Asim ADEMOV : Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (σύσταση) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) BG  
 

. – Подкрепям доклада относно тарифната квота за висококачествено говеждо месо при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз.
По искане на американския отрасъл за производство на говеждо месо, който изрази загриженост във връзка с прилагането на TRQ, САЩ предприеха мерки за възобновяване на ответните мита върху списъка с продукти от Съюза в рамките на този спор. За да се избегне повторното налагане на увеличените мита върху определени продукти от Съюза, САЩ и Европейският съюз проведоха консултации във връзка с действието на преработения Меморандум за разбирателство, като САЩ поискаха в тяхна полза да бъде разпределен дял от тарифната квота.
Договореното решение води до постепенно разпределяне на 16 500 метрични тона в тарифните квоти и няма да има увеличение на общия обем на говеждо месо, което влиза в Съюза.

Η κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ (B9-0181/2019) BG  
 

. – Подкрепих резолюцията относно кризата с апелативния орган на СТО. Европейският парламент винаги е бил непоколебим защитник на многостранната търговска система, в чийто център стои Световната търговска организация. Тя е изправена пред дълбока криза, като освен нейната функция за водене на преговори, така и механизмът за уреждане на спорове са застрашени. Ако не бъде намерено решение, Апелативният орган ще престане да функционира след 10 декември 2019 г., защото мандатите на двама от останалите трима членове ще изтекат и Апелативният орган вече няма да може да разглежда нови обжалвания, тъй като за това са необходими трима членове. Това ще има много сериозни последици за многостранната търговска система. За съжаление текущите дискусии между членовете на СТО все още не са довели до положителни резултати и затова Комисията трябва да продължи разговорите, включително със Съединените щати, с цел да се осигури провеждането на процедурата по назначаване, като въпрос с приоритетно значение. Всички членове на СТО е нужно да участват конструктивно в тези дискусии, за да бъдат запълнени свободните места, като същевременно се гарантира, че СТО разполага с финансови и човешки ресурси в съответствие с потребностите си. Междупарламентарния диалог също е важен, за да се постигне положителен резултат.

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας (A9-0039/2019 - Monika Hohlmeier) BG  
 

. – Подкрепих доклада на Комисията по бюджети относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността.
Инструментът за гъвкавост е предназначен да осигурява финансирането на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в рамките на наличните тавани за една или повече функции. Таванът на годишната сума, предоставена за Инструмента за гъвкавост, е в размер на 600 000 000 EUR. За справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността е необходимо да се мобилизират значителни по размер допълнителни суми с цел спешно финансиране на такива мерки. Необходимо е да се допълни финансирането, предвидено в общия бюджет на Съюза за 2020 финансова година в размер на 778 074 489 EUR.
За да се даде възможност за бързо усвояване на средствата, настоящото решение следва да се прилага от началото на 2020 финансова година.

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας (C9-0105/2019) BG  
 

. – Подкрепих проекта относно, споразумение между ЕС и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.
Настоящото предложение има за цел, да защити интересите на производителите от ЕС и да осигурява защити срещу потенциалния неограничен внос на птиче месо. Освен това се призовава за пълно, лоялно и правилно прилагане на цялата задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), към която Украйна е поела ангажимент. Всички вносни селскостопански хранителни продукти трябва да отговарят на строгите стандарти на ЕС за безопасност на храните и високо качество. Стандартите на ЕС за безопасност на храните и здраве се прилагат за всички продукти, продавани и консумирани в ЕС, независимо дали те са произведени в рамките на Съюза или са внесени.

Τροποποίηση των κανόνων για τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης όσον αφορά την αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της Ένωσης (A9-0034/2019 - Paul Tang) BG  
 

. – В Директивата за ДДС не е предвидено освобождаване на доставките на стоки или услуги за целите на сигурността и отбраната, но се предвижда освобождаване на доставките за въоръжените сили на държава, която е страна по Северноатлантическия договор, когато взема участие в общи отбранителни дейности извън територията си. В Директивата за акцизите е предвидено освобождаване от акциз на движенията на акцизни стоки, предназначени за въоръжените сили на всяка членка на Северноатлантическия договор (НАТО). Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) е ключов инструмент за външна дейност и включва постепенното определяне на обща политика за отбрана на Съюза. Комисията и върховният представител представят през 2018г. съвместно съобщение относно план за действие за военната мобилност, в който се признава необходимостта от третиране по еднакъв начин на отбранителните дейности с цел да се предотвратят забавяния и разходи във връзка с военната мобилност, което би било стимул за държавите членки да си сътрудничат.
Целта на предложението е да уеднакви, доколкото е осъществимо, третирането за целите на ДДС на отбранителните дейности в рамките на ЕС и НАТО.
Докладчикът подкрепя напълно предложението на Комисията и предлага да се измени определението за отбранителна дейност в рамката на Съюза.

Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019, B9-0047/2019) BG  
 

Подкрепих резолюцията на Европейския парламент, защото считам, че растителните сортове, получени чрез биологични по своята същност процеси, като кръстосване и селекция, не подлежат на патентоване.
Селекцията на сортове растения се прилага от земеделските стопани от най-древни времена и е важен фактор за запазване на генетичното разнообразие. Всяко ограничение на достъпа до биологичен растителен материал, чрез въвеждане на патенти, крие редица рискове - от загуба на биологично разнообразие до създаване на монополи върху сортовете от големите компании в областта на селекцията на растения, в ущърб на потребителския избор и пазарната конкуренция.
Ето защо гласувах в подкрепа на свободния достъп на земеделските стопани и селекционерите на растения до биологичен растителен материал като гаранция за продоволствената сигурност, развитието на конкурентоспособността и иновациите в сектора.
С днешното гласуване отправихме силен сигнал към Разширената колегия по жалбите на Европейското патентно ведомство да възстанови правната сигурност по отношение на забраната за патентоване на продукти, получени от биологични по своята същност процеси.

Επικοινωνία