Innocenzo LEONTINI : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

 • 20-08-2018 / 15-01-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

 • 20-08-2018 / 13-02-2019 : Forza Italia (Ιταλία)
 • 14-02-2019 / 01-07-2019 : FRATELLI D' ITALIA (Ιταλία)

βουλευτές 

 • 13-09-2018 / 01-07-2019 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 13-09-2018 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Mercosur
 • 13-09-2018 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 13-09-2018 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Αναπληρωτής 

 • 13-09-2018 / 15-01-2019 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 13-09-2018 / 15-01-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ
 • 13-09-2018 / 15-01-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας 
Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2017  
- TRAN_AD(2019)630391 -  
-
TRAN 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) για το οικονομικό έτος 2017  
- TRAN_AD(2019)630389 -  
-
TRAN 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) για το οικονομικό έτος 2017  
- TRAN_AD(2019)629772 -  
-
TRAN 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) IT  
 

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e Israele, dall'altra, è stato firmato il 20 novembre 1995 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2000. L'accordo fornisce un quadro adeguato per il dialogo politico e la cooperazione economica tra l'UE e Israele. Conformemente al suo atto di adesione, la Croazia si impegna ad aderire agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea con i paesi terzi prima della sua adesione all'UE mediante un protocollo agli accordi stessi. Il 14 settembre 2012 il Consiglio UE ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con lo Stato di Israele, negoziati che si sono conclusi con successo il 28 settembre 2017. Il Consiglio intende approvare, a nome dell'Unione, il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea. Ho votato a favore dell'approvazione di questo protocollo sull'accordo euromediterraneo UE-Israele.

Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) IT  
 

Le nuove norme comuni sono volte a rendere più competitivo il mercato dell'elettricità dell'UE e a porre i consumatori al centro della transizione energetica. La conclusione sui negoziati del terzo pacchetto dell'energia rappresenta un passo fondamentale per consentire all'UE e ai suoi Stati membri di facilitare la transizione verso l'energia pulita e rispettare gli impegni assunti con l'accordo di Parigi. Ritengo che l'approvazione del nuovo assetto del mercato dell'elettricità renderà i mercati dell'energia più flessibili e faciliterà l'integrazione di una maggiore quota di energia rinnovabile. Inoltre, il quadro comune per i meccanismi di capacità contribuisce notevolmente al processo di decarbonizzazione del settore energetico dell'UE, tenendo conto al tempo stesso della questione della sicurezza dell'approvvigionamento. Il regolamento è concepito per consentire ai consumatori di svolgere un ruolo attivo nel guidare la transizione energetica e di beneficiare di un sistema energetico meno centralizzato, più digitalizzato e più sostenibile. Per tutte queste ragioni ho votato a favore della sua approvazione.

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) IT  
 

Il 30 novembre 2016 la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa per un regolamento sull'agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), al fine di adattare il quadro giuridico dell'ACER ai cambiamenti nei mercati dell'energia. Il nuovo regolamento ACER amplia le competenze dell'Agenzia per includervi responsabilità di vigilanza del mercato all'ingrosso dell'elettricità e del gas naturale, e delle infrastrutture transfrontaliere, adattandola ai cambiamenti dei mercati dell'energia e rispondendo nel contempo alla necessità di una maggiore cooperazione regionale. In particolare, il regolamento attribuisce all'Agenzia una serie di nuovi compiti in relazione ai "centri operativi regionali" che dovranno essere istituiti. Sono convinto che l'ACER svolgerà un ruolo fondamentale nell'attuazione del pacchetto sull'energia pulita e nel garantire un mercato dell'energia ben funzionante a vantaggio di tutti i consumatori di energia dell'UE. Ho votato in favore dell'approvazione di questa risoluzione.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος  
Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος επί θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι αποδεκτές προτάσεις ψηφίσματος παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία αποφασίζει ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων