Seán KELLY : 7η Κοινοβουλευτική περίοδος 

Πολιτικές ομάδες 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fine Gael Party (Ιρλανδία)

βουλευτές 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αναπληρωτής 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά
  • 19-10-2011 / 18-01-2012 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

all-activities 

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη γαλάζια ανάπτυξη - Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, των θαλάσσιων μεταφορών και του τουρισμού της ΕΕ  
- REGI_AD(2013)506188 -  
-
REGI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)  
- ITRE_AD(2013)496562 -  
-
ITRE 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
- CULT_AD(2011)458791 -  
-
CULT 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ)  
- REGI_AD(2012)494633 -  
-
REGI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής·  
- REGI_AD(2012)494608 -  
-
REGI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»  
- ITRE_AD(2012)483700 -  
-
ITRE 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις) 
Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου του προστάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
- P7_DCL(2014)0001 - Άκυρη  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 13-01-2014
Λήξη προθεσμίας : 13-04-2014
Αριθμός υπογραφόντων : 162 - 14-04-2014
Γραπτή δήλωση σχετικά με περιφερειακές στρατηγικές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα νησιά της ΕΕ  
- P7_DCL(2013)0020 - Άκυρη  
Nuno TEIXEIRA , Maurice PONGA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Patrice TIROLIEN , Younous OMARJEE , François ALFONSI , Seán KELLY , Gabriel MATO , Giommaria UGGIAS  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 21-10-2013
Λήξη προθεσμίας : 21-01-2014
Αριθμός υπογραφόντων : 62 - 21-01-2014
Γραπτή δήλωση για την προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο των διαδικτυακών χώρων ονομάτων που απευθύνονται σε παιδιά  
- P7_DCL(2013)0014 - Άκυρη  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-09-2013
Λήξη προθεσμίας : 09-12-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 230 - 10-12-2013

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων 

Επικοινωνία