Patrizia TOIA : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Ιταλία)

Αντιπρόεδρος 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

βουλευτές 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Αναπληρώτρια 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Ανάπτυξης
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Ανάπτυξης

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 99/2013, (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014, (ΕΕ) αριθ. 258/2014, (EΕ) αριθ. 652/2014 και (EΕ) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: του προγράμματος της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013  
- DEVE_AD(2018)629605 -  
-
DEVE 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση)  
- DEVE_AD(2017)609284 -  
-
DEVE 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου  
- DEVE_AD(2017)608037 -  
-
DEVE 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada) IT  
 

Con il voto di oggi sulla portabilità aggiungiamo un altro tassello importante alla creazione di un mercato unico digitale. Molti cittadini si spostano costantemente in Europa, per ragioni di studio, di lavoro o per un periodo di vacanza, ed è quanto mai essenziale garantire loro, l'armonizzazione dei servizi. Per questa ragione ho votato a favore di questo accordo. È molto importante definire giuridicamente le procedure per garantire l'effettiva portabilità transfrontaliera di servizi e contenuti online, ma occorre continuare a lavorare, insieme per l'armonizzazione e la modernizzazione delle infrastrutture tecnologiche a livello europeo, limitando il forte divario digitale tra le diverse aree del nostro continente. Certamente positivo l'ampliamento delle opportunità per i consumatori, è auspicabile che siano tra l'altro tutelati il diritto d'autore e la qualità delle industrie culturali e creative.

Υλοποίηση της μετεγκατάστασης (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017) IT  
 

Nonostante, la decisione del settembre 2015, dove si concordava il trasferimento di 160.000 rifugiati dalla Grecia e dall'Italia entro settembre 2017, ad oggi è stato effettivamente accettato, il trasferimento di 18.770 persone soltanto, l'11% appena.
Questa risoluzione, che ho sostenuto con convinzione, chiede ai paesi UE di adempiere agli obblighi di accoglienza di richiedenti asilo, provenienti dalla Grecia e dall'Italia, i paesi maggiormente esposti all'arrivo di migranti dall'Africa Sub-Sahariana e dal Nord-Africa. Occorre dare la priorità ai minori non accompagnati e alle donne, troppo spesso vittime di violenza e tratta. Inoltre, è necessario che la Commissione UE utilizzi ogni mezzo in suo potere, incluse le procedure di infrazione, per fare rispettare a tutti gli Stati membri gli obblighi di solidarietà e condivisione delle responsabilità sull'asilo previsti dai Trattati.

Κατάσταση στην Ουγγαρία (B8-0295/2017, B8-0296/2017) IT  
 

La situazione in Ungheria ci preoccupa sempre di più. Gli attacchi alla stampa, le chiusure delle università, il respingimento dei migranti sembrano solo gesti estemporanei, invece sono il segnale evidente di un grave deterioramento dello stato di diritto, della limitazione della democrazia e dei diritti fondamentali e giustificano l'avvio della procedura formale per determinare se in questo Stato membro ci sia un "evidente rischio di grave violazione" dei valori dell'UE.
Come stabilito nella risoluzione, sono favorevole all'attivazione dell'articolo 7 paragrafo 1 per l'invio di specifiche raccomandazioni all'Ungheria al fine di impedire evidenti gravi violazioni dei valori fondanti dell'UE.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης στην ΕΚΤ και ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Οι ερωτήσεις αυτές υποβάλλονται πρώτα στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προστασία των παιδιών φυλακισμένων γονέων  
- P8_DCL(2016)0084 - Άκυρη  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 276 - 13-12-2016
Γραπτή δήλωση σχετικά με την προαγωγή της θρησκευτικής ελευθερίας στο Πακιστάν και την καταδίκη της αδικαιολόγητης κράτησης της κ. Άσια Μπίμπι  
- P8_DCL(2016)0055 - Άκυρη  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 25-05-2016
Λήξη προθεσμίας : 25-08-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 282 - 25-08-2016
Γραπτή δήλωση σχετικά με τις επικίνδυνες επιπτώσεις της διαδικτυακής πώλησης φαρμάκων για την υγεία των γυναικών  
- P8_DCL(2016)0035 - Άκυρη  
Elena GENTILE , Giovanni LA VIA , Raffaele FITTO , Enrico GASBARRA , Damiano ZOFFOLI , Patrizia TOIA , Luigi MORGANO , Isabella DE MONTE , Renata BRIANO , Miriam DALLI , Marc TARABELLA , Remo SERNAGIOTTO  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 11-04-2016
Λήξη προθεσμίας : 11-07-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 88 - 12-07-2016

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων 

Επικοινωνία