Tadeusz ZWIEFKA : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

  • 01-07-2014 / 15-11-2016 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος
  • 16-11-2016 / 01-07-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Αντιπρόεδρος

Εθνικά κόμματα 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Πολωνία)

βουλευτές 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Αναπληρωτής 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Mercosur
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας 
Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Τμήμα ΙV – Δικαστήριο  
- JURI_AD(2017)594028 -  
-
JURI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και την κατάργηση της οδηγίας 96/50/EΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/672/EΟΚ του Συμβουλίου  
- JURI_AD(2016)582398 -  
-
JURI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 116 παράγραφος 7 του Κανονισμού) για τα έτη 2014-2015  
- JURI_AD(2016)571798 -  
-
JURI 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) PL  
 

Zgadzam się z założeniem, które pojawia się w tytule sprawozdania, które mówi o tym, że powinniśmy podjąć uzasadnione środki ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne. Po przeczytaniu tego raportu pojawia się jednak wiele pytań, w tym pytanie zasadnicze - czy Unia Europejska ma kompetencje w tym obszarze? Czy na pewno chcemy dać ochronę anonimowym donosom, które mogą być składane, by zniesławić i oczernić, a może nawet doprowadzić konkurencyjną firmę do upadku? Czy sygnaliści powinni mieć większe prawa niż ofiary przestępstw i mieć możliwość ingerowania i komentowania dokumentów w prowadzonym śledztwie? Nie zgadzam się z takim podejściem, dlatego też ostatecznie wstrzymałem się w głosowaniu końcowym. Idea raportu jest dobra, jednak treść idzie w złym kierunku, który może zaszkodzić zarówno osobom prywatnym jak i przedsiębiorstwom unijnym.

Εφαρμογή της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) PL  
 

Dyrektywa z 2008 roku w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych została wdrożona we wszystkich państwach członkowskich jednak w różnym stopniu. Najważniejsze zidentyfikowane problemy to brak kultury mediacji i nieznajomość tego systemu przez obywateli oraz częsty brak systemu oceny kwalifikacji mediatorów. W czasach, gdy sądy w wielu państwach członkowskich są przeciążone, przez co procesy sądowe ciągną się latami, mediacja ma szansę stać się szybszym, tańszym i na pewno bardziej przyjaznym dla obywateli sposobem dochodzenia swoich roszczeń i rozwiązywania konfliktów - szczególnie na polu prawa rodzinnego. Dlatego tez uważam, że promowanie mediacji i tworzenie systemu, któremu obywatel będzie ufał powinno stać się obowiązkowym elementem każdej strategii reformującej wymiar sprawiedliwości.

Προθεσμίες παραγραφής σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) PL  
 

Przepisy dotyczące przedawnienia określają terminy wniesienia pozwu o odszkodowanie do sądu lub innego właściwego organu. Nasi obywatele są mobilni, przemierzają tysiące kilometrów dróg we wszystkich krajach członkowskich. Wypadki drogowe, w których uczestniczą obywatele innego kraju, są faktem. Wystąpienie z roszczeniem z zagranicy jest często na tyle trudne, że poszkodowani decydują się ostatecznie nie dochodzić swoich praw czy występować o odszkodowanie. Krajowe przepisy dotyczące przedawnienia mogą być bardzo złożone, a poszkodowani i ich pełnomocnicy często nie znają przepisów państw członkowskich, przez które podróżują. Ponadto większość poszkodowanych w wypadkach transgranicznych będzie korzystać z możliwości wnoszenia pozwu w państwie zamieszkania, co oznacza, że sąd rozstrzygający sprawę będzie musiał stosować obce prawo. Obejmuje to także nieznane przepisy dotyczące przedawnienia. Dlatego popieram naszego sprawozdawcę i pomysł, by ustanowić na poziomie unijnym minimalne normy dotyczące ogólnego terminu wystąpienia z roszczeniem, początku biegu tego terminu i jego zawieszenia. To bardzo ułatwi życie naszym obywatelom, którym przydarzy się wypadek drogowy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο  
- P8_DCL(2016)0056 - Άκυρη  
Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ , Monika SMOLKOVÁ , Μιλτιάδης ΚΥΡΚΟΣ , Professor Dubravka ŠUICA , António MARINHO E PINTO , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Tadeusz ZWIEFKA , Κωνσταντίνα ΚΟΥΝΕΒΑ , Ramona Nicole MĂNESCU  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 06-06-2016
Λήξη προθεσμίας : 06-09-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 85 - 07-09-2016

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων