Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πολιτικές ομάδες

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος
 • 20.07.2004 / 14.02.2007 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος
 • 15.02.2007 / 13.07.2009 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος του προεδρείου
 • 14.07.2009 / 20.07.2009 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος
 • 21.07.2009 / 02.02.2012 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος του προεδρείου
 • 03.02.2012 / 30.06.2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα)

Αντιπρόεδρος

 • 05.09.2000 / 14.01.2002 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ και τα Κράτη του Κόλπου

Αντιπρόεδρος

 • 16.01.2007 / 13.07.2009 : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • 16.01.2007 / 13.07.2009 : Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • 14.07.2009 / 16.01.2012 : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και τις ΄Ισες Ευκαιρίες
 • 06.10.1999 / 29.08.2000 : Αvτιπρoσωπείες στις κoιvoβoυλευτικές επιτροπές συvεργασίας και τις σχέσεις με τηνΑρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Αντιπροσωπεία στην Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών
 • 14.07.2009 / 16.01.2012 : Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Mercosur
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Αναπληρώτρια

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού
 • 08.10.1999 / 14.01.2002 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕE-Λιθουανίας
 • 30.08.2000 / 16.05.2001 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής
 • 17.05.2001 / 14.01.2002 : Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

178

Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (ψηφοφορία)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(9.4)

Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(16)

Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

21-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-21(15)

Κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)

11-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-11(9)

Αναστολή λειτουργίας του ελληνικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού (συζήτηση)

03-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-03(11)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

5

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

ECON
20-03-2014 A7-0211/2014

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ευρώπη

ECON
05-06-2012 A7-0190/2012

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων

FEMM
09-06-2011 A7-0210/2011

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας

FEMM
05-09-2012 FEMM_AD(2012)489607

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

6

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική έκθεση του 2013 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013

FEMM
17-12-2013 FEMM_AD(2013)522835

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας

FEMM
03-09-2013 FEMM_AD(2013)514686

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

REGI
18-10-2012 REGI_AD(2012)492648

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

FEMM
25-06-2012 FEMM_AD(2012)487962

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων

FEMM
23-11-2011 FEMM_AD(2011)472241

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών

REGI
13-07-2011 REGI_AD(2011)466995

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

35

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

05-02-2014 RC-B7-0145/2014

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

05-02-2014 RC-B7-0141/2014

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

04-02-2014 B7-0155/2014

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

04-02-2014 B7-0145/2014

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

11-09-2013 RC-B7-0413/2013/αναθ. 1

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

11-09-2013 RC-B7-0411/2013

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

10-09-2013 B7-0414/2013

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των σύρων προσφύγων στις γειτονικές χώρες

20-05-2013 B7-0226/2013

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

13-03-2013 RC-B7-0095/2013

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

2

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ανοιχτή και εταιρική διακυβέρνηση

09-05-2012 P7_DCL(2012)0019 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Gianni PITTELLA , Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ , Marisa MATIAS , Katarína NEVEĎALOVÁ , Marietje SCHAAKE

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-05-2012
Λήξη προθεσμίας : 13-09-2012
Αριθμός υπογραφόντων : 179 - 13-09-2012

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ανακήρυξη ευρωπαϊκού έτους οινοτουρισμού

11-11-2009 P7_DCL(2009)0062 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Raül ROMEVA i RUEDA , Carlos COELHO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS , Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 11-11-2009
Λήξη προθεσμίας : 25-02-2010
Αριθμός υπογραφόντων : 90 - 26-02-2010

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

214

Ανησυχητική η εξάπλωση του ιού Η1Ν1 στην Ελλάδα

31-03-2014 P-003963/2014 Επιτροπή

Μέτρα αποκατάστασης των αδικιών ενάντια στην Ελληνική Μεινότητα της Τουρκίας

24-03-2014 E-003498/2014 Επιτροπή

VP/HR - Καταστροφή και απόρριψη χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο

04-02-2014 P-001097/2014 Επιτροπή

Απόκλιση εκτιμήσεων για την ανεργία στην Ευρωζώνη και κριτήρια υπολογισμού της

29-01-2014 P-000880/2014 Επιτροπή

Βρετανική οικονομία και ευρωζώνη

08-01-2014 E-000092/2014 Επιτροπή

VP/HR - Επιδείνωση της κατάστασης ως προς τα δικαιώματα των γυναικών στον αραβικό κόσμο

21-11-2013 E-013232/2013 Επιτροπή

Υεμένη: ένας μακροχρόνιος αγώνας κατά των πρόωρων γάμων

21-11-2013 E-013231/2013 Επιτροπή

Αξιολόγηση της ευρωπαϊκής ημέρας για τη θάλασσα

13-11-2013 P-012879/2013 Επιτροπή

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην ολομέλεια, 6η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

351

Ιράν: η περίπτωση της Roxana Saberi

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(13.1)

Ιράν: η περίπτωση της Roxana Saberi (2)

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(13.1)

Μαδαγασκάρη

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(13.2)

Μαδαγασκάρη (2)

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(13.2)

Βενεζουέλα: η περίπτωση του Manuel Rosales

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(13.3)

Βενεζουέλα: η περίπτωση του Manuel Rosales (2)

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(13.3)

Ώρα των ερωτήσεων

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(14)

Βενεζουέλα: η περίπτωση του Manuel Rosales

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(14.3)

Βενεζουέλα: η περίπτωση του Manuel Rosales (2)

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(14.3)

Διακοπή της συνόδου

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(23)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

7

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού στις θαλάσσιες μεταφορές

TRAN
24-10-2005 A6-0314/2005

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

8

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ καθώς και της παγίωσης της ειρήνης και των πολιτειακών δομών

FEMM
24-02-2009 FEMM_AD(2009)416633

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την ενοποιημένη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

TRAN
19-12-2006 TRAN_AD(2006)378900

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ένταξη της Ρουμανίας

FEMM
04-10-2006 FEMM_AD(2006)376628

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου (2008)

FEMM
21-03-2006 FEMM_AD(2006)368080

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την επανεξέταση της διαδικασίας της Βαρκελώνης

FEMM
16-09-2005 FEMM_AD(2005)360363

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την κοινοτική πρωτοβουλία για τις αστικές περιοχές (URBAN) στο πλαίσιο της διεύρυνσης

FEMM
11-07-2005 FEMM_AD(2005)357886

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τους δεσμούς μεταξύ της νόμιμης και της παράνομης μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης των μεταναστών

FEMM
18-03-2005 FEMM_AD(2005)355677

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας

FEMM
27-01-2005 FEMM_AD(2005)350227

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

15

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο

02-06-2008 RC-B6-0281/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο

28-05-2008 B6-0291/2008

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στο Λίβανο

21-05-2008 RC-B6-0271/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στο Λίβανο

20-05-2008 B6-0271/2008

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας

19-02-2008 RC-B6-0066/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα

13-02-2008 B6-0071/2008

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις φυσικές καταστροφές

03-09-2007 RC-B6-0323/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις φυσικές καταστροφές του φετινού καλοκαιριού

29-08-2007 B6-0323/2007

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την υπόθεση του δημοσιογράφου του BBC Alan Johnston

25-04-2007 RC-B6-0159/2007

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

3

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ευρωπαϊκή ημέρα στη μνήμη των θυμάτων της μαφίας και την χρησιμοποίηση για κοινωνικούς σκοπούς των δημευθέντων αγαθών και κεφαλαίων των διεθνών εγκληματικών οργανώσεων

15-12-2008 P6_DCL(2008)0108 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ , Sir Graham WATSON

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 15-12-2008
Λήξη προθεσμίας : 02-04-2009
Αριθμός υπογραφόντων : 220 - 02-04-2009

Γραπτή δήλωση σχετικά με το καταστατικό του ευρωπαϊκού σωματείου και την προώθηση της ιδιότητας του ενεργού ευρωπαίου πολίτη

03-04-2006 P6_DCL(2006)0024 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Robert NAVARRO , Jean-Luc BENNAHMIAS , Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ , Luigi COCILOVO , Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 03-04-2006
Λήξη προθεσμίας : 06-07-2006
Αριθμός υπογραφόντων : 149 - 06-07-2006

Γραπτή δήλωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας

20-02-2006 P6_DCL(2006)0011 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ , Robert NAVARRO , Dirk STERCKX , Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 20-02-2006
Λήξη προθεσμίας : 20-05-2006
Αριθμός υπογραφόντων : 181 - 20-05-2006

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

165

Πλήγμα για τις αερομεταφορές και τον τουρισμό η γρίπη των χοίρων

07-05-2009 E-3663/2009 Επιτροπή

Εφαρμογή του χρηματοδοτικού μηχανισμού PEGASE στην Παλαιστίνη

25-03-2009 P-2285/2009 Επιτροπή

Επαπειλούμενη ύφεση στη ΝΑ Ευρώπη και επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία

27-02-2009 H-0163/2009 Επιτροπή

Επαπειλούμενη ύφεση στη ΝΑ Ευρώπη και επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία

27-02-2009 H-0162/2009 Συμβούλιο

Πρωτοβουλίες για την προστασία των θαλάσσιων μεταφορών από την πειρατεία και προοπτικές

17-02-2009 E-1203/2009 Επιτροπή

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην ολομέλεια, 5η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

73

Οικονομία/Απασχόληση

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(2)

Γυναίκες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(6)

´Ωρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο)

14-01-2004 P5_CRE(2004)01-14(5)

Τομέας των υπηρεσιών και δημιουργία θέσεων εργασίας

14-01-2004 P5_CRE(2004)01-14(7)

´Ωρα των Ερωτήσεων (Επιτροπή)

13-01-2004 P5_CRE(2004)01-13(11)

Πακέτο “Επιδοτήσεις” (κοινοτικά προγράμματα δράσης και προώθησης)

20-11-2003 P5_CRE(2003)11-20(1)

Ψηφοφορίες

20-11-2003 P5_CRE(2003)11-20(4)

Ψηφοφορίες

19-11-2003 P5_CRE(2003)11-19(3)

´Ωρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο)

19-11-2003 P5_CRE(2003)11-19(9)

Εκλογές 2004: πώς θα εξασφαλιστεί ισόρροπη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών

06-11-2003 P5_CRE(2003)11-06(3)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

7

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

7

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον εξαναγκαστικό γάμο

07-10-2002 B5-0438/2002

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις γυναίκες στο Αφγανιστάν

12-12-2001 RC-B5-0763/2001

  Proposition de résolution sur les femmes en Afghanistan

10-12-2001 B5-0802/2001

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τους ακρωτηριασμούς των γυναικείων γεννητικών οργάνων

28-11-2000 B5-0686/2000

  Projet de Résolution concernant le séisme catastrophique qui a eu lieu le 7 septembre 1999 à Athènes

13-09-1999 B5-0089/1999

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προστασία των παιδιών στη Μέση Ανατολή

31-10-2000 P5_DCL(2000)0018 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Marie-Thérèse HERMANGE , Marie-Noëlle LIENEMANN , Elizabeth MONTFORT , Dana Rosemary SCALLON , Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 31-10-2000
Λήξη προθεσμίας : 31-01-2001
Αριθμός υπογραφόντων : 101 - 31-01-2001

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

131

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

16-03-2004 H-0173/2004 Επιτροπή

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

16-03-2004 H-0172/2004 Συμβούλιο

Δ΄ ΚΠΣ και ελληνικές περιφέρειες του στόχου 1

26-02-2004 H-0132/2004 Επιτροπή

Δ΄ ΚΠΣ και ελληνικές περιφέρειες του στόχου 1

26-02-2004 H-0131/2004 Συμβούλιο

Νέες εξελίξεις στο Κυπριακό και προοπικές επίλυσης

27-01-2004 H-0042/2004 Συμβούλιο

Αποκλίσεις στα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα

22-01-2004 H-0027/2004 Επιτροπή

Σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών

19-12-2003 E-3932/2003 Επιτροπή

Συμφωνία Σύνδεσης Συρίας με Ε.Ε.

16-12-2003 H-0825/2003 Επιτροπή

Συμφωνία Σύνδεσης Συρίας με Ε.Ε.

16-12-2003 H-0824/2003 Συμβούλιο

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων