Lara COMI
 • Lara
  COMI
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Αντιπρόεδρος
 • Ιταλία Forza Italia
 • Ημερομηνία γέννησης: 18 Φεβρουάριος 1983, Garbagnate Milanese

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

928

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (συζήτηση)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(2)

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (συζήτηση) (2)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(2)

Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν (συζήτηση)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(18)

Εγκλήματα παρενοχλητικής παρακολούθησης και προστασία των θυμάτων στην ΕΕ (συζήτηση)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(25)

Εφαρμογή της οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (συζήτηση)

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(4)

Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια (συζήτηση)

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(5)

Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (συνέχεια της συζήτησης)

30-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-30(6)

Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δεύτερη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (συζήτηση)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(19)

Κράτος δικαίου στη Μάλτα (συζήτηση)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(11)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά

IMCO
03-05-2016 A8-0171/2016

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους

IMCO
30-03-2015 IMCO_AD(2015)541656

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

148

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

28-11-2016 RC-B8-1285/2016

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

23-11-2016 B8-1285/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Τζιμπουτί

11-05-2016 RC-B8-0594/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Νιγηρία

13-04-2016 RC-B8-0478/2016

  Joint motion for a resolution on Honduras: situation of human rights defenders

13-04-2016 RC-B8-0469/2016

  Joint motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

13-04-2016 RC-B8-0466/2016

  Motion for a resolution on Nigeria

11-04-2016 B8-0484/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Honduras: situation of human rights defenders

11-04-2016 B8-0477/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

3

Γραπτή δήλωση σχετικά με τα θύματα της εγκληματικότητας

02-12-2015 P8_DCL(2015)0070 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Tomáš ZDECHOVSKÝ , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Fabio DE MASI , Pál CSÁKY , Momchil NEKOV , Lara COMI , Dita CHARANZOVÁ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 02-12-2015
Λήξη προθεσμίας : 02-03-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 91 - 03-03-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προστασία του ευρωπαϊκού τομέα του ελαιολάδου και της παραγωγής ελαιολάδου

07-09-2015 P8_DCL(2015)0031 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Λάμπρος ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Εύα ΚΑΪΛΗ , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 07-09-2015
Λήξη προθεσμίας : 07-12-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 101 - 08-12-2015

Γραπτή δήλωση σχετικά με τα ηθικά διλήμματα που συνδέονται με ζητήματα τεχνολογικής καινοτομίας

25-03-2015 P8_DCL(2015)0013 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Nicola CAPUTO , Renato SORU , Pina PICIERNO , Andrea COZZOLINO , Laurenţiu REBEGA , Daciana Octavia SÂRBU , Momchil NEKOV , Lara COMI , Tibor SZANYI , Fabio DE MASI , Dario TAMBURRANO

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 25-03-2015
Λήξη προθεσμίας : 25-06-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 34 - 26-06-2015

Γραπτές ερωτήσεις

200

  Closure of the Gorizia Press Centre

26-06-2018 E-003531/2018 Επιτροπή

  The European Professional Card (EPC) and professions in the engineering sector

03-05-2018 P-002468/2018 Επιτροπή

  The case of Alfie Evans: freedom of choice and of movement of the child

23-04-2018 P-002238/2018 Επιτροπή

  Policies for the benefit of professionals and in support of them

21-03-2018 P-001742/2018 Επιτροπή

  Offshore wind farm in the Gulf of Manfredonia

28-02-2018 E-001231/2018 Επιτροπή

  Possible freight traffic restrictions on the Italy-Austria border

12-01-2018 E-000182/2018 Επιτροπή

  Admissibility of promotion programmes for agri-food products

08-12-2017 E-007594/2017 Επιτροπή

  Discrimination in Fashion Gate

28-04-2017 E-003023/2017 Επιτροπή

  Competition in the polypropylene (PP) granule sector

28-03-2017 E-002092/2017 Επιτροπή

  Possible requirement that each head of game killed be recorded immediately after death

16-02-2017 E-001081/2017 Επιτροπή

Προφορικές ερωτήσεις

8

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

01-03-2018 O-000026/2018 Επιτροπή

Αδικήματα κατά του προσώπου στο πλαίσιο του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)

04-12-2017 O-000096/2017 Επιτροπή

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Εγγύηση για τη νεολαία"

09-06-2017 O-000051/2017 Επιτροπή

Απαντήσεις της Επιτροπής σε ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης

10-01-2017 O-000003/2017 Επιτροπή

Η ΕΕ να υπερασπιστεί τους ιταλούς πεζοναύτες

27-11-2015 O-000151/2015 Επιτροπή

Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση

13-10-2015 O-000122/2015 Επιτροπή

Οι πρόσφατες τραγωδίες με σκάφη μεταναστών στη Μεσόγειο

21-04-2015 O-000043/2015 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

535

 

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Αλβανίας (A8-0275/2018 - Laura Ferrara)

13-09-2018

L’accordo di cooperazione tra Albania e Eurojust è un’intesa volta a la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo.
La criminalità organizzata albanese, secondo le Nazioni Unite e l’Europol, rientra tra i maggiori trafficanti di eroina, cocaina e cannabis e tutti i reati connessi: estorsione, corruzione, riciclaggio di denaro, prostituzione e tratta di esseri umani.
L’opportunità di condividere informazioni e dati personali con la autorità albanesi migliora l’efficienza della lotta alla criminalità organizzata.
L’Albania è un paese candidato ad entrare nell’Unione Europea e dopo aver aderito alla legge antimafia europea, apportato dei miglioramenti nel codice penale e fatto dei progressi sulla confisca dei proventi di reato, una collaborazione internazionale sarebbe molto redditizia.
Ho votato a favore dell’accordo perché si può trarre molto vantaggio da esso ed una cooperazione internazionale come con gli Stati Uniti o la Norvegia creerebbe nuove opportunità commerciali.

 

Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)

13-09-2018

Nell´articolo 16 paragrafo 1 del TFUE si definisce che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano. Alcune agenzie dell´Unione che operano nel settore dell´applicazione della legge, però, continuano a disporre di regimi indipendenti per la protezione dei dati personali. Per garantire un quadro solido e coerente riguardo al trattamento dei dati personali, bisogna che l´UE sia tenuta a rispettare le stesse norme in maniera di protezione dei dati degli Stati membri. Le divergenze tra il presente regolamento e il regolamento generale devono essere giustificate e ridotte al minimo. Le limitazioni all´esercizio di tali diritti devono basarsi su atti giuridici e sopprimere la possibilità per le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell´Unione di limitare l´esercizio dei diritti degli interessati tramite norme interne. Secondo il regolamento generale i titolari possono dimostrare la conformità al regolamento tramite l´adesione a meccanismi di certificazione o codici di condotta approvati. Ho votato a favore della legislazione dell´Unione in materia di trattamento dei dati personali che dovrebbe essere applicabile alle Istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione e dovrebbero essere inserite solamente norme supplementari volte a precisare e integrare il quadro generale.

 

Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

13-09-2018

L’introduzione di uno sportello unico digitale permette al cittadino ed alle imprese di poter avere accesso a tutti gli strumenti digitali e le strategie di e-government all’interno dell’Unione Europea.
Con la presenza di uno sportello unico digitale si potrà rispondere meglio alle esigenze delle imprese e del cittadino sia in ambito nazionale che europeo.
La possibilità di reperire le informazioni pertinenti e esatte su procedure amministrative e informazioni, l’accesso alle procedure nazionali senza discriminazione per gli utenti degli altri Stati membri e la gestione tramite un unico portale digitale rendono lo sportello unico digitale uno strumento molto innovativo e versatile.
Affinché lo sportello digitale unico soddisfi le esigenze degli utenti, è opportuno definire norme di elevata qualità in merito alle informazioni, alle procedure online e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi.
Gli Stati membri dovrebbero fornire tali procedure anche agli utenti transfrontalieri affinché questi possano esercitare i loro diritti nel mercato interno derivanti dal diritto dell'Unione e conformarsi a detti obblighi e norme; la gestione delle procedure amministrative è nazionale quindi ogni stato dovrà mantenere un alto livello di efficienza e condividere le informazioni con l’Unione europea in modalità “una tantum”.

 

Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)

13-09-2018

L´ASA, ossia l´accordo di stabilizzazione e di associazione tra Kosovo e UE, ha sancito un passo importante per quanto riguarda l´adesione del Kosovo all´UE, ma allo stesso tempo ha lasciato il Kosovo in una posizione di isolamento sulla questione dei visti. L´esenzione del visto consente i contatti interpersonali, una maggiore cooperazione transfrontaliera e scambi culturali, formativi e professionali, inoltre aiuta a contrastare l´immigrazione irregolare, rendendo infruttuose le attività criminali. Il regime dei visti liberalizzato porterebbe a nuove possibilità di recarsi all´estero per scopi turistici o per visite familiari, senza dover affrontare lunghe procedure e alti costi, portando alla libera circolazione, uno dei principi fondamentali del progetto europeo. Il mancato riconoscimento ha avuto grande impatto sull´economia del Kosovo, pertanto gli Stati membri si sono impegnati a concedere la liberalizzazione dei visti al Kosovo solo se soddisfatte determinate condizioni. Gli effetti positivi ricadono sul processo di adesione del Kosovo all´UE, ma anche a livello generale per le sue relazioni nella regione, per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina, nonché per le relazioni politiche e socio-economiche con il resto del mondo, motivo per cui sono favorevole.

 

Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ

13-09-2018

Dopo gli incendi del luglio 2018 in Grecia nella regione attica in cui hanno perso la vita 99 persone l’Unione europea esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime.
Questi disastri sono in una certa misura imprevedibili e inevitabili causa dei cambiamenti climatici e ricorda che è possibile accedere al fondo di solidarietà per accelerare le procedure di bonifica e ricostruzione e chiede di accedere ai fondi per la prevenzione e collaborare con gli Stati membri.
Inoltre l’Unione Europea si impegna e richiede l’impegno degli Stati membri a fissare obiettivi e ad attuare politiche climatiche che rispettino gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi della COP 21 e portare a termine i negoziati del nuovo meccanismo unionale di protezione civile rescEU.
Ho votato a favore per avere una formazione, una prevenzione, e una azione migliore.

 

Απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων βεδουίνικων χωριών

13-09-2018

Il 5 settembre 2018, dopo che nel 2010 il villaggio di Khan al Ahmar venne dichiarato di essere stato costruito illegalmente, l´Alta corte di giustizia israeliana ha respinto la petizione dei residenti di Khan al Ahamar, procedendo con la demolizione del villaggio. Le autorità israeliane si son trovate a dover cercare in tempo utile, un´alternativa adeguata per la scuola e per i residenti, ma la popolazione si è rifiutata di essere sfollata. Il VP/AR, insieme a Germania, Francia, Italia e Regno Unito si uniscono all´appello rivolto al governo israeliano e alla rinuncia del piano di ricollocazione che condurrà alla demolizione del villaggio e al trasferimento forzato della sua popolazione verso un altro sito. Ho votato a favore di questa proposta poiché la demolizione del villaggio costituirebbe una grande violazione del diritto internazionale umanitario e perché minaccerebbe ulteriormente la possibilità di trovare una soluzione tra i due Stati, Palestina e Israele, compromettendo così le continue trattative di pace.

 

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)

13-09-2018

Nell’Unione Europea vergono prodotti ogni anno circa 25,8 milioni di tonnellate di plastica e solo il 30% viene riciclato, il resto rimane inutilizzato ed inquina i mari e l’ambiente.
La plastica costituisce 80% dei rifiuti marini e ogni anno finiscono in mare dalle 150.000 alle 500.00 tonnellate di plastica.
Inoltre, la plastica non riciclata genera una perdita tra i 70 e i 105 miliardi di euro l’anno.
Dopo la chiusura della Cina alle importazioni di plastica, l’Europa deve smettere di esternalizzare il problema rifiuti e creare un vero e proprio mercato della plastica secondaria.
La nostra ambizione è di rendere riutilizzabili o riciclabili, entro il 2030, tutti gli imballaggi di plastica immessi nel mercato europeo.
Verranno introdotti dei gradi di riciclabilità certificati per l’uso successivo della plastica, sono necessarie norme obbligatorie per i contenuti riciclati di prodotti specifici. Regimi di responsabilità estesa del produttore e modulazioni dell'IVA potrebbero sostenere tale approccio.
La plastica monouso verrà limitata poiché essa è causa del 50% dell’inquinamento marino.
Ho votato a favore di questa proposta poiché i danni ambientali sono gravi e causano dei forti cambiamenti climatici.

 

Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (B8-0363/2018)

13-09-2018

L´obiettivo principale dell´UE è quello di evitare che le sostanze chimiche pericolose entrino nel ciclo dei materiali, di assicurare la coerenza tra le leggi recanti esecuzione delle politiche in materia di rifiuti e sostanze chimiche e di garantire una migliore applicazione della normativa vigente. Se si vuole far parte di un´economia circolare bisogna applicare una gerarchia dei rifiuti, dove la prevenzione viene prima del riciclaggio, che non deve giustificare il perpetuarsi dell´uso di sostanze tradizionalmente pericolose. Bisogna, quindi, trovare soluzioni comuni, coinvolgendo tutte le parti interessate per trovare le sostanze chimiche preoccupanti nei flussi di riciclaggio ed eliminarle. Per sostanze preoccupanti si intendono quelle sostanze identificate a norma del regolamento REACH e le sostanze vietate ai sensi della Convenzione di Stoccolma.
Occorre, quindi, migliorare la qualità dei dati presenti nei fascicoli di registrazione e sostenere che la mancata applicazione della normativa UE in materia dei rifiuti sia inaccettabile, rielaborando le relazioni per paese nell´ambito delle politiche ambientali. Ho approvato questa risoluzione dal momento che è necessario costituire un approccio più coerente tra le norme di classificazione delle sostanze chimiche e dei rifiuti.

 

Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)

13-09-2018

Ho votato a favore della relazione sulla resistenza antimicrobica perché è un fenomeno in grande espansione che genera solo in Europa 25.000 morti e nel modo quasi 700.000 morti riconducibili a batteri multi farmacoresistenti.
La resistenza antimicrobica è un fenomeno naturale che pero negli ultimi decenni è stato accelerato da alcuni fattori riconducibili ad una scarsa formazione e informazione come l’uso eccessivo di antibiotici e lo smaltimento dei farmaci nelle falde acquifere.
Un altro punto che riguarda il programma è la ricerca e sperimentazione di nuovi antibiotici in concomitanza con il programma orizzonte 2020 che ha già finanziato 1 miliardo di euro in ricerca.
Le diagnosi mediche molto spesso non vengono accompagnate dai test di diagnosi rapida essendo più costosi di molti antibiotici nel breve termine; ma a lungo termine con lo svilupparsi della resistenza antimicrobica i costi per un antibiotico funzionale sono molto più alti.
Le conseguenze sono, per esempio, l'incremento dei rischi negli interventi chirurgici di routine e un rischio eccessivo a carico dei pazienti sottoposti a terapie immunodepressive.
È fondamentale potenziare i corsi di formazione e aggiornamento destinati al personale medico per un uso attento degli antibiotici.

 

Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

13-09-2018

La mobilità è un settore fondamentale per l´economia e la società europea, ma sta attraversando profondi cambiamenti che interessano tutta la nostra società. Il “pacchetto mobilità” è un pacchetto di proposte che incoraggiano una tariffazione stradale intelligente, la riduzione delle emissioni di CO2 e il contrasto all´occupazione illecita.
La digitalizzazione è un fattore essenziale che interessa tutti gli ambiti del settore dei trasporti e ha delle conseguenze sia per i consumatori che per i fornitori e, inoltre, induce a causa di un cambiamento rapido e profondo, a produrre delle ricerche per valutarne l´impatto.
La digitalizzazione, inoltre, interessa anche i lavoratori nel settore dei trasporti e per sfruttare a pieno la potenzialità della rivoluzione digitale deve essere in prima linea nella ricerca e nell´innovazione, poiché sarà il futuro della mobilità. Ho votato a favore della proposta poiché l´UE ha bisogno di un quadro formativo che incoraggi l´innovazione, dove la transazione nei trasporti dovrà essere gestita e agevolata, contribuendo anche alla sicurezza e concentrandosi su uno sviluppo di soluzioni ecologicamente sostenibili.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E101
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10091
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E101
  1047 Brussels