Lara COMI
 • Lara
  COMI
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Αντιπρόεδρος
 • Ιταλία Forza Italia
 • Ημερομηνία γέννησης: 18 Φεβρουάριος 1983, Garbagnate Milanese

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

921

Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (συνέχεια της συζήτησης)

30-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-30(6)

Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δεύτερη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (συζήτηση)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(19)

Κράτος δικαίου στη Μάλτα (συζήτηση)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(11)

Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (συζήτηση)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(21)

Στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης (B8-1341/2016, B8-1343/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.3)

Παιδιατρικά φάρμακα (B8-1340/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.4)

Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2015 (A8-0366/2016 - Ángela Vallina)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.5)

Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών (B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.6)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά

IMCO
03-05-2016 A8-0171/2016

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους

IMCO
30-03-2015 IMCO_AD(2015)541656

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

148

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

28-11-2016 RC-B8-1285/2016

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

23-11-2016 B8-1285/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Τζιμπουτί

11-05-2016 RC-B8-0594/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Νιγηρία

13-04-2016 RC-B8-0478/2016

  Joint motion for a resolution on Honduras: situation of human rights defenders

13-04-2016 RC-B8-0469/2016

  Joint motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

13-04-2016 RC-B8-0466/2016

  Motion for a resolution on Nigeria

11-04-2016 B8-0484/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Honduras: situation of human rights defenders

11-04-2016 B8-0477/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

3

Γραπτή δήλωση σχετικά με τα θύματα της εγκληματικότητας

02-12-2015 P8_DCL(2015)0070 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Tomáš ZDECHOVSKÝ , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Fabio DE MASI , Pál CSÁKY , Momchil NEKOV , Lara COMI , Dita CHARANZOVÁ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 02-12-2015
Λήξη προθεσμίας : 02-03-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 91 - 03-03-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προστασία του ευρωπαϊκού τομέα του ελαιολάδου και της παραγωγής ελαιολάδου

07-09-2015 P8_DCL(2015)0031 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Λάμπρος ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Εύα ΚΑΪΛΗ , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 07-09-2015
Λήξη προθεσμίας : 07-12-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 101 - 08-12-2015

Γραπτή δήλωση σχετικά με τα ηθικά διλήμματα που συνδέονται με ζητήματα τεχνολογικής καινοτομίας

25-03-2015 P8_DCL(2015)0013 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Nicola CAPUTO , Renato SORU , Pina PICIERNO , Andrea COZZOLINO , Laurenţiu REBEGA , Daciana Octavia SÂRBU , Momchil NEKOV , Lara COMI , Tibor SZANYI , Fabio DE MASI , Dario TAMBURRANO

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 25-03-2015
Λήξη προθεσμίας : 25-06-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 34 - 26-06-2015

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

202

  Possible freight traffic restrictions on the Italy-Austria border

12-01-2018 E-000182/2018 Επιτροπή

  Admissibility of promotion programmes for agri-food products

08-12-2017 E-007594/2017 Επιτροπή

Αδικήματα κατά του προσώπου στο πλαίσιο του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)

04-12-2017 O-000096/2017 Επιτροπή

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Εγγύηση για τη νεολαία"

09-06-2017 O-000051/2017 Επιτροπή

  Discrimination in Fashion Gate

28-04-2017 E-003023/2017 Επιτροπή

  Competition in the polypropylene (PP) granule sector

28-03-2017 E-002092/2017 Επιτροπή

  Possible requirement that each head of game killed be recorded immediately after death

16-02-2017 E-001081/2017 Επιτροπή

Απαντήσεις της Επιτροπής σε ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης

10-01-2017 O-000003/2017 Επιτροπή

  TRIS notification system

14-12-2016 E-009430/2016 Επιτροπή

  Failure of the Italian State to carry out a census of migratory species of wildlife for the purposes of the implementation of Directive 147/2009/EC

06-10-2016 P-007599/2016 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

344

 

Aυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Πορτογαλία (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao)

07-02-2018

Ai fini di una maggiore cooperazione tra gli Stati Membri, nella seguente relazione si autorizza il Portogallo a ricevere e fornire dati personali dei cittadini per potere effettuare ricerche sull’immatricolazione dei veicoli. Tale scambio di dati sarà senz’altro utile per la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.
Ho sostenuto la relazione votando a favore.

 

Προστασία των μειονοτήτων και απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος τους στα κράτη μέλη της ΕΕ (B8-0064/2018)

07-02-2018

Ho votato a favore della seguente proposta che tratta l’argomento dei diritti delle minoranze negli Stati Membri: in Europa ancora oggi si assiste purtroppo a numerosi episodi di intolleranza nei confronti delle minoranze etniche e linguistiche. Ciò avviene nonostante le basi fornite dagli accordi internazionali, nonostante le tutele costituzionali dei singoli paesi e malgrado ogni persona nel territorio dell’Unione abbia lo stesso diritto e dovere di essere un membro della società a pieno titolo.
La mancata diminuzione di questi episodi di intolleranza dimostra che le questioni riguardanti le minoranze non godono di un’attenzione sufficientemente elevata nell'agenda dell'UE. Il Parlamento Europeo dunque, dando la massima priorità al problema, è favorevole a un approccio basato sull'uguaglianza e sulla non discriminazione, nell'ottica di garantire che gli Stati membri gestiscano adeguatamente la diversità fra le persone all'interno delle rispettive società, affinché qualsiasi forma di discriminazione, da quella di genere a quella territoriale spariscano per sempre.

 

Αντίρρηση σχετικά με κατ' εξουσιοδότηση πράξη: Προσθήκη της Σρι Λάνκα, του Τρινιδάδ και Τομπάγκο και της Τυνησίας στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου (B8-0074/2018)

07-02-2018

La Commissione intende aggiungere lo Sri Lanka, Trinidad e Tobago e la Tunisia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nel regolamento delegato di modifica. A mio avviso la Tunisia non può essere paragonata agli altri due paesi poiché è da circa sette anni che sta coraggiosamente affrontando una serie di riforme volte a modernizzare il Paese dando prova di volersi impegnare al fine di continuare a rimanere un partner strategico per l’Italia e l’Unione Europea.

 

Μηδενική ανοχή στο θέμα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (B8-0068/2018)

07-02-2018

La violenza contro le donne rappresenta la più diffusa violazione dei diritti umani nel mondo. Occorrono maggiori risorse per campagne di informazione e prevenzione, per rimuovere alla radice discriminazioni socioculturali e stereotipi che sono alla base degli abusi di cui sono vittime le donne tra i quali le pratiche cosiddette “tradizionali” come le mutilazioni genitali femminili. Pratiche barbariche che hanno per le donne e le bambine conseguenze fisiche e psicologiche devastanti. E’ necessario che l’Unione europea metta in atto una strategia forte e multisettoriale per porre fine in tutto il mondo ad ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze. Quella della tolleranza zero contro le MGF è una battaglia importante che io sostengo con forza.

 

Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας EE-Βραζιλίας (A8-0004/2018 - Angelo Ciocca)

06-02-2018

Dal 2007 esiste un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione Europea e il Brasile: tale accordo ha la durata di 5 anni ed è prorogabile di altri 5, qualora vi sia il consenso delle parti (e previa valutazione durante il penultimo anno di ogni quinquennio).
Sia il relatore che la Commissione evidenziano come negli ultimi anni il Brasile abbia fatto enormi progressi nel campo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione: la cooperazione con l’UE potrebbe costituire solo un beneficio per i Paesi membri. Visto quindi il potenziale in continua crescita per quel che concerne la ricerca e l'innovazione, il paese sudamericano dovrebbe essere considerato un partner strategico per l'UE.
D’accordo col relatore, ritengo che sia nell'interesse dell'UE rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica col Brasile per un nuovo periodo di cinque anni, pertanto ho votato positivamente.

 

Γεωγραφικός αποκλεισμός και άλλες μορφές διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)

06-02-2018

Ho votato a favore della relazione in esame, la quale finalmente elimina le limitazioni allo shopping online e permette la realizzazione a pieno dell’e-commerce.
Lo scopo di tale proposta di regolamento infatti è assicurarsi che i clienti dispongano delle stesse condizioni di accesso a beni e servizi rispetto ai consumatori locali. Ciò porterà a garantire una maggiore certezza giuridica, poiché vengono definite situazioni specifiche in cui la discriminazione basata sulla nazionalità o sulla residenza non può essere giustificata.
E’ un diritto per i consumatori non avere alcuna forma di limitazione in materia di acquisti transfrontalieri via rete, e grazie all’eliminazione del geo-blocking, sarà possibile per chiunque scegliere da quale sito web si desidera acquistare beni o servizi, senza dover subire alcun reindirizzamento.
Ad oggi tuttavia non saranno coperti dalle nuove norme i contenuti digitali protetti da copyright, anche se, grazie alla clausola di revisione inserita dai negoziatori del Parlamento Europeo nel testo di legge, la Commissione Europea dovrà valutare nei prossimi due anni una possibile estensione al campo di applicazione a tali contenuti.

 

Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (A8-0003/2017 - Julie Girling)

06-02-2018

Uno dei principali obiettivi dell’Unione è quello di ridurre le emissioni di gas serra entro il 2030; una sfida non di facile portata, considerando che nel conseguire un simile traguardo non si deve pregiudicare la produttività dell’industria europea, che rischierebbe di perdere competitività nel panorama internazionale.
Una possibile soluzione, che possa promuovere l'innovazione e la modernizzazione del settore industriale UE e allo stesso tempo rispettare gli obblighi in materia di cambiamenti climatici è quella avanzata dalla Commissione, la quale propone l’introduzione di un meccanismo basato sul mercato e una pari distribuzione delle spese per tutti i Paesi membri in materia di costi indiretti.
Ritenendo la proposta nel complesso buona, ho votato favorevolmente.

 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016 (A8-0383/2017 - Jonás Fernández)

06-02-2018

Considerate le misure adottate dalla BCE per conseguire l'obiettivo della stabilità dei prezzi e del sostegno all'economia, a seguito di un’attenta valutazione del quadro macroeconomico generale vengono tratte le seguenti conclusioni: la prima è che l'inflazione è rimasta debole nel 2016, la seconda è che risulta necessaria una combinazione equilibrata tra politiche di bilancio e riforme per ottenere uno sviluppo economico a lungo termine.
Per quanto concerne la materia di crescita e occupazione, si prende atto che la crescita del PIL nella zona euro seppur stabile è anche modesta, sottolinea che gli investimenti sono aumentati di meno rispetto all'anno precedente, rimarca che gli sforzi monetari della BCE continuano a non avere un impatto tangibile sugli investimenti nell'UE e deplora che molti Paesi membri continuano a soffrire di alti livelli di disoccupazione.
Vengono valutati positivamente i progressi in materia di erogazione di crediti e vigilanza bancaria, ma comunque sottolinea la necessità di ulteriori sforzi sul campo; viene confermata l'importanza del denaro fisico quale moneta a corso legale, ma non bisogna smettere di incoraggiare a proseguire le discussioni in merito al "denaro digitale".
Valutati i contenuti della relazione, ho ritenuto di votare in senso favorevole.

 

Επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας (A8-0005/2018 - Jerzy Buzek)

06-02-2018

L’Europa e più in generale le economie moderne sempre di più utilizzano e investono strumenti volti a un utilizzo dell’energia più sostenibile e pulito. Le nuove tecnologie infatti, incluse quelle più recenti favorite dalla rivoluzione digitale, offrono nuove e ampie opportunità per riprogettare interi sistemi energetici.
L'Unione europea ad oggi è uno dei leader globali di tale transizione energetica: ciò è un elemento essenziale per la costruzione del suo vantaggio a livello mondiale. Per continuare su questa strada è necessario garantire una coerenza a livello normativo da parte dell’Unione, ma soprattutto bisogna mettere in primo piano l’impegno dei cittadini, i quali devono svolgere un ruolo centrale nella trasformazione energetica e nella promozione dell'innovazione: il panorama energetico, infatti, sta diventando sempre più democratico.
Un sistema a basse emissioni di carbonio è un traguardo che potrà essere raggiunto solo con l’unione degli sforzi dei Paesi Membri e dei loro cittadini, adottando in tal modo una politica orientata agli interessi di tutti e incentrata principalmente sui bisogni dei consumatori, delle imprese e dei servizi pubblici.
Alla luce di queste ragioni ho ritenuto opportuno votare positivo.

 

Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)

14-12-2017

La relazione in oggetto si occupa della prevenzione e della lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pornografia minorile. Questo infatti è un problema di proporzioni crescenti che ha tra le sue vittime persino bambini di soli due anni. Si tratta di un reato transfrontaliero che richiede una collaborazione transnazionale per essere contrastato, la cui proposta di direttiva viene ripresentata a causa dei ritardi nel recepimento della direttiva da parte di taluni Stati membri: per tali motivi la Commissione ha rimandato la pubblicazione di dette relazioni di un anno e le ha presentate al Parlamento soltanto il 16 dicembre 2016.
Condividendo a pieno l'utilizzo di ogni strumento legale per la lotta a questo terribile fenomeno ho votato in modo favorevole.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E101
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10091
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E101
  1047 Brussels