Panayiotis DEMETRIOU : 6η Κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

 • 20-07-2004 / 22-07-2007 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος
 • 23-07-2007 / 13-07-2009 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος του προεδρείου

Εθνικά κόμματα 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Δημοκρατικός Συναγερμός (Κύπρος)

βουλευτές 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας, ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Γεωργίας
 • 07-09-2006 / 14-01-2007 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Αναπληρωτής 

 • 22-07-2004 / 06-09-2006 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 29-09-2004 / 13-03-2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Προσωρινή επιτροπή για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

all-activities 

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας 
Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τα προβλήματα και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ιθαγένειας  
- AFCO_AD(2009)415126 -  
-
AFCO 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών  
- LIBE_AD(2007)388581 -  
-
LIBE 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις) 
Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την κατάργηση των απαιτήσεων θεώρησης που επιβάλλονται στους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ από τις Ηνωμένες Πολιτείες  
- P6_DCL(2009)0024 - Άκυρη  
Dushana ZDRAVKOVA , Urszula GACEK , Marian-Jean MARINESCU , Παναγιώτης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 18-02-2009
Λήξη προθεσμίας : 07-05-2009
Αριθμός υπογραφόντων : 71 - 08-05-2009
Γραπτή δήλωση σχετικά με την άρνηση των αμερικανικών αρχών να χορηγήσουν θεωρήσεις σε οικογένειες κρατουμένων  
- P6_DCL(2006)0089 - Άκυρη  
Ignasi GUARDANS CAMBÓ , Παναγιώτης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , Ana GOMES , Gérard ONESTA , Sylvia-Yvonne KAUFMANN  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 11-12-2006
Λήξη προθεσμίας : 29-03-2007
Αριθμός υπογραφόντων : 187 - 29-03-2007
Γραπτή δήλωση σχετικά με με την προστασία και τη διατήρηση της θρησκευτικής κληρονομιάς στο βόρειο τμήμα της Κύπρου  
- P6_DCL(2006)0021 - Εγκριθείσα  
Iles BRAGHETTO , Παναγιώτης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 03-04-2006
Λήξη προθεσμίας : 06-07-2006
Ημερομηνία έγκρισης : 05-09-2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P6_TA(2006)0335
Αριθμός υπογραφόντων : 403 - 06-07-2006

Κατάσταση παρόντων 
Ο παρών κατάλογος παρουσίας είναι απόσπασμα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ολομέλειας της 6ης κοινοβουλευτικής περιόδου. Οι πληροφορίες που περιέχει παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και καλύπτουν τη θητεία του βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ανεπεξέργαστα δεδομένα τα οποία δεν περιλαμβάνουν διορθώσεις για δικαιολογημένες απουσίες που οφείλονται σε ασθένεια, άδεια μητρότητας/πατρότητας, εγκεκριμένες δραστηριότητες κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας κ.λπ.