Lara COMI
 • Lara
  COMI
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Αντιπρόεδρος
 • Ιταλία Forza Italia
 • Ημερομηνία γέννησης: 18 Φεβρουάριος 1983, Garbagnate Milanese

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

921

Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (συνέχεια της συζήτησης)

30-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-30(6)

Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δεύτερη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (συζήτηση)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(19)

Κράτος δικαίου στη Μάλτα (συζήτηση)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(11)

Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (συζήτηση)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(21)

Στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης (B8-1341/2016, B8-1343/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.3)

Παιδιατρικά φάρμακα (B8-1340/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.4)

Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2015 (A8-0366/2016 - Ángela Vallina)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.5)

Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών (B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.6)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά

IMCO
03-05-2016 A8-0171/2016

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους

IMCO
30-03-2015 IMCO_AD(2015)541656

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

148

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

28-11-2016 RC-B8-1285/2016

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

23-11-2016 B8-1285/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Τζιμπουτί

11-05-2016 RC-B8-0594/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Νιγηρία

13-04-2016 RC-B8-0478/2016

  Joint motion for a resolution on Honduras: situation of human rights defenders

13-04-2016 RC-B8-0469/2016

  Joint motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

13-04-2016 RC-B8-0466/2016

  Motion for a resolution on Nigeria

11-04-2016 B8-0484/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Honduras: situation of human rights defenders

11-04-2016 B8-0477/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

3

Γραπτή δήλωση σχετικά με τα θύματα της εγκληματικότητας

02-12-2015 P8_DCL(2015)0070 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Tomáš ZDECHOVSKÝ , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Fabio DE MASI , Pál CSÁKY , Momchil NEKOV , Lara COMI , Dita CHARANZOVÁ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 02-12-2015
Λήξη προθεσμίας : 02-03-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 91 - 03-03-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προστασία του ευρωπαϊκού τομέα του ελαιολάδου και της παραγωγής ελαιολάδου

07-09-2015 P8_DCL(2015)0031 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Λάμπρος ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Εύα ΚΑΪΛΗ , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 07-09-2015
Λήξη προθεσμίας : 07-12-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 101 - 08-12-2015

Γραπτή δήλωση σχετικά με τα ηθικά διλήμματα που συνδέονται με ζητήματα τεχνολογικής καινοτομίας

25-03-2015 P8_DCL(2015)0013 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Nicola CAPUTO , Renato SORU , Pina PICIERNO , Andrea COZZOLINO , Laurenţiu REBEGA , Daciana Octavia SÂRBU , Momchil NEKOV , Lara COMI , Tibor SZANYI , Fabio DE MASI , Dario TAMBURRANO

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 25-03-2015
Λήξη προθεσμίας : 25-06-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 34 - 26-06-2015

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

200

Αδικήματα κατά του προσώπου στο πλαίσιο του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)

04-12-2017 O-000096/2017 Επιτροπή

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Εγγύηση για τη νεολαία"

09-06-2017 O-000051/2017 Επιτροπή

  Discrimination in Fashion Gate

28-04-2017 E-003023/2017 Επιτροπή

  Competition in the polypropylene (PP) granule sector

28-03-2017 E-002092/2017 Επιτροπή

  Possible requirement that each head of game killed be recorded immediately after death

16-02-2017 E-001081/2017 Επιτροπή

Απαντήσεις της Επιτροπής σε ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης

10-01-2017 O-000003/2017 Επιτροπή

  TRIS notification system

14-12-2016 E-009430/2016 Επιτροπή

  Failure of the Italian State to carry out a census of migratory species of wildlife for the purposes of the implementation of Directive 147/2009/EC

06-10-2016 P-007599/2016 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

315

 

Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 (A8-0372/2017 - Jens Geier)

30-11-2017

La relazione del collega Geier è relativa alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione UE 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2017.
In particolare il testo prende atto della proposta della Commissione, nel quadro dell'accordo sul bilancio 2018, di rivedere la compensazione del margine per imprevisti mobilizzato nel 2017, nell’ottica di aumentare il margine per gli impegni complessivo disponibile nel 2018. Esso inoltre sottolinea che si renderanno disponibili 252 milioni di EUR di margine addizionale nel 2018 invece che nel 2020, garantendo così una flessibilità aggiuntiva in una fase più precoce nell'ambito dell'attuale QFP.
Infine la relazione in questione si rammarica che alcuni Stati membri prestino un'eccessiva attenzione ai margini disponibili al di sotto dei massimali del QFP e evidenzia con preoccupazione il dato per cui l’effettuazione della compensazione in oggetto nell'ambito della rubrica 5 tra il 2018 e il 2020 implica che il bilancio dell'UE non è dotato delle risorse indispensabili per l'attuazione delle politiche e di programmi dell'Unione.
Condividendo i contenuti della presente proposta, ho ritenuto opportuno esprimere voto favorevole.

 

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε συνάρτηση με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις των δαπανών, και επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι και πρόστιμα) (A8-0379/2017 - Jens Geier)

30-11-2017

La presente relazione concerne la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017 dell'Unione europea. Tale progetto mira ad aggiornare il bilancio per tenere conto degli ultimi sviluppi, in particolare: a) riduce di 7 719,7 milioni di EUR il livello degli stanziamenti di pagamento; b) riduce di 15,33 milioni di EUR il livello degli stanziamenti d'impegno della rubrica 2 e sblocca 46 milioni di stanziamenti d'impegno relativi al FSUE; c) comprende adeguamenti legati alla revisione delle previsioni relative alle risorse proprie tradizionali e alle basi IVA e del reddito nazionale lordo, nonché la contabilizzazione delle correzioni britanniche per il 2013 e il 2016; d) tiene conto di ammende divenute definitive per 3 209,7 milioni di EUR; e) prevede un rientro di 9 829,6 milioni di EUR verso i bilanci nazionali; f) esprime preoccupazioni per l'eccedenza di pagamenti e per la situazione dei fondi strutturali e di investimento europei all'interno della rubrica 1b; g) deplora i ritardi nell'erogazione dei fondi UE ai paesi in preadesione e ai paesi del vicinato e rileva, con soddisfazione, che l'attuazione dei programmi dell'Unione della sottorubrica 1a è buona.
Approvando il tenore della relazione al voto, ho espresso voto favorevole.

 

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό για το 2018 (A8-0371/2017 - Inese Vaidere)

30-11-2017

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) vuole consentire all'Unione di rispondere alle situazioni di emergenza causate da gravi catastrofi naturali e di esprimere solidarietà alle regioni colpite da calamità.
Il Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di base pertinente, fornisce aiuti finanziari agli Stati membri e ai paesi coinvolti nei negoziati di adesione in caso di grave catastrofe naturale oppure di un disastro regionale. L'attuale proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio non è collegata a una catastrofe specifica, ma mira ad iscrivere nel bilancio generale dell'Unione l'importo di 50 milioni di EUR per il pagamento degli anticipi in modo tempestivo ed efficiente, nel caso in cui un disastro si verifichi durante il prossimo anno.
Tale previsione è il risultato di una disposizione, fortemente difesa dal Parlamento europeo, che tende ad accelerare l'erogazione degli aiuti ai paesi colpiti attraverso il pagamento di un anticipo prima che sia adottata la decisione finale di aggiudicazione, migliorando così l'efficacia del Fondo.
Concordando col relatore che il FSUE non è semplicemente una forma di sostegno finanziario dell'UE, ma contribuisce a inviare un messaggio politico di solidarietà, fornendo al tempo stesso l'assistenza necessaria ai cittadini colpiti, ho espresso voto favorevole.

 

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων όσον αφορά τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας (A8-0370/2017 - Siegfried Mureşan)

30-11-2017

La presente relazione concerne la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità, per un importo pari a 837,2 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, al fine di finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza.
Alla base di tale mobilitazione sta la considerazione che, dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti d'impegno nell'ambito della rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza), risulta necessario integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 in quanto i massimali della rubrica 3 per il 2018 non consentono un sufficiente finanziamento di misure urgenti nel settore della migrazione, dei rifugiati e della sicurezza.
Condividendo la necessità di mobilizzare lo strumento di flessibilità e ritenendo adeguata la stima della distribuzione degli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilizzazione stessa, ho ritenuto di sostenere la proposta col mio voto.

 

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/003 GR/Attica retail (A8-0367/2017 - Marie-Pierre Vieu)

30-11-2017

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione fornisce sostegno ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale.
Nell’ottobre 2017 la Commissione ha adottato una proposta di decisione sulla mobilitazione del FEG a favore della Grecia per sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori collocati in esubero da nove imprese a causa della crisi economica che ha esercitato forti pressioni al ribasso sul potere d'acquisto delle famiglie greche, producendo un impatto negativo sulle imprese operanti nel settore della vendita al dettaglio.
Il tasso di disoccupazione in Grecia è il più alto nell'UE e gli esuberi nelle regioni interessate possono aggravare la situazione sui mercati del lavoro.
Ciò premesso, il relatore sottolinea che misure attive, come quelle cofinanziate dal FEG, possono contribuire ad alleviare la disoccupazione.
I cinque tipi di misure da fornire ai lavoratori in esubero e per cui viene richiesto il cofinanziamento del FEG comprendono: 1) Orientamento professionale; 2) Formazione e riqualificazione professionale; 3) Supporto all’avvio di start-up; 4) Indennità per la ricerca di un lavoro e indennità di formazione; 5) Sussidi per la creazione di posti di lavoro.
Ritenendo che le azioni summenzionate costituiscano misure adeguate, ho espresso voto favorevole.

 

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/005 FI/Retail (A8-0366/2017 - Răzvan Popa)

30-11-2017

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione fornisce un sostegno ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale.
Nell’ottobre 2017 la Commissione ha adottato una proposta di decisione sulla mobilitazione del FEG a favore della Finlandia per sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori collocati in esubero presso tre imprese a causa di trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, in particolare alla crescita del commercio elettronico internazionale e ai cambiamenti verificatisi rispetto alla natura del lavoro nel commercio al dettaglio.
Considerato che un numero elevato di lavoratori in esubero appartiene a gruppi socialmente vulnerabili, le misure attive del mercato del lavoro cofinanziate dal FEG sono importanti per migliorarne le opportunità di reinserimento professionale. In questo contesto, le sette tipologie di misure previste e per le quali è richiesto il cofinanziamento del FEG sono: 1) Tutoraggio e altre misure preparatorie; 2) Misure per l'occupazione e per le imprese; 3) Corsi di formazione; 4) Sovvenzione di avvio; 5) Progetti pilota di consulenza di carriera; 6) Incentivo all'assunzione; 7) Indennità per le spese di viaggio e di soggiorno.
Ritenendo che le azioni summenzionate costituiscano misure adeguate, ho espresso voto a favore.

 

Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2018 (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)

30-11-2017

La relazione in esame si focalizza sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, concordato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio, e costituito dall'insieme dei seguenti documenti: 1) l'elenco delle linee di bilancio che non sono state modificate rispetto al progetto di bilancio o alla posizione del Consiglio; 2) importi riepilogativi per rubrica del quadro finanziario; 3) importi per linea di bilancio relativi a tutte le voci di bilancio; 4) un documento consolidato contenente gli importi e il testo finale di tutte le linee modificate in fase di conciliazione.
Inoltre essa conferma le dichiarazioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e prende atto delle dichiarazioni unilaterali del Consiglio e della Commissione allegate alla risoluzione cui la presente relazione si riferisce.
Dopo aver attentamente vagliato i contenuti della proposta in oggetto, ho ritenuto di votare positivamente.

 

Αλλαγές σχετικά με τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (A8-0358/2017 - Iskra Mihaylova)

30-11-2017

La relazione in esame propone alcune modifiche a livello tecnico del regolamento di disposizioni comuni (regolamento n.1303/2013), in modo che possa tenere conto dei più recenti dati statistici e che si allinei con le ultime decisioni finanziarie adottate. Ciò porterebbe a un aggiornamento dei programmi di coesione, in particolare la proposta prevede un aumento degli investimenti volti a contrastare la disoccupazione giovanile, che in alcune zone dell’Unione ha raggiunto livelli preoccupanti.
Condividendo i valori della proposta e le osservazioni del relatore ho espresso voto favorevole.

 

Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Αιγύπτου: συμμετοχή της Αιγύπτου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (A8-0353/2017 - Sofia Sakorafa)

30-11-2017

La raccomandazione in oggetto analizza il partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA), un programma pubblico destinato all’area geografica del Mediterraneo comprendente tutti i Paesi UE limitrofi e non. Lo scopo è quello di adottare, ed eventualmente sviluppare, l’efficienza e la sostenibilità di forniture agroalimentari e idriche nell’area mediterranea.
Il relatore accoglie con entusiasmo il partenariato PRIMA poiché si tratta della più grande iniziativa di ricerca nella regione mediterranea, oltre che un’opportunità unica per paesi UE e paesi terzi di unire le forze nel campo della ricerca.
Date queste premesse, si accoglie con favore la proposta della Commissione sugli accordi già conclusi con Algeria, Egitto, Libano e Giordania e invita tutti i membri di ITRE a dare il loro consenso lungo la procedura legislativa anche in vista un futuro accordo con l’Egitto.
Ho pertanto ritenuto opportuno votare positivamente.

 

Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Αλγερίας: συμμετοχή της Αλγερίας στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (A8-0354/2017 - Sofia Sakorafa)

30-11-2017

La raccomandazione in esame analizza il partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA), un programma pubblico destinato all’area geografica del Mediterraneo comprendente tutti i Paesi UE limitrofi e non. Lo scopo è quello di adottare, ed eventualmente sviluppare, l’efficienza e la sostenibilità di forniture agroalimentari e idriche nell’area mediterranea.
Il relatore accoglie con entusiasmo il partenariato PRIMA poiché si tratta della più grande iniziativa di ricerca nella regione mediterranea, oltre che un’opportunità unica per paesi UE e paesi terzi di unire le forze nel campo della ricerca.
Date queste premesse, accolgo con favore la relazione della collega Sakorafa che prevede la conclusione dell’accordo di cooperazione con l’Algeria, votando positivamente

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E101
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10091
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E101
  1047 Brussels