Petru Constantin LUHAN
 • Petru Constantin
  LUHAN
 • Ρουμανία
 • Ημερομηνία γέννησης: 19 Μαρτίου 1977, Jud. Suceava

Πολιτικές ομάδες

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (Ρουμανία)

Μέλος

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία, τη Νορβηγία, στη ΜΚΕ ΕΕ-Ισλανδίας και στη ΜΚΕ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αναπληρωτής

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 16.09.2009 / 19.12.2011 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία
 • 20.12.2011 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Mercosur
 • 19.01.2012 / 27.11.2012 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 28.11.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

642

Εποπτεία της αγοράς προϊόντων (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.6)

Δειγματοληπτική έρευνα εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.14)

Προστασία των καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.2)

Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (A7-0216/2014 - Peter Simon)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.11)

Yποδομές εναλλακτικών καυσίμων (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.12)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα

LIBE
16-04-2013 LIBE_AD(2013)504372

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

12

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλ-υγεία – καινοτομική υγειονομική περίθαλψη για τον 21ο αιώνα

REGI
26-09-2013 REGI_AD(2013)514579

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/EΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)508069

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-2012

REGI
03-06-2013 REGI_AD(2013)510632

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας

LIBE
31-01-2013 LIBE_AD(2013)500739

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ένταξη των μεταναστών, τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την εξωτερική διάσταση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

LIBE
22-01-2013 LIBE_AD(2013)497913

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος εκτέλεσης του «Ορίζοντας 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492562

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492561

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492560

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία

REGI
06-06-2012 REGI_AD(2012)487706

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ελκυστικότητα της Ευρώπης για επενδύσεις

REGI
02-05-2012 REGI_AD(2012)483789

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

5

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη

20-01-2010 RC-B7-0031/2010

Πρόταση ψηφίσματος on a European Strategy for the Danube Region

18-01-2010 B7-0036/2010

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις δασοπυρκαγιές του καλοκαιριού του 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

2

Γραπτή δήλωση για την προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο των διαδικτυακών χώρων ονομάτων που απευθύνονται σε παιδιά

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-09-2013
Λήξη προθεσμίας : 09-12-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 230 - 10-12-2013

Γραπτή δήλωση σχετικά με την αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Ευρώπη

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Εγκριθείσα

Λεπτομέρειες

Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-05-2012
Λήξη προθεσμίας : 13-09-2012
Ημερομηνία έγκρισης : 13-09-2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P7_TA(2012)0357
Αριθμός υπογραφόντων : 408 - 13-09-2012

Προτάσεις για πράξεις της Ένωσης

1

Πρόταση για πράξη της Ένωσης σχετικά σχετικά με εθελοντικούς κανόνες επισήμανσης όσον αφορά πληροφορίες που συνδέονται με την καταλληλότητα των τροφίμων για χορτοφάγους ή ακραιφνείς χορτοφάγους

27-11-2013 B7-0401/2013

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

107

Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου

15-04-2014 E-004776/2014 Επιτροπή

  Role of the Commission in advancing efforts to ensure universal access to high- quality, people-centred health services for patients

14-01-2014 E-000296/2014 Επιτροπή

  Implementation of European funds in Romania

19-12-2013 E-014362/2013 Επιτροπή

  Discrimination against Romanians in the UK

19-12-2013 E-014361/2013 Επιτροπή

  Fight against corruption in Romania/CVM

19-12-2013 E-014360/2013 Επιτροπή

  Preparations for 2014-2020/Partnership Agreement

19-12-2013 E-014359/2013 Επιτροπή

  TAROM - a de facto monopoly

02-12-2013 E-013622/2013 Επιτροπή

  Regionalisation in Romania

02-12-2013 E-013621/2013 Επιτροπή

  New Insolvency Code

02-12-2013 E-013620/2013 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων