Charles TANNOCK
 • Charles
  TANNOCK
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Μέλος
 • Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 • Ημερομηνία γέννησης: 25 Σεπτεμβρίου 1957, Aldershot, Hants

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

265

Σομαλία (συζήτηση)

05-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-05(4.2)

Επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(20)

Ρωσία, ιδίως η υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.1)

Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό των Κάτω Χωρών Mark Rutte σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(6)

Συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά (συζήτηση)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(10)

Διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (συζήτηση)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(11)

Διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (συζήτηση) (2)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(11)

Κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (συζήτηση)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(15)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

5

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Μαυροβούνιο

AFET
02-03-2017 A8-0050/2017

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

27

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου

AFET
29-11-2016 AFET_AD(2016)592207

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις

AFET
18-09-2015 AFET_AD(2015)560548

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

9

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία

AFET
16-05-2018 AFET_AD(2018)620988

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις γυναίκες, την ισότητα των φύλων και την κλιματική δικαιοσύνη

AFET
23-11-2017 AFET_AD(2017)609665

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

AFET
01-06-2017 AFET_AD(2017)601073

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)

AFET
31-05-2017 AFET_AD(2017)602925

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ με θέμα: Προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι

AFET
01-09-2015 AFET_AD(2015)560685

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη

AFET
24-06-2015 AFET_AD(2015)552030

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP)

AFET
01-04-2015 AFET_AD(2015)546630

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

408

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Μπουρούντι

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Σομαλία

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

  Motion for a resolution on the situation in Burundi

02-07-2018 B8-0333/2018

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0326/2018

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on the situation in Somalia

02-07-2018 B8-0323/2018

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος

1

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και τη δημιουργία κέντρου αφιερωμένου στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος στο Babi Yar

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-12-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-03-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 135 - 13-03-2017

Γραπτές ερωτήσεις

78

  Persecution of Ahmadiyya Muslims in Pakistan

12-07-2018 E-003883/2018 Επιτροπή

  Extrajudicial killings in the Philippines and Pakistan

06-06-2018 E-003072/2018 Επιτροπή

  Complaints regarding an abuse of a dominant position received under Article 102 TFEU

08-05-2018 E-002535/2018 Επιτροπή

  Transport and availability of medical radio isotopes following Brexit

28-02-2018 E-001222/2018 Επιτροπή

  VP/HR - Forced labour among migrants in Libya

31-01-2018 E-000532/2018 Επιτροπή

ΑΕ/ΥΕ - Κατάσταση στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ

13-12-2017 P-007663/2017 Επιτροπή

  VP/HR - Pakistan's GSP+ and its adherence to its human rights obligations

06-12-2017 E-007517/2017 Επιτροπή

  VP/HR - Rule of law and human rights in Turkey

21-11-2017 E-007134/2017 Επιτροπή

  VP/HR - Religious persecution in Myanmar/Burma

07-11-2017 E-006834/2017 Επιτροπή

  VP/HR - Tibet

18-10-2017 E-006541/2017 Επιτροπή

Προφορικές ερωτήσεις

4

VP/HR - Νόμος για την απαλλοτρίωση γης χωρίς αποζημίωση στη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής

14-03-2018 O-000030/2018 Επιτροπή

Χρήση του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης

25-04-2016 O-000072/2016 Επιτροπή

Οι δαπάνες της ΕΕ για την εξωτερική μεταναστευτική πολιτική στις γειτονικές χώρες

25-04-2016 O-000071/2016 Επιτροπή

Χρηματοδότηση ΜΚΟ πολιτικής συνηγορίας στα πλαίσια της αραβο-ισραηλινής διένεξης

15-04-2015 O-000037/2015 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

47

 

73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

In an age of rising nationalism across Europe, an ‘American first’ policy direction in the US and a Brexit referendum, close and effective multilateralism is needed now more than ever. The EU has developed a broad relationship with the UN, working together on issues such as development and climate change, conflict prevention, peacebuilding, development and human rights. I therefore welcome this report ahead of the 73rd UN General Assembly. Given that the two organisations are pursuing the same goals it is right that the EU continues to feed into discussions and to inform other UN members of EU opinions. However, we must be careful not to bypass the sovereignty of Member States who each have their own seat at the table and for this reason I will be abstaining on the report, despite my strong support for the UN as an organisation.

 

Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου (A8-0187/2018 - Charles Goerens)

04-07-2018

Early marriage is tragically still common and takes place in virtually all cultures and religions. If the situation continues there will be over a billion women in early or forced marriages by 2050. Forcing or arranging early marriages is classed as a grave human rights abuse and so I welcome this report on the next steps of the EU external strategy against the practice. I am proud that the UK government has been leading international efforts to end forced marriages and strengthened laws in 2014 making forced marriage a criminal offence. I would urge all Member States to do likewise so that Europe continues to be a continent known for its resolute protection of the vulnerable. Given that the number of forced marriages increases in areas of instability caused by war or natural disasters it is vital that Member States coordinate their activities for the prosperity of all and that Brexit and other threats to multilateral cooperation do not hinder these efforts. I am pleased to vote in favour of this report and I very much hope that Europe can be a place where forced marriage is unheard of and which influences other world nations to that effect.

 

Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron)

03-07-2018

My constituency of London is now known as the city that producers the most 3D printed products in the world. Hubs of technology innovation are springing up, particularly in the east end, where 3D printing companies are not only manufacturing but also designing tomorrow’s cutting-edge products. However the market for this technology is still relatively marginal and there are several challenges ahead if the EU is to reap the full benefits of this innovation. Firstly, intellectual property rules need to be carefully tailored to ensure that the creators and rights-holders of digital files and printing machines are properly remunerated. And secondly civil liability and responsibility should printed products mal-function is also a complicated issue. I welcome this report which calls for a cautious approach and tailor-made surgical legislation that anticipates problems without putting up barriers to business growth. I am pleased to vote in favour and I sincerely hope that the UK watches proceedings very carefully to ensure that our thriving 3D printing industry is not shut out of the European market post Brexit.

 

Διαρθρωτικοί και οικονομικοί φραγμοί στην πρόσβαση στον πολιτισμό (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)

14-06-2018

Culture in all its forms enriches life, communities and the economy. In my constituency of London, we see first-hand how world-class orchestras, theatres, film, museums and the visual arts enhance the city and impact the country and the continent as a whole through the tourism and partnership with other cultural institutions that they create. I therefore voted in favour of this own-initiative report, which analyses the obstacles to cultural access and participation. It is most likely the case that cultural institutions will always have to live with the uncertainty of where their next tranche of funding will come from, but it is still important to assess where financial barriers exist and how to overcome them. It is up to each Member State to ensure that their cultural sectors receive the funding they require, but voluntary action based on the Open Method of Coordination will only improve the situation. As the UK loses the headquarters of the European Youth Orchestra to Italy, it remains to be seen how the British Government will continue to support the quest for excellence of our cultural institutions in a post-Brexit world.

 

Έλεγχος της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (A8-0395/2017 - Andreas Schwab)

14-06-2018

I am pleased to vote in favour of this report, which sets out the principles that Member States should use when regulating professions. It is right that Member States remain in charge of which professions should be regulated, but adhering to common principles on how and when such regulation should occur will ensure that there is clarity and that mutual recognition of professional qualifications across Member States is feasible. Unlike the single market in goods, which is already functioning well in Europe, there are still significant barriers preventing the single market for services from truly flourishing. Professional regulation should be proportionate and fit for purpose so that services firms can offer their expertise across borders, increasing their markets significantly. This would be particularly beneficial to my constituency of London, which relies heavily on the services sector, especially within the financial district. In a post-Brexit world, the UK Government will still need to engage in smart regulation of professions, in line with our European neighbours, in order to ensure that British companies still have access to the important market on our doorstep.

 

Παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ (A8-0155/2018 - Ismail Ertug)

31-05-2018

It is notable that in a plenary session where the EU Parliament is voting on a report on Better Law—making, Members are also voting on this own—initiative report to legislate for interoperable databases of vehicle mileage within each Member State. Whilst I fully sympathise with those affected by the illegal tampering of milometers I do not feel that this proposal is consistent with the principles of subsidiarity and proportionality. A European legislative framework in an area where a voluntary platform at EU—level already exists is an example of over—regulation and would introduce a burden on garages and mechanics as well as vehicle owners. It is also the case that an impact assessment on the possible costs of such an administrative burden has not been prepared. There are some areas where EU cooperation is vital and where retaining membership of the EU would be of huge benefit to the country as a whole but this is not one of them. So although I oppose any illegal activity within the second—hand car market, including attempts to manipulate a car’s mileage, I will be abstaining on this report because it goes against the Better Law—making agenda.

 

Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)

30-05-2018

Advocates of Brexit in the UK have long been blaming EU red tape for problems faced by businesses instead of seeing the huge benefits of a fully-functioning single market for the UK economy. It has widely been assumed, despite the great efforts to educate to the contrary, that the Commission in particular is intent on writing unnecessary laws with no consideration of the impacts. Yet the EU’s Better Regulation agenda is longstanding and the aim of ‘doing less and doing it better’ is supported across Member States and across the political groups. Of course, as is also the case for domestic laws, the quality of Union legislation can always be improved and I am fully supportive of the better regulation agenda that has been leading up to the recent inter-institutional agreement on Better Law-Making. It is right that the principles of subsidiarity and proportionality are maintained. Impact Assessments must be comprehensive and timely and we should strive to reduce administrative burdens on businesses by putting an ABS target in place. However, this report includes amendments which distract from the de-regulation focus by introducing a social clause and falling short of reduction targets. I will therefore be abstaining during the vote.

 

Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)

19-04-2018

. ‒ I was pleased to vote in favour of this report which reinforces EU rules on anti-money laundering to counter terrorist financing. Stronger rules are necessary for several reasons. Firstly, it is clear that terrorists involved in the 2015 Paris attacks had used prepaid cards which did not require the holder’s identity to be verified. We must make significant steps to close such loopholes to stifle the flow of financing for terrorism and so lowering the threshold for prepaid cards is a positive outcome of these trilogue negotiations.
Secondly, significant resources are lost each year from developing countries in the form of tax evasion and money laundering using anonymous companies and trusts. Efforts to improve cooperation between Member States to better identify beneficial account holders as well as giving reasonable public access to information on the ownership of trusts and companies will provide governments with more tools to fight these complex criminal arrangements. Given the digital nature of our global banking system where geographical borders hold little significance, cooperation between governments is vital. I hope that, despite the UK’s exit from the EU, such cooperation to fight terrorism and the corrupt world of money laundering will continue.

 

Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων (A8-0311/2015 - Martin Häusling)

19-04-2018

. ‒ The organics market is becoming a booming economy with an annual turnover of EUR 2 billion in the UK. London is seeing particular growth as farmers’ markets, ‘veg boxes’ and locally sourced food spring up to cater to city-dwellers who are becoming increasingly interested in where their food comes from and what pesticides and chemicals it might contain. Given the market growth and the high price that organic food can demand it is appropriate to update legislation. However, this regulation as it stands would create a two-tier system for organic food that provides neither certainty for the consumer nor clarity regarding the rules for producers. It could also allow foods which contain traces of pesticides to be sold as organic because they adhere to other sustainable standards. However, for my constituents in London this would be confusing and would dilute the value of true organic products. The agreed provisions simply add to the burden and complexity placed on farmers and producers and do not help consumers make informed choices about their food consumption and for this reason I voted against the report.

 

Επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (B8-0188/2018, B8-0195/2018)

19-04-2018

The constituency of London has the lowest vaccination coverage in the UK and regularly misses the WHO guideline of 95% of children receiving vaccinations. These statistics are very disturbing and have direct social consequences as paediatric diseases which were considered to be eradicated such as measles and rubella are returning. As MEP for London and a medical doctor myself I strongly support the over-arching aims of this resolution to allay concerns about vaccine safety and necessity so that vaccination rates in Europe improve. Vaccines are rigorously tested through multiple stage trials and regularly reassessed and every effort should be made to counter unreliable and unscientific information which damages confidence. However I would be wary of a Europe-wide harmonisation of vaccination schedules as this decision should remain at a Member State level. The suggestion to pool the purchasing power of Member States in order to jointly procure vaccines should be further investigated though, in order to address the disproportionate rise in costs. The UK Government should strongly consider the possibility of involvement in such a scheme despite exiting the EU but of course I would never support compulsory vaccination against parents’ wishes.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11065
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M081
  1047 Brussels