Pia Elda LOCATELLI : 6η Κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

 • 20-07-2004 / 17-02-2005 : Uniti nell'Ulivo (Ιταλία)
 • 18-02-2005 / 10-02-2008 : Socialisti democratici italiani (Ιταλία)
 • 11-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Socialista (Ιταλία)

Πρόεδρος 

 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ

βουλευτές 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν
 • 03-09-2008 / 22-10-2008 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών

Αναπληρώτρια 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

all-activities 

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας 
Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό  
- FEMM_AD(2008)400386 -  
-
FEMM 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις) 
Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την δυνατότητα να ανατεθεί η φύλαξη ζώων συνοδείας σε ηλικιωμένα και απομονωμένα άτομα και την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων στο εσωτερικό συμβεβλημένων ιδρυμάτων νοσηλείας και θεραπείας  
- P6_DCL(2009)0023 - Άκυρη  
Iva ZANICCHI , Cristiana MUSCARDINI , Amalia SARTORI , Pia Elda LOCATELLI  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 18-02-2009
Λήξη προθεσμίας : 07-05-2009
Αριθμός υπογραφόντων : 45 - 08-05-2009
Γραπτή δήλωση σχετικά με την αποδοτική διαχείριση του νερού  
- P6_DCL(2007)0045 - Άκυρη  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βακάλης , Jorgo CHATZIMARKAKIS , David HAMMERSTEIN , Pia Elda LOCATELLI  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 23-04-2007
Λήξη προθεσμίας : 06-09-2007
Αριθμός υπογραφόντων : 230 - 06-09-2007
Γραπτή δήλωση σχετικά με την πρόσβαση όλων των διαμενόντων στην Ευρώπη, ακόμη και των μη πληρούντων τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής, στη βασική υγειονομική περίθαλψη  
- P6_DCL(2006)0002 - Άκυρη  
Vittorio AGNOLETTO , Giovanni BERLINGUER , Patrizia TOIA , Pier Antonio PANZERI , Pia Elda LOCATELLI  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 16-01-2006
Λήξη προθεσμίας : 16-04-2006
Αριθμός υπογραφόντων : 89 - 16-04-2006

Κατάσταση παρόντων 
Ο παρών κατάλογος παρουσίας είναι απόσπασμα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ολομέλειας της 6ης κοινοβουλευτικής περιόδου. Οι πληροφορίες που περιέχει παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και καλύπτουν τη θητεία του βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ανεπεξέργαστα δεδομένα τα οποία δεν περιλαμβάνουν διορθώσεις για δικαιολογημένες απουσίες που οφείλονται σε ασθένεια, άδεια μητρότητας/πατρότητας, εγκεκριμένες δραστηριότητες κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας κ.λπ.