Véronique DE KEYSER : 7η Κοινοβουλευτική περίοδος 

Πολιτικές ομάδες 

 • 14-07-2009 / 18-01-2012 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Αντιπρόεδρος
 • 19-01-2012 / 06-06-2012 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Αντιπρόεδρος
 • 07-06-2012 / 30-06-2014 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Αντιπρόεδρος

Εθνικά κόμματα 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti Socialiste (Βέλγιο)

βουλευτές 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Ανάπτυξης
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Ανάπτυξης
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αναπληρώτρια 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

all-activities 

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρω-μεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, σχετικά με τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και την αποδοχή των βιομηχανικών προϊόντων (ΔΣΑ)  
- AFET_AD(2012)483549 -  
-
AFET 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, Τμήμα III — Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί  
- AFET_AD(2011)460660 -  
-
AFET 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας  
- AFET_AD(2013)516728 -  
-
AFET 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής  
- DEVE_AD(2012)496311 -  
-
DEVE 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο ως προς τους πιθανούς τρόπους καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ)  
- DEVE_AD(2012)476002 -  
-
DEVE 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις) 
Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την πρόκληση που συνιστά για τα Ηνωμένα Έθνη η εκμηδένιση της πείνας (Zero Hunger Challenge)  
- P7_DCL(2013)0004 - Άκυρη  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 15-04-2013
Λήξη προθεσμίας : 15-07-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 112 - 15-07-2013
Γραπτή δήλωση σχετικά με την αδιάλειπτη και αυξημένη στήριξη των εμβολιασμών στις αναπτυσσόμενες χώρες  
- P7_DCL(2012)0004 - Εγκριθείσα  
Mary HONEYBALL , Véronique DE KEYSER , Seán KELLY , Bill NEWTON DUNN , Marie-Christine VERGIAT  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 01-02-2012
Λήξη προθεσμίας : 24-05-2012
Ημερομηνία έγκρισης : 24-05-2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P7_TA(2012)0230
Αριθμός υπογραφόντων : 398 - 24-05-2012
Γραπτή δήλωση σχετικά με την προστασία του νερού ως δημοσίου αγαθού  
- P7_DCL(2010)0086 - Άκυρη  
Giommaria UGGIAS , François ALFONSI , Véronique DE KEYSER , João FERREIRA , Niccolò RINALDI  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 10-11-2010
Λήξη προθεσμίας : 17-02-2011
Αριθμός υπογραφόντων : 226 - 17-02-2011

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων