Filip KACZMAREK : 7η Κοινοβουλευτική περίοδος 

Πολιτικές ομάδες 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος του προεδρείου

Εθνικά κόμματα 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Πολωνία)

Πρόεδρος 

 • 05-06-2012 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία

βουλευτές 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Ανάπτυξης
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Ανάπτυξης
 • 28-03-2012 / 04-06-2012 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία
 • 28-03-2012 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest
 • 05-06-2012 / 30-06-2014 : Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών

Αναπληρωτής 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

all-activities 

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας 
Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις  
- DEVE_AD(2013)516716 -  
-
DEVE 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/EΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  
- DEVE_AD(2013)510683 -  
-
DEVE 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως.  
- DEVE_AD(2012)485941 -  
-
DEVE 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον περιφερειακό ρόλο του Πακιστάν και τις πολιτικές του σχέσεις με την ΕΕ  
- DEVE_AD(2013)521550 -  
-
DEVE 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014  
- DEVE_AD(2013)519506 -  
-
DEVE 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020)  
- DEVE_AD(2012)489624 -  
-
DEVE 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις) 
Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη διερεύνηση του τροχαίου δυστυχήματος, στο οποίο σκοτώθηκε ο Oswaldo Payá  
- P7_DCL(2014)0005 - Άκυρη  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 13-01-2014
Λήξη προθεσμίας : 13-04-2014
Αριθμός υπογραφόντων : 119 - 14-04-2014
Γραπτή δήλωση σχετικά με την πρόκληση που συνιστά για τα Ηνωμένα Έθνη η εκμηδένιση της πείνας (Zero Hunger Challenge)  
- P7_DCL(2013)0004 - Άκυρη  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 15-04-2013
Λήξη προθεσμίας : 15-07-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 112 - 15-07-2013
Γραπτή δήλωση σχετικά με τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής ημέρας σε αναγνώριση των θυμάτων της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας και της αποικιακής δουλείας  
- P7_DCL(2013)0002 - Άκυρη  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 15-04-2013
Λήξη προθεσμίας : 15-07-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 116 - 15-07-2013

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων 

Δηλώσεις συμμετοχής βουλευτών σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από τρίτους