Patrizia TOIA : 6η Κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

 • 21-07-2004 / 06-02-2008 : La Margherita (Ιταλία)
 • 07-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Democratico (Ιταλία)

βουλευτές 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Αναπληρώτρια 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

all-activities 

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής  
- EMPL_AD(2007)386284 -  
-
EMPL 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το θέμα «Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης»  
- EMPL_AD(2006)374275 -  
-
EMPL 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για παιδιατρικά φάρμακα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004  
- ITRE_AD(2005)353602 -  
-
ITRE 

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις) 
Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με με την προστασία της μη εργάσιμης Κυριακής ως βασικού πυλώνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και ως μέρους της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς  
- P6_DCL(2009)0009 - Άκυρη  
Anna ZÁBORSKÁ , Martin KASTLER , Jean Louis COTTIGNY , Patrizia TOIA , Konrad SZYMAŃSKI  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 02-02-2009
Λήξη προθεσμίας : 07-05-2009
Αριθμός υπογραφόντων : 261 - 08-05-2009
Γραπτή δήλωση σχετικά με τη σημασία των ελεύθερων επαγγελμάτων για την Ευρώπη  
- P6_DCL(2008)0056 - Άκυρη  
Angelika NIEBLER , Stefano ZAPPALA' , Patrizia TOIA , Françoise GROSSETÊTE , Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 16-06-2008
Λήξη προθεσμίας : 23-10-2008
Αριθμός υπογραφόντων : 209 - 23-10-2008
Γραπτή δήλωση σχετικά με την προστασία των ευρωπαίων φαρμακοποιών  
- P6_DCL(2008)0013 - Άκυρη  
Adriana POLI BORTONE , Patrizia TOIA , Stefano ZAPPALA' , Nicola ZINGARETTI  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 30-01-2008
Λήξη προθεσμίας : 08-05-2008
Αριθμός υπογραφόντων : 174 - 08-05-2008

Κατάσταση παρόντων 
Ο παρών κατάλογος παρουσίας είναι απόσπασμα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ολομέλειας της 6ης κοινοβουλευτικής περιόδου. Οι πληροφορίες που περιέχει παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και καλύπτουν τη θητεία του βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ανεπεξέργαστα δεδομένα τα οποία δεν περιλαμβάνουν διορθώσεις για δικαιολογημένες απουσίες που οφείλονται σε ασθένεια, άδεια μητρότητας/πατρότητας, εγκεκριμένες δραστηριότητες κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας κ.λπ.

Επικοινωνία