Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Μέλος
 • Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 • Ημερομηνία γέννησης: 31 Ιανουαρίου 1974, Oxford

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

261

Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE (συζήτηση)

23-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-23(17)

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (συζήτηση)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(16)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

3

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους μη δασμολογικούς φραγμούς στην Ενιαία Αγορά

IMCO
28-04-2016 A8-0160/2016

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

14

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τα σωφρονιστικά συστήματα και τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις επιγραμμικές πλατφόρμες και την ψηφιακή ενιαία αγορά

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

4

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των οχημάτων στην ΕΕ

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2018

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

24

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών

IMCO
05-12-2017 IMCO_AD(2017)609467

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

LIBE
22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

IMCO
08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

IMCO
14-06-2017 IMCO_AD(2017)599682

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602751

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων

IMCO
06-06-2017 IMCO_AD(2017)597612

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ με θέμα Προς ένα νέο πλαίσιο για το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας και τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης

LIBE
10-02-2017 LIBE_AD(2017)595635

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

14

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων

23-05-2016 B8-0643/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020

25-11-2015 RC-B8-1278/2015

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαμόρφωση στρατηγικής για την καλή διαβίωση των ζώων

24-11-2015 B8-1283/2015

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη

07-09-2015 B8-0833/2015

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

2

Γραπτή δήλωση σχετικά με την υποστήριξη της ανάπτυξης ειδικώς διαμορφωμένων αποχωρητηρίων για άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 27-04-2016
Λήξη προθεσμίας : 27-07-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 124 - 28-07-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ασφάλεια πτήσεων και τις επικίνδυνες πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 05-10-2015
Λήξη προθεσμίας : 05-01-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 106 - 06-01-2016

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

67

  Restriction on right-hand drive cars in Albania

05-02-2018 P-000654/2018 Επιτροπή

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Επιτροπή

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Επιτροπή

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Επιτροπή

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Επιτροπή

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Επιτροπή

Απαντήσεις της Επιτροπής σε ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης

10-01-2017 O-000003/2017 Επιτροπή

  VP/HR - Spanish Government's consent to the use of Ceuta's port facilities by Moscow warships undermining EU sanctions and possible family links with Commissioner Arias Cañete

30-11-2016 E-009098/2016 Επιτροπή

  Availability of help with Commission databases for applicants

29-08-2016 E-006357/2016 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

5

 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Explanation of vote by the UK Conservative Delegation in the ECR Group:
The UK delegation shares with the rapporteur the ambition to build a cleaner, more sustainable Europe, however we are not able support this package due to some of the measures included in it.
We recognise the benefits that renewable energy brings to our economies and our societies, but do not think that arbitrary, unrealistic targets imposed at EU level are the way to bring that about.
We feel that the renewable energy targets risk derailing Member States from finding their own cost-effective ways of meeting their climate targets, and impose costs on consumers.
Furthermore, we think the various sub-targets are overly complex, carry high administrative burdens, and do not give investors certainty.
We are supportive of the long-term goal of a decarbonised Europe, but we think the way to achieve this is by letting Member States discover their own most cost-effective way to do so.
Finally, we could not support an arbitrary ban on palm oil, which will have an inflationary effect on food prices and cause significant economic damage to developing countries.
For these reasons, though supportive of renewables and other actions in this package, we abstained.

 

Πρόοδος των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

The Brexit negotiations are at a crucial stage and the UK Conservative Delegation in the ECR Group is heartened by the excellent progress made in recent weeks through the hard work and goodwill of both sides. The joint report agreed by the EU and the UK Government last week was a major step forward and should provide the basis for discussion of our future relationship. In this spirit, we welcome Parliament’s recommendation that the European Council agrees to open the second phase of talks. We also note Parliament’s wish that the UK and the EU maintain ‘as close a relationship as possible’ following Brexit. However, the motion for resolution goes further and attempts to tie the hands of the EU’s Brexit negotiators by, for instance, dictating arrangements for the transitional period. This is not Parliament’s role at this stage of the process. We need to enter the next round of talks in a spirit of cooperation, not confrontation, and be open to innovative thinking if we are to secure an outcome that enables both sides to prosper. For this reason we supported the recommendation that talks move forward, but abstained on the resolution.

 

Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για την περίοδο 2018-2022 (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels