Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ

Πολιτικές ομάδες

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος
 • 14.07.2009 / 02.02.2012 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος
 • 03.02.2012 / 30.06.2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος του προεδρείου

Εθνικά κόμματα

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα)

Πρόεδρος

 • 21.09.2004 / 17.01.2007 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Αντιπρόεδρος

 • 30.09.2009 / 01.02.2012 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

Αντιπρόεδρος

 • 18.01.2012 / 30.06.2014 : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
 • 22.09.2004 / 17.01.2007 : Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
 • 18.01.2007 / 13.07.2009 : Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
 • 12.02.2007 / 11.03.2007 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 12.02.2007 / 11.03.2007 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 23.05.2007 / 17.02.2008 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 16.09.2009 / 29.09.2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία
 • 18.01.2012 / 30.06.2014 : Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 02.02.2012 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας, ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Γεωργίας

Αναπληρωτής

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
 • 19.02.2008 / 13.07.2009 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Προϋπολογισμών

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

149

Ενισχύοντας τον αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων μίσους (συζήτηση)

12-03-2013 P7_CRE-REV(2013)03-12(6)

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)

11-03-2013 P7_CRE-REV(2013)03-11(24)

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού) (2)

11-03-2013 P7_CRE-REV(2013)03-11(24)

Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνοπτική παρουσίαση)

11-03-2013 P7_CRE-REV(2013)03-11(26)

Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνοπτική παρουσίαση) (2)

11-03-2013 P7_CRE-REV(2013)03-11(26)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

2

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

BUDG
17-10-2012 BUDG_AD(2012)491202

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

7

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη γνωμοδότηση για την έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας

BUDG
18-10-2013 BUDG_AD(2013)519565

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004

BUDG
18-10-2013 BUDG_AD(2013)519544

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010 για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS

BUDG
19-09-2013 BUDG_AD(2013)516794

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την πολυετή χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλοία και από υπεράκτιες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου

BUDG
06-09-2013 BUDG_AD(2013)510877

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ και 2005/681/ΔΕΥ

BUDG
12-07-2013 BUDG_AD(2013)510878

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας

INTA
26-01-2011 INTA_AD(2011)452826

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το Διαδίκτυο των πραγμάτων

INTA
30-04-2010 INTA_AD(2010)439317

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

16

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους της Ένωσης

04-07-2011 B7-0398/2011

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων

09-02-2011 B7-0117/2011

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ACTA

09-03-2010 RC-B7-0154/2010

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στον ευρωπαϊκό αθλητισμό

14-02-2011 P7_DCL(2011)0007 Εγκριθείσα

Λεπτομέρειες

Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ , Jean-Luc BENNAHMIAS , Gay MITCHELL , Gianluca SUSTA , Tadeusz ZWIEFKA

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 14-02-2011
Λήξη προθεσμίας : 09-06-2011
Ημερομηνία έγκρισης : 09-06-2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P7_TA(2011)0273
Αριθμός υπογραφόντων : 399 - 09-06-2011

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

262

Βαθμός οργάνωσης παραγωγών γεωργικών προϊόντων

26-02-2013 E-002183/2013 Επιτροπή

Έννομη προστασία καταχωρισμένων ΠΟΠ/ΠΓΕ σε τρίτες χώρες

08-02-2013 E-001355/2013 Επιτροπή

Έκνομες εμπορικές πρακτικές εναντίον ελληνικών εξαγωγών

01-02-2013 E-001077/2013 Επιτροπή

Ενημέρωση όσον αφορά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

17-12-2012 E-011514/2012 Επιτροπή

Περαιτέρω μείωση του ελληνικού γεωργικού εισοδήματος

13-12-2012 E-011368/2012 Επιτροπή

Πυρκαϊές θέρους 2012: καιρός για ενισχυμένη συνεργασία;

13-09-2012 E-008090/2012 Συμβούλιο

Διαφάνεια και επάρκεια διεθνών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης

03-07-2012 E-006660/2012 Επιτροπή

Χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

27-06-2012 E-006459/2012 Επιτροπή

Συγχρηματοδοτούμενα έργα προτεραιότητας..

21-06-2012 E-006200/2012 Επιτροπή

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην ολομέλεια, 6η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

148

Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(11)

Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(14)

Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων

21-04-2009 P6_CRE(2009)04-21(16)

Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

09-03-2009 P6_CRE(2009)03-09(16)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

5

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το Διεθνές Εμπόριο και το Διαδίκτυο

INTA
27-01-2009 A6-0020/2009

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

3

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

JURI
10-03-2009 JURI_AD(2009)419965

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το νέο ρόλο και τις νέες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την υλοποίηση της Συνθήκης της Λισαβόνας

INTA
27-05-2008 INTA_AD(2008)404787

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας

INTA
25-02-2005 INTA_AD(2005)350224

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

15

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το μέλλον του Γύρου της Ντόχα

30-09-2008 B6-0524/2008

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το μέλλον της κλωστοϋφαντουργίας μετά το 2007

10-12-2007 RC-B6-0495/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

03-12-2007 B6-0495/2007

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις φυσικές καταστροφές

03-09-2007 RC-B6-0323/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις φυσικές καταστροφές του φετινού καλοκαιριού

29-08-2007 B6-0323/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και την πρόσβαση στα φάρμακα

09-07-2007 B6-0288/2007/αναθ. 1

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και την πρόσβαση στα φάρμακα

02-07-2007 B6-0271/2007

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις διατλαντικές σχέσεις

24-04-2007 RC-B6-0149/2007

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

353

Εμπορική διαφορά ΕΕ-ΗΠΑ για το ορμονούχο βόειο κρέας

21-04-2009 H-0257/2009 Επιτροπή

Κρατικές ενισχύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

10-03-2009 H-0172/2009 Επιτροπή

Έρευνα της Επιτροπής για τις τιμές των πετρελαιοειδών

06-03-2009 E-1702/2009 Επιτροπή

Χρηματοδότηση του εμπορίου

06-03-2009 E-1701/2009 Επιτροπή

Απαγόρευση καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών

05-03-2009 E-1637/2009 Επιτροπή

Καταχρηστική και δυσανάλογη εφαρμογή διαδικαστικών κανόνων κατά ευρωπαίων πολιτών στην ΠΓΔΜ

05-03-2009 E-1636/2009 Επιτροπή

Δασμοί αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές βιοντίζελ

05-03-2009 E-1635/2009 Επιτροπή

Σήμανση ενεργειακής απόδοσης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών

05-03-2009 E-1634/2009 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων