Pirkko RUOHONEN-LERNER : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

 • 27-04-2015 / 01-07-2019 : Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

 • 27-04-2015 / 01-07-2019 : Perussuomalaiset (Φινλανδία)

Αντιπρόεδρος 

 • 12-07-2016 / 13-12-2017 : Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή

βουλευτές 

 • 18-05-2015 / 18-01-2017 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 • 18-05-2015 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
 • 24-06-2016 / 11-07-2016 : Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Ειδική επιτροπή σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή

Αναπληρώτρια 

 • 12-05-2015 / 30-11-2015 : Ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος
 • 12-05-2015 / 18-01-2017 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 12-05-2015 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράκ
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου  
- ECON_AD(2017)613264 -  
-
ECON 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών  
- ECON_AD(2017)604737 -  
-
ECON 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 - όλα τα τμήματα  
- ECON_AD(2015)560918 -  
-
ECON 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις 
Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 139, Παράρτημα III του Κανονισμού

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) FI  
 

Äänestin sen puolesta, että viisumivapaus Ison-Britannian ja EU:n välillä jatkuu senkin jälkeen, kun maa ei enää kuulu unioniin. Tulevaisuudessa EU:hun matkustavat britit tarvitsevat viisumin vain, jos he viettävät EU-alueella yli kolme kuukautta. On tärkeää, että viisumivapautta ei kuitenkaan myönnetä ilman vastavuoroisuutta. Mikäli Britannia ottaa viisumipakon käyttöön yhdenkin jäsenmaan kohdalla, viisumivaatimukset tulevat voimaan myös EU-alueelle pyrkiville Britannian kansalaisille.
Sopimuksettoman brexitin tapahtuminen näyttää entistä todennäköisemmältä. Täysistunnon aikana komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti, että Britannia ei saa pääministeri Mayn toivomaa lisäaikaa, ellei EU:n ja Mayn neuvottelemaa erosopimusta ole hyväksytty Britannian parlamentin alahuoneessa 12. huhtikuuta mennessä. Viisumivapaudesta tekemämme päätös lieventää niin sanotusta kovasta brexitistä kansalaisten päivittäiseen elämään aiheutuvia haittoja.

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) FI  
 

Direktiiviesityksen tavoitteena on torjua suurten monikansallisten yritysten veronkiertoa. Yritysten on julkistettava tiedot siitä, missä niiden voitot syntyvät ja mihin ne maksavat veronsa maakohtaisesti. Muita julkistettavia tietoja ovat voitto ja tappio, käyttöomaisuus ja työntekijöiden lukumäärä.
Tietojen julkistamisvelvollisuus koskee yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää 750 miljoonaa euroa. Mielestäni kynnysarvo on liian korkea ja sitä olisi pitänyt madaltaa 40 miljoonaan. Lukujen väliin mahtuu valtava määrä veroparatiiseja hyödyntäviä yrityksiä, joita tietojen julkistamisvelvollisuus ei koske. Esitykseen sisältyy lisäksi ns. ”suojalauseke”, joka mahdollistaa tietojen tilapäisen julkistamatta jättämisen tietyin ehdoin, esimerkiksi jos tietojen julkistamisen oletetaan vahingoittavan yrityksen kilpailukykyä. Pelkään pahoin, että tätä mahdollisuutta jättää joitain tietoja julkistamatta voidaan hyödyntää veronkierron torjunnan kannalta olennaisten tietojen pimittämiseen.
Esityksen tarkoituksena on vahvistaa parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta. Pidän valitettavana, että asian käsittely on pysähtynyt neuvostoon. Äänestin esityksen puolesta huolimatta sen puutteista, jotta seuraavalla kaudella neuvotteluita ei tarvitse aloittaa puhtaalta pöydältä. On tärkeää, että 750 miljoonan euron liikevaihtorajaa tarkastellaan neljän vuoden kuluttua uudelleen.

Ισότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) FI  
 

Mietinnössä on monia hyviä huomioita sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta, minkä johdosta äänestin sen puolesta. Jäsenvaltioita kehotetaan siirtymään Suomen ja Ruotsin kaltaiseen aviopuolisoiden erillisverojärjestelmään, sillä tämän nähdään edistävän oikeudenmukaista verokohtelua.
Kuten mietinnössä todetaan, laadukkaiden lastenhoitopalvelujen saatavuuden puute ja näiden palvelujen kohtuuttomat kustannukset ovat suurimpia yksittäisiä esteitä naisten tasa-arvoiselle osallistumiselle työelämään.
Olisin tässä yhteydessä halunnut nostaa esille ilmiön, joka aiheuttaa monessa maassa suuria haasteita julkisen talouden rahoitukselle. Syntyvyys on laskenut useissa jäsenmaissa monia vuosia. Alhaisimmalla tasolla se on Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa. Suomessakin syntyvyys on laskenut seitsemän vuotta peräjälkeen.
Kohtuuhintaisten ja laadukkaiden lastenhoitopalvelujen saatavuutta parantamalla edistetään sukupuolten tasa-arvoa, mutta samalla helpotetaan myös lapsiperheiden arkea. Perheen perustamisesta on tehtävä houkuttelevaa, jotta syntyvyys saataisiin jälleen nousuun. On syytä myös tarkastella, tulisiko esimerkiksi lapsilisiin tehdä korotuksia. Kannatan myös järjestelmää, jossa lapsiperheille tarjotaan apua kodin askareissa, kuten lastenhoidossa, siivouksessa tai ruoanlaitossa erityisesti silloin, kun perheessä on sairautta, väsymystä tai muita haastavia tilanteita.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων