Dame Glenis WILLMOTT
  • Dame Glenis
    WILLMOTT
  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Ημερομηνία γέννησης: 4 Μάρτιος 1951, Horden, Co. Durham

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

67

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (ψηφοφορία)

05-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-05(9.5)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Ιn vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (συζήτηση)

04-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-04(12)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Ιn vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (συζήτηση) (2)

04-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-04(12)

Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής και 21ης Οκτωβρίου 2016 (συζήτηση)

26-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-26(4)

Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(10.1)

Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα (B8-0545/2016)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(10.5)

Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια (A8-0076/2016 - Maria Arena)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(10.6)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

6

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ταϊλάνδη

07-10-2015 RC-B8-1002/2015

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στρατηγική για το αλκοόλ

22-04-2015 B8-0357/2015

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

4

Γραπτή δήλωση σχετικά με την πρόσβαση των ατόμων που πάσχουν από νευρολογικές διαταραχές και χρόνιους πόνους στην απασχόληση

24-10-2016 P8_DCL(2016)0112 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Εύα ΚΑΪΛΗ , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 24-10-2016
Λήξη προθεσμίας : 24-01-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 179 - 25-01-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον διαβήτη

01-02-2016 P8_DCL(2016)0008 Περατώθηκε με πλειοψηφία

Λεπτομέρειες

Nicola CAPUTO , Therese COMODINI CACHIA , Christel SCHALDEMOSE , Sirpa PIETIKÄINEN , Dame Glenis WILLMOTT , Marc TARABELLA , Simona BONAFÈ , Daciana Octavia SÂRBU , Bogdan Brunon WENTA , Nicola DANTI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marisa MATIAS , Marlene MIZZI , Elena GENTILE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Enrico GASBARRA , Tibor SZANYI , Renato SORU , Luigi MORGANO , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Damiano ZOFFOLI , Ricardo SERRÃO SANTOS , Renata BRIANO , Carlos ZORRINHO , Isabella DE MONTE , Silvia COSTA , Brando BENIFEI

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 01-02-2016
Λήξη προθεσμίας : 01-05-2016
Ημερομηνία έγκρισης : 02-05-2016
Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 02 των Πρακτικών της 09-05-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 405 - 02-05-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την πρόσβαση σε βοηθήματα ακοής

02-12-2015 P8_DCL(2015)0069 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Renate SOMMER , Peter LIESE , Ádám KÓSA , Françoise GROSSETÊTE , Giovanni LA VIA , Dame Glenis WILLMOTT , Pavel POC , James NICHOLSON , Stefan ECK , Gesine MEISSNER

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 02-12-2015
Λήξη προθεσμίας : 02-03-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 87 - 03-03-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη βελτίωση της θεραπείας σπάνιων νόσων

18-05-2015 P8_DCL(2015)0019 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Françoise GROSSETÊTE , Nathalie GRIESBECK , Elisabetta GARDINI , Dame Glenis WILLMOTT , Vicky FORD , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Gilles PARGNEAUX , Philippe DE BACKER , Andrey KOVATCHEV , Elena GENTILE

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 18-05-2015
Λήξη προθεσμίας : 18-08-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 172 - 24-08-2015

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

37

  Labour regulations in Australia

03-04-2017 E-002469/2017 Επιτροπή

  Artificial light and light sensitivity

02-02-2017 E-000763/2017 Επιτροπή

  EU aerospace sector - factories of the future

30-11-2016 E-009078/2016 Επιτροπή

  Hazardous drugs - exposure of workers

30-11-2016 E-009041/2016 Επιτροπή

  EU funding for the UK aerospace sector

04-10-2016 E-007563/2016 Επιτροπή

  Research into narcolepsy

29-09-2016 E-007280/2016 Επιτροπή

  Antimicrobial resistance

02-09-2016 E-006648/2016 Επιτροπή

  TTIP's effect on animal welfare

13-07-2016 E-005717/2016 Επιτροπή

  VP/HR - Andy Hall, EU citizen and human rights defender

17-05-2016 E-004014/2016 Επιτροπή

  Commission Delegated Regulation (EU) 2015/208 supplementing Regulation (EU) No 167/2013

29-04-2016 E-003531/2016 Επιτροπή