Mihai ŢURCANU : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

 • 02-03-2015 / 01-07-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

 • 02-03-2015 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (Ρουμανία)

βουλευτές 

 • 15-04-2015 / 18-01-2017 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 15-04-2015 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Αναπληρωτής 

 • 14-04-2015 / 05-10-2015 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 14-04-2015 / 18-01-2017 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 14-04-2015 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 06-10-2015 / 18-01-2017 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας 
Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής  
- ENVI_AD(2018)625333 -  
-
ENVI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης  
- ENVI_AD(2018)623622 -  
-
ENVI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τα προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά  
- ENVI_AD(2018)619208 -  
-
ENVI 

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις 
Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 139, Παράρτημα III του Κανονισμού

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Κτηνιατρικά φάρμακα (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) RO  
 

Antibioticele trebuie să producă efecte pentru a salva viața pacienților care au infecții bacteriene grave, nu pentru a crește productivitatea fermelor agricole!
Noi, la nivel european, trebuie să legiferăm corect utilizarea medicamentelor de uz veterinar și să restrângem utilizarea medicamentelor în efectivele de animale, astfel încât acestea să poată continua să aibă efectul scontat în cazul tratării oamenilor!
Combaterea rezistenței la antibiotice este un subiect care ridică probleme serioase la nivelul întregii Europe. Susțin acest raport și încurajez Comisia să facă acest proiect mai ambițios în ceea ce privește dispozițiile legate de combaterea rezistenței la antibiotice, să adauge în special definiții clare ale diferitelor forme de tratament - tratament curativ, tratament de control și tratament preventiv - și să interzică utilizarea profilactică a medicamentelor antibacteriene.
Vânzarea pe internet a antibioticelor și vânzarea de medicamente de uz veterinar pentru care este necesară prescripție trebuie neapărat interzisă! Acest lucru este un adevărat risc pentru sănătatea publică.

Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) RO  
 

Datele arată că economia europeană este în creștere după criza economică din 2007. Este îmbucurător faptul că PIB-ul UE este mai mare decât în 2007, iar rata șomajului în zona euro a fost de 8,6% la începutul anului, adică cea mai scăzută rată înregistrată de la sfârșitul anului 2008.
Cu toate acestea, chiar dacă aceste cifre ne arată un aspect pozitiv privind economia europeană, trebuie să ținem cont și de șomajul în rândul tinerilor, de segmentarea și de inegalitățile de pe piața muncii.
Am susținut acest raport deoarece subliniază faptul că Europa trebuie să mai creeze piețe ale forței de muncă favorabile incluziunii, locuri de muncă de calitate pentru toți, îmbunătățirea calității vieții în echilibru cu viața profesională, crearea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții, perfecționare și recalificare profesională.

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) RO  
 

Susțin această propunere ambițioasă a Comisiei privind materialele plastice de unică folosință. Acest raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului produselor din plastic asupra mediului face parte din pachetul ce privește economia circulară. O prioritate pe agenda UE și o necesitate pentru viitorul resurselor planetei.
Susțin acest dosar și sper să producă efecte. Am votat în favoarea acestui raport pentru o Europă mai curată, mai sigură. Sper ca Comisia să aloce stimulentele economice pentru reducerea deșeurilor marine, conștienți fiind de efectele negative generate de produsele din plastic de unică folosință. În era plasticului, așa cum denumește și raportoarea acestui dosar epoca noastră, trebuie să conștientizăm faptul că sunt necesare și chiar urgente măsuri care să reducă deșeurile. Cifrele care prezintă situația poluării sunt îngrijorătoare. În fiecare an, în UE sunt generate aproximativ 26 de milioane de tone de deșeuri din plastic. Mai puțin de 30 % dintre acesta sunt reciclate, restul sfârșesc în natură, râuri și mări.
În plus, deputații europeni dezbat, în prezent, o propunere de interzicere a anumitor materiale plastice de unică folosință, cum ar fi tacâmurile și farfuriile, precum și de a obliga companiile de ambalare a mărfurilor să contribuie la costurile de eliminare a deșeurilor din plastic.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών  
- P8_DCL(2016)0034 - Άκυρη  
Daniel BUDA , Viorica DĂNCILĂ , Cristian-Silviu BUŞOI , Norbert ERDŐS , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , Mihai ŢURCANU , Franc BOGOVIČ , Vladimir URUTCHEV , Marc TARABELLA , Hannu TAKKULA , Norica NICOLAI  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 11-04-2016
Λήξη προθεσμίας : 11-07-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 142 - 12-07-2016
Γραπτή δήλωση σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Μέλι για πρόγευμα» και την παγκόσμια ημέρα των μελισσών  
- P8_DCL(2016)0033 - Άκυρη  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 11-04-2016
Λήξη προθεσμίας : 11-07-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 224 - 12-07-2016

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων