Lara COMI
 • Lara
  COMI
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Αντιπρόεδρος
 • Ιταλία Forza Italia
 • Ημερομηνία γέννησης: 18 Φεβρουάριος 1983, Garbagnate Milanese

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

928

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (συζήτηση)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(2)

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (συζήτηση) (2)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(2)

Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν (συζήτηση)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(18)

Εγκλήματα παρενοχλητικής παρακολούθησης και προστασία των θυμάτων στην ΕΕ (συζήτηση)

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(25)

Εφαρμογή της οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (συζήτηση)

19-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-19(4)

Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια (συζήτηση)

19-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-19(5)

Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (συνέχεια της συζήτησης)

30-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-30(6)

Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δεύτερη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (συζήτηση)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(19)

Κράτος δικαίου στη Μάλτα (συζήτηση)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(11)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά

IMCO
03-05-2016 A8-0171/2016

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους

IMCO
30-03-2015 IMCO_AD(2015)541656

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

148

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

28-11-2016 RC-B8-1285/2016

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

23-11-2016 B8-1285/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Τζιμπουτί

11-05-2016 RC-B8-0594/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Νιγηρία

13-04-2016 RC-B8-0478/2016

  Joint motion for a resolution on Honduras: situation of human rights defenders

13-04-2016 RC-B8-0469/2016

  Joint motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

13-04-2016 RC-B8-0466/2016

  Motion for a resolution on Nigeria

11-04-2016 B8-0484/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Honduras: situation of human rights defenders

11-04-2016 B8-0477/2016

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

3

Γραπτή δήλωση σχετικά με τα θύματα της εγκληματικότητας

02-12-2015 P8_DCL(2015)0070 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Tomáš ZDECHOVSKÝ , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Fabio DE MASI , Pál CSÁKY , Momchil NEKOV , Lara COMI , Dita CHARANZOVÁ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 02-12-2015
Λήξη προθεσμίας : 02-03-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 91 - 03-03-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προστασία του ευρωπαϊκού τομέα του ελαιολάδου και της παραγωγής ελαιολάδου

07-09-2015 P8_DCL(2015)0031 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Λάμπρος ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Εύα ΚΑΪΛΗ , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 07-09-2015
Λήξη προθεσμίας : 07-12-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 101 - 08-12-2015

Γραπτή δήλωση σχετικά με τα ηθικά διλήμματα που συνδέονται με ζητήματα τεχνολογικής καινοτομίας

25-03-2015 P8_DCL(2015)0013 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Nicola CAPUTO , Renato SORU , Pina PICIERNO , Andrea COZZOLINO , Laurenţiu REBEGA , Daciana Octavia SÂRBU , Momchil NEKOV , Lara COMI , Tibor SZANYI , Fabio DE MASI , Dario TAMBURRANO

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 25-03-2015
Λήξη προθεσμίας : 25-06-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 34 - 26-06-2015

Γραπτές ερωτήσεις

199

  The European Professional Card (EPC) and professions in the engineering sector

03-05-2018 P-002468/2018 Επιτροπή

  The case of Alfie Evans: freedom of choice and of movement of the child

23-04-2018 P-002238/2018 Επιτροπή

  Policies for the benefit of professionals and in support of them

21-03-2018 P-001742/2018 Επιτροπή

  Offshore wind farm in the Gulf of Manfredonia

28-02-2018 E-001231/2018 Επιτροπή

  Possible freight traffic restrictions on the Italy-Austria border

12-01-2018 E-000182/2018 Επιτροπή

  Admissibility of promotion programmes for agri-food products

08-12-2017 E-007594/2017 Επιτροπή

  Discrimination in Fashion Gate

28-04-2017 E-003023/2017 Επιτροπή

  Competition in the polypropylene (PP) granule sector

28-03-2017 E-002092/2017 Επιτροπή

  Possible requirement that each head of game killed be recorded immediately after death

16-02-2017 E-001081/2017 Επιτροπή

  TRIS notification system

14-12-2016 E-009430/2016 Επιτροπή

Προφορικές ερωτήσεις

8

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

01-03-2018 O-000026/2018 Επιτροπή

Αδικήματα κατά του προσώπου στο πλαίσιο του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)

04-12-2017 O-000096/2017 Επιτροπή

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Εγγύηση για τη νεολαία"

09-06-2017 O-000051/2017 Επιτροπή

Απαντήσεις της Επιτροπής σε ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης

10-01-2017 O-000003/2017 Επιτροπή

Η ΕΕ να υπερασπιστεί τους ιταλούς πεζοναύτες

27-11-2015 O-000151/2015 Επιτροπή

Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση

13-10-2015 O-000122/2015 Επιτροπή

Οι πρόσφατες τραγωδίες με σκάφη μεταναστών στη Μεσόγειο

21-04-2015 O-000043/2015 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

502

 

Παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ (A8-0155/2018 - Ismail Ertug)

31-05-2018

La manomissione del contachilometri rappresenta un problema diffuso in tutta l'UE, e danneggia i paesi terzi che importano autovetture usate dall'Unione europea. Gli studi stimano che il danno economico complessivo derivante dal commercio di veicoli con contachilometri manomessi sia compreso tra 5,6 e 9,6 miliardi di EUR nell'UE.
Le autovetture con contachilometri manomessi non rappresentano un danno solamente per l'acquirente che dovrà affrontare maggiori costi di manutenzione, ma anche per l'ambiente, in quanto possono presentare emissioni inquinanti maggiori. Inoltre, i consumatori non sono sufficientemente informati sulle possibilità di evitare la manipolazione dei contachilometri delle autovetture usate, sulle esistenti tecniche per il monitoraggio del chilometraggio, e la prevenzione delle frodi in tale ambito.
Per questo ho votato a favore della relazione, che chiede alla Commissione di presentare un quadro legislativo che imponga agli Stati membri di creare ostacoli giuridici e tecnici per fermare le manipolazioni dei contachilometri; di rendere obbligatoria la partecipazione a EUCARIS, un'infrastruttura già esistente, utile per uno scambio delle letture dei contachilometri in tutta l'Unione; ed eseguire un'analisi dei costi-benefici relativa a una soluzione basata sulla tecnologia blockchain.

 

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)

31-05-2018

I disastri naturali nel mondo stanno crescendo significativamente, solo in Europa i disastri naturali del 2017 hanno causato 200 morti.
L'Unione europea ha sviluppato negli anni il Meccanismo europeo di protezione civile, che aiuta gli Stati membri ad ottimizzare i loro sforzi di prevenzione dei disastri e riduzione dei rischi. Tuttavia, le recenti esperienze operative in occasione di eventi come gli incendi del 2017 o la crisi migratoria del 2015-2016, hanno messo in evidenza le lacune del meccanismo in termini di efficacia ed efficienza.
Il modello attuale è basato sul contributo volontario degli Stati membri in cambio di supporto finanziario da parte dell'UE per costi di adattamento, certificazione e trasporto.
Ho votato a favore della presente relazione, la quale propone un Meccanismo europeo di protezione civile completamente sviluppato, che si costruisce su tre elementi essenziali. Innanzitutto vi è la necessità di garantire risorse proprie al meccanismo, in modo che questo sia in grado di completare l'azione degli Stati membri. In secondo luogo è fondamentale che la creazione delle risorse proprie vada di pari passo con un impegno maggiore degli Stati membri in termini di prevenzione. Infine dovrà verificarsi una corretta assegnazione delle risorse tramite un maggiore impegno finanziario dell'UE.

 

Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018)

31-05-2018

Per ogni Stato membro il settore del trasporto e le relative infrastrutture sono centrali ed essenziali allo sviluppo, al benessere dei cittadini. Il trasporto rimane un'area di investimento chiave, contribuendo alla crescita e allo sviluppo, aumentando il potenziale economico di ogni regione dell'UE, facilitando l'accesso ai servizi e la formazione nelle regioni più remote attualmente a rischio di spopolamento e rinforzando le imprese start-up e lo sviluppo dei network.
Il Connecting Europe Facility è il programma di finanziamento per infrastrutture di trasporto, energia e telecomunicazioni, ideato come parte della strategia per lo Europe 2020 per realizzare una crescita veloce e sostenibile e gli obiettivi di politica energetica e climatica dell'UE. Il CEF fornisce una quota sostanziale dei fondi dell'UE per i progetti di trasporto ed energetici, contribuendo largamente alla de-carbonizzazione dell'economia europea e di conseguenza a mantenere le emissioni a livello indicato nell'accordo di Parigi.
Ho votato a favore della relazione, la quale sostiene che nel settore dei trasporti la priorità debba essere data ai progetti che producono o migliorano le relazioni transfrontaliere, contribuendo concretamente a creare un'unica area di trasporto europea.

 

Η κατάσταση στη Νικαράγουα (RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018)

31-05-2018

La situazione dei diritti umani in Nicaragua è tragica, in particolare a seguito delle proteste iniziate il 18 aprile 2018 contro le riforme della sicurezza sociale del Presidente Daniel Ortega, in cui almeno 76 persone hanno perso la vita, più di 868 sono rimaste ferite e 438 sono state arrestate.
Ho votato a favore della relazione che invita le autorità nicaraguensi a cessare tutti gli atti di violenza contro le persone che esercitano il diritto di libertà di espressione e riunione.
Esorta le autorità nicaraguensi a rilasciare tutti coloro che sono stati detenuti arbitrariamente e a fornire garanzie che non sarà intrapresa alcuna azione penale nei loro confronti.
Denuncia, inoltre, le azioni illegali adottate in violazione del sistema giudiziario che hanno portato a modifiche costituzionali con le quali sono stati eliminati i limiti al mandato presidenziale, consentendo così il proseguimento della presidenza di Daniel Ortega in netta violazione del diritto a elezioni democratiche, chiedendo a tal proposito una riforma elettorale che porti a elezioni eque e trasparenti nel rispetto delle norme internazionali.
Chiede infine alle autorità di lottare contro la dilagante corruzione nei circoli politici del Nicaragua, che ostacola il funzionamento di tutte le istituzioni statali e limita gli investimenti esteri.

 

Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

31-05-2018

I giovani europei sono le prime vittime della mancanza di investimenti nell'istruzione e nella cultura, e per questo sono diventati una priorità per l'Unione, la quale ha varato iniziative per contrastare la disoccupazione giovanile, accrescere la partecipazione dei giovani, favorire l'inclusione e promuovere il volontariato.
La strategia dell'UE vuole creare pari opportunità per tutti i giovani, in particolare nel settore dell'istruzione e nel mercato del lavoro, mirando anche a promuovere la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà di tutti i giovani e, concentrandosi sui meccanismi di partecipazione giovanile nell'elaborazione delle politiche. L'obiettivo della presente relazione è di fornire elementi a favore di una strategia solida, a lungo termine nell'interesse dei giovani europei.
Ho votato a favore della relazione in quanto è necessario intensificare gli sforzi per offrire opportunità che garantiscano un'inclusione nel mercato del lavoro e posti di lavoro a lungo termine; infatti, i giovani hanno il diritto di vivere in un ambiente sano, di accedere all'istruzione e alla cultura, di poter studiare, vivere esperienze di mobilità e poter svolgere attività sportive che ne garantiscano il benessere fisico.

 

Εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (A8-0165/2018 - Frédérique Ries)

31-05-2018

L'Unione europea è impegnata nella transizione verso un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio, svolgendo un ruolo guida nell'accordo di Parigi sul clima.
Oltre 220 milioni di EUR del bilancio dell'UE sono stati investiti in progetti verdi a basse emissioni ed è stato definito un quadro chiaro per l'etichettatura energetica per migliorare l'informazione dei consumatori.
Ho votato a favore della presente relazione poiché è necessario migliorare la gestione dell'energia e delle materie prime. L'UE dovrà sfruttare il potenziale offerto dalla progettazione ecocompatibile, definita dalla direttiva 2009/125/CE, come "l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita". Occorre intervenire nella fase di fabbricazione del prodotto, considerando che l'80 % dei danni ambientali e il 90 % dei costi per il produttore sono generati in questa fase.
La Commissione considera efficace tale politica in materia di progettazione ecocompatibile, che si traduce in un risparmio di 490 EUR all'anno per famiglia sulle bollette energetiche. Il relatore reputa inoltre necessario rispondere alle sfide dell'economia circolare (composizione, sostenibilità, smontaggio, riparabilità e riciclabilità), perciò invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere i fabbricanti di prodotti modulari dotati di componenti smontabili e sostituibili.

 

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)

30-05-2018

Ho votato a favore della proposta della Commissione di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) per fornire assistenza finanziaria in Francia, Portogallo, Spagna e Grecia. Le calamità naturali verificatesi durante il 2017 nell'UE hanno causato la perdita di vite umane e ingenti distruzioni nelle regioni interessate. La mobilitazione del Fondo è un segno di solidarietà dell'Unione per i Paesi europei colpiti da questi tragici eventi. Tale mobilitazione richiede una modifica del bilancio 2018 e un progetto di bilancio rettificativo, al fine di rafforzare l’assistenza agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali. Gli incendi scoppiati in Portogallo e gli uragani verificatisi in Francia nella regione dei Caraibi rappresentano situazioni definite “catastrofi naturali gravi” in "regioni meno sviluppate", secondo la classificazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei (2014-2020). L’importo totale dell’aiuto proposto è pertanto di 50 673 132 EUR per il Portogallo e 48 906 025 EUR per la Francia. Mentre, in Spagna violenti incendi hanno causato gravi danni a “regioni più sviluppate”, e l'aiuto proposto è di 3 228 675 EUR. Infine, i terremoti che si sono verificati in Grecia, sono Stati classificati “catastrofe naturale in regione di transizione" e l’importo dell'aiuto proposto è di 1 359 119 EUR.

 

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2018 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ με σκοπό την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (C8-0181/2018)

30-05-2018

Ho votato a favore della presente relazione che riguarda il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2018, concernente la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia per i terremoti di Lesbo, alla Francia per gli uragani di Saint Martin e Guadalupa, nonché al Portogallo e alla Spagna per gli incendi forestali che si sono verificati nelle regioni Centro e Galizia nel corso del 2017.
La Commissione propone pertanto di modificare il bilancio 2018 e di aumentare la linea di bilancio "Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia" di un importo di 97 646 105 EUR sia in stanziamenti di impegno che di pagamento.

 

Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)

30-05-2018

Ho votato a favore della presente raccomandazione concerne un dossier di estrema importanza per l’industria europea. In particolare riguarda la modifica del regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di Paesi non membri dell'Unione Europea, e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da Paesi non membri dell'Unione. Questi ultimi trattano della modernizzazione dei regolamenti sulla difesa commerciale, anti-dumping e anti-sovvenzione che troveranno attraverso il nuovo testo una più precisa nomenclatura che rafforza il sistema. Attraverso piccoli ma significativi cambiamenti, quali l’eccezione alla pratica dell’applicazione del dazio più basso, la riduzione dei tempi dell’inchiesta, l’estensione delle tipologie per avviare un’inchiesta e norme più precise nella ricostruzione del costo di produzione durante l’inchiesta, l‘industria europea dovrebbe avvalersi di uno strumento decisamente migliore e più moderno.

 

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

30-05-2018

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei cambiamenti strutturali del commercio mondiale. Il 9 aprile 2018 la Commissione ha adottato la quinta proposta di storno per la mobilitazione del FEG trasmessa, ad oggi, all'autorità di bilancio nel corso del 2018. Ho votato a favore della proposta, in quanto riguarda la mobilitazione di un importo pari a 345 000 EUR per coprire l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. In base alla proposta della Commissione, nel 2018 l'importo è destinato a finanziare le seguenti attività: monitoraggio e raccolta dei dati relativi alle domande ricevute, ai contributi erogati e alle misure attuate; informazioni aggiornate e dettagliate sul sito internet del FEG; creazione di una base di conoscenze tramite l’elaborazione di procedure standardizzate per le domande di intervento e per la gestione del FEG sfruttando il sistema SFC; sostegno tecnico e amministrativo; e infine organizzazione di seminari volti a promuovere il collegamento tra gli Stati membri.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E101
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10091
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E101
  1047 Brussels