Estefanía TORRES MARTÍNEZ : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

  • 25-03-2015 / 01-07-2019 : Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

  • 25-03-2015 / 01-07-2019 : PODEMOS (Ισπανία)

βουλευτές 

  • 25-03-2015 / 04-10-2015 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
  • 25-03-2015 / 18-01-2017 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  • 05-10-2015 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού
  • 05-10-2015 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Αναπληρώτρια 

  • 25-03-2015 / 18-01-2017 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
  • 25-03-2015 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας 
Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων  
- AGRI_AD(2018)626778 -  
-
AGRI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  
- ENVI_AD(2018)627712 -  
-
ENVI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών για νέους αγρότες μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2013  
- ENVI_AD(2018)615402 -  
-
ENVI 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις 
Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 139, Παράρτημα III του Κανονισμού

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Συμφωνία Eurojust-Δανίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (A8-0192/2019 - Claude Moraes) ES  
 

. – En este momento Dinamarca es miembro de pleno derecho de Eurojust. El nuevo Reglamento (UE) 2018/1727 de Eurojust entrará en vigor el 12 de diciembre de 2019. A partir de ese momento, debido al Protocolo n. 22 de los Tratados, Dinamarca se considerará como un tercer Estado con respecto a Eurojust. Sin embargo, Dinamarca ha expresado el deseo de seguir participando en las actividades de Eurojust. Por este motivo, si tuviéramos que esperar a la entrada en vigor del nuevo Reglamento para concluir un acuerdo específico, habría una «brecha operativa» hasta que el nuevo acuerdo entrara en vigor. Por lo tanto, Eurojust ha celebrado un acuerdo de conformidad con el marco legal vigente, que solo contempla la consulta al PE (es decir, no tiene poder de veto ni posibilidad de modificar el contenido del acuerdo). La posición habitual del grupo respecto al acuerdo internacional de Eurojust es la abstención. Sin embargo, Dinamarca tenía el mismo problema con Europol, y en ese caso el grupo votó a favor. Si Dinamarca desea participar en el sistema de cooperación judicial de la UE, como lo está haciendo ahora, no hay razones particulares para oponerse. Por lo tanto, hemos votado a favor.

Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) ES  
 

. – Hemos votado a favor de la revisión del Reglamento que persigue mejorar y actualizar la coordinación de los sistemas nacionales de Seguridad Social con el objeto de garantizar una protección más eficaz y adecuada de los beneficiarios; así como favorecer un mejor control de situaciones con vistas a evitar abusos y malas prácticas.
La modificación abarca seis bloques de disposiciones en los Reglamentos, las relativas a: igualdad de trato (acceso a prestaciones de ciudadanos UE económicamente inactivos); prestaciones familiares, prestaciones por cuidados de larga duración, prestaciones por desempleo, legislación aplicable, y modificaciones diversas.
Las partes más sensibles eran las relativas desempleo y legislación aplicable. Se han mejorado aspectos para eliminar vacíos legales y evitar el fraude (como la necesidad de informar al país de recepción de manera formal previo al envío del trabajador), evitar que los trabajadores desplazados y sujetos a movilidad pierdan derechos y prestaciones, que un trabajador que se envía a trabajar fuera al menos lleve 3 meses cotizados en el país de origen, o que ese trabajo fuera no pueda prolongarse por más de 18 meses sin que pase a ser trabajador del otro Estado y tener las condiciones y beneficios de ese otro Estado miembro.

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 

. – Hemos votado a favor. El año pasado la Comisión Europea presentó su última propuesta del paquete de movilidad limpia por primera vez en la historia de las emisiones de CO2 para los camiones, pero sin incluir los autobuses y autocares de inmediato. En conjunto, los vehículos pesados son responsables de la cuarta parte de las emisiones totales de CO2 del transporte por carretera, o el 6 % de las emisiones totales de CO2 de la UE. La propuesta establece objetivos de reducción del 15 % para 2025 según los niveles de 2019, y al menos una reducción potencial del 30 % para 2030, sujeto a revisión en 2022. Solo se cubren los camiones grandes, mientras que los vehículos vocacionales, autobuses, autocares y remolques están exentos. Hasta 2022 cuando se ampliará el alcance. La propuesta incluye un mecanismo de súper créditos para incentivar la utilización de vehículos de emisiones bajas y cero (ZLEV).

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης στην ΕΚΤ και ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Οι ερωτήσεις αυτές υποβάλλονται πρώτα στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία  
- P8_DCL(2016)0124 - Άκυρη  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Στέλιος ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 30-11-2016
Λήξη προθεσμίας : 01-03-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 35 - 02-03-2017
Γραπτή δήλωση σχετικά με την επείγουσα ανάγκη αύξησης των τιμών παρέμβασης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα  
- P8_DCL(2016)0069 - Άκυρη  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 58 - 13-12-2016
Γραπτή δήλωση σχετικά με τις αλλεργικές παθήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
- P8_DCL(2015)0068 - Άκυρη  
Csaba MOLNÁR , Nicola CAPUTO , Biljana BORZAN , Nessa CHILDERS , Miriam DALLI , Renate SOMMER , Kateřina KONEČNÁ , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Lynn BOYLAN , Michèle RIVASI  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 02-12-2015
Λήξη προθεσμίας : 02-03-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 47 - 03-03-2016

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων