Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
 • Juan Fernando
  LÓPEZ AGUILAR
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Μέλος
 • Ισπανία Partido Socialista Obrero Español
 • Ημερομηνία γέννησης: 10 Ιουνίου 1961, Las Palmas

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

350

Σομαλία (συζήτηση)

05-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-05(4.2)

Σομαλία (συζήτηση) (2)

05-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-05(4.2)

Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018 (συζήτηση)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

Καταπολέμηση της διαφθοράς (συζήτηση)

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(3)

Η κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως η δεινή θέση των παιδιών

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό των Κάτω Χωρών Mark Rutte σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(6)

Καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης στη Μεσόγειο και αλληλεγγύη στην ΕΕ (συζήτηση)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(14)

Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (συζήτηση)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(17)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

3

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

1

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ με θέμα «Προς ένα οριστικό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ»

LIBE
08-07-2016 LIBE_AD(2016)582410

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

57

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών

25-04-2018 B8-0218/2018

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού

29-05-2017 B8-0383/2017

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υλοποίηση της μετεγκατάστασης

15-05-2017 B8-0340/2017

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη

26-10-2016 RC-B8-1159/2016

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη Eurojust

28-09-2016 B8-1054/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Ζιμπάμπουε

14-09-2016 RC-B8-0995/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις Φιλιππίνες

14-09-2016 RC-B8-0990/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Σομαλία

14-09-2016 RC-B8-0989/2016

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

3

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ανάγκη να υποστηρίζεται η προσβασιμότητα των περιφερειακών περιοχών από το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (TEN-T)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-12-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-03-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 106 - 13-03-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη στήριξη της πρωτοβουλίας «Οδυσσέας» για την επανεκκίνηση της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 03-10-2016
Λήξη προθεσμίας : 03-01-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 91 - 04-01-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ενίσχυση της στρατηγικής της ΕΕ στην περιοχή του Ατλαντικού

24-06-2015 P8_DCL(2015)0024 Άκυρη

Λεπτομέρειες

José BLANCO LÓPEZ , Isabelle THOMAS , Francisco ASSIS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Derek VAUGHAN , Fernando RUAS , Liliana RODRIGUES , Clare MOODY , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Ricardo SERRÃO SANTOS , Jonás FERNÁNDEZ , Soledad CABEZÓN RUIZ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 24-06-2015
Λήξη προθεσμίας : 24-09-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 34 - 25-09-2015

Γραπτές ερωτήσεις

82

  Refusal to allow Aquarius rescue ship to dock in Malta and Italy

26-06-2018 P-003530/2018 Επιτροπή

  Follow-up to the European Parliament resolution on women refugees and asylum seekers

23-04-2018 E-002250/2018 Επιτροπή

  So-called success of the relocation scheme

23-04-2018 E-002249/2018 Επιτροπή

  Police brutality against Roma

26-03-2018 E-001802/2018 Επιτροπή

  European citizenship education

20-03-2018 E-001688/2018 Επιτροπή

  Oil exploration in Morocco

24-01-2018 P-000376/2018 Επιτροπή

  Criminalisation of humanitarian assistance for migrants

07-12-2017 P-007539/2017 Επιτροπή

  Immigrants being held in Spanish prisons

23-11-2017 P-007213/2017 Επιτροπή

  Collapse of the refugee relocation scheme

25-09-2017 E-005928/2017 Επιτροπή

Προφορικές ερωτήσεις

13

Η προστασία των παιδιών-μεταναστών

20-03-2018 O-000031/2018/αναθ.1 Επιτροπή

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Εγγύηση για τη νεολαία"

09-06-2017 O-000051/2017 Επιτροπή

Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά

08-03-2017 O-000017/2017 Επιτροπή

Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά

08-03-2017 O-000016/2017 Συμβούλιο

Συνέπειες των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου για τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας

06-03-2017 O-000014/2017 Επιτροπή

Η αντιμετώπιση της εξαφάνισης παιδιών-μεταναστών στην Ευρώπη

03-02-2017 O-000009/2017 Επιτροπή

Καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβία, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας

26-10-2016 O-000130/2016 Επιτροπή

Καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας

26-10-2016 O-000129/2016 Συμβούλιο

Πολιτικές και δράσεις της ΕΕ για την προστασία των παιδιών στο πλαίσιο της μετανάστευσης

17-10-2016 O-000126/2016 Επιτροπή

Μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη

21-12-2015 O-000161/2015 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

172

 

Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

He votado a favor de esta resolución porque no es aceptable que uno de los países más ricos de la Tierra haya producido dos millones de emigrantes. Las regiones fronterizas de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, etc. con Venezuela afrontan una crisis humanitaria que no es fruto de una catástrofe natural o una guerra, sino la consecuencia de una revolución fracasada. La crisis política de Venezuela requiere una solución política. Por esta razón, en la resolución que hemos aprobado se incluyen los siguientes aspectos relevantes:
1. Pedimos a los Estados Miembros que regularicen a los venezolanos emigrados a los países europeos.
2. Solicitamos el refuerzo de la ayuda humanitaria europea para afrontar este desafío humanitario, incluyendo a Perú como país especialmente afectado -junto con Colombia- por esta crisis migratoria.
3. Pedimos al Gobierno de Venezuela que permita la llegada de asistencia humanitaria sin obstáculos, y que dé permiso a las organizaciones internacionales para llevar la ayuda.
4. Reiteramos el llamamiento al diálogo y solicitamos la mediación de la UE para devolver la palabra al pueblo venezolano a través de un acuerdo entre Gobierno y oposición.

 

Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner)

04-07-2018

He votado a favor de la Decisión del Consejo que modifica el Acta electoral europea introduciendo pequeñas mejoras que contribuirán a fortalecer la dimensión democrática de las elecciones europeas mediante: el establecimiento de un plazo, de al menos tres semanas, para la presentación de candidaturas para las elecciones al PE y la posibilidad de incluir en las papeletas el nombre o el logotipo del partido político europeo al que esté afiliado el partido político nacional o el candidato independiente.
La reforma introduce, además, un umbral mínimo obligatorio para lograr representación de entre el 2% y el 5% para evitar una mayor fragmentación de la Cámara. España deberá fijar su umbral antes de las elecciones de 2024.
Por último, la nueva norma también introduce disposiciones para evitar que un mismo ciudadano pueda votar dos veces, mediante la imposición de penas efectivas, y la posibilidad de permitir el voto anticipado, el voto por correo y el voto electrónico y por Internet.

 

Κοινοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή: κατάργηση (A8-0211/2018 - Barbara Kappel)

03-07-2018

La Delegación Socialista Española en el Parlamento ha votado a en contra de derogar el Reglamento 256/2014, que establece ciertas obligaciones de información en el sector de la energía. Esta información supuestamente ya es presentada por las Redes Europeas de Gestores de Transporte de electricidad y de gas (ENTSO-E y ENTSO-G, por sus siglas en inglés), por lo que crearía superposiciones y una carga administrativa adicional.
Sin embargo, existe una preocupación sobre si la difusión y la facilidad de acceso a los datos de ENTSO-E y ENTSO-G pudieran ser inferiores a lo que debería aportar el Reglamento 256/2014. Además, el acuerdo final alcanzado en el Reglamento de Gobernanza de la unión de la energía no incluye obligaciones similares de reporte de información, por lo que no está claro la inutilidad y duplicidad de la información que obliga a reportar este Reglamento.

 

Η κατάσταση στη Νικαράγουα (RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018)

31-05-2018

El pasado abril el Gobierno nicaragüense aprobó una reforma de la seguridad social que despertó la contestación social, por incrementar severamente la contribución de empresas y trabajadores y reducir las prestaciones a los pensionistas. El Gobierno de Daniel Ortega optó por reprimir las manifestaciones con la fuerza, e impulsar una oleada de cierre de medios de comunicación privados, detenciones arbitrarias, torturas, intimidación a periodistas y activistas, etc. Las víctimas mortales son más de 80, y hay varios cientos de heridos y detenidos. Como socialistas, no podemos tolerar que un gobernante use la violencia contra su propio pueblo.
Voto a favor de esta propuesta de Resolución, fruto del consenso mayoritario del Parlamento, porque con ella abordamos algunas cuestiones fundamentales: primero, nuestra condena a la violencia. Segundo, nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares. Tercero, pedimos al Gobierno que ponga fin a la represión contra los manifestantes que demandan libertad. También pedimos la continuidad del diálogo, de cara a la adopción de importantes reformas políticas, incluida la de la ley electoral para, sobre esa base, convocar elecciones que permitan al pueblo decidir. Por último, solicitamos la colaboración de la comunidad internacional, incluida la UE, en la solución pacífica de esta preocupante situación.

 

Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)

30-05-2018

Tras años de bloqueo por parte del Consejo, la modernización de los instrumentos de defensa comercial, permitirá a la UE dotarse de herramientas más fuertes para luchar contra las prácticas comerciales desleales practicadas por terceros países, posibilitará imponer derechos antidumping y antisubvenciones más elevados y acelerará el procedimiento antidumping, reduciendo plazos y mejorando su eficacia.
Además, gracias a los socialistas europeos, la reforma incorporará a la legislación dos grandes hitos. Por primera vez, se tendrán en cuenta los costes laborales, sociales y medioambientales de los productores europeos, a los que no se enfrentan los productores de determinados países, a la hora de calcular los derechos antidumping impuestos a los productos de un tercer país y se otorgará a los sindicatos la competencia para solicitar a la Comisión Europea la apertura de una investigación antidumping, reconociéndoles el estatuto de parte interesada durante los procedimientos de investigación antidumping y antisubvenciones.
Por todas estas razones, los socialistas hemos votado en favor de una reforma necesaria para hacer frente a las prácticas comerciales desleales que atentan contra nuestra industria y provocan pérdidas de empleo.

 

Συμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)

30-05-2018

Este informe tiene como objetivo llamar la atención sobre el hecho de que la UE debe exigir las mismas normas a todos los productos comercializados en su territorio. Es decir, se debe exigir que todos los productos pesqueros de la UE deben cumplir el mismo nivel de exigencia en relación con las medidas de gestión y conservación, así como las normas de higiene y condiciones laborales. Esto ayudará a crear un mercado más justo y aumentará las normas de explotación de los recursos marinos en países terceros.
Por un lado, denuncia la discriminación que sufren los pescadores de la UE por las condiciones para comercializar productos pequeros, las cuales son muy estrictas para los buques de la UE, en numerosas materias: normas de la PPC y régimen de control exhaustivo; normativa laboral, formación, seguridad en los buques; normativa medioambiental sobre contaminación, etc.; fiscalidad y normas tributarias; normas fitosanitarias; etc. El coste de seguir todas estas normas es enorme y por ello el pescado debe tener un precio suficiente para poder ser rentable. Al mismo tiempo debe competir con productos de fuera de Unión que no cumplen las mismas restricciones.

 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann)

30-05-2018

He votado a favor de este informe que conforma la respuesta del PE a los cambios anunciados en la Comunicación sobre el futuro de la agricultura, publicada el pasado mes de noviembre por la Comisión Europea.
El informe rechaza de manera contundente cualquier intento de renacionalización de la PAC. Incluye también las principales reivindicaciones del Grupo S&D durante el proceso de negociación de las enmiendas presentadas: rechazo a la cofinanciación de los pagos directos, limitación de las ayudas por explotación, mantenimiento de los pagos acoplados, refuerzo del apoyo a la agricultura familiar, movilización de recursos para la instalación de jóvenes, así como refuerzo de la perspectiva de género.
Una vez que la Comisión presente sus propuestas legislativas podremos comprobar hasta qué punto la Comisión Europea ha recogido el mensaje de este Parlamento.

 

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)

30-05-2018

Después de una rápida valoración de la propuesta del nuevo marco financiero el pasado 2 de mayo, esta propuesta de Resolución da la oportunidad de analizar más en profundidad su contenido.
La primera consideración es la falta de estrategia. No se sabe qué se quiere conseguir con el próximo marco financiero, qué mensaje se quiere mandar a los ciudadanos y, sobre todo, cómo vamos a responder a los desafíos y asegurar que vamos a cumplir con nuestros compromisos.
Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, diecisiete objetivos comunes a todo el planeta, y nos hubiera gustado que el marco financiero hubiera reflejado esta estrategia. Sin embargo, no encontramos nada de esto en esta propuesta, así como tampoco sobre lucha contra la pobreza y las desigualdades, sino que se limita a cuadrar las cuentas del Brexit , con algún refuerzo en Erasmus y en innovación, introduciendo la seguridad como nueva prioridad y recortando los pilares de las políticas europeas.
Sabemos que para ello además de voluntad, hacen falta recursos, y por eso hacemos una propuesta revolucionaria para reformar el sistema de ingresos de la Unión: hacer que las empresas paguen más, que los especuladores paguen y que los países paguen por su riqueza.

 

Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar)

30-05-2018

He votado a favor de este informe porque considero que la protección de las víctimas de delitos es una cuestión fundamental que debe estar respaldada por un marco jurídico europeo que les asegure el mismo nivel de protección en toda la UE, en particular a las mujeres víctimas de la violencia de género, que es la violación de derechos humanos más extendida en Europa y el mundo. Este Parlamento aprobó en 2012 legislación para reforzar esa protección; seis años después, los incumplimientos son tan clamorosos como dolorosos. La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE denuncia el crecimiento de las víctimas de violencia de género, de delitos sexuales, de discriminación y odio, de tráfico ilícito de personas y de terrorismo. Exigimos a la Comisión que haga de este informe una herramienta para corregir los defectos de coordinación, información, financiación adecuada, sensibilización, carencia de definiciones comunes, coordinación de medidas entre los Estados miembros para evitar que las lagunas y las diferencias entre las legislaciones penales nacionales continúen dando pábulo a ese crecimiento de las víctimas de los delitos. También nos preocupa que todavía haya Estados miembros que no han transpuesto la Directiva. Les instamos a que lo hagan lo antes posible.

 

Εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα (A8-0149/2018 - Alain Cadec)

29-05-2018

Esta Resolución contiene una modificación técnica de la propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo por el que se modifica el Plan de gestión plurianual del Mar Báltico. Se trata de adaptar los rangos de mortalidad de pesca y los puntos de referencia de conservación del arenque del golfo de Botnia, Finlandia.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G258
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07147
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G258
  1047 Brussels