Charles TANNOCK
 • Charles
  TANNOCK
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Μέλος
 • Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 • Ημερομηνία γέννησης: 25 Σεπτεμβρίου 1957, Aldershot, Hants

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

225

Ελευθερία της έκφρασης στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του Mohamed Zine El Abidine

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.1)

Τρομοκρατικές επιθέσεις στη Σομαλία

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.2)

Ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 (συζήτηση)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(14)

Κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στο Μαλάουι και σε άλλες αφρικανικές χώρες

05-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-05(3.1)

Κατάσταση στις Μαλδίβες

05-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-05(3.3)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

4

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Μαυροβούνιο

AFET
02-03-2017 A8-0050/2017

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

18

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της EE με τη Λατινική Αμερική

AFET
20-07-2017 A8-0268/2017

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN

AFET
28-06-2017 A8-0243/2017

ΕΚΘΕΣΗ με θέμα «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις»

CULT AFET
13-06-2017 A8-0220/2017

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για τη Σερβία

AFET
22-03-2017 A8-0063/2017

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου

AFET
29-11-2016 AFET_AD(2016)592207

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις

AFET
18-09-2015 AFET_AD(2015)560548

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

7

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

AFET
01-06-2017 AFET_AD(2017)601073

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)

AFET
31-05-2017 AFET_AD(2017)602925

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ με θέμα: Προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι

AFET
01-09-2015 AFET_AD(2015)560685

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη

AFET
24-06-2015 AFET_AD(2015)552030

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP)

AFET
01-04-2015 AFET_AD(2015)546630

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

337

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Μαδαγασκάρη

15-11-2017 RC-B8-0641/2017

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Σομαλία

15-11-2017 RC-B8-0600/2017

  Motion for a resolution on Madagascar

13-11-2017 B8-0641/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Freedom of expression in Sudan, notably the case of Mohamed Zine El Abidine

13-11-2017 B8-0634/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on terrorist attacks in Somalia

13-11-2017 B8-0600/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες

04-10-2017 RC-B8-0549/2017

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Μιανμάρ/Βιρμανία και ιδίως την κατάσταση των Rohingya

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/αναθ. 1

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και τη δημιουργία κέντρου αφιερωμένου στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος στο Babi Yar

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-12-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-03-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 135 - 13-03-2017

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

72

  VP/HR - Tibet

18-10-2017 E-006541/2017 Επιτροπή

  VP/HR - Corruption charges against Dorin Chirtoacă

03-10-2017 E-006197/2017 Επιτροπή

  VP/HR - The situation in Venezuela

24-08-2017 E-005268/2017 Επιτροπή

  British officials in the European institutions

12-07-2017 E-004692/2017 Επιτροπή

  VP/HR - Religious minorities in Pakistan

11-07-2017 E-004647/2017 Επιτροπή

  VP/HR - South China Sea - Permanent Court of Arbitration

21-06-2017 E-004125/2017 Επιτροπή

  The use of Aluminium Composite Panels (ACPs)

21-06-2017 P-004121/2017 Επιτροπή

  Increasing levels of homelessness in Europe

07-06-2017 E-003757/2017 Επιτροπή

  Intelligence sharing arrangements with Cape Verde

11-05-2017 E-003280/2017 Συμβούλιο

  VP/HR - Situation in the South China Sea

23-03-2017 E-002011/2017 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

23

 

Η καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλός για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης (A8-0340/2017 - Javi López)

16-11-2017

Given my role as Goodwill Ambassador for the homelessness charity Depaul which works in several Member States including my own countries of the UK and Ireland, and more specifically my constituency of London, there is much in this report that I can commend. The rapporteur wishes to decisively tackle economic inequality across Europe which has put over one hundred million European citizens at risk of poverty and social exclusion, as well as stepping up the fight against homelessness and unemployment. These are all aims which are in line with the EU Treaties which promote the wellbeing of Europe’s peoples.
However, the solutions set out in this report are not commensurate with other obligations within the Treaties, that of proportionality and subsidiarity; in particular the rapporteur’s calls for harmonised tax policies across the EU, minimum income schemes and wage scales. It is vital that we must work together to build shared prosperity. However, the situation in each Member State is unique and it is national governments who are best placed, in this instance, to arrange their welfare and taxation systems to best carry out this task. For this reason I voted against this report.

 

Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

Although the number of serious car accidents has been falling over recent years it is still the case that over 2 000 people are either killed or seriously injured in road traffic accidents in my constituency of London every year. The figures for Europe as a whole are more startling with 25 500 deaths a year caused by collisions on the road. I commend the rapporteur for his focus, in line with Greater London, on cutting road deaths by 50% by 2020 and making them a thing of the past by 2050. I share this ambition wholeheartedly.
However, the rapporteur calls for several measures which go against the principles of subsidiarity and proportionality and impinge on Member State competencies. In particular he calls for EU regulation of e-bikes, an EU-wide harmonised zero blood-alcohol limit, as well as mandatory driving assistance and other safety features in vehicles. These ideas are well-intentioned but do not take into account small manufacturers and the costs involved in introducing such technologies as well as the fact that the recent ‘roadworthiness package’ which was only agreed three years ago would need to be reopened. I will therefore be abstaining on this report.

 

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)

14-11-2017

The EU’s e-commerce industry is expanding rapidly and is set to be worth over EUR 600 billion by the end of 2017. To keep up with fast-paced changes in consumer habits we need strong consumer protection laws. I am therefore pleased to vote in favour of this report which strengthens the consumer protection network across Member States, coordinating their inspection and enforcement powers. This will aid in the fight against unlawful practices such as persistent online scams that can appear in a different country as soon as they have been shut down in the first.
Improvements to legislation are highly relevant to the UK where digital purchases accounted for 33% of all EU online sales last year. It will therefore be vital that online consumer protection is addressed during Brexit negotiations. It is a positive step that this report allows for third country participation in the network of consumer protection organisations and I sincerely hope that further mechanisms will be put in place to ensure that the UK can work closely with the EU, and to ensure that digital growth, which is so important to the economy of my constituency of London, continues to be supported.

 

Διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία (A8-0312/2017 - Daniel Caspary)

26-10-2017

I am pleased to see that the Commission has now published draft negotiating directives and that trade negotiations with Australia and New Zealand are likely to begin soon. I have always been a supporter of EU Free Trade Agreements and as a British representative I particularly welcome agreements with these two countries given their similar approach to trade policy and their membership of the Commonwealth. Although I am not in favour of a sanctions-based approach to the trade and sustainable development chapters and would not want to see any sectors excluded, overall I support this ambitious drive towards trade liberalisation and so I am pleased to vote for the negotiating mandate to be approved. However, it is deeply disappointing that it is unlikely that the UK will take part in and benefit from a future Australia and New Zealand trade deal with the EU due to Brexit negotiations. Any future trade agreement is likely to have terms that are far more advantageous to the EU than any the UK could negotiate alone.

 

Τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)

25-10-2017

The objective of finding a balance between external border security and flexible border-crossings is important and timely for the EU as UK looks ahead to its EU exit in 2019. I welcome efforts by the European Commission in this proposal to modernise border checks to enhance security but also to speed up waiting times and unnecessary delays for those legally travelling into a Member State. I am also pleased that interoperability between the EES and VIS systems has been prioritised and that law enforcement bodies will have access to data, which is a vital tool in tackling cross-border crime and the rise in terrorism across Europe. The UK does not take part in the Schengen acquis and so I abstain on this report. However, I support all efforts to make our borders work better and am aware that we will require similar innovative solutions to resolve the Northern Irish border conundrum over the next year during Brexit negotiations. I welcome the UK government’s strong commitment during phase two of negotiations to maintain full UK access to all EU crime and terrorism intelligence databases and avoid any decrease in security cooperation post Brexit.

 

Πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας (A8-0292/2017 - Laura Agea)

24-10-2017

As Ambassador for the charity DePaul which works across Europe to help the homeless I am deeply concerned by the rise of homelessness in virtually all Member States and the extreme poverty and deprivation that this entails. In my constituency of London there is always more to be done to meet the fundamental needs of housing, quality healthcare services, and education of the poorest in our society. A compassionate welfare system which is a national competence under EU rules, should provide for the vulnerable in our society, provide timely assistance to those in need, support those who are struggling to find and keep decent jobs, and enforce a minimum wage. However, although I commend the rapporteur’s ambition in this report to help those affected by poverty and social exclusion I do not agree that minimum income schemes at EU level are an effective way of achieving this. This report goes too far by calling for a new EU fund to assist Member States to set up minimum income schemes and a new framework directive on minimum income schemes. I cannot support initiatives that would undermine the principles of proportionality and subsidiarity as social security is a national competence and this is why I am voting against this report.

 

Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες κράτησης στις φυλακές (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron)

05-10-2017

With over 1 600 000 people in prison in Europe in 2014 and 14 prisons based in my constituency of London, the quality of our prison systems and conditions deserves a great deal of attention. In order for the objective of imprisonment to be met – to see that justice is done, to protect society and to rehabilitate offenders – we need effective spaces that uphold the human dignity of inmates whilst ensuring that crimes are punished.
This is a difficult balance to achieve and whilst we should be working to share best practice and encourage other Member States to aim for excellence in this area, the prison system is and should remain a purely Member State competence according to the principles of subsidiarity. This is why I voted against this report which goes too far in calling for specific actions and funding. Cooperation between European prisons is an important issue however, and will remain relevant once the UK has withdrawn from the EU as new systems will be required to manage prisoner transfers and share information between the judiciaries of each Member State.

 

Καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

03-10-2017

With the explosion of digital technology and our reliance on it in almost every walk of life we must have a cyber security policy that is fit for purpose. Digital systems, given their nature, do not respect geographical borders. This is both a huge advantage and an open door to cybercrime on a massive scale. 500 million potential customers are just a click away from a purchase thanks to the digital single market yet the interconnectedness of the digital world can mean that attacks could have far-reaching impacts. This is why the UK cannot meet its cybersecurity objectives in isolation and needs to work together with EU neighbours to share information about attacks as they happen and help to build up each other’s digital resilience. Europe’s cyber security is only as strong as its weakest link. I am pleased to vote in favour of this report conscious of the fact that the UK must not withdraw from efforts to improve cybersecurity across Europe post Brexit. A step back from such cooperation would have a detrimental effect on our leading financial institutions in London for example who benefit from information sharing and assistance from other organisations facing similar challenges in Europe.

 

Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (B8-0495/2017)

14-09-2017

The 30th anniversary of the Erasmus scheme, one of the EU’s culture and education projects that offers the greatest added value to the UK, should be celebrated. Since its conception in 1987 an estimated 600 000 young people from the UK have taken part and boosted their communication skills, cultural awareness and confidence as a result. Studying alongside students of other nationalities in a foreign country and welcoming foreign students to Britain is a powerful and effective way not only to preserve our close partnership and cooperation with our European neighbours but also to reduce unemployment and boost the economy. My constituency of London feels these benefits keenly given the high number of foreign students coming to study at our world-class universities. It is important therefore that Erasmus+ maintains its focus on helping people to study, train and volunteer abroad and its funding should not be diverted to other schemes such as the European Solidarity Corp or student eCards. I am pleased to vote in favour of this Resolution and I hope that UK citizens will be able to continue to take part in educational schemes in other European countries following Brexit.

 

Η λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου (A8-0199/2017 - Dennis de Jong)

12-09-2017

I am pleased to vote in favour of this own-initiative report into the functioning of franchising in the retail sector. My constituency of London is a thriving and growing business centre where all types of business models can and do succeed. Opening up the single market to enable franchise opportunities could provide exciting opportunities for those wanting to start their own business. However, it is clear that there is a lack of information on the functioning of the franchise sector across Europe and the implications of e-commerce also need to be addressed to ensure that both the franchiser and franchisee are rewarded on a fair basis.
In order to increase market confidence in franchising I support the call in this report for the Commission to examine whether there are hurdles preventing successful franchise opportunities across Member States. The outcome of such a review should be examined closely by the British Government to ensure that such opportunities are still afforded to entrepreneurs in the UK following Brexit.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11065
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M081
  1047 Brussels