Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Μέλος
 • Ηνωμένο Βασίλειο Labour Party

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

771

Κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία (συζήτηση)

30-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-30(2)

Ελευθερία της έκφρασης στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του Mohamed Zine El Abidine

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.1)

Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Οκτωβρίου 2017 (συζήτηση)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

Προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου για την περίοδο 2017-2020 (συζήτηση)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN (συνοπτική παρουσίαση)

02-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-02(18)

Πυρασφάλεια κτιρίων (συζήτηση)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

5

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία

AFET
28-06-2017 A8-0242/2017

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

3

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 για την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

179

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα

10-11-2017 B8-0596/2017

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Μιανμάρ/Βιρμανία και ιδίως την κατάσταση των Rohingya

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/αναθ. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή

15-05-2017 B8-0346/2017

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία

15-05-2017 B8-0331/2017

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

9

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη στήριξη της πρωτοβουλίας «Οδυσσέας» για την επανεκκίνηση της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 03-10-2016
Λήξη προθεσμίας : 03-01-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 91 - 04-01-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη βελτιωμένη ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ ως προς το περιεχόμενο της οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-05-2016
Λήξη προθεσμίας : 09-08-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 64 - 28-07-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για τους αστέγους

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 27-04-2016
Λήξη προθεσμίας : 27-07-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 310 - 28-07-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προτεραιότητα μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την άνοια

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 11-04-2016
Λήξη προθεσμίας : 11-07-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 139 - 12-07-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν από τον παγκόσμιο δείκτη για την πείνα

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 24-02-2016
Λήξη προθεσμίας : 24-05-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 61 - 25-05-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη θήρα τροπαίων

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Εύα ΚΑΪΛΗ , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 18-01-2016
Λήξη προθεσμίας : 18-04-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 134 - 19-04-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη δωρεά απώλητων αναλώσιμων τροφίμων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Περατώθηκε με πλειοψηφία

Λεπτομέρειες

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 14-10-2015
Λήξη προθεσμίας : 14-01-2016
Ημερομηνία έγκρισης : 14-01-2016
Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 01 των Πρακτικών της 18-01-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 388 - 15-01-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προαγωγή της αποϊδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 25-03-2015
Λήξη προθεσμίας : 25-06-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 128 - 26-06-2015

Γραπτή δήλωση σχετικά με την έλλειψη επαρκών υποδομών μέριμνας εκτός σχολικού ωραρίου για παιδιά με αναπηρίες στην ΕΕ

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-03-2015
Λήξη προθεσμίας : 09-06-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 175 - 10-06-2015

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

215

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Επιτροπή

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Επιτροπή

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Επιτροπή

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Επιτροπή

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Επιτροπή

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Επιτροπή

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Επιτροπή

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Επιτροπή

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Επιτροπή

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

76

 

Συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας (Έγκριση) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

Συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας (Ψήφισμα) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

Η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)

16-11-2017

In supporting this report, Labour MEPs are taking into account its balanced position on issues of security and migration as well as the progressive commitment it shows to economic and social development in Africa and the importance of supporting this development if we are to reach the Sustainable Development Goals.

 

Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)

16-11-2017

The report is written by an S&D colleague. It is a fair and balanced report that highlights the good work of the Ombudsman in holding institutions to account as well as calling for further transparency.

 

Περίοδος έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων (A8-0332/2017 - Gesine Meissner)

15-11-2017

Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport (ITS) requires that specifications be adopted, through delegated acts, for actions in four priority areas. The ITS Directive stipulates the power to adopt the delegated acts was conferred on the Commission for a limited period only, until 27 August 2017.
I voted in favour of this proposal which aims to extend the delegation of power for an additional period of five years starting from 27 August 2017. This period would then be tacitly extended for periods of the same duration, unless opposed by Parliament or the Council.

 

Ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)

15-11-2017

With my Socialist and Labour colleagues I voted in favour of this report because it would highlight the importance of cohesion policy measures as they are often the main provisions that address demographic challenges at the regional and local levels and often complement national and regional strategies.

 

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

President, I voted to provide support for workers who have lost their jobs due to the effects of the economic and financial crisis. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

President, I voted in favour of this report which crucially calls for new cars to be fitted with a range of life-saving technologies, including automated emergency braking, intelligent speed assistance and intelligent seatbelt reminders in all seats. Mandatory safety standards for new cars sold on the European market have not been updated since 2009, and even though there has been progress over a longer time frame, a 6.7% year-to-year reduction was needed over the 2010-2020 period to reach the EU 2020 target. Unfortunately, for the 3rd year in a row, the UK remained among the countries that saw an increase in its figures on road accidents and no significant efforts were made to register a drop in the number of road deaths.

 

Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017

The fact that these typologies and their methodologies had no legal recognition and were not formally recognised by the European Statistical System was an issue that needed to be addressed to establish them as recognised, impartial statistical typologies. Consequently, the NUTS Regulation needed to be amended. Council had slightly amended the original proposal by the COM. Therefore one short Trilogue was organised between the EP and the Council to agree on a common text.

 

Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017

President, the inland navigation sector employs some 41 500 workers, but the market consists mostly of SMEs employing fewer than 10 people. The workforce is ageing -self-employed workers in particular- and it is difficult to recruit new young entrants to the professions which are seen as unattractive. As the demand for inland navigation transport is expected to increase, the sector could face a severe shortage of skilled workers in the future. Efficient labour mobility could help address the gap between the demand for mobile workers and the regionally available offer. The adoption of this new regulation will end the current patchwork of certificates on European rivers and help the sector dealing with its staff shortage. In addition, safety of navigation is guaranteed by the common competence requirements for qualification, which also apply to crew members sailing on European rivers with certificates from third countries.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels