Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ
 • Μαρία
  ΣΠΥΡΑΚΗ
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος
 • Ελλάδα Νέα Δημοκρατία
 • Ημερομηνία γέννησης: 11 Σεπτέμβριος 1965, Larisa

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

73

Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα (συζήτηση)

03-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-03(19)

Έκθεση του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)

14-06-2017 P8_CRE-PROV(2017)06-14(9.5)

Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)

13-06-2017 P8_CRE-PROV(2017)06-13(6.6)

Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (A8-0183/2017 - Reinhard Bütikofer)

01-06-2017 P8_CRE-PROV(2017)06-01(8.7)

Χαλιναγώγηση της παγκοσμιοποίησης έως το 2025 (συζήτηση)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(4)

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)

27-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-27(6.16)

Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 (συζήτηση)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(17)

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

2

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

REGI
18-09-2015 REGI_AD(2015)560844

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2016

REGI
18-06-2015 REGI_AD(2015)554854

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

4

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα - εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012

ITRE
29-03-2017 ITRE_AD(2017)595594

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

REGI
08-09-2016 REGI_AD(2016)585738

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την έκθεση όσον αφορά τις προόδους που επετεύχθησαν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

REGI
21-04-2016 REGI_AD(2016)578466

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016

REGI
17-02-2016 REGI_AD(2016)573188

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

2

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων και θρησκευτικών δικαιωμάτων στην Τουρκία

12-09-2016 P8_DCL(2016)0101 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Εύα ΚΑΪΛΗ , Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ , Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ , Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ , Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ , Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ , Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 35 - 13-12-2016

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

87

Πορεία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ

27-06-2017 E-004267/2017 Επιτροπή

Κρούσματα και κίνδυνοι εξάπλωσης της ζωονόσου ευλογιάς

21-06-2017 E-004116/2017 Επιτροπή

Σεισμός στη Χίο και τη Λέσβο

20-06-2017 E-004076/2017 Επιτροπή

Επαναπροωθήσεις Τούρκων πολιτών

13-06-2017 E-003932/2017 Επιτροπή

Καταστροφές στο Αμύνταιο

12-06-2017 P-003910/2017 Επιτροπή

.:Πιστοποίηση Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων

08-06-2017 E-003828/2017 Επιτροπή

Καθυστερήσεις στις κλινικές έρευνες φαρμάκων

25-05-2017 E-003525/2017 Επιτροπή

Πορεία αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

12-04-2017 E-002671/2017 Επιτροπή

Καθυστερήσεις στην αξιολόγηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων

04-04-2017 P-002508/2017 Επιτροπή

Επένδυση Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό

31-03-2017 E-002439/2017 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

62

Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial)

06-07-2017

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (EΤΒΑ), το οποίο θα αποτελείται από περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες που θα συνδυάζουν τη χρηματοδότηση από την εγγύηση ΕΤΒΑ και από τις διευκολύνσεις ανάμειξης.
Προτείνεται επικέντρωση στα ακόλουθα θέματα:
• Οι στόχοι του ΕΤΒΑ σε σχέση με τις καθιερωμένες αρχές της ανάπτυξης και της εξωτερικής πολιτικής
• Η δομή διακυβέρνησης και διαχείρισης του ΕΤΒΑ
• Ο ορισμός των επενδυτικών πλαισίων και δεικτών·
• Η συνοχή με τους άλλους πυλώνες του ΕΣΚ, με άλλα μέσα και πρωτοβουλίες της Ένωσης, καθώς και με τις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ·
• Η προσθετικότητα των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων του ΕΤΒΑ που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο·
• Πρόσθετες επιπτώσεις της ανάπτυξης
• Διατάξεις σχετικά με τη λογοδοσία, την υποβολή εκθέσεων και τη διαφάνεια, καθώς και φορολογικά θέματα·
• Η διαδικασία για τον καθορισμό του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του EΤΒΑ·
• Ο ρόλος του Ε.Κ

Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην ΕΕ (A8-0225/2017 - Michael Theurer)

06-07-2017

Η διπλή φορολογία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ενιαία αγορά. Ωστόσο, οι τρέχουσες διαδικασίες επίλυσης διαφορών που διαθέτει η ΕΕ δεν είναι αρκετά αποτελεσματικές.
Προτείνονται οι ακόλουθες βελτιώσεις:
• Οι εθνικές αρχές δεν διαθέτουν συχνά κίνητρα για να δράσουν γρήγορα και να επιλύσουν τις διαφορές της διπλής φορολογίας.
• Ανεξάρτητα πρόσωπα που διορίζονται σε συμβουλευτικές επιτροπές και εναλλακτικές επιτροπές επίλυσης διαφορών εκτός του ότι πρέπει να είναι αρμόδια και ανεξάρτητα πρέπει να είναι, επίσης, αμερόληπτα και υψηλού βαθμού ακεραιότητας.
• Όταν ένας φορολογούμενος υποβάλλει ένσταση ζητώντας την επίλυση της διπλής φορολογίας, είναι ζωτικής σημασίας να μην επιβάλλονται κυρώσεις στον φορολογούμενο σε σχέση με τα ίδια θέματα έως ότου ληφθεί δεσμευτική απόφαση.
• Η Ένωση έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει υποδειγματικά και να αναλάβει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τη φορολογική διαφάνεια.
• Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, μετά από πέντε χρόνια.

Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα (A8-0239/2017 - Seb Dance)

06-07-2017

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) έχουν αντίκτυπο σχεδόν σε κάθε πτυχή της πολιτικής της ΕΕ.
Είναι ζωτικής σημασίας η ενσωμάτωση των ΣΒΑ στις μεθόδους εργασίας της διακυβέρνησης και η υποστήριξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών από την Επιτροπή μέσω της πολυμερούς πλατφόρμας προκειμένου να ενσωματώσουν τους ΣΒΑ στις μεθόδους εργασίας.
Η εκπόνηση προγραμμάτων για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων, αξιοπρεπών και πράσινων θέσεων απασχόλησης έχει ζωτική σημασία.
Μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση προς επίτευξη των ΣΒΑ εγκαρσίως σε επίπεδο Ένωσης, θα διασφαλίσει όχι μόνο τον στόχο μας να προσαρμόσουμε τον σημερινό τρόπο ζωής μας και τα πρότυπα απασχόλησης για να σώσουμε το περιβάλλον μας αλλά και τον στόχο μας να δώσουμε στις μελλοντικές γενιές τα κατάλληλα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει μια παγκόσμια οικονομία με αυξημένη επίγνωση της ανάγκης για βιωσιμότητα.

Προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (A8-0226/2017 - Younous Omarjee)

06-07-2017

Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές έχουν αναγνωριστεί από το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ με ένα ειδικό καθεστώς .
Αρχίζοντας από τη γεωργική πολιτική, η έκθεση συνιστά να βρεθούν λύσεις που θα στηρίξουν: (1) την αναγκαία γεωργική διαφοροποίηση, (2) τον καλύτερο συνυπολογισμό των ιδιαιτεροτήτων των λεγόμενων παραδοσιακών γεωργικών κλάδων, (3) την προβολή των σημάτων καταγωγής και ποιότητας, (4) τον συνυπολογισμό του τροπικού στοιχείου.
Ως προς την εμπορική πολιτική και την εξωτερική πολιτική της Ένωσης, η Ένωση θα πρέπει να συνυπολογίζει τις ιδιαιτερότητες και τα ευαίσθητα προϊόντα των εξόχως απόκεντρων περιοχών .
Σε ό,τι αφορά την αλιεία, τη γαλάζια ανάπτυξη και τη θαλάσσια διάσταση της ΕΕ, η έκθεση θυμίζει τη θεμελιώδη συμβολή των ΕΑΠ.
Όσον αφορά την πολιτική της συνοχής, το ΕΚ ζητεί την εδραίωση της πολιτικής αυτής στο επόμενο πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο
Όσον αφορά το περιβάλλον, το Κοινοβούλιο εκτιμά ότι είναι πλέον καιρός να παγιωθούν τα εφαρμοζόμενα προπαρασκευαστικά προγράμματα.

Συμφωνία για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, που εγκρίθηκε στο Κιγκάλι (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná)

05-07-2017

Το κύριο αποτέλεσμα της 28ης συνεδρίασης των συμβαλλόμενων μερών του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, η οποία πραγματοποιήθηκε από 10 έως 15 Οκτωβρίου 2016 στο Κιγκάλι (Ρουάντα), ήταν η έγκριση μίας τροποποίησης στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ.
Η τροποποίηση προσθέτει τους υδροφθοράνθρακες (HFC) στον κατάλογο των ουσιών που ρυθμίζονται από το πρωτόκολλο και τροποποιεί αναλόγως τα εφαρμοστέα άρθρα του πρωτοκόλλου.
Ωστόσο, ανακαλύφθηκε ότι οι HFC είναι ενεργά αέρια θερμοκηπίου, με δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη έως και χίλιες φορές μεγαλύτερο από αυτό του διοξειδίου του άνθρακα. Συνεπώς, η χρήση τους πρέπει να μειωθεί το συντομότερο δυνατό.
Για αυτόν τον λόγο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κληθούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης της τροποποίησης σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα.

Σύμβαση για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean)

05-07-2017

Η σύμβαση για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση στοχεύει στην προστασία του ανθρώπινου περιβάλλοντος από την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Μέχρι στιγμής η εν λόγω σύμβαση έχει επεκταθεί μέσω οκτώ πρωτοκόλλων, τα οποία προσδιορίζουν συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να λάβουν τα συμβαλλόμενα μέρη προκειμένου να μειώσουν τις οικείες εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων. Το πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο, είναι ένα πρωτόκολλο πολλαπλών ρύπων που σχεδιάστηκε για να μειωθεί η οξίνιση, ο ευτροφισμός και το όζον σε επίπεδο εδάφους, μέσω του καθορισμού ανώτατων ορίων εκπομπών για το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου, τις πτητικές οργανικές ενώσεις και την αμμωνία, με χρονικό ορίζοντα το 2010.
Η κύρωση των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση.

Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Ψήφισμα) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)

05-07-2017

Η συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας που συνήφθη μεταξύ ΕΕ και Κούβας είναι ένα αναγκαίο μέσο για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για τις σχέσεις που ήδη διατηρεί η ΕΕ και τα κράτη μέλη της με τη Δημοκρατία της Κούβας.
Με τη συμφωνία αυτή η ΕΕ έχει δεσμευθεί να συνεργαστεί με την Κούβα για την ανάπτυξή της, με πλήρη σεβασμό στην αυτονομία, την εθνική κυριαρχία και την ανεξαρτησία της.
Σχετικά με το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις, η συμφωνία αναφέρεται σε ένα ισχυρότερο πλαίσιο για να διατηρηθεί το επίπεδο στο οποίο ήδη βρίσκονται οι σχέσεις.
Αυτή είναι η πρώτη διμερής πολιτική δέσμευση που υπογράφουν η ΕΕ και η Κούβα. Η στήριξη του Κοινοβουλίου θα πρέπει να παρέχεται με κριτικό πνεύμα, επαγρύπνηση και με την εφαρμογή των ίδιων απαιτήσεων και με τον σεβασμό που επιδεικνύουμε στη δική μας Ένωση και σε άλλους εταίρους που δεσμεύονται να μοιραστούν τις αξίες και τις επιδιώξεις της ΕΕ.

Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)

05-07-2017

Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου («οδηγία PIF») είναι το πρώτο βήμα προς την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου στην Ευρώπη όταν διαπράττονται εγκλήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στο θέμα της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
 Η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υποθέσεις που αφορούν ζημία ύψους τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων EUR σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.
 Η απάτη στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων συμπεριλήφθηκε επίσης στην ρήτρα αναθεώρησης
 Η μέγιστη ποινή για φυσικά πρόσωπα θα ανέρχεται σε φυλάκιση τουλάχιστον τεσσάρων ετών σε ολόκληρη την Ευρώπη όταν αφορά ζημίες ή οφέλη ύψους τουλάχιστον 100 000 EUR.
 Οι προθεσμίες παραγραφής και οι προθεσμίες για την εκτέλεση των αποφάσεων θα είναι 5 έτη.

Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)

05-07-2017

Μαζί με τις χώρες εταίρους και τα κράτη μέλη της, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία των λαών τους.
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να βρει καινοτόμους τρόπους συμμετοχής με τη δημιουργία ενός χώρου διαλόγου και ευαισθητοποίησης. Η έκθεση διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις άξονες:
• Στόχοι
• Διακυβέρνηση και εργαλεία
• Διαπροσωπική προσέγγιση
• Η συνολική στρατηγική της ΕΕ
Ένας άλλος σημαντικός άξονας που εξετάζει η έκθεση είναι η ανάγκη εξασφάλισης της συμμετοχής των πολιτών, των ενδιαφερομένων, των δικτύων, της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δραστηριότητες των νέων. Επιπλέον, η σύνδεση με τη συνολική στρατηγική της ΕΕ, είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητη σε θέματα που αφορούν τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο.
Η έκθεση ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί στενά με όλα τα κράτη που συμμερίζονται τους στόχους και τις αξίες της και είναι έτοιμα να δράσουν για την υποστήριξή τους.

Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek)

04-07-2017

Με βάση τη συμφωνία-πλαίσιο, μεταξύ της Ε.Ε και του, το Κοσσυφοπέδιο θα μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα της Ένωσης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του να θεσπίζει και να εφαρμόζει πρότυπα στους διάφορους συναφείς με το οικείο πρόγραμμα τομείς και σε συνάρτηση με την πρόοδο που σημειώνει στους τομείς αυτούς.
Η σύναψη της συμφωνίας πλαισίου θα επιτρέψει το σταδιακό άνοιγμα ορισμένων προγραμμάτων της Ένωσης για το Κοσσυφοπέδιο ή την ενίσχυση της συμμετοχής του σε αυτά, προσφέροντας, εκτός από την ενδυνάμωση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μέσω της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, δυνατότητες για περαιτέρω σύσφιξη των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και επιστημονικών δεσμών και ενίσχυση των διαπροσωπικών επαφών και της τομεακής συνεργασίας.
Επίσης, θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και θα εμβαθύνει τις διμερείς σχέσεις. Η συμφωνία-πλαίσιο συνεισφέρει στη διευκόλυνση της ένταξης του Κοσσυφοπεδίου στις πολιτικές της ΕΕ και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πορεία ένταξης του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08E210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10037
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08E210
  1047 Brussels