Arnaud DANJEAN : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Γαλλία)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Γαλλία)

Αντιπρόεδρος 

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ

βουλευτές 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία

Αναπληρωτής 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Προϋπολογισμών
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Προϋπολογισμών

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας 
Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων  
- AFET_AD(2015)549344 -  
-
AFET 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας  
- BUDG_AD(2017)594135 -  
-
BUDG 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής  
- AFET_AD(2016)578802 -  
-
AFET 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων  
- AFET_AD(2016)578843 -  
-
AFET 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων (A8-0218/2016 - Monica Macovei) FR  
 

Ce texte répond à l'appel du Conseil européen de novembre 2015 qui, suite aux attentats ayant frappé la France, demandait une réforme du code frontière Schengen afin de permettre des contrôles systématiques de toutes les entrées aux frontières extérieures de l'UE, y compris pour les ressortissants des pays de l'UE. Cette demande correspond à une exigence exprimée depuis longtemps par la droite française et européenne ; elle constitue une mesure indispensable pour mettre un terme à la porosité excessive de nos frontières extérieures et rétablir le bon équilibre entre liberté et sécurité qui fondait les accords de Schengen. J'ai donc voté en faveur de ce texte.

Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) FR  
 

Ce rapport prospectif, non contraignant, se propose de définir les axes autour desquels devrait se bâtir l'Union européenne dans la prochaine décennie. La démarche proposée comporte de nombreux points pertinents, mais favorise des évolutions concourant à une intégration très poussée dans de nombreux domaines‎, au détriment de la subsidiarité et d'une approche pragmatique. En matière de sécurité, de politique étrangère et de défense, au-delà d'un constat globalement juste des déficiences actuelles du système européen, beaucoup de solutions proposées sont irréalistes, incomplètes ou inefficaces et privilégient un présupposé idéologique (fédéraliste) sans en envisager toutes les conséquences concrètes. J'ai donc voté contre ce rapport.

Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) FR  
 

L’établissement d’un traité de libre-échange entre l’UE et le Canada constitue, sur le principe, une étape positive dans la relation stratégique qui doit se développer entre deux partenaires partageant des valeurs communes. L’accord agréé offre des opportunités nouvelles et intéressantes à de nombreux secteurs économiques européens. Ces avancées ont toutefois comme contrepartie, une nouvelle fois, une ouverture du marché européen de la viande bovine lourde d’incertitudes pour une filière déjà très fragilisée, singulièrement en France. Considérant que ce traité, tel que négocié par la Commission européenne, risque de mettre en danger l’élevage bovin français, sans que lui soit apporté ni de garanties suffisamment fortes sur l’activation possible de clauses de sauvegardes, ni de compensations financières (obtenues par exemple par le secteur du lait canadien pour compenser l’ouverture faite aux Européen dans ce secteur), j’ai décidé de m’abstenir pour marquer ma désapprobation, non vis-à-vis du principe d’un accord de libre-échange avec le Canada mais vis-à-vis du «sacrifice» systématique demandé, dans les négociations commerciales internationales, à un secteur spécifique qui contribue pourtant à la richesse de notre agriculture et de la vitalité des territoires ruraux.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων 

Επικοινωνία