Damiano ZOFFOLI : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

  • 18-02-2015 / 01-07-2019 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

  • 18-02-2015 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Ιταλία)

Αντιπρόεδρος 

  • 28-04-2015 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν

βουλευτές 

  • 09-03-2015 / 18-01-2017 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  • 27-04-2015 / 27-04-2015 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Αναπληρωτής 

  • 16-04-2015 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά
  • 16-07-2015 / 18-01-2017 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ  
- ENVI_AD(2018)617993 -  
-
ENVI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών  
- ENVI_AD(2017)601214 -  
-
ENVI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εφοδιαστική στην ΕΕ και τις πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ  
- ENVI_AD(2016)587801 -  
-
ENVI 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 όσον αφορά την εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων  
- ENVI_AD(2018)627826 -  
-
ENVI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων  
- ENVI_AD(2017)603103 -  
-
ENVI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη  
- ENVI_AD(2016)582292 -  
-
ENVI 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις 
Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 139, Παράρτημα III του Κανονισμού

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) IT  
 

L'aria nelle nostre città è sempre più inquinata: solo nella pianura Padana, il territorio da dove provengo, le giornate di sforamento dei valori massimi di polveri sottili sono in media più di 35 l'anno e in Italia più di 90 mila morti premature all'anno sono legate all'inquinamento.
Con questo rapporto che votiamo oggi sosteniamo i nostri amministratori locali nel loro lavoro per migliorare la qualità dell'aria agendo sulle regole per gli appalti pubblici europei, che stabiliscono dei target per l'acquisto di mezzi a basse e zero emissioni. Arriverà presto in plenaria un'altra direttiva sui livelli massimi di emissioni di CO2 per gli autobus urbani, che prevede un livello minimo di produzione di autobus a zero emissioni in Europa al 50% al 2025 e al 75% dal 2030 in poi. In questo modo stimoleremo l'offerta europea di autobus urbani a zero emissioni e renderemo l'aria delle nostre città più pulita.

Υγειονομική ταφή των αποβλήτων (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) IT  
 

Sono molto contento che sia arrivato alla fine l'iter legislativo per l'approvazione della nuova strategia europea per un'economia circolare e un nuovo modello di sviluppo, che ci consente di fare un passo importante nella gestione dei rifiuti a livello europeo e soprattutto verso il superamento di quella "economia dello scarto" che ha caratterizzato la nostra economia. Complimenti al buon lavoro della collega Simona Bonafè, che porterà a un deciso aumento della quota di rifiuti che saranno riciclati e a una importantissima diminuzione dei rifiuti che si potranno conferire alle discariche insieme all'introduzione della raccolta differenziata obbligatoria anche per i rifiuti tessili e per quelli pericolosi. Se pensiamo che solo in Italia ogni anno si producono circa 500 kg di rifiuti pro capite, si capisce quanto sia importante una legge coraggiosa in questo campo; ne va del futuro dei nostri figli. Importantissima anche la parte sulla riduzione degli sprechi alimentari, che dovrebbero essere ridotti del 50% entro il 2030, incentivando la redistribuzione degli alimenti non più vendibili.
L'economia circolare, non è solo una "nuova" politica di gestione dei rifiuti, ma un modo diverso di gestire le materie prime: più rispettoso dell'ambiente e di tutti noi. Un'alleanza virtuosa tra ambiente e sviluppo sostenibile.

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) IT  
 

Le nostre case e i nostri edifici consumano troppa energia, ancora prodotta, peraltro, soprattutto con combustibili fossili. Questo crea costi ingiustificati per gli utenti, che si ritrovano a pagare bollette elevate, oltre ad emissioni di CO2 ed altri inquinanti nell'atmosfera che potrebbero essere ridotti, a beneficio dell'ambiente e della salute dei cittadini.
Purtroppo l'età media del parco immobiliare è avanzata, e il tasso di ristrutturazione degli edifici troppo basso; bisogna perciò avvalersi di strategie di rinnovo a lungo termine per migliorare le nostre case, trasformandole in vere e proprie case smart , integrate nelle infrastrutture energetiche e digitali. L'obiettivo che ci poniamo è ambizioso ma realizzabile: entro il 2050 tutti gli edifici dovranno essere a zero consumi energetici.
Se vogliamo rispettare gli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'accordo COP21 di Parigi, pagare molto meno le nostre bollette e rispettare l'ambiente, questa è la strada da percorrere.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης στην ΕΚΤ και ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Οι ερωτήσεις αυτές υποβάλλονται πρώτα στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με τις χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος  
- P8_DCL(2016)0115 - Άκυρη  
Alberto CIRIO , Karin KADENBACH , Catherine STIHLER , Kateřina KONEČNÁ , Biljana BORZAN , Εύα ΚΑΪΛΗ , Piernicola PEDICINI , David BORRELLI , Damiano ZOFFOLI , Sirpa PIETIKÄINEN , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 24-10-2016
Λήξη προθεσμίας : 24-01-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 249 - 25-01-2017
Γραπτή δήλωση σχετικά με τις επικίνδυνες επιπτώσεις της διαδικτυακής πώλησης φαρμάκων για την υγεία των γυναικών  
- P8_DCL(2016)0035 - Άκυρη  
Elena GENTILE , Giovanni LA VIA , Raffaele FITTO , Enrico GASBARRA , Damiano ZOFFOLI , Patrizia TOIA , Luigi MORGANO , Isabella DE MONTE , Renata BRIANO , Miriam DALLI , Marc TARABELLA , Remo SERNAGIOTTO  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 11-04-2016
Λήξη προθεσμίας : 11-07-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 88 - 12-07-2016
Γραπτή δήλωση σχετικά με τον διαβήτη  
- P8_DCL(2016)0008 - Περατώθηκε με πλειοψηφία  
Nicola CAPUTO , Therese COMODINI CACHIA , Christel SCHALDEMOSE , Sirpa PIETIKÄINEN , Dame Glenis WILLMOTT , Marc TARABELLA , Simona BONAFÈ , Daciana Octavia SÂRBU , Bogdan Brunon WENTA , Nicola DANTI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marisa MATIAS , Marlene MIZZI , Elena GENTILE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Enrico GASBARRA , Tibor SZANYI , Renato SORU , Luigi MORGANO , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Damiano ZOFFOLI , Ricardo SERRÃO SANTOS , Renata BRIANO , Carlos ZORRINHO , Isabella DE MONTE , Silvia COSTA , Brando BENIFEI  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 01-02-2016
Λήξη προθεσμίας : 01-05-2016
Ημερομηνία έγκρισης : 02-05-2016
Κατάλογος υπογραφόντων : P8_PV(2016)05-09(ANN02)
Αριθμός υπογραφόντων : 405 - 02-05-2016

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων