Licia RONZULLI : 7η Κοινοβουλευτική περίοδος 

Πολιτικές ομάδες 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος του προεδρείου

Εθνικά κόμματα 

 • 14-07-2009 / 05-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Ιταλία)
 • 06-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Ιταλία)

Αντιπρόεδρος 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

βουλευτές 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρώτρια 

 • 16-07-2009 / 28-09-2009 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας
 • 29-09-2009 / 26-06-2011 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 • 27-06-2011 / 18-01-2012 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • 01-10-2013 / 30-06-2014 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

all-activities 

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με Σχέδιο δράσης 2012-2020 για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας (eHealth) – καινοτομική υγειονομική περίθαλψη για τον 21ο αιώνα  
- FEMM_AD(2013)516618 -  
-
FEMM 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού [...] σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς  
- EMPL_AD(2012)489564 -  
-
EMPL 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης  
- EMPL_AD(2012)486119 -  
-
EMPL 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ για την αναγνώριση και την προώθηση διασυνοριακών εθελοντικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ  
- EMPL_AD(2012)478721 -  
-
EMPL 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης των γυναικών  
- EMPL_AD(2010)439838 -  
-
EMPL 

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις) 
Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων στις γυναίκες  
- P7_DCL(2014)0003 - Άκυρη  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Αντιγόνη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 13-01-2014
Λήξη προθεσμίας : 13-04-2014
Αριθμός υπογραφόντων : 151 - 14-04-2014
Γραπτή δήλωση σχετικά με τη σιωπηρή εξολόθρευση των ρινόκερων στη Ν. Αφρική  
- P7_DCL(2010)0074 - Άκυρη  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE , Gabriele ALBERTINI , Barbara MATERA , Licia RONZULLI  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 06-10-2010
Λήξη προθεσμίας : 20-01-2011
Αριθμός υπογραφόντων : 92 - 20-01-2011

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων