Rachida DATI : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

  • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Γαλλία)
  • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Γαλλία)

βουλευτές 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Αναπληρώτρια 

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο
  • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
  • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη  
- LIBE_AD(2017)607871 -  
-
LIBE 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) FR  
 

J’ai voté en faveur du rapport sur des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules lourds. Il s’agit du premier texte visant à réduire les émissions de CO2 et à contribuer à la mobilité propre pour les poids lourds. Ainsi, le règlement imposera des objectifs contraignants de réduction des émissions de CO2 de 15 % d’ici à 2025 et de 30 % d’ici à 2030. Afin de répondre aux objectifs de l’accord de Paris, le règlement prévoit également un système d’incitants à la mise sur le marché de véhicules propres avec, notamment, une part obligatoire de ces véhicules à faibles émissions ou à émission nulle de 2 % dans les ventes en 2025.

Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) FR  
 

Constatant que des différences importantes subsistent entre les États membres pour ce qui est des outils en ligne mis à disposition des entreprises pour contacter les autorités publiques, j’ai voté en faveur du rapport sur l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés. La directive va permettre de promouvoir les opérations en ligne et va renforcer les mesures de protection contre la fraude et les recours abusifs grâce aux contrôles d’identité en ligne.

Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) FR  
 

Le droit de l’Union européenne n’est actuellement pas suffisamment adapté à la mobilité transfrontalière dans l’Union européenne, le cadre juridique n’étant dès lors pas propice à une intensification de l’activité économique, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). C’est pourquoi j’ai voté en faveur du rapport sur les transformations, fusions et scissions transfrontalières, qui prévoit des procédures protégeant la légalité de ces opérations dans tous les ordres juridiques nationaux et garantissant que les travailleurs et actionnaires soient correctement informés de l’impact de leur opération. Je soutiens ainsi pleinement cette directive qui va permettre d’éviter que les opérations transfrontalières ne soient utilisées à des fins frauduleuses ou abusives.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ανάγκη να διατηρηθεί το Βασίλειο του Μαρόκου ως στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
- P8_DCL(2016)0005 - Άκυρη  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 18-01-2016
Λήξη προθεσμίας : 18-04-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 147 - 19-04-2016

Δηλώσεις