Asim ADEMOV : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

  • 14-09-2017 / 01-07-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

  • 14-09-2017 / 01-07-2019 : Citizens for European Development of Bulgaria (Βουλγαρία)

βουλευτές 

  • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Αναπληρωτής 

  • 04-10-2017 / 13-12-2017 : Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
  • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
  • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις 
Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 139, Παράρτημα III του Κανονισμού

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) BG  
 

. – Подкрепих доклада относно определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово). Комисията по външни работи многократно е подкрепяла облекчаване на визовия режим и либерализиране на визовия режим за всички страни от Западните Балкани като начин за насърчаване на контактите между хората и за укрепване на отношенията с ЕС. Косово е единствената страна от Западните Балкани, която – от 2010 г. насам – не се е възползвала от споразумение за облекчаване на визовия режим и понастоящем е единствената страна, чиито граждани се нуждаят от виза, за да пътуват в ЕС. Тази ситуация създаде сред населението силно чувство на „граждани втора категория“ и на „блокиране“, което създава натиск, който в миналото подтикна гражданите да търсят други начини за пътуване в ЕС. Пътуването без визи не само дава възможност за контакти между хората, за по-добро трансгранично сътрудничество, за културен, образователен и професионален обмен, но и спомага за намаляване на незаконната миграция. Либерализираният визов режим ще открие възможности за гражданите да пътуват в чужбина с цел туризъм, да посещават роднини и приятели, без да трябва да се изправят пред дълги и скъпо струващи визови процедури.

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (A8-0288/2018 - Michel Dantin) BG  
 

. – Подкрепих доклада относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Изискванията, определени в настоящата директива, следва да отразяват националната ситуация и условията, в които са поставени водоснабдителните предприятия в държавите членки. Водите, предназначени за консумация от човека, имат основна роля в продължаващите усилия на Съюза за укрепване на опазването на здравето на човека и на околната среда срещу химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система. Регулирането на съединенията, нарушаващи функциите на ендокринната система, в настоящата директива представлява обещаваща стъпка в съответствие с актуализираната стратегия на ЕС относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, която Комисията е длъжна да изготви незабавно. Неефективното използване на водните ресурси, по-специално течовете във водоснабдителната инфраструктура, води до прекомерно използване на оскъдните източници на води, предназначени за консумация от човека. Действителното премахване на техническите бариери и съответствието на всички продукти и материали в контакт с води, предназначени за консумация от човека, на равнището на Съюза може да бъде постигнато само чрез установяване на минимални изисквания за качество на равнището на Съюза. В резултат на това тези разпоредби следва да бъдат засилени посредством процедура за хармонизация на такива продукти и материали. Тези дейности следва да се основават на опита и постиженията на редица други държави членки.

Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) BG  
 

. – Подкрепих доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС. Без да засяга основните права и свободи на работниците, настоящата директива цели премахването на такива пречки, като гарантира, че жизнеспособните предприятия и предприемачи, включително еднолични търговци, които са икономически жизнеспособни, с финансови затруднения разполагат с достъп до ефективни национални рамки за превантивно преструктуриране, които им позволяват да продължат да осъществяват дейност. Държавите членки могат да предвидят и други средства за защита на длъжниците освен изискваните съгласно настоящата директива, включително договорни средства. Комисията насърчава държавите членки да определят минимални стандарти по отношение на специалистите, като например обучение и професионална квалификация, регистрация като практикуващ специалист, лична отговорност, професионалния етичен кодекс, застраховка и добра репутация. Държавите членки гарантират, че специалистите в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, както и други ефективни надзорни механизми във връзка с предоставянето на такива услуги, се съобразяват с нормативно уредени кодекси за поведение, които включват най-малко разпоредби във връзка с обучението, квалификацията, лицензирането, регистрацията, личната отговорност, застраховането и добрата репутация.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων 

Επικοινωνία