Maria MATSOUKA : 6η Κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Ελλάδα)

Αντιπρόεδρος 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Επιτροπή Αναφορών
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Επιτροπή Αναφορών
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Επιτροπή Αναφορών

βουλευτές 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Επιτροπή Αναφορών
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 15-09-2004 / 24-10-2007 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Επιτροπή Αναφορών
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 25-10-2007 / 13-07-2009 : Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας, ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Γεωργίας
 • 25-10-2007 / 13-07-2009 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Αναπληρώτρια 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Mercosur
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Mercosur

all-activities 

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας 
Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 194 και 162 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 52α του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 53, Άρθρο 54, Παράρτημα V του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)  
- PETI_AD(2008)409581 -  
-
PETI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τροποποιεί την απόφασή του 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ της 9ης Μαρτίου 1994 σχετικά με το καθεστώς του διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του  
- PETI_AD(2008)392367 -  
-
PETI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας: περισσότερη έρευνα και καινοτομία - επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση  
- EMPL_AD(2006)370143 -  
-
EMPL 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 133 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις) 
Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ανάγκη αντιμετώπισης της εργασιακής ανασφάλειας, της φτώχειας και της ανεργίας των νέων εργαζομένων  
- P6_DCL(2009)0052 - Άκυρη  
Μαρία ΜΑΤΣΟΥΚΑ , Pier Antonio PANZERI , Stephen HUGHES , Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ , Elisabeth SCHROEDTER  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 21-04-2009
Λήξη προθεσμίας : 07-05-2009
Αριθμός υπογραφόντων : 58 - 08-05-2009
Γραπτή δήλωση σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων των "αποσπασμένων" μισθωτών στην Ευρώπη  
- P6_DCL(2008)0045 - Άκυρη  
Yannick VAUGRENARD , Μαρία ΜΑΤΣΟΥΚΑ , Bernard POIGNANT , Alejandro CERCAS , Harlem DÉSIR  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 07-05-2008
Λήξη προθεσμίας : 09-09-2008
Αριθμός υπογραφόντων : 104 - 10-09-2008

Κατάσταση παρόντων 
Ο παρών κατάλογος παρουσίας είναι απόσπασμα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ολομέλειας της 6ης κοινοβουλευτικής περιόδου. Οι πληροφορίες που περιέχει παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και καλύπτουν τη θητεία του βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ανεπεξέργαστα δεδομένα τα οποία δεν περιλαμβάνουν διορθώσεις για δικαιολογημένες απουσίες που οφείλονται σε ασθένεια, άδεια μητρότητας/πατρότητας, εγκεκριμένες δραστηριότητες κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας κ.λπ.