Sander LOONES : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

 • 14-10-2014 / 11-11-2018 : Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

 • 14-10-2014 / 11-11-2018 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Βέλγιο)

Αντιπρόεδρος 

 • 08-01-2015 / 18-01-2017 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

βουλευτές 

 • 22-10-2014 / 07-01-2015 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 • 22-10-2014 / 11-11-2018 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Αναπληρωτής 

 • 22-10-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
 • 22-10-2014 / 11-11-2018 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία
 • 23-09-2015 / 18-01-2017 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας 
Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων  
- INTA_AD(2018)625387 -  
-
INTA 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση όσον αφορά τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016  
- INTA_AD(2018)615456 -  
-
INTA 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2015  
- ECON_AD(2017)595631 -  
-
ECON 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης  
- INTA_AD(2018)627014 -  
-
INTA 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας  
- INTA_AD(2018)626928 -  
-
INTA 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού  
- INTA_AD(2018)625442 -  
-
INTA 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) NL  
 

De financiering van terrorisme door roof en verkoop van cultuurgoederen moet bestreden worden, dat is evident. Maar we moeten opletten dat de nieuwe EU-regelgeving haar doel niet voorbij schiet en door een wildgroei aan administratieve procedures de legale invoer van cultuurgoederen belemmert. We hebben duidelijke en efficiënte regels nodig die terreurfinanciering tegengaan maar legale transacties niet nodeloos bemoeilijken. Bij een administratieve rompslomp heeft niemand baat. Daarom stemt de N-VA-delegatie tegen dit verslag en hopen we op een bijsturing in de trialoog.

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) NL  
 

In dit voorstel legt het Europees Parlement haar positie vast voor de begroting van 2019, zodat de finale onderhandelingen met de Raad kunnen beginnen.
Met een totaal van meer dan 166 miljard euro kiest het Parlement opnieuw voor meer uitgaven. Uiteraard zitten in het pakket een reeks initiatieven die erg gepast zijn en tegemoetkomen aan reële noden op het terrein. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verhoging van de middelen voor Frontex, bijkomende budgettaire ruimte op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en de uitbreiding van Erasmus+.
Maar als we geloofwaardig willen blijven, zou dat gecombineerd moeten worden met het schrappen van zaken die de EU vandaag niet goed doet, of zelfs beter niet meer zou doen, zodat we ons duidelijk kunnen richten op zaken waar Europa een specifieke toegevoegde waarde biedt. Zo is er bijvoorbeeld geen enkele meerwaarde aan het gratis uitdelen van Interrail-passen, een project dat handenvol geld kost en in 2019 verder zal worden uitgebreid. N-VA heeft dan ook tegen dit begrotingsvoorstel gestemd.

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (A8-0311/2018 - José Manuel Fernandes) NL  
 

Globalisering is onvermijdelijk en gaat hand in hand met de opening van nieuwe markten, met internationale concurrentie, met economische groei en met jobcreatie die het jobverlies in minder competitieve sectoren overtreft. Er is bijgevolg vooral nood aan structurele hervormingen om te kunnen aansluiten bij duurzame economische groei. Dit vereist economisch maatwerk gecombineerd met een aangepast sociaal beleid waarvoor, eveneens in lijn met de Verdragen, de lidstaten als eerste en meest gepaste overheid bevoegd zijn.
De N-VA-delegatie in het Europees Parlement heeft begrip voor de doelstellingen van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG), maar is ervan overtuigd dat een Europese transferunie geen remedie kan zijn om de werkloosheid aan te pakken, noch een broodnodig structureel hervormingsbeleid kan vervangen. De Europarlementsleden van de N-VA hebben daarom tegen dit verslag gestemd.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης στην ΕΚΤ και ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Οι ερωτήσεις αυτές υποβάλλονται πρώτα στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων