Yannick JADOT : Αρχική σελίδα 

Μέλος 

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

Αναπληρωτής 

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 

Τελευταίες δραστηριότητες 

Επικοινωνία