Lara COMI
 • Lara
  COMI
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Αντιπρόεδρος
 • Ιταλία Forza Italia
 • Ημερομηνία γέννησης: 18 Φεβρουάριος 1983, Garbagnate Milanese

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

918

Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (συζήτηση)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(21)

Στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης (B8-1341/2016, B8-1343/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.3)

Παιδιατρικά φάρμακα (B8-1340/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.4)

Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2015 (A8-0366/2016 - Ángela Vallina)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.5)

Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών (B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.6)

Διαδικασίες αφερεγγυότητας και διαχειριστές των διαδικασιών αφερεγγυότητας (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.1)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά

IMCO
03-05-2016 A8-0171/2016

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους

IMCO
30-03-2015 IMCO_AD(2015)541656

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

148

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

28-11-2016 RC-B8-1285/2016

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

23-11-2016 B8-1285/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Τζιμπουτί

11-05-2016 RC-B8-0594/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Νιγηρία

13-04-2016 RC-B8-0478/2016

  Joint motion for a resolution on Honduras: situation of human rights defenders

13-04-2016 RC-B8-0469/2016

  Joint motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

13-04-2016 RC-B8-0466/2016

  Motion for a resolution on Nigeria

11-04-2016 B8-0484/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Honduras: situation of human rights defenders

11-04-2016 B8-0477/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

3

Γραπτή δήλωση σχετικά με τα θύματα της εγκληματικότητας

02-12-2015 P8_DCL(2015)0070 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Tomáš ZDECHOVSKÝ , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Fabio DE MASI , Pál CSÁKY , Momchil NEKOV , Lara COMI , Dita CHARANZOVÁ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 02-12-2015
Λήξη προθεσμίας : 02-03-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 91 - 03-03-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προστασία του ευρωπαϊκού τομέα του ελαιολάδου και της παραγωγής ελαιολάδου

07-09-2015 P8_DCL(2015)0031 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Λάμπρος ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Εύα ΚΑΪΛΗ , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 07-09-2015
Λήξη προθεσμίας : 07-12-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 101 - 08-12-2015

Γραπτή δήλωση σχετικά με τα ηθικά διλήμματα που συνδέονται με ζητήματα τεχνολογικής καινοτομίας

25-03-2015 P8_DCL(2015)0013 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Nicola CAPUTO , Renato SORU , Pina PICIERNO , Andrea COZZOLINO , Laurenţiu REBEGA , Daciana Octavia SÂRBU , Momchil NEKOV , Lara COMI , Tibor SZANYI , Fabio DE MASI , Dario TAMBURRANO

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 25-03-2015
Λήξη προθεσμίας : 25-06-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 34 - 26-06-2015

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

199

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Εγγύηση για τη νεολαία"

09-06-2017 O-000051/2017 Επιτροπή

  Discrimination in Fashion Gate

28-04-2017 E-003023/2017 Επιτροπή

  Competition in the polypropylene (PP) granule sector

28-03-2017 E-002092/2017 Επιτροπή

  Possible requirement that each head of game killed be recorded immediately after death

16-02-2017 E-001081/2017 Επιτροπή

Απαντήσεις της Επιτροπής σε ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης

10-01-2017 O-000003/2017 Επιτροπή

  TRIS notification system

14-12-2016 E-009430/2016 Επιτροπή

  Failure of the Italian State to carry out a census of migratory species of wildlife for the purposes of the implementation of Directive 147/2009/EC

06-10-2016 P-007599/2016 Επιτροπή

  Quality of water intended for human consumption

27-06-2016 E-005143/2016 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

250

 

Συμφωνία ΕΕ-Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων (A8-0257/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández)

14-09-2017

Il suddetto accordo intende promuovere il commercio di prodotti biologici, contribuendo allo sviluppo e all'espansione del settore biologico nell'Unione e nella Repubblica del Cile e raggiungendo un elevato livello di rispetto per i principi in materia di produzione biologica, di garanzia dei sistemi di controllo e di integrità dei prodotti biologici.
L'accordo prevede l'istituzione di un comitato misto sui prodotti biologici, composto da rappresentanti dell'Unione e rappresentanti del governo del Cile, che terrà consultazioni periodiche almeno una volta all'anno, con l'obiettivo di garantire la corretta applicazione dell'accordo. Ho reputato adeguata la proposta avanzata dal Parlamento, perciò ho votato a favore.

 

Πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0277/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández)

14-09-2017

Il Consiglio propone di concludere un terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri. Il relatore del Parlamento per questo fascicolo si raccomanda di dare l'approvazione al protocollo e, al contempo, avanza alcune richieste, per esempio una migliore condivisione delle informazioni con la commissione per il commercio internazionale in tutte le fasi del ciclo di vita degli accordi internazionali.
Date le importanti richieste da parte del Consiglio per quanto riguarda il terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, ho deciso di esprimere il mio voto a favore.

 

Εκσυγχρονισμός του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (A8-0267/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández)

14-09-2017

Dopo un'accurata analisi della relazione, il Parlamento europeo dichiara alcune raccomandazioni al Consiglio, alla Commissione e al SEAE; come ad esempio, si raccomanda sul fatto di considerare l'importanza e la necessità di perseguire l'aggiornamento dell'Accordo di associazione UE-Cile al fine di tenere conto dell'evoluzione economica e politica degli ultimi 15 anni, in particolare della sua componente commerciale e di prendere atto del costante sostegno alla modernizzazione espresso dalla commissione parlamentare mista UE-Cile, nonché del fatto che il CCM abbia accolto con favore le misure adottate in vista di tale aggiornamento. Detto ciò ho espresso il mio voto a favore.

 

Παράταση του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος έως το 2020 (A8-0158/2017 - Roberto Gualtieri)

14-09-2017

Disporre di dati puntuali, attendibili e pertinenti elaborati sulla base di statistiche europee è assolutamente indispensabile per misurare i progressi e valutare l'efficacia delle politiche e dei programmi dell'Unione, in particolare nel contesto della strategia Europa 2020.
Statistiche di elevata qualità sviluppate dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e all'accordo di Parigi del 2015. Per conseguire risultati migliori e contribuire ad un'Europa migliore sono essenziali delle statistiche migliori, perciò si ritiene opportuna una modifica al regolamento.

 

Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (A8-0120/2017 - Sirpa Pietikäinen)

14-09-2017

Ho votato a favore della presente relazione poiché il piano di investimenti è un'iniziativa faro promossa dal Presidente Juncker anni fa e che ha già dimostrato di poter migliorare il contesto degli investimenti in Europa, apportando risultati concreti e raggiungendo persone fisiche e aziende in tutta Europa. Le imprese possono espandere le proprie attività, assumere nuovi dipendenti e investire maggiormente nella ricerca e nello sviluppo. Al contempo, tale piano permette di ridurre la frammentazione dei mercati finanziari e incrementa l'offerta di capitali alle imprese, grazie alla creazione di un autentico mercato unico dei capitali. Per far sì che i quadri normativi siano in grado di sostenere gli investimenti nelle PMI è necessario procedere alla modifica dei regolamenti relativi ai fondi per il venture capital e sui fondi per l'imprenditoria sociale.

 

Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust)

14-09-2017

Il regolamento di base considera i piani pluriennali strumenti prioritari per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. I piani pluriennali sono intesi a rispondere alle specificità delle varie attività di pesca e rappresentano la base per i piani in materia di rigetti in mare, che specificano l'obbligo di sbarco per alcuni stock e talune attività di pesca e consentono eccezioni. A questo proposito ho deciso di esprimere il mio voto favorevole.

 

Θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean)

14-09-2017

La Commissione europea ha pubblicato, il 5 luglio 2016, una proposta legislativa volta a sostenere il rafforzamento delle capacità dei paesi partner nel settore della sicurezza e della difesa. L'obiettivo è consentire all'Unione di finanziare, mediante il proprio bilancio, iniziative di formazione e la fornitura di attrezzature non letali alle forze di sicurezza dei paesi terzi.
Tale sostegno dell'Unione ai suoi partner, contribuirebbe alla sostenibilità e all'efficienza delle iniziative di formazione fornite dall'UE nonché al consolidamento dello Stato di diritto. La presente proposta consente di rafforzare la coerenza dell'azione dell'Unione europea e di realizzare gli obiettivi della strategia globale per la politica estera e di sicurezza, presentata nel giugno 2016 dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; detto ciò, ho votato a favore.

 

Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (A8-0133/2017 - Sven Giegold)

14-09-2017

Con questa proposta di relazione si vuole ribadire l'invito ad avvalorare il registro per la trasparenza dell'UE con un atto legislativo. A tutti gli Stati membri viene proposto di varare una normativa che promuova la trasparenza della rappresentanza degli interessi. Nel testo il Parlamento ribadisce il suo invito alla Commissione a elaborare un codice di condotta europeo sulla trasparenza, l'integrità e la responsabilità, ideato per guidare le azioni dei rappresentanti dell'UE negli organismi internazionali.

 

Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (B8-0495/2017)

14-09-2017

Erasmus Plus rappresenta senza alcun dubbio il miglior investimento sul futuro dei giovani e sul futuro del nostro ideale europeo. Questi 30 anni di investimenti in capitale umano hanno donato all'Europa una generazione dotata di mentalità aperta, più europea, maggiormente consapevole delle proprie capacità ma anche con migliori prospettive lavorative.
Ed esistono anche altri programmi europei che andrebbero maggiormente incoraggiati e promossi, quali Erasmus per giovani Imprenditori, Servizio Volontario Europeo ma soprattutto l'iniziativa Garanzia Giovani.
Per abbattere l'elevato livello di disoccupazione è necessario intervenire concretamente con la realizzazione, in tutti gli Stati membri, di un sistema di collaborazione tra tutti i principali soggetti interessati, l'attuazione di riforme strutturali e con l'elaborazione di nuove e innovative politiche orientate ai giovani.
Anche se gli attuali risultati nel porre in atto la garanzia per i giovani non sono al di sotto delle aspettative iniziali, è anche vero che gli schemi della garanzia per i giovani non hanno ancora raggiunto tutti i giovani che sono rimasti disoccupati o sono usciti dal sistema d'istruzione o che rientrano nella categoria dei NEET.
I giovani sono il nostro futuro ed è nostra responsabilità condivisa offrire a tutti la possibilità di inserirsi con successo sul mercato del lavoro!

 

Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov)

14-09-2017

La nuova agenda per le competenze per l'Europa è un'iniziativa attesa da tempo che pone giustamente l'accento sulla necessità di aggiornare i sistemi di istruzione e di formazione europei in linea con il contesto economico e sociale in rapida evoluzione. La relazione mette in evidenza l'importanza di andare oltre alle "giuste competenze professionali" e di concentrarsi anche sugli aspetti della formazione che sono in grado di favorire lo spirito imprenditoriale e la creatività e di permettere alle persone di pensare in modo critico, di prendere decisioni informate e di partecipare pienamente alla vita democratica e sociale. Ho votato a favore per la proposta per l'aggiornamento dei sistemi di istruzione e formazione, in quanto reputo l'argomento di estrema importanza.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E101
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10091
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E101
  1047 Brussels