζημίες που δεν υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο της «μείζονος καταστροφής» που ισχύει για την Γαλλία. Το συνολικό ποσό της βοήθειας που προτείνεται είναι, επομένως, 2 535 796 EUR.

Πρόγραμμα της Ευρατόμ για τη συμπλήρωση του προγράμματος-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» (A8-0258/2018 - Rebecca Harms)

11-09-2018

Παρά την εμπορική χρήση της πυρηνικής ενέργειας κανένα από τα κράτη μέλη δεν έχει στην κατοχή του έναν χώρο διάθεσης αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας και αναλωμένων καυσίμων. Η πραγματογνωσία σχετικά με τη διαχείριση και τη διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων είναι ο λόγος για τον οποίο η έρευνα και η κατάρτιση έχουν ζωτική σημασία. Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, η χρήση δημόσιων πόρων είναι σκόπιμη παρά την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Δεδομένου ότι τα περισσότερα κράτη μέλη είτε δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ πυρηνικούς αντιδραστήρες είτε έχουν αποφασίσει να καταργήσουν σταδιακά τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, είναι απαραίτητο να επανεξεταστούν οι προτεραιότητες του ερευνητικού προγράμματος και να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της συμφωνίας του Παρισιού, είναι αναγκαίο να τεθεί υπό αμφισβήτηση η χρήση δημόσιων κονδυλίων για τη στήριξη της έρευνας σε μελλοντικές τεχνολογίες αντιδραστήρων.

Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)

04-07-2018

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος.
Eίναι σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια τόσο για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προωθούνται με τη χρήση πόρων συνοχής όσο και για τον πιθανό τους αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της συνοχής. Oι περισσότερες από τις ανισότητες που παρατηρούνται στις χώρες της ΕΕ συνίστανται περισσότερο σε διαφορές εντός των ίδιων των χωρών παρά σε διαφορές μεταξύ των χωρών. Συνεπώς, ένας αποτελεσματικός διαρθρωτικός μετασχηματισμός απαιτεί μια δέσμευση των κυβερνήσεων σε διάφορα επίπεδα να συνεργαστούν προκειμένου να διευκολύνουν τη συντονισμένη και ολοκληρωμένη δράση, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι διάφορες εδαφικές αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη τις δικές τους μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρώνεται στα μέτρα που θα στηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner)

04-07-2018

Τον Νοέμβριο του 2015, το Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ με στόχο να προωθηθεί η συμμετοχή των πολιτών, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση των εκλογών, να καταστεί αποδοτικότερη η λειτουργία του ίδιου του Κοινοβουλίου και να βελτιωθεί η διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών.
Το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Πράξης του 1976 περιλαμβάνει μια σειρά θετικών στοιχείων τα οποία θα βελτιώσουν σημαντικά τον χαρακτήρα και τον τρόπο διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών στο μέλλον.
Μεταξύ άλλων, οι πολίτες θα έχουν επιτέλους μεγαλύτερη επίγνωση της σύνδεσης μεταξύ εθνικών κομμάτων και υποψηφίων που συμμετέχουν στις εκλογές και της συγγένειάς τους με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, θα υπάρχει δυνατότητα καθιέρωσης ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου, η χορήγηση δικαιώματος ψήφου σε πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε τρίτες χώρες θα επηρεάσει βαθύτατα τη συμμετοχή στις εκλογές, τα μέτρα για την αντιμετώπιση της διπλής ψήφου θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην εκλογική διαδικασία, κ.ά.

Συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0220/2018 - Daniel Caspary)

04-07-2018

Η παρούσα συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Νέας Ζηλανδίας αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης μετά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποχρέωση αντισταθμιστικής προσαρμογής υφίσταται αν η υιοθέτηση του εξωτερικού δασμολογικού καθεστώτος της ΕΕ συνεπάγεται αύξηση των δασμών μεγαλύτερη του επιπέδου για το οποίο έχει δεσμευτεί η προσχωρούσα χώρα στο πλαίσιο του ΠΟΕ.
Αυτό ισχύει για τις συναλλαγές μεταξύ Κροατίας και Νέας Ζηλανδίας, ιδίως όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων ειδών κρεάτων, όπου οι δασμοί της ΕΕ είναι υψηλότεροι από τους δασμούς που είχε θεσπίσει η Κροατία πριν από την προσχώρησή της. Οι διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία κατέληξαν σε ένα σχέδιο συμφωνίας με κάποιες αυξήσεις. Επιπλέον, επειδή η Νέα Ζηλανδία δεν χρησιμοποιεί αυτή την περίοδο πλήρως τις δασμολογικές ποσοστώσεις της, ο άμεσος αντίκτυπος των αυξήσεων αναμένεται να είναι εξαιρετικά περιορισμένος.

Τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner)

04-07-2018

Το 2015, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην υπόθεση T-496/11, Ηνωμένο Βασίλειο κατά ΕΚΤ, απεφάνθη ότι από τη διατύπωση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το οποίο χορηγήθηκαν στην ΕΚΤ κανονιστικές εξουσίες σε συνάρτηση με τα «συστήματα συμψηφισμού και πληρωμών», δεν πρέπει να συνάγεται ότι έχουν χορηγηθεί στην ΕΚΤ κανονιστικές εξουσίες επί των κεντρικών αντισυμβαλλομένων.
Η αλλαγή που πρότεινε στις 22 Ιουνίου 2017 η ΕΚΤ αποσκοπεί να τροποποιήσει το καταστατικό προκειμένου τα «συστήματα συμψηφισμού όσον αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα», δηλαδή οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, να υπαχθούν στις κανονιστικές εξουσίες που της έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 22 του καταστατικού.
Αυτό θα επέτρεπε στο ευρωσύστημα να ασκεί τις εξουσίες που θα του χορηγηθούν ως κεντρική τράπεζα που εκδίδει το ευρώ με βάση την πρόταση της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού για τις υποδομές αγοράς (EMIR) όσον αφορά την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08E210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10037
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08E210
  1047 Brussels